Ballon-fiësta op WSE-complex Brandweerman getrouwd Correct Balans Sale WS HARWA INTRODUCEERT VOOR W'VEEN E.O. LAATSTE VERBOUWINGS- WEEK: GROTE SCHOONMAAK GROOTSTE ASSORTIMENT VAN GOUDA EN OMGEVING 1.25 0.89 0.59 van gemeentebestuur Ramp als jubileumviering EBHO vvv moet ‘Kreater js kerntaak mleveren x van der linde 6 KEUKEN APPARATEN GRATIS!!! kalkhoven Op Bevrijdingsdag b BURGER EL WILT U EEN VLOER MET WEINIG ONDERHOUD EN EEN LANGE LEVENSDUUR? Nieuwsblad Onafhankelijk C HUIS-AAN-HUIS IN WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN EN MOERKAPELLE MEG ■T DUBBELPRINT SNELSERVICE VOORDEELPRINT ‘Grut van formaat6 in de bibliotheek 59.50 INBRAAK- BEVEILIGING DE ANATOMISCH VERANTWOORDE MATRASSEN- KOLLEKTIE VAN UBICA/ICA HARWA Rijnlandstraat 4 2741 GZ Waddinxveen Tel. 01828-16119 Fax 01828-16638 k-COLOR ’Onze Vader’ in De Schaapskooi gelegenheid van de 50-jarige herdenking van de bevrijding. geest uit. Hij stelde vast dat INTERIEURVERZORGING VIDE# AUDI FOB Lente voordeel! hulpver- te is verboden gebied voor hete- luchtballonnen. Alle ballonnen zijn gespon sord door Waddinxveense be door Van Ginkel Vakanties, die hieraan een actie voor haar klanten heeft verbon den. Gouda: Markt 63 De organisatoren hebben in middels 15 heteluchtballon- nen op het programma staan. Dez£ zullen ’s avonds om on geveer half zeven opsti Vanzelfsprekend is hier tig en droog weer voor nodip alsmede een gunstige winc. richting. niet uit noord-oostëlijke rich- spectaculaire opening Hans Verkerk Keukens opent officieel deze week zijn 53e fili aal in Goes! Deze super ope ning viert Hans Verkerk met een spectaculaire actie! Want als u deze week in 1 van zijn 53 filialen een complete keu ken koopt krijgt u eenmalig van Hans maarliefst 6 apparaten gratis, of de helft van de geld waarde als extra korting. Dit betekent een GRATIS oven, kookplaat, afzuigkap, koelkast, vaatwasser en voedselrestver- maler. Dit scheelt de kopers werkelijk duizenden guldens. Ga snel naar het dichtstbijzijn de filiaal voor u en profiteer nu van deze actie Ter Aar: West- kanaalweg 100 - 01722-4441. Ter Aar: Stobbew'eg 19 - 01722-5882 (industrieterrein Bovenland) Alphen a/d Rijn: Gouwestraat 60 - 01720-76672 Voor woonhuizen in Boskoop en Waddinxveen de makelaar. vgi&ocm makelaardij b.v. Julianastraat 6 Waddinxveen tel. 01828-12309 APK keuring 75,- Automobielbedrijf VANeELSWIJK INBRAAKBEVEILIGING een zaak van vertrouwen HP 51626a Inktpatroon voor DeskJetprinters in dat geval geen toekomst meer voor Kreater. Op de vraag of het subsidi ëren van een centrum voor kunstzinnige vorming een (kem)taak voor de gemeente is, was het antwoord van de oud-wethouder duidelijk po- gevraagd een gift te doen op nummer 366849417 van de Rabobank Waddinxveen ten name van de jubile- umrekening EHBO om die hulpmiddelen te kunnen aan schaffen. Het comité van aanbeveling met vertegenwoordigers uit de gezondheidszorg en het be drijfsleven staat onder lei ding van burgemeester C.M. van der Linden. Het bestuur van de EHBO viert het jubileum viert het jubileum verder met een re ceptie op zaterdag 22 april van 16.00 tot 18.00 uur in Het Nieuwe Trefpunt aan de Sta tionsstraat. M.NEKLEMAN liwtallatlrkcdrijf bx Voorafgaand aan de eigenlij ke ballonvaart wordt in de kantine van WSE een maal tijd georganiseerd voor alle ;eveer half zeven opstijgen, ballonpiloten, hun helpers en rus- WADDINXVEEN - Drs. Martin Kraaijestein, oud-PvdA- door de VW ingediend be zwaarschrift tegen dit besluit is onderzocht en ongerond verklaard waarbij aange toond is dat de gemeente rechtmatig heeft gehandeld. De raad kon met deze beslis sing wel vrede hebben, maar meerde basisschool De Leilin- de, op een antieke fietsbran- card de bibliotheek binnen te rijden. Hij werd daarbij geas sisteerd door leerlinge Anne Nieboer. Jeugd-EHBO’ers geven woensdag 19 april van half drie tot half vier in de biblio theek een demonstratie van slachtofferhulp. Onderdeel van de jubileumviering is voorts een hulpactie voor de zustervereniging in Pelhri- mov. De hulpverleningsorga nisatie daar, het Rode Kruis, is verstoken van vrijwel alle middelen. Het Waddinxveense bedrijfs leven en de verenigingen zijn nismaking met zelf actief be zig zijn in muziek en beelden de vorming, een cultureel evenwicht biedt dat in het voorzieningenpakket van Waddinxveen niet mag ont breken. Terecht wijst Waddinxveen naar zijn mening in zijn pro- motie-activiteit op de breedte van het voorzieningenpak ket. Daar is Kreater een we zenlijk onderdeel van. ‘Het centrum voor kunstzin nige vorming stamt geheel uit het particulier initiatief. Een gemeentebestuur dat de relatie met de burgers wil koesteren moet zijn waarde ring voor de intitiatieven uit die burgerij ook daadwerke lijk laten blijken1, vindt Mar tin Kraaijestein. ‘Dat geldt voor de sportsector, voor de zorgsector, maar eveneens voor de culturele- en kunst sector'. De openingsbijeen- komst werd druk bezocht (de drempel van het gemeente huis bleek zeker niet te hoog) en werd opgeluisterd door een aangename omlij sting van een klarinet-trio van de muziekafdeling. Kreater komt nogal eens aan de orde in de raadzaal van Waddinxveen. Dan wordt er meestal over de geldzaken van het centrum voor kunst zinnige vorming gesproken. Dit keer kunnen de resulta ten er worden bezichtigd. Meer dan 250 werkstukken In blik in de Waddinxveense raadzaal waar docenten en leerlingen van Kreater expo seren. (Foto: Joop Dorst). huis sluiten, ging daarna voor de inzegening van hun verbintenis naar de Ontmoe- tingskerk (Groensvoorde) en vierde tot laat in de avond feest in hotel-cafe—restau rant De Unie (Kerkweg- Oost). Op de trappen van het ge- WADDINXVEEN - De vrij willige brandweer van Wad dinxveen was in vol ornaat aanwezig bij het huwelijk van spuitgast Ronald Kersbergen en Annette Prins. Het aan de Wingerd wonende paar het het huwelijk in het Waddinxveense gemeente- V de passagiers. Deze maaltijd zal worden verzorgd door Partyservice Van den Berg en Horecaservice van der De wind mag bijvoorbeeld Zwaard. Het gas (voor de ver- laan. Aan de oefening doen ook rond 25 leden mee van de Lo- tus-groep Houst, die als slachtoffers fungeren. Zij zul len ook een aantal ’gewone’ slachtoffers schminken. De catastrofe die in Waddinx veen zal worden nagespeeld, maakt deel uit van de viering van het 75-jarig bestaan van de EHBO in Waddinxveen. Ter gelegenheid daarvan is in de Openbare Bibliotheek een tentoonstelling van hulpver- leningsmateriaal te zien. Wethouder J. Neele (PCW) opende de expositie door ’slachtoffer’ Michiel de Gel der, leerling van de gerefor- WADDINXVEEN - Vrijdag avond 7 april zullen er enkele teamleden in de hervormde koffiebar De Schaapskooi aan de Nesse in Waddinxveen op de planken staan. Het thema is ’Onze Vader’. Door middel van muziek, skètches en ge dichten laten de jongeren zien wat er met het eeuwen oude gebed ook nu nog wordt bedoeld. Hoofdredacteur: B. J. Woudenberg. Telefoon 01828-15594. Kantoor: Kanaalstraat 10,2741HH Waddinxveen. Postbus 372, 2740 AJ Telefoon 01828-30332. Telefax 01828-32633 Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 8.30-17.00 uur. WADDINXVEEN - In de Openbare Bibliotheek is tot en met 25 april de expositie ’Grut van formaat’ van het Gouwe College te zien. Er worden zo’n 80 werken tentoongesteld, die geheel overeenkomstig met de titel klein van formaat zijn, maar groot van aanpak. Elke cur sist stelt ongeveer vier weken ten toon. Het resultaat is een keur van kleinnoden in aqua- rel, gouache, potlood en et sen. De exposanten zijn Miep Bakkenes, Tine Beck, Gerdie Blaaubroek, Shirley Cats, Roos van Dam, Ineke Grons- veld, Andrea Haeck, Han van Hagen, Hanneke Hemmes, Dien de Jong, Corrie Kroes, Ineke Piket, Rina Smit, Reny Tiemstra, Barbara Verhees, Gerda Verhoef, Hanny Ver- kley, Yvonne Vingerling. De tentoonstelling is te bezichti gen tijdens de openingsuren van de bibliotheek. Diverse mogelijkheden: DLW - Lamelparket DLW - Breedstrookparket Wicander Wood - O-Floor Wicander Cork - O-Floor Quick-Step Laminaat Voor meer informatie of een vrijblijvende offerte: Het bruidspaar Ronald Kersbergen en Annette Prins op de trappen van het Waddinxveense gemeente huis, begeleid door leden van de vrijwilllige brandweer. (Foto: Sjaak Noteboom). meentehuis lieten de leden van de vrijwillige brandweer duidelijk merken dat er uit hun midden een brandweer man in het huwelijksbootje was gestapt. Een erehaag van spuitgasten beleidde het jonggetrouwde paar. warming van de ballonnen) ting komen omdat alle ballon- zal worden verzorgd door Vis nen dan door de wind gedre- BV (Tweede Bloksweg). ven worden in de richting van Naast de gebruikelijke hete- vliegveld Zestienhoven en dat luchtballonnen met vier pas sagiers per ballon zal tevens een ’speciale shape’ opstijgen. Dit zijn sterk afwijkende mo dellen van heteluchtballon- drijven, zoals bijvoorbeeld nen, zoals één in de vorm van een spijkerbroek met een hoogte van ongeveer 38 me ter. WADDINXVEEN - De EHBO-afdeling in Waddinx veen neemt zaterdag 8 april deel aan een grootscheepse, spectaculaire rampenoefe ning en demonstratie tegen over de flats aan de Kerkweg- West en in en om de Pette- plas. Aan de oefening doen de Waddinxveense vrijwillige brandweer, de Waddinxveen se Reddingsbrigade en de scoutinggroep St. Victor mee. Gedurende de oefening, van half twee ’s middags tot onge veer half vijf, zal dat gedeelte van de Kerkweg-West zijn af gesloten voor alle verkeer. De busdiensten worden omge legd via de Prinses Beatrix- WADDINXVEEN - Vrijdag 5 mei (Bevrijdingdag) zal op het WSE-voetbalcomplex in de Oranjewijk (Willem de Rijke- laan) op initiatief van de Stichting Nationale Feestdagen Waddinxveen een groots ballon-fiësta worden gehouden ter Eén van de ballonnen die zullen meedoen aan de ballon-fiësta op het WSE-complex in de Oranjewijk op vrijdag 5 mei. (Foto: Axis- Aandrijvingen BV). van cursisten en enkele werk stukken van docenten vor men de grote expositie ter ge legenheid van het eerste lus trum van het centrum. De tentoonstelling omvat te keningen, schilderstukken in vele technieken, fotowerk, keramiek, boetseerwerk, bronzen en kunststof beel den, die een goede indruk ge ven van de activiteiten van leerlingen van 8 tot 80 jaar. De fotoserie van fotografie- docente Kobie Koorengevel laat ook zien hoe de cursisten bezig zijn tijdens hun lessen. Martin Kraaijestein stond volgens de aanwezigen te recht in zijn openingstoe spraak stil bij de organisato rische en financiële proble men die Kreater de afgelopen vijfjaar heeft gehad. Hij constateerde met zijn ge hoor dat Kreater thans de op zet heeft bereikt die in de ge meentelijke nota uit 1989 be doeld werd, en dat nu ge werkt wordt binnen de toen gestelde financiële randvoor waarden. ‘Kreater staat op het punt uit te groeien tot een centrum met een breed aan bod, met nadruk op de basis vorming van de deelnemers', aldus Martin Kraaijestein. Een enthousiast nieuw be stuur staat volgens hem ge reed en binnenkort wordt een nieuwe directeur benoemd, die veel ervaring van elders meebrengt. KOPEN/VERKOPEN? BOSKOOP - De gemeente heeft een aanvullende subsi die van 2.500 gulden voor de VW beëindigd waarmee de jaarlijkse subsidie beperkt ^en wethouder en voorzitter van het centrum voor kunstzinnige j .xnz. vorming Kreater, betreurde het zaterdagmiddag dat veel raadsleden kennelijk verhinderd waren de opening van de expositie van Kreater-leerlingen en -docenten bij te wonen. Hij zei dat in zijn openingstoespraak, die hem weer terug bracht op de plek waar hij zoveel vergaderuren achter de rug heeft. Martin Kraaijestein wees in vanuit drie fracties werd niet- zijn openingswoord ook op de temin gewezen op de belang- nieuwe problemen die Krea- rijke functie die de VW heeft ter nu weer bedreigen wan- voor het promoten van het neer de gemeente bij zijn sierteeltcentrum Boskoop. De voornemen blijft om de subsi- bezuiniging mag niet tot ge- die voor de overhead met volg hebben dat de VW in ƒ100.000,- per jaar (ongeveer problemen komt, zo verklaar- 40%) te verlagen. Juist op het den J.G.Binken (CDA), M. moment dat de overschrijdin- Doornbos (D66) en T.C. Se- gen uit het verleden zijn weg- gers (SGP-RPF). Opgemerkt gewerkt, ziet ook dit bestuur werd onder meer dat de VW bij de gemeente moet kunnen aankloppen als blijkt dat zij in de knel komt. I.A.M. ten Hagen (VVD) ver klaarde de discussie hierover, eerder gevoerd in de begro- tingsraad, niet nog eens te willen herhalen. Ook wethou-, sitief. Die discussie is in de der P. Trimp liet zich in die gemeenteraad al in 1989 uit geest uit. Hij stelde vast dat voerig gevoerd, en zal bij de het genomen besluit in ieder huidige overwegingen zeker geval correct is geweest en is eventueel bereid bij de be handeling van de begroting Hij wees er op dat in voor 1996 de positie van de j VW nog eens nader te be zien. voerig gevoerd, en zal bij de i een tijd dat vervlakking door passie ve recreatie, zoals de dage lijkse televisie, dreigt, ken- 1 1 eekblad voor addinxveen Zie pag. O 1 Zijde 3, Boskoop telefoon: 01727-1 25 44 Gouda: W.C. Bloemendaal Dorpstraat 33, Waddinxveen telefoon: 01828 -1 23 73 P ------ OPLAGE 13.500 EXEMPLAREN 3m diskettes W DS/HD geformateerd 19.95 WOENSDAG 5 APRIL 1995 51e JAARGANG No.02435 Dorpsstraat 257 Hazerswoude Dorp tel. 01728 - 9697 Zie onze advertentie elders m deze krant klein doe-het-zelf-materialen I keukens kasten I wand- en vloertegels I tuinhout - sierbestrating I ’(01828)12596 I Noordeinde 76a Waddinxveen I HEWLETT® L7LI PACKARD Dorpstraat 76 Waadinxveen Tel. 01828-32002 Kerkweg Oost 183 - 2741 HD Waddinxveen Telefoon 01828-12303 Fax 15082 Ld’ Voor: Woonhuizen Bedrijfspanden (zie adv. elders in dit blad) I Spoorstraat 17-29 2801 BA Gouda Tel 01820-18055 - Fax 01820-22926 Postbus 300,2740 AH Waddinxveen, Dorpstraat 39. tel. 01828-12298. fax 01828-30230 Jgii weer positief aflopen, denkt Martin Kraaijestein. 4

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1995 | | pagina 1