St. Victorkerk Stichting voor behoud van de Correct Balans Sale WS HARWA INTRODUCEERT VOOR W'VEEN E.0. HEROPENING FOTO KLEIN FILIAAL MARKT VFRBOOIM makelaardij b.v. 6 APPARATEN GRATIS bu ƒ25.. aan fotowerk (snelserviee) ontvangt v tegen inlevering van deze bon een Afscheidsreceptie Lous Oosterbroek Stromende regen en verkilde wielrenners van der linde WAARDEBON j t I ömpüters Computers Computers Grote beurs 22 april fat'*' Victor-veiling wordt een unieke gebeurtenis WILT U EEN VLOER MET WEINIG ONDERHOUD EN EEN LANGE LEVENSDUUR? Nieuwsblad Onafhankelijk Eerste paal drie woningen aan Noordkade HUIS-AAN-HUIS IN WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN EN MOERKAPELLE l DE ANATOMISCH VERANTWOORDE MATRASSEN- KOLLEKTIE VAN UBICA/ICA Powerline Xoe termeer 19,” kalkhoven Mi X x x Vanaf 19.30 uur doorlopend toegang. i KOPEN/VERKOPEN? FOT» VIDES AUDI ALLE GULLE GEVERS van artikelen t.b.v. deze veiling mogen zich verzekerd weten van de bijzondere erkentelijk heid van de Viktor-Activiteiten-Commissie. GEZIEN OP DE TV VRIJDAGAVOND, 21 APRIL VICTOR-VEILING in de toneelzaal van het ANNE FRANK CENTRUM. INTERIEURVERZORGING INBRAAKBEVEILIGING ecu zaak van vertrouwen Gouda: Markt 63 APK keuring 75,- automobielbedrijf VAN^ELSWIJK Voor woonhuizen in Boskoop en Waddinxveen de makelaar. r~ I Geldig f/m 2»-04-'»5 GRATIS OVEN, KOOKPLAAT, AFZUIGKAP, KOELKAST, VAATWASSER EN EEN VOEDSELRESTVERMALER 7 P.W.A.hal- stadshart Wij staan er natuurlijk ook met zeer scherpe prijzen Diverse mogelijkheden: DLW - Lamelparket DLW - Breedstrookparket Wicander Wood - O-Floor Wicander Cork - O-Floor Quick-Step Laminaat Voor meer informatie of een vrijblijvende offerte: iili Weekblad voor addinxveen WOENSDAG 19 APRIL 1995 51e JAARGANG No.02437 IWONINGI t De 49 seniorenhuurflats aan het Jan 1 V f. Ziepag. den, waar officieel afscheid genomen zal worden van Lous C meester en waar gelegenheid ningbouw (VAC). Rond de officële ingebruikna me van de Van der Hooft- TER AAR: WESTKANAALWEG 100 - 01722-4441 TER AAR: STOBBEWEG 19 - 01722-5882 (INDUSTRIHERRtlNBOVENLAND) ALPHEN A/D RIJN: GOUWESTRAAT 60a - 01720-76672 1 1 I 1 1 1 1 I i 1 I 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 I 1 1 I 1 1 1 1 1 i 1 1 i Beste prijs, produkt, service Fokkerstraat 34, 079-313282 1396. 339. Dorpstraat 38, Waddinxveen telefoon: 01828- 1 23 73 OPLAGE 13.500 EXEMPLAREN Zijde 3, Boskoop telefoon: 01727 - 1 25 44 Gouda: W.C. Bloemendaal ■'VaderlanJiSi Dorpsstraat 257 Hazerswoude Dorp tel. 01728 - 9697 V 1 s Juliana'straat 6 Waddinxveen tel. 01828-12309 Zie onze advertentie elders in deze krant, kléin (zie adv. elders in dit blad) “^harséa L Rijnlandstraat 4 V4 y 2741 GZ Waddinxveen Tel. 01828-16119 Fax 01828-16638 van zaterdag 21 april in het directe vooruit- seweg) hield er een open huis, dat werd gevolgd door de op levering. Eind maart waren er gedurende twee dagen de sleuteluitreikingen. Donder dag 27 april is de officiële ont hulling van de naam van de seniorenflats. Enkele spetterende voorbeelden >486DX4/100 systeem CD-rom Quad Mitsumi 860mb Harddisk Seagate 466. Incl.btw, Geldig op 21.22&24 apr. Computers. Software, en Supplies i t met 8 som fclAAS J AN «Cïggt 1 Dorpstraat 76 Waddinxveen Tel. 01828-32002 Belangrijk voordeel van dit nieuwe parcours was een heus bergklassement. Een nadeel was dat het verkeer over één rijbaan van de Ka naalstraat gebruik kon blij ven maken, zodat niet het volledige (met asfalt en klin kers gevarieerd) parcours verkeersvrij te maken was. Indien de wielerronde uit het centrum zou moeten verdwij nen kan altijd nog worden uitgeweken naar het bedrij venpark Coenecoop. Maar daarvan is voorlopig nog lang geen sprake. En dat betekende afgelopen maandagmiddag de derde Wielerronde van Waddinx veen, een sportief programma met vier belangrijke onderde len: de burgerronde, de B- amateurs-veteranen, de wheely’s en de A-amateurs. Daar tussendoor reed er tweemaal een reclamekara- vaan met een knotsgekke fiestwedstrijd op fantasiefiet- sen. Stolberglaan-Kanaalstraat- Stationsstraat-Stationsplein- Prinses Beatrixlaan-Willem de Zwijgerlaan in het cen trum. F t t f f I f f I t I I t I f GRATIS FILM i Vertrekkend voorzitter Lous Oosterbroek-Waagmeester van de Stichting Waddinxveense Be jaardenhuisvesting. (Foto: Ar chief - Sjaak Noteboom). trum een bijeenkomst gehou- Ontwikkelingssamenwer- king Waddinxveen en als se- zal worden van cretaris van de Vrouwen Ad- Oosterbroek-Waag- vies Commissie voor de wo- _11- IZXTA zal zijn voor sprekers. scheidende stichtings- lang Staete zijn er reeds diverse activiteiten geweest. Topos Naast notaris mr. J.A.M. Kock, die daarvoor de officiële Opnieuw was er een buiten landse overwinning, want de Wielerronde van Waddinx veen werd vorig jaar gewon nen door de Let Kasper Ozers. Ditmaal legde de door het weer verkilde Letse ren ner Juris Silovs bij de A-ama- teurs beslag op de eerste plaats. Hij werd gekust door rondemiss Liesbeth Gras, de Goudse volleybalster bij be Fair. Tweede werd Ton Zwirs (Hoofddorp) en derde Tadeus Rizi (Letland). Bij de B-ama- teurs won Hans van Eyk (Hil- legom). Tweede werd hier Laurens Koster (Den Haag) en derde Vincent Schippers (Zoetermeer). Bij de wheelers ging Iwan Waqué (Schiedam) met de eer strijgen, gevolgd door Iwan van Breemen (Beest) en John van Buren (Linschoten). friteuse ter beschikking ge steld door Neeleman BV (Kerkweg-Oost). De bedoeling van dit bordje met kopersnummer is, dat men dit bij het bieden omhoog steekt. De hoogstbiedende is koper. Het is de bedoeling dat de gekochte artikelen diezelf de avond mee naar huis wor den genomen. De koper hoeft overigens niet contant te be talen: in het algemeen wordt een nota thuisgestuurd, die achteraf kan worden voldaan. Een uitzondering daarop vormt een Victoriaanse ver koop, die contant wordt afge rekend. Gedurende de vei- lingavond zal vijf maal zo’n Victoriaanse verkoop worden gehouden, een spannende veiling voor degenen die wel eens een gokje willen wagen. De artikelen worden door vijf veilingmeesters in afwisse ling aangeboden. Dat zijn Joop Brosens (Oostpolder- weg), Jan Lam (Fortunalaan), Anton Martens (Da Costa- weg), Jacques Schroots (Heemraadweg) en Jan Wes seling (Groensvoorde). WADDINXVEEN - Maan dagmorgen 24 april zal de eerste officiële paal wor den geslagen voor de bouw van drie woningen aan de Noordkade 33, 35 en 37 in Waddinxveen. De naar een ontwerp van ar chitectenbureau Ben Kraan BNA door Egbo Hazerswoude BV te bou wen huizen komen te staan op de plek waar het naar de Tweede Bloksweg verhuisde bedrijf van A. Vis BV stond. De officiële handeling wordt op ver zoek van de toekomstige bewoners A. Broer, C.H.M. Koot en F.W. Smit verricht door burgemees ter C.M. van der Linden. Na afloop is er een lunch in restaurant ’t Baarsje (Zwarteweg). Profiteer deze week van de grote Hans Verkerk Keukens TV-AKTIE. Want bij aankoop van een complete keuken krijgt u 6 apparaten gratis, of de helft van de geld waarde als extra koring. Dit betekent een Dit scheelt de u werkelijk duizenden guldens. Er is altijd wel een Hans Verkerk showroom bij u in de buurt. Hoofdredacteur: B. J. Woudenberg. Telefoon 01828-15594. Kantoor: Kanaalstraat 10,2741HH Waddinxveen. Postbus 372, 2740 AJ Telefoon 01828-30332. Telefax 01828-32633 Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 8.30-17.00 uur. Het weer was maandagmid dag op een gegeven moment zo slecht dat de weinige toe schouwers voor de stromende regen onderdak moesten zoe ken onder luifels, in auto’s langs het parcours en onder de bij het wielerspektakel in het Gouwedorp onafscheide lijke paraplu. De bewoners langs het parcours zaten droog achter de ramen op de ’eretribune’. voorzitter pastor T. Buiten dijk, secretaris C.H.M. Koe- mans (Peuleyen) en de pen ningmeester J.A. Lelieveld (Boezemweg). Het bestuur van de nieuwe Gouwstraat 21 Boskoop tel. 01727 - 12506 CD MET VADERLANDSE LIEDEREN Deze en vele andere CD’s verkrijgbaar bij b> BURGER.: Posttxjs 300.2740 AH Waddinxveen, Dorpstraat 39. tel. 01828-12298. fax 01828-30230. krijgt men behalve een con- sumptiebon ook een bordje met een kopersnummer uit gereikt, dat overigens tot niets verplicht. Aan het eind van de avond wordt onder de dan aanwezige houders van zo’n kopersnummer een waardevolle prijs verloot: een De voorzitter heeft een lang Staete zijn er reeds diverse werkzaam leven in het be- activiteiten geweest. Topos stuurlijke leven achter de Architecten BV (Middelburg- rug. Ze zat namens de WD ook in de gemeenteraad van Waddinxveen en was Wad- dinxveens eerste en voorlopig laatste vrouwelijke wethou der. Ze stimuleerde veel ini tiatieven zoals met haar lid maatschap van de Kerngroep Spoorstraat 17-29 - 2801 BA Gouda Tel 01820-18055 - Fax Q1820-22926 De 49 seniorenhuurflats aan het Jan van Bijnenpad in Waddinx veen naar een ontwerp van ir. Kees Jongelie van Topos Architecten BV gebouwd door M&M Bouw (Marcel Muyres West BV) in Alphen aan den Rijn. (Foto: Sjaak Noteboom). WADDINXVEEN - Waddinxveens ereburgeres Lous Oos terbroek-Waagmeester neemt vrijdagmiddag 28 april tus sen drie en vijf uur tijdens een receptie in de toneelzaal van het Anne Frank-centrum (Jan van Bijnenpad) afscheid als voorzitter van de Stichting Waddinxveense Bejaardenhuis vesting. Lous Oosterbroek-Waag meester is 16 jaar voorzitter geweest van Waddinxveens kleinste woningbouwcorpora tie, die zij met de bouw van 49 seniorwoningen Van der Hooft-Staete’ niet leven in blies. Als voorzitter zal ze worden opgevolgd door Gerrit van Ringelenstein. Hij zat eerder in het bestuur van de ze stichting. Volgens waarnemend voorzit ter A.M. Zwamborn en secre taris C.C. van der Klauw heeft hun vertrekkend voor zitter gedurende haar zit tingsperiode van 16 jaar, die officieel op maandag 1 mei af loopt, grote verdiensten ge had voor de Stichting Wad dinxveense Bejaardenhuis vesting. Voordat de afscheidsreceptie zal worden gehouden wordt er in het Anne Frank-cen- Een droog moment op de hoek Kanaalstraat-Stationsstraat tijdens de derde Wielerronde van Waddinxveen. die werd gewonnen door de Let Juris Silovs. (Foto: Sjaak Noteboom). WADDINXVEEN - Voor de derde achtereenvolgende maal is de Wielerronde van Waddinxveen op Tweede Paasdag voor het grootste deel verregend. Sportwethou der Jan Hielema (CDA), die op het nieuwe parcours rond de Passage het startschot los te voor de A-amateurs, hoop te dat de organiserende Stichting Wielerronde Wad dinxveen volgende keren ein delijk het dikverdiende mooie weer zou kunnen krijgen. Hij gaf in een kort woord ook aan ervan uit te gaan dat de wielerronde tot in lengte van jaren in Waddinxveen gehou den zal kunnen blijven wor den. Na twee edities in 1993 en 1994 moest de ronde deze keer het parcours verleggen van het 30 km-gebied Groens- waard 2 naar de Juliana van WADDINXVEEN - De Vic- wordt gehuden en uitsluitend tor-veiling, die zaterdag- geschiedt bij opbod zonder avond 21 april vanaf 20.00 toerekening van kosten, uur zal wordt gehouden in Bij het betreden, van de zaal het Anne Frank-centrum (Jan van Bijnenpad), belooft een unieke gebeurtenis voor Waddinxveen te worden. De zer dagen gaan er vrijwilli gers rond om bij alle bewo ners van de bebouwde kom van Waddinxveen een uitno diging voor deze veiling in de brievenbus te deponeren. De diverse artikelen die wor den aangeboden staan ver meld in het veilingboekje, dat aan de zaal verkrijgbaar is. Wie zich te voren wil oriënte ren over het aanbod, kan een veilingboekje aanvragen bij het parochie-secretariaat (tel. 01828-12452). Behalve de artikelen is ook het reglement van de veiling in het boekje opgenomen. Daaruit blijkt dat de veiling onder notarieel toezicht WADDINXVEEN - Een klein gezelschap heeft vorige week woensdagavond in de pastorie van de rooms-katholieke St. Victorparochie aan de Zuidkade de ’Stichting tot Behoud van de Sint Victorkerk te Waddinxveen’ opgericht. G.A. van Veldhuizen en me vrouw A.C.M. Berkhoff-Ver- acte passeerde, waren daarbij weij namens het kerkbestuur van Doelstelling van de nieuwe de ’Heilige Victor’ aanwezig stichting is het verwerven van fondsen voor de restaura tie, de instandhouding en het onderhoud van de 115 jaar oude St. Victorkerk. Deze ac tiviteiten werden al enige tijd ontplooid door de stichting ’in stichting wordt gevormd door oprichting’. G.Th.B. Mulleman (voorzit- Met de veiling ter), J.A. Lelieveld (secreta- ris-penningmeester) en de be- zicht was het echter wense- stuurders P.C. Mulleman, lijk deze vooraf formeel op te richten. De opbrengst van de ze veiling is bestemd voor een nieuw dak op de St. Victor kerk. In de overwegingen van de oprichtingsacte staat ver meld, dat de rooms-katholie ke parochie de kerk aan de Zuidkade in eigendom heeft en belast is met het onder houd ervan. Ook echter, dat dit kerkgebouw - naast haar functie voor de rooms-katho lieke gemeenschap - een mar kant punt binnen de burger lijke gemeente Waddinxveen vormt en voorts, dat er be hoefte bestaat aan extra geld middelen voor het onder houd, de restauratie en in standhouding van dit kerkge bouw. Het kerkbestuur is daarom van mening dat gezien de betekenis van het kerkge bouw voor de burgelijke ge meente, deze extra geldmid delen ook bij laatstegenoem- de gemeente en haar inwo ners kunnen worden verwor ven, zulks zonder directe bin ding aan de geloofsgemeen schap der parochie. Het kerkbestuur realiseert zich daarbij dat buiten de ge loofsgemeenschap van de pa rochie diverse personen kwa liteiten in zich hebben en de ze ook ter beschikking willen stellen, die aan onderhoud, restauratie en instandhou ding van dit kerkgebouw kunnen bijdragen. Het werven van fondsen en enthousiasmeren van perso nen buiten de geloofsgemeen schap kan worden bereikt door deze stichting. Daarom heeft het kerkbestuur het bis dom Rotterdam toestemming verzocht en ook machtiging verkregen om tot oprichting over te gaan. ..fV V 'v. -■ J ES

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1995 | | pagina 1