ZATERDAG 29 APRIL A.S. WS HARWA INTRODUCEERT VOOR W'VEEN E.O. van 8 tot 13.00 uur. IZA AG KONIINGI GEOI W BOOT VERBOOM makelaardij b.v. OCCASION SHOW Bremmer^\ Schoenen en Lederwaren Waddinxveen koopt van vorstin eigen portret Burgemeester slaat eerste exemplaar van ’Wokkeltje Verjaardagkalender met werken van zeven W’veense kunstenaars DAG ID 10-17U Correct Koopjes- 'g kelder mi I Schilderij wordt op Koninginnedag onthuld ©gEmsinïïK!' REHORST Gratis 14 dagen lenzen dragen? 01727-1514(1 kalkhoven Onafhankelijk \dïï\Barlingen Limburgse Vlaaienshop Kanaalstraat A r NIEUWENHU IZEN/VISSER Nieuwsblad mJ 5 «CF BASTI N HUIS-AAN-HUIS IN WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN EN MOERKAPELLE i»Sqfomiiïviïi.n kom naar de open dag donderdag 27 april 1 kilo jongbelegen kaas Ondernemers Vereniging Waddinxveen O.V.W. SLOTAVOND dansschool DE ANATOMISCH VERANTWOORDE MATRASSEN- KOLLEKTIE VAN UBICA/ICA (zie adv. elders in dit blad) HARWA WOENSDAG 26 APRIL 1995 51e JAARGANG No.02438 (i.v.m. Koninginnedag zondag 30 april) PASSAGE 19 11244 o 01828-13500 VIDE# AUDI* FOT< 5 ZONDAG 30 APRIL zijn vrijwel alle winkels in Waddinxveen geopend Ook voor: video, radio, wasmachine, koelkast, enz.. 24 uur service 3 maanden garantie KINDERSCHOENEN... DAAR NEMEN WIJ DE TIJD VOOR! Marinus C. Kloet, Nel Kardol-, Domburg en Lies van Straalen. Op de foto ontbreekt Jan Veen huizen. (Foto: Joop Dorst). Ook is zij in de gelegenheid gesteld samen met een vijftal andere kunstenaars op Huis ten Bosch een bezoek te bren gen aan de koningin. Deze kunstenaars maken op ver zoek van de Rijksvoorlich- tingsdienst (RVD) een nieuw portret van de koningin. Car la Rodenberg zal worden uit genodigd samen met deze kunstenaars te exposeren. Hoofdredacteur: B. J. Woudenberg. Telefoon 01828-15594. Kantoor: Kanaalstraat 10,2741 HH Waddinxveen. Postbus 372,2740 AJ Telefoon 01828-30332. Telefax 01828-32633 Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 8.30-17.00 uur. OP DE PASSAGE VOOR DE KRUISKERK 20 soorten geraniums 10 soorten fuchsia’s GROOT ASSORTIMENT PERKGOED Winkelcentrum Groensvoorde Waddinxveen (01828) 30240 ZATERDAG 29 APRIL KONINGINNEDAG ZATERDAG 29 APRIL ORGELS-PIANO’S KEYBOARDS Volop keus - Volop voordeel!! KOPEN/VERKOPEN? Voor woonhuizen in Boskoop en Waddinxveen de makelaar. Julianastraat 6 Waddinxveen tel. 01828-12309 APK keuring 75,- AUTOMOBI ELB EDBIJ F VAN^ELSWIJK Dorpsstraat 257 Hazerswoude Dorp tel. 01728- 9697 4 bekende merken in meerdere breedtematen FOT# ein Gouda C.: Markt 63 Gouda: W.C. Bloemendaal In toespraken voorafgaande aan de officiële handeling bij de Nederlandse Munt en daarna werd aangegeven dat gebracht, de Waddinxveense munt heel bijzonder genoemd mag wor den, hoewel ter gelegenheid van de 50-jarige herdenking van de be vrij ding in ons land door zo’n 15 gemeenten het initiatief is genomen tothet slaan van een bijzondere be- taalmunt of herdenkingspen- ning. Op de voorzijde van de Wad- WADDINXVEEN - Vorige week woensdagmiddag is in de Nederlandse Munt te Utrecht door burgemeester C.M. van der Linden het eerste exemplaar geslagen van de Waddinx veense betaalmunt van vijf gulden, die volgende week ter J 1 "I r' r\ - 1 1 J.2 11 bracht door de vier Waddinxveense handelsbanken en de winkeliers van de Ondernemers Vereniging Waddinxveen ding van een jeep op de hef- (OVW). 1 Bij de officiële handeling in de Domstad waren ook wet houder K.W.Th. van Soest (WD) en gemeentesecretaris C.A.P.M. Loose aanwezig, evenals directeur A.J. Am- merlaan van de Rabobank Waddinxveen en leden van de Stichting Nationale Feestda gen Waddinxveen, onder wie voorzitter G. van Ringelen- stein en comitelid, initiatief nemer en muntverzameleer T.W. Verweij. De Waddinxveense betaal munt zal door de consument LOKATIE: 'NIEUWE GOUWE' IN GOUDA (VOORHEEN MELKUNIE TERREIN) Op de foto van links naar rechts directeur Tony Duits van drukkerij Van Tilburg BV, Nanet te Hoitink-de Jong van de Stich ting Nationale Feestdagen Wad dinxveen, Ans Heerkens, Co Gerts, Corrie Korver-den Otter, olieverf. Naast opdrachten heeft de Goudse ook haar vrije werk: stillevens, naakt figuren, tekenstudies en vrije portretten. Ten behoeve van de Waddinx veense opdracht tot het ma ken van het portret van ko ningin Beatrix heeft zij zich goed voorbereid, onder ande re door bestudering van foto’s en videobeelden. INBRAAKBEVEILIGING een zaak van vertrouwen Korver-den Otter, Lies van Straalen, Jan Veenhuizen, Nel Kardol-Domburg, Ans Heerkens, Co Gerts en Mari nus C. Kloet. De verjaardagskalender ziet er kleurig en fris uit. Het is een bijzonder aandenken aan de viering van vijftig jaar be- vrijding in Waddinxveen. Bij de werkstukken staat telkens een foto en een beschrijving van de betreffende kunste naar afgedrukt. Van 't Hof heeft een huis voor u Kijk elders in deze krant! WADDINXVEEN - Tijdens de Oranje-ontvangst ter gele genheid van Koninginnedag zal zaterdagmorgen 29 april om elf uur in de raadzaal van het gemeentehuis van Wad dinxveen een portret van koningin Beatrix, geschilderd WADDINXVEEN - Op initiatief van de Stichting Nationale Feestdagen Waddinxveen is een veijaardagskalender ge maakt met werkstukken van zeven Waddinxveense leden van de Kunst Kring Waddinxveen. De druk en afwerking van de ze bijzondere kalender, die in een oplage van duizend exem plaren vanaf volgende week onder andere bij de plaatselij ke boekhandel voor tien gul den te koop is en in het teken staat van 50 jaar bevrijding, is in handen van drukkerij Van Tilburg BV op het bedrij- door de Goudse schilderes Carla Rodenberg, worden ont huld. Het portret is in opdracht van het Waddinxveense gemeen tebestuur gemaakt. Dat is bijzonder. Officiële instanties kopen meestal een bestaand portret van de vorstin om in de eigen gebouwen op te han gen. Waddinxveen maakt daar een uitzondering op. Carla Rodenberg, geboren in 1941, schildert reeds portret ten sinds haar studie aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten van 1957 tot 1963. Zij schildert het meest met op vrijdag 28 april 1995 in de ROZENBURCHT aan de Rozenlaan te Boskoop. (met inbegrip van de "Medal-test"). Met medewerking van het dansorkest nde TORNADOS” Aanvang: 19.30 uur. Aangepaste kleding is vereist! Entree voor introducees ƒ6,50 Het schilderij dat Carla Ro denberg uiteindelijk presen teert wijkt af van het tradi tionele ’statieportret’ en is mede daarom zeer bijzonder. Het voorstel tot aankoop van dit schilderij voor een bedrag van ƒ20.000,- heeft het colle ge van Burgemeester en Wet houders dinsdagavond 25 april voorgelegd aan de raadscommissie voor alge meen bestuurlijke zaken. venpark Coenecoop. Voor de produktie van de ver jaardagskalender werden door dit Waddinxveense be drijf Studio Dekker, Holland Ridderkerk, Opdrachtfoto Boskoop en Plaatwerk BV in geschakeld. De gebruikte kunstwerken zijn afkomstig van Corrie Burgemeester C.M. van der Linden slaat het eerste exemplaar van de Waddinxveense betaalmunt ’Wok keltje bij de Nederlandse Munt in Utrecht. De handeling wordt gadegeslagen door directeur A.J. Ammer- laan van de Rabobank Waddinxveen, voorzitter G. van Ringelenstein van de Stichting Nationale Feestda gen Waddinxveen en anderen. Links van de burgemeester assisteert muntmeester Chr. van Draanen. (Fo to: Sjaak Noteboom) WADDINXVEEN - Peet en Jenneke van Zanten ope nen donderdag voor het Waddinxveense publiek de Van Zanten Limburgse Vlaaienshop Coffee Tea room’ in het voormalige pand van kapsalon Her- mada aan de Kanaal straat. Na een grondige verbouwing vindt in de kring van familie en vrien den vanavond - woensdag 26 april - tussen half acht en half tien de officiële ope ning en de openingsrecep- tie plaats door de bijan vier maanden oude kleindoch ter Lindsay. De Limburgse Vlaaien shop - die dagelijks vanuit Limburg van verse vlaaien wordt voorzien - wordt de vaste plek voor Jenneke van Zanten-Biesheuvel en haar dochter Diana. Peet van Zanten blijft in zijn ca fetaria aan de Eikenlaan en op zijn vaste plek op de weekmarkt en zoon Martin van Zanten drijft in de Dorpstraat ’Het Ouwe Dorp’. De nieuwe winkel is ook voorzien van een coffee shop en tearoom met onge veer 20 zitplaatsen. De openingstijden zijn op werkdagen van 9.00-17.30 uur, op donderdagavond tot 21.00 uur en op zater dag van 9.00-17.00 uur. Peet en Jenneke van Zan ten zitten nu zo’n 24 jaar in het horecavak. dinxveense munt, die de naam Wokkeltje’ heeft gekre gen met een verwijzing naar de getordeerde zuilen aan de herdenking van 50 jaar bevrijding in roulatie zal worden ge- Dreef, wordt de bevrijding ge symboliseerd met een afbeel- Als allés rood, wit en blauw is versierd dan wordt koninginnedag gevierd. /f^^Oranje ballonnen Plastic vlaggetjes Vlaggenlijn en slingers Supergrote toeters Div. kleuren karton, P crêpepapier Ass. Videobanden '40-'45 Op de keerzijde van de munt staat het wapen van Wad- s echter dat dinxveen, de waarde-aandui- veel Waddinxveners de bij- ding in florijnen, de naam van de munt en het munt meesters— en het Neder landse muntteken. Het ge wicht is 23 gram. De di ameter bedraagt 38 millime ter. Er kunnen in totaal 20.000 exemplaren van het ’Wokkeltje’ in omloop worden U VOELT HET GOED ONZE ZOMERCOLLECTIE IS BINNEN (Zie onze advertentie in deze krant) introduin 01722-2241 Veldweg 1 brug over de Gouwe, het her- denkingsfeit en de bijbeho- in het Gouwedorp gebruikt rende jaartallen, kunnen worden om in plaat- selijke winkels te betalen. De verwachting is zondere 5 gulden-munt, die de grootte heeft van een oude rijksdaalder, zullen willen be waren. '7- i i o p M T p K UW TELEVISIEDOKTER 29 opril geopend van 8.00 tot 13.00 uur Zie pag. wenskaarten, labaksart.. kantoorart.. hobbymalerialen F OPLAGE 13.500 EXEMPLAREN KERKSTRAAT 2, BODEGRAVEN TELEFOON 01726-12541 Weekblad voor addinxveen Kerkweg Oost 177 - 2741 HD Waddinxveen - Telefoon 01828-12012 Kantoorboekhandel -Kon. Wilhelminaplein 6, Waddinxveen Tel.: (01828) 13061 Bedrijvencentrum 'De Valk* Valkenburgerlaam 3 II 2771 CW Boskoop of bel 01720-73346 rnrrnsTn? Spoorstraat 17-29 2801 BA Gouda Tel 31820-18055 Fax 0162022926 KIANt. L li Rijnlandstraat 4 2741 GZ Waddinxveen lil iiliniïli Tel. 01828-16119 Fax 01828-16638 T I E HET GROENE WARENHUIS (ingang Kerkweg) p? ~>x.' p

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1995 | | pagina 1