op unt TUINPLANTEN- bu f25,- aan fotowerk (snelservite) ontvangt u tegen inlevering van deze bon een MARKT bij KORBIS aan de Dreef (t.o. Texaco) Lintjes voor zes Waddinxveners b burger: zorgt voor veel onrust Portret koningin Beatrix oogst ieders bewondering Sekte in Waddinxveen Zaterdag Eenmalig Vboroorlogsch Correct 55 jaar F i GRATIS FILM j Geldig l/m 10-05-'95 van der linde Wim Griffioen noemt zich de ’Heer e> Donderdag 4 mei (Dodenherdenking) komt de KOOPAVOND te vervallen. Ondernemersvereniging Waddinxveen O.V.W. Vrijdag 5 mei (50 jaar Bevrijdingsfestiviteiten) zijn vrijwel alle winkels GESLOTEN WILT U EEN VLOER MET WEINIG ONDERHOUD EN EEN LANGE LEVENSDUUR? e> Onafhankelijk e> HUIS-AAN-HUIS IN WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN EN MOERKAPELLE e> oo Nieuwsblad Aan onze lezers In verband met Bevrij dingsdag zullen onze kan toren in Alphen aan den Rijn, Bodegraven, Bos koop, Gouda, Schoonho ven, Waddinxveen en Woerden op vrijdag 5 mei 1995 de gehele dag geslo ten zijn. kalkhoven KAMPIOEN FIETSGIDS Bestuurders met te veel alcohol op Vooi KOWI» 1 EHBO PRAKTIJKCURSUS o° 'N o o 51e JAARGANG No.02439 n Waddinxveens burgemeester C.M. van der Linden en de Goudse schilderes Carla Rodenberg bij het A De directie FOTI VIDE» AUDI* MEGA-COLOR j Alle ANWB-reisgidsen, fiets- en wandelkaarten bij ons verkrijgbaar. Groot assortiment tegen kleine prijsjes. U komt toch ook?! 20 soorten geraniums 10 soorten fuchsia’s Gouda C.: Markt 63 Gouda: W.C. Bloemendaal Wood - O-Floor Cork - O-Floor Laminaat OP DE PASSAGE VOOR DE KRUISKERK Diverse mogelijkheden: DLW - Lamelparket DLW - Breedstrookparket_ Wicander Wicander Quick-Step Voor meer informatie of een vrijblijvende offerte: Zijde 3, Boskoop telefoon: 01727-1 25 44 GROOT ASSORTIMENT PERKGOED INBRAAKBEVEILIGING een zaak van vertrouwen O o OPLAGE 13.5(H) EXEMPLAREN HARWA ZATERDAG 6 MEI TVÏA' KOPEN/VERKOPEN? Voor woonhuizen in Boskoop en Waddinxveen de makelaar. makelaardij b.v. Julianastraat 6 Waddinxveen tel. 01828-12309 WOENSDAG 3 ME11995 Het spits werd afgebeten door H.J. Hagen (40 jaar bij de Hollandsche Beton en Waterbouw (HBW) BV inmidels van de RVD vijf an- geselecteerde kunste- de opdracht hadden ge- APK-keuring /49,- incl. BTW excl. afmeldingskosten. VANs.- door BERT J. WOUDENBERG WADDINXVEEN - In kerkelijke kringen in Waddinxveen is grote beroering ontstaan over de voortdurende en spraak makende activiteiten van de Waddinxveense evangelist en sekteleider Wim Griffioen (Kuiperhoeve). Hij heeft zijn on geveer honderd trouwe volgelingen laten weten dat hij de ’Heer’ is. Deze ’gelovigen’ hebben op hun beurt hun ’onbe keerde’ familieleden - (groot)ouders, broers en zusters - ’dood verklaard’, welke opvatting inmiddels tot veel drama’s in Waddinxveense gezinnen aanleiding heeft gegegeven. is een gevoel van toenemende onverdraagbaarheid groeien de, hetgeen bijvoorbeeld - he laas bij te velen - dreigt te ontaaren in een welhaast moeilijk te stuiten rassen- en vreemdelingenhaat. Zoiets is niet te accepteren. Niet el ders in de wereld, dus ook niet in Waddinxveen. Wij moeten waakzaam zijn en blijven, de geschiedenis lijkt zich te herhalen. In de wereld om ons heen doen zich op dit moment dezelfde afschuwelij ke gebeurtenissen voor als 50 jaar geleden'. s 1 Gratis klok* bij besteding van f 1500,- aan tapijt gordijnen A.s. vrijdag en zaterdag grote II WAARDEBON i x (voorzitter Agrarisch Op leidingscentrum (AOC) Zuid-Holland Oost) be noemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau en tandarts D.J. Schutte tot Ridder. Gouden ere medailles gingen naar de oud-medewerker van Boonstoppel Verf en SSW- se kunstenaar Peter Tredgett in de raadzaal. ‘Het plan vervaagde totdat vorig jaar het idee weer werd opgepakt. In september vorig 1 er een nieuwe ori ëntatie plaats in het gemeen tehuis. Het probleem van Carla Rodenberg was echter dat zij nooit portretten ver- Waddmxveen vaardigde vanaf foto’s, maar haar modellen altijd in leven de lijve voor zich had. Toch heeft het gemeentebestuur haar die middag kunnen overtuigen dat zij in staat moest worden geacht een goed portret van de koningin te schilderen. Ze nam die uit daging aan, zij het dat zou worden begonnen met vrij blijvende studies'. Intussen werd ook contact ge- door ramen te lappen, bood schappen te doen en kinderen van school te halen. Bij de scholen staan vaak ouders en grootouders die op die manier een glimp van hun kinderen en kleinkinderen proberen op te vangen. Is er een bevalling dan biedt Wim Griffioen in het gezin eveneens de helpende hand, zodat zo weinig mogelijk hulp van buitenstaanders ingeroe pen behoeft te worden. Ook fi nanciële administraties van personen en bedrijven wor den door hem desgewenst ge daan. De problemen rond de Wad dinxveense evangelist, die zegt dat zijn volgelingen vol ledig met zijn instemming op basis van de bijbel met hun familieleden breken en dat hij daarover geen ’macht’ zou hebben, stapelen wekelijks zich op omdat (jonge en vol wassen) kinderen hun ouders door de telefoon en in brieven dood verklaren, zodat ze ook niet meer worden geïnfor meerd over familiezaken als huwelijk en geboorte van kleinkinderen. Zulke dingen horen ze nu van de buiten wacht. Kleinkinderen worden door de groepering verboden con tacten te hebben met hun grootouders en kinderen wor den bijvoorbeeld - ook niet na hevige druk - niet toegestaan aan het sterfbed van hun va der of moeder te verschijnen. Post en telefoontjes worden niet beantwoord, terwijl bij 7 yAuÊT"]. i legd met de Rijksvoorlich- tingsdienst (RVD) en omdat j:j_i_j_ nxm dere naars kregen een portret te maken van koningin Beatrix kreeg het college het voor elkaar dat Carla Rodenberg tijdens een bezoek aan het koninklijk paleis Huis ten Bosch in Den Haag eveneens de koningin enkele uren als model mocht observeren. ‘De studie die zij daar maakte in de vorm van foto’s en het al kijkend in zich opnemen en op haar netvlies vasthouden van de karakteristieke ko ninklijke trekjes hebben haar geholpen te komen tot het uiteindelijke schilderij', stel de wethouder Van Soest vast. De keuze wélk schilderij werd door het gemeentebestuur ge maakt. In zijn toespraak op de Oran- jebijeenkomst gaf burge meester C.M. van der Linden nog aan dat Koninginnedag volgens hem ten opzichte van de andere vieringen altijd iets speciaals heeft. Ditmaal viert Nederland ook zijn 50e be- vrijdigsjaar. ‘Een gedenkwaardig mo ment, niet alleen in Waddinx veen, maar voor het gehele land. Een goed moment om stil te staan bij de normen en waarden waarvoor velen in de Tweede Wereldoorlog hun leven gaven', aldus burge meester Van der Linden. Waddinxveens eerste burger wilde in zijn korte toespraak niet voorbij gaan aan de maatschappelijke problemen die ons welzijn bedreigen. ‘Zo ie gevallen huishouding Hoofdredacteur: B. J. Woudenberg. Telefoon 01828-15594. Kantoor: Kanaalstraat 10,2741 HH Waddinxveen. Postbus 372,2740 AJ Telefoon 01828-30332. Telefax 01828-32633 Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 8.30-17.00 uur. INTERIEURVERZORGING Dorpstraat 38, Waddinxveen telefoon: 01828-1 23 73 Vorige week donderdag avond hield ds. C.D. Zonnen- berg, predikant van de Cen trale Hervormde Gemeente in Waddinxveen, voor de tweede maal in korte tijd in de hervormde Bethelkerk (Bilderdijklaan) een besloten bijeenkomst om mensen die familieleden en kennissen in de Waddinxveense sekte heb ben zitten bij te staan. Politiële en gemeentelijke autoriteiten zijn intussen op de hoogte gebracht van de groepering, maar er lijken zich tot op dit moment geen enkele strafbare zaken te hebben voorgedaan bij het gezelschap dat als ’Stichting Immanuël’ bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken in Leiden staat ingeschreven. Wel heeft de mededeling van Wim Griffioen dat hij de ’Heer’ is hem inmiddels een pak slaag bij een door hem bezocht gezin in één van de buitengebieden van het Gou- wedorp opgeleverd. Van dit handgemeen is overigens geen aangifte bij de politie t gedaan. 74Tb m .1TM De Waddinxveense groepe ring, die ook aantrekkings kracht op mensen vanuit an dere delen van westelijk Ne derland uitoefent, komt we kelijks op zondag bijeen in het zalencentrum Het Nieu we Trefpunt aan de Stations straat in Waddinxveen. Er vinden daar onder het ge not van koffie en thee en ver snaperingen bijbelstudies plaats. Wie er in slaagt deze bijeenkomsten te bezoeken zal merken dat ze lang duren en dat er sprake lijkt te zijn van een gezellige ’familie sfeer’, maar dat er overigens geen touw is vast te knopen aan de ’leer’ van Wim Griffi oen, die met forse strepen op een groot stuk papier wordt uitgelegd. Door de weeks zijn er huiska- merbijeenkomsten om er voor te zorgen dat de ’gelovi gen’ nooit alleen hoeven te zijn en te bereiken dat ’onbe keerde’ familieleden op grote afstand en in ieder geval bui ten de deur kunnen worden gehouden. Wim Griffioen be schikt over diverse huissleu tels van zijn ’gelovigen’ om gemakkelijk binnen te kun nen komen. In voorkomende helpt hij in de 1 De geloofsbijeenkomsten van de Waddinxveense evangelist en sek teleider Wim Griffioen worden elke zondag in Het Nieuwe Trefpunt bezocht door opmerkelijk veel jongeren. Afgelopen zondagmorgen dronken zij buiten op de Stationsstraat koffie in afwachting van hun Heer die het deze keer echter liet afweten. (Foto: Joop Dorst). WADDINXVEEEN - Op en rond Koninginnedag 1995 kregen zes Waddinx veners een koninklijke onderscheiding. 20 afwisselende fietsroutes in Nederland van 30-50 km. het tegen komen op straat van ouders, grootouders en broers en zusters het hoofd wordt omgedraaid. Wim Griffioen, die er al een lange periode bij zelfstandige geloofsgroeperingen in ons land op heeft zitten, startte destijds met een eigen bijbel- studiegroep. Deze activiteit is volgens de familieleden van de ’gelovigen’ volstrekt uit de hand gelopen en dreigt intus sen zeer bedenkelijke kanten te krijgen.Zo worden er bij eenkomsten gehouden in de sauna, zijn er gezamenlijke wintersportvakanties en zou den er plannen bestaan om een eigen complex te gaan op richten. In alle gevallen zou echter de bijbel ’van kaft tot kaft’ centraal blijven staan. De Waddinxveense evange list, die geen merkbare cha rismatische uitstraling heeft en eerder als ’zielig1 over komt, heeft inmiddels zijn da gelijkse werkzaamheden he lemaal in het teken gezet van zijn geloof, dat is doorspekt met Griekse bijbelteksten omdat daardoor de oorsprong en bedoeling van de bijbel veel beter tot hun recht zou den komen.Zijn trouwe volge lingen - waarschijnlijk 100 personen en 35 gezinnen - on derhouden hun ’Heer’ en zijn gezin volledig met ’vrijwillige’ financiële bijdragen, waar schijnlijk naar bijbels voor beeld ’tienden’ van hun jaar lijkse inkomsten. Op die ma nier heeft hij zijn beroep van administrateur in Alphen aan den Rijn kunnen beëindi gen. WADDINXVEEN - Vorige week dinsdagmorgen werd een aangehouden omdat hij 1-J.-J_ X---1 een ontzegging van de rijbe voegdheid had wegens het on der invloed besturen van een motorrijtuig. Hij had een half jaar vond jaar ontzegging. -i. In de nacht van zaterdag op zondag werd aan de Alpher- wetering een 19-jarige auto mobilist uit T.~_2_ aangehouden toen hij bleek teveel te hebben gedronken. en president-kerkvoogd van de Centrale Her vormde gemeente). Hij werd woensdagmiddag al benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Aan de vooravond van de verjaardag van koningin Beatrix werden vrijdag morgen ir. C.H. Boer I door haar gemaakte portret van koningin Beatrix, dat een plaats heeft gekregen in de raadzaal van het gemeentehuis. (Foto: Sjaak Noteboom). WADDINXVEEN - Op de ochtend van Koninginnedag 1995 - zaterdag 29 april - heeft burgemeester C.M. van der Lin den in de raadzaal van het gemeentehuis het olieverfschil derij van de Goudse schilderes Carla Rodenberg met een portret van koningin Beatrix officieel onthuld. Het alom be wonderde schilderij, dat een kunstzinnige eenheid vormt met de Nederlandse driekleur, heeft een plaats gekregen in dezelfde raadzaal. De onthulling van het bijzon der portret vond plaats tij dens de tweede Oranjebijeen- komst die het gemeentebe stuur ter gelegenheid van de verjaardag van de koningin heeft gehouden. Dat gebeur de temidden van gedecoreer den, vertegenwoordigers van maatschappelijke organisa ties, van verenigingen en van het bedrijfsleden en van an dere genodigden. In een toelichting op de tot standkoming van de opdracht tot het maken van het portert van de vorstin, waarvoor de gemeenteraad vorige week woensdagavond ongezien 20.000 gulden beschikbaar stelde, zei wethouder K.W.Th. van Soest (WD) dat eigenlijk elf jaar geleden voor het eerst was gesproken over het portret. Carla Rodenberg 57-jarige°Waddinxvener exposeerde toen met de Goud- j een auto bestuurde, terwijl hij II penningmeester Th.J. Janmaat en de oud-PTT- manager H. Kurtz. Dins dagmorgen tenslotte ont ving oud-onderhoudsman en ex-brandmeester A. van Nielen de zilveren eremedaille verbonden aan de Orde van Oranje- Nassau. Ifotosho T1 i W I I Veor erkend diploma Oranjekmis met reanimatiecertificaat voor part, en zakelijk gebruik. (Voor bedrijven inzake de Artrawet verplicht) Start do. 11 mei 11 lesavonden van 19.“ - 22.” uur. f^alphens 939w«8o jstudiecenfrum ■WK» MBMML - mxveen o 0 Zie pag. iBIg*1-. !H BEKRONING IN VW WONING Weekblad voer 4» klein Dorpstraat 257. Hazerswoude Dorp. Tel. 01728-9697 Rijrfiandstraat 4 2741 GZ Waddinxveen Tel. 01823-16119 Fax 01828-16638 Automobielbedrijf Dorpstraat 76 Waddinxveen Tel. 01828-32002 c c -g ::c. ■IJexpert I I® l t I t t f I W I l t t f tï? i Kt tji i doe-het-zelf-materialen keukens - kasten wand- en vloertegels tuinhout sierbestrating (01828) 12596 k Noordeinde 76a u\Waddinxveen Spoorstraat 17-29 - 2801 BA Gouda Tel. 01820-18055 - Fax 01820-22926 Postbus 300,2740 AH Waddinxveen, Dorpstraat 39, tel. 01828-12298. fax 01828-30230 VW'x.v'X r, i i I i i i i i 1 i wi 1 i i i i i 1 i 1 1 u

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1995 | | pagina 1