imiïïiiiii OPRUIMEN! ZONNEBANKEN 10 TOT 50% KORTING Bas Langendam in oude Citroën rondgereden GOUDA .jj J W’veen werkt aan nieuw woonruimte- verdelingssysteem ^Bremmer^] Ml» H WWW OPEN HUIS REHORST van Waddinxveen In de mooiste woonwinkel 22^23,24 JUNI Soms bijeenkomsten bij de Rottemeren W’veense sekte verdwijnt uit Het Nieuwe Trefpunt os Nieuwsblad Onafhankelijk -i oea"er UR ND HUIS-AAN-HUIS IN WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN EN MOERKAPELLE 1HARWA \snBarlingeir 01727-1514^ 1 kilo BOEREN BELEGEN KAAS kalkhoven TT®'' I w L®’» 1 Kill* 22 Waddinxvener Bas Langendam, bezitter PASSAGE 19 - o 11244 VIDE» AUDI' FOTI Let op! ’s Avonds tot 22.00 uur geopend l]j IJ] Van 't Hof heeft een huis voor u 1 Kijk elders in deze krant! FOTOKLEIN BESTAAT 20 JAAR. VANDAAR.. ORGELS-PIANOS KEYBOARDS Hoofdredacteur: B. J. Woudenberg. Telefoon 01828-15594. Kantoor: Kanaalstraat 10,2741 HH Waddinxveen. Postbus 372,2740 AJ Telefoon 01828-30332. Telefax 01828-32633 Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 8.30-17.00 uur. OPLAGE 13.500 EXEMPLAREN Donderdag 22 juni a.s. start de ZOMERUITVERKOOP Kortingen van 20-30-40%! APK-keuring /49,- incl. BTW, excl. afmeldingskosten. Dit is pas Zie elders in dit blad U ONTVANGT EEN GRATIS FOTOMAP) E Bij het afhalen van uw ontwikkelde fotorolletjes 9x13 0,25 per foto 10x15 0,39 per foto ontw. 3,85 Firma Visser Zn. Dorpsstraat 80 2742 AK Waddinxveen OPGELET! Van 21 t/m 30 juni alleen ’s morgens geopend. INBRAAKBEVEILIGING een zaak van vertrouwen kaal van de wijkschool St. Jozef, afgelopen vrijdagavond. Op de foto staat de man ’60 op het wegdek en op de auto. (Foto: Sjaak Noteboom). Het was er een komen en gaan van mensen die de jubi lerende Waddinxvener gedu rende zijn muzikale loopbaan ni 1935 lid van het fanfare corps Concordia als grote- ti omslagt? r. Intussen kreeg hij les als in structeur en tamï Van Concordia bleef Bas Lan gendam lid tot in 1959. Voorts was hij instructeur van de drumband van de Ver kenners en Gidsen te Wad dinxveen (1950-1961), was hij instructeur van de Goudse Padvinders Drumband (1952-1960), was hij leider van het dansorkest The Red, White and F’ - 1958), was hij instructeur van de Goudse Gidsen Drum band (1957-1960) en was hij tamboermaitre en instruc teur bij de harmonie St. Cae- cilia te Gouda (1958-1961). Bas Langendam, al in het be zit van de zilveren ere-me- daille verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau (1975) en eveneens bezitter van de ge meentelijke legpenning, is sinds 1962 directeur en in structeur van ’zijn’ Cormula’s en is al een halve eeuw mu ziekleraar en accordeonvirtu- oos. Als hobby bespeelt hij het elektronisch orgel. Weekblad Panorama reconstrueert leven Albert Bron Directeur-instructeur Bas Langendam van de drumband Cormula s werd in een antieke Citroën opgehaald voor de receptie in het oefenlo- die zestig jaar in de muziek zit met zijn korps en de cijfers WADDINXVEEN - Het is in het Gouwedorp niet ongemerkt voorbijgegaan dat de Waddinxvener Bas Langendam, de aan de Acaciastraat wonende directeur-instructeur van de drumband Cormula’s, zestig jaar in de muziek zit. Vanwege de negatieve publi citeit bleek het juridisch mo gelijk het langdurige con tract, dat nog was gesloten onder verantwoordelijkheid van de Gereformeerde Kerk, met de behoorlijk in opspraak geraakte groep te verbreken. De maatschappelijke activi teiten en de reacties van an dere huurders (huidige en nieuwe) vormden de aanlei ding de huur op te zeggen. Naar eigen zeggen had Jan Tissink veel last van de voort durende aantijgingen en ver wensingen aan zijn adres na dat bekend was dat Het Nieu we Trefpunt onderdak ver leende aan de sekte van Wim Griffioen, welke geloofsge meenschap trouwens steeds op voorbeeldige wijze aan haar financiële verplichtin gen heeft voldaan. Wim Griffioen en zijn volge lingen zijn inmiddels op zoek gegaan naar een andere loka- tie. Als het mooi weer is kwam de sekte al bijeen in de open lucht aan de oevers van de Rottemeren in Bleiswijk. Vooralsnog wordt geprobeerd in Boskoop vergaderruimte te vinden. In kerkelijke kringen in Wad dinxveen ontstond in de afge lopen winterperiode grote be roering over de activiteiten van de sekteleider Wim Grif fioen (Kuyperhoeve). De landelijke publiciteit zorg de daarbij voor een grote be kendheid, zoals laatstelijk nog door een artikel in het dagblad De Telegraaf, welke van de zilveren ere-me- daille verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau en de gemeentelij- Blue’s (1954- ke legpenning, met zijn beide zoons, die ook hun grote bijdragen le veren aan de drumband Cormula’s. (Foto: Sjaak Noteboom). in Ltijf iu 4 J mi WADDINXVEEN - De sekte van de Waddinxvener Wim Griffioen komt niet meer wekelijks op zondag bijeen in één van de zalen van Het Nieuwe Trefpunt aan de Stataionsstraat. Dat is vorige week door de beheerder en pachter J. Tissink meegedeeld. aan de orde zijn wordt verteld rentie van het college op don derdagmiddag. Uit die verga dering onder andere de vol gende besluiten. De ontwikkelingsschets voor Waddinxveen in het jaar 2010 zal worden geactuali seerd en vervolgens worden vastgesteld door de gemeen teraad. De aanpassing is no dig nu verder wordt gewerkt aan de uitvoering van het convenant voor woningbouw- en bedrijfslokaties in de Goudse streek, waartoe de KOPEN/VERKOPEN? Voor woonhuizen in Boskoop en Waddinxveen de makelaar. WADDINXVEEN In Waddinxveen komt een nieuw woonruimteverdelingssysteem. Het bouwbedrijf Noorlan- der Beheer Nederland BV is overgenomen. Er mag geen basketbalbord worden bevestigd aan een pergola van een huis aan het Sportpad en de schuttersvereniging Waddinx veen moet zelf de onderhoudskosten van het clubgebouw be talen. Amsterdamse krant bij het verhaal ten onrechte een foto van de hervormde Immanuël- kerk aan de Prins Bemhard- laan af drukte. Deze vergis sing is inmiddels door de re dactie rechtgezet. Wim Griffioen staat bij zijn ongeveer honderd trouwe vol gelingen bekend als de ’Heer’ is. Hij is zonder zonden en als die er zouden zijn dan worden ze hem steeds na een aantal emotionele gesprekken ver geven. De ’gelovigen’ hebben in de loop der tijd op hun beurt hun ’onbekeerde’ familieleden - (groot)ouders, broers en zus ters - ’dood verklaard’, welke opvatting inmiddels tot veel drama’s in Waddinxveense gezinnen aanleiding heeft ge- gegeven. Ds. C.D. Zonnenberg, predi kant van de Centrale Her vormde Gemeente in Wad dinxveen, heeft twee keer in korte tijd in de hervormde Bethelkerk (Bilderdijklaan) een besloten bijeenkomst be legd om mensen die familiele den en kennissen in de Wad dinxveense sekte hebben zit ten bij te staan. Politiële en gemeentelijke au toriteiten zijn intussen bezig de groepering van alle kanten te bekijken, maar er lijken zich tot op dit moment geen strafbare zaken te hebben voorgedaan bij het gezel schap dat als ’Stichting Im- manuël’ bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken in Leiden staat ingeschreven. 3 VJek£ sleets rp: gezeten in een antieke Citro en opgehaald, waarbij een ronde door de St. Victorwijk werd gemaakt. De jubilerende werd op 14 ju- Hortinnen rot Schoenen en Lederwaren gemeenten Gouda, Moor drecht en Waddinxveen heb ben gesloten. Bezwaren tegen het door de provinciale staten van Zuid-Holland vastgestel de streekplan zullen niet wor den ingediend. - Er komt in Waddinxveen een marktgericht woonruim teverdelingssysteem, zoals dat ook in bijvoorbeeld Gou da, Den Haag en Delft func tioneert. De ingang van het nieuwe systeem, waardoor al- De Waddinxveense groepe ring, die ook aantrekkings kracht op mensen vanuit an dere delen van westelijk Ne derland uitoefent, kwam elke zondag bijeen in het zalen centrum Het Nieuwe Tref punt. Er vonden daar onder het genot van koffie en thee en versnaperingen bijbelstu dies plaats Door de weeks zijn er huiska- merbijeenkomsten om er voor te zorgen dat de ’gelovigen’ nooit alleen hoeven te zijn en te bereiken dat ’onbekeerde’ familieleden op grote afstand en in ieder geval buiten de deur kunnen worden gehou den. De problemen rond de Waddinxveense evangelist, die zegt dat zijn volgelingen volledig met zijn instemming op basis van de bijbel met hun familieleden breken en dat hij daarover geen ’macht’ zou hebben, stapelen voorals nog week na week op. Wim Griffioen, die er al een lange periode bij zelfstandige geloofsgroeperingen in ons land op heeft zitten, startte destijds met een eigen bijbel- studiegroep. Deze activiteit is volgens de familieleden van de ’gelovigen’ volstrekt uit de hand gelopen en kreeg in de loop der tijd zeer bedenkelij ke kanten. De Waddinxveense evange list, die geen merkbare cha rismatische uitstraling heeft en eerder als ’zielig1 over komt, heeft inmiddels zijn da gelijkse werkzaamheden he lemaal in het teken gezet van zijn geloof, dat is doorspekt met Griekse bijbelteksten omdat daardoor de oorsprong en bedoeling van de bijbel veel beter tot hun recht zou den komen. Dat zijn enkele zaken uit de vergadering van het college van Burgemeester en Wet houders van vorige week dinsdag. Die vergadering werd voorgezeten door loco- burgemeester K.W.Th. van Soest, omdat burgemeester C.M. van der Linden nog tot en deze week in Spanje op va kantie is. Over de zaken die elke week in de collegevergaderingen .1 J Jxx_1J| op de wekelijkse persconfe- le inwoners opm hgetzelfde 1 1 moment van het huizenaan bod kunnen kennisnemen, is in pricipe bepaald op 1 okto ber van dit jaar. - Wethouder K.W.Th. van Soest (VVD) heeft in B. en W. melding gemaakt van het feit dat er bouwactiviteiten wor den ontplooid bij K. van der Zijden aan het Noordeinde. Door de jaren heen is het be leid van de gemeente er op ge richt geweest op die plek geen bouwactiviteiten toe te laten. Naar wat er precies aan de hand is wordt een onderzoek ingesteld. - Het door spijsfabriek Broer- De Goede verlaten bedrijfs pand aan de Passage zal wor den gesloopt voor de uitbrei ding van het winkelcentrum aan de westelijke kant. De historische kwaliteiten van het pand zijn een paar jaar geleden al door een provincia le commissie in beeld ge bracht. Eventuele interes sante zaken van dit ’indus triële monument’ zullen wor den gefotografeerd, terwijl nagegaan wordt of het zinvol is bij de sloop een voor het beeld bepalend gedeelte van het in- en exterieur te behou den. - Bouwbedrijf Noorlander Be heer Nederland BV in Leider- heeft ontmoet. Bas Langen dorp, welk bedrijf een belang- dam werd door zijn korps en rijk deel van het bestem- mingsdplan Zuidplas heeft volgebouwd, is door het bouwbedrijf Heijmans NV in Rosmalen overgenomen. Bin nen B. en W. en de gemeente raad is hiervan melding ge maakt. - B. en W. zijn van plan de ge meenteraad voor te stellen een krediet beschikbaar te stellen van 35.000 gulden om de kosten te dekken van de reparatie van het gemeente- riool onder een deel van het Raadhuisplein. - Op het principeverzoek van D.J. Groot om een basketbal bord aan een pergola van zijn huis aan het Sportpad te be vestigen hebben B. en W. af wijzend gereageerd. De schuttersvereniging Waddinxveen aan de Alber- dingk Thijmlaan kan geen fi nanciële bijdrage uit de ge meentekas tegemoet zien voor de reparatie van hout werk en dakbedekking van het clubgebouw. - B. en W. hebben hun be stuurlijk verzet tegen de ves tiging van Van Stijn Triplex BV aan de Wilhelminkade op het ITC-terrein in Boskoop opgegeven. Ze zullen nog wel proberen de provincie een oordeel te laten vellen over het starten van een bedrijf op een plek voor tuinbouw- en aanverwante bedrijven die daarvoor niet gecreeerd is. Bovendien zijn er bestuurlij ke regels overtreden met be trekking tot de regionale huisvesting van bedrijven. WADDINXVEEN - In het weekblad Panorama wordt deze week onder de kop ’Het drama van Albert Bron: Ver moord in de hel van Rwanda’ aandacht geschonken aan de op 23 april vorig jaar op 52-ja- rige leeftijd in het Afrikaanse land omgekomen oud-Wad- dinxvener, die in de hoofdstad Kigali een autobedrijf had. Terwijl duizenden buitenlan ders halsoverkop uit Rwanda werden geëvacueerd, reisde in april 1994 één Nederlan der de wrede massaslachting tegemoet: hij wilde ’zijn men sen’ redden en werd daarbij zelf geëxecuteerd. Panorama reconstrueert het avontuur lijke leven van Albert Bron, die in Waddinxveen werd ge boren, trouwde en twee kin deren kreeg. Het lichaam van Albert Bron werd 8 maart van dit jaar door een in opdracht van mi nister drs. J.P. Pronk van Ontwikkelingssamenwer king op pad gestuurd Neder lands onderzoeksteam gevon den en geïndentificeerd. Het stoffelijk overschot is op 28 maart onder grote belangstel ling op de algemene begraaf plaats aan de Alberdingk Thijmlaan in Waddinxveen ter aarde besteld. Ter gelegenheid van het twaalfde lustrum werd Bas Langendam in de oefer*zaal van de wijkschool St. Jozef (Kanaalweg) vrijdagavond 16 juni een drie uur durende re ceptie aangeboden. I i. llll ,ne\b' Weekblad voor Waddinxveen WOENSDAG 21 JUNI 1995 51e JAARGANG No. 2446 I zie adv. elders in deze krant. IWÖNII k Zie pag wenskaarten, tabaksart kantoorart hobbymatenaleff^ Volop keus - Volop voordeel!'. KERKSTRAAT 2. BODEGRAVEN TELEFOON 01726-12541 s Regentesseplantsoen 52 (Centrum hoek Kleiweg-Kleiwegbrug) 2801 CM Gouda. Telefoon 01820-29904 Winkelcentrum Groensvoorde, Waddinxveen, tel.: 01828-18218 Automobielbedrijf v^"Eilswijk Dorpstraat 257. Hazerswoude Dorp. Tel 01728-9697 Jein ‘(geldig t/m 4 juli) Tussen de middag geopend/ maandagmorgen gesloten' I» JT Rijnlandstraat 4 M 2741 GZ Waddinxveen J Tel. 01828-16119 3 Fax 01828-16638 ij le: iboermaïtre. Verkoop van: Alisun Cleosun Hapro Palm Beach Philips maandag t/m vrijdag van 10.00-22.00 uur, zaterdag van 10.00-17.00 uur Bedrijvencentrum 'De V«lk‘ j Valkenburgerlaan 3 2771 CW Boskoop of bel 01720-73346 13.95 Spoorstraat 17-29 - 2801 BA Gouda Tel. 01820-18055 - Fax 01820-22926 makelaardij b.v. Julianastraat 6 Waddinxveen tel. 01828-12309 'SchoerreparaL€/ Kerkweg Oost 177 - 2741 HD Waddinxveen - Telefoon 01828-12012 Kantoorboekhandel Kon. Wilhelminaplein 6. Waddinxveen Tel.: (01828) 13061

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1995 | | pagina 1