Verhuizen? Rijn en Gouwe van der linde I Hier is uw krant te koop I OPRUIMING DER LINDE ERIEURVERZORGING VAN I N Blom De Gruijter ft- Nomen Tweewieler biedt aan: v 06-0220750 I Hoogheemraadschap ff van Schieland Rijnland Rijnland 8 OPENBARE BEKENDMAKING HALVE PRIJS 1 INTERIEURVERZORGING 195,- 249,- I BLITTERSWIJK 595,- 645,- 695,- Bekendmaking definitieve beschikkingen Wet verontreiniging oppervlaktewateren 40% KORTING 50% KORTING 50% KORTING 40% KORTING per 2 60,- - per 2 .40,- 595,- 249,- 275,- 295,- O' O div. scooters voor een speciale prijs. Diverse KARPETTEN....... BADKAMERKLEEDJES. SPREJEN..................... DEKBEDOVERTREKKENfalle maten) VEREN KUSSENS 39,95 nu 35,- SYNTHETISCHE KUSSENS 29,50 nu 25, POLYETHER MATRAS SG 40 ’’GENEVE’ 80 x 190 249,-nu 90 x 200 295,-nu BINNENVERINGMATRAS ’’BORDEAUX” 70x200319,-nu 80x200349,-nu 90 x 200 399,- nu POCKETVERING MATRAS ’’MONTREUX 70 x 200 795,- nu 80 x 200 845,-nu 90 x 200 895,- nu v. SUPER LATEX MATRAS ’’COSMOS 80x200795,-nu 90 x 200 795,- nu DIVERSE COUPONNEN TAPIJT, VITRAGES EN GORDIJNEN, SLAAPKAMERSHOWRÓOMMÖDELLEN VAN MORGANA.30% - 4g% KORTING Provincie Zuid-Holland BEKENDMAKING I 3 3 7 CONCEPT-VERCUNNINC 2 Yamaha BW50 1 Yamaha Zest 1 Vespa Free 2 Peugeot Buxy 25 km 1 Peugeot Voque 25 km 1 Peugeot Fox van 4395,- van 4899,- van 3899,- van 4295,- van 1695,- van 3295,- voor 4095,- voor 4599,- voor 3595,- voor 3995,- voor 1495,- voor 3095,- Tel: 01827 - 2513 Fax: 01827 - 4Ó69 Het is pompen of verdrogen! HIIIHIHIlWlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllll ObüKBNDE VERHUIZERS Bekendmaking aanvraag en ontwerp-beschikking Wet verontreiniging oppervlaktewateren Ook voor onderdelen en reparatie. Goudserijweg 81 Boskoop Raadhuisstraat 87, Reeuwijk Tel. 01727-15689 Tel. 01829-6334 Maandag gesloten. (Bromfietsen alleen Boskoop). Tel. 01720-95949 Fax 01720-24393 li -VVaterschai De Gouwelandei Provincie Zuid-Holland lllii i ,ii Dorpstraat 38, Waddinxveen. Zijde 3, Boskoop. Telefoon: 01828 - 1 23 73 Telefoon: 01727 - 1 25 44 PAGINA 11 GK/WvW - WOENSDAG 19 JULI 1995 Rotterdam, 11 juli 1995. 085/053 KENNISGEVING WET BODEMBESCHERMING Maasboulevard 123 Postbus 4059 3006 AB Rotterdam I 580/034/840 Zoetermeer, 19 juli 1995. WATERSCHAP MEER EN WOUDE I G.L.J. Bloom, 602 A k INFORMATIE TEL: 010 - 4537 356 I 1 'I Vakantie buitenland Binnen zes weken na dagtekening van deze bekendmaking kan elke belanghebbende bezwaar maken tegen bovenvermeld besluit bij het dagelijks bestuur van het waterschap (Postbus 356, 2400 AJ Alphen aan den Rijn). Zinkeling 78 te Boskoop Zinkeling 80 te Boskoop Zinkeling 82 te Boskoop Zinkeling 84 te Boskoop Zinkeling 86 te Boskoop Zinkeling 88 te Boskoop Zinkeling 90 te Boskoop Dijkgraaf en heemraden van het waterschap Meer en Woude, A.J.M. Jacobs, dijkgraaf W.F.H. Huisman, secretaris wnd. Dijkgraaf en heemraden van het waterschap Meer en Woude maken bekend, dat zij hebben besloten vergunning te verlenen aan onderstaande vermel de personen/instanties: - gemeente Boskoop voor het leggen en hebben van een hpe-gasleiding door de Ringsloot- noord, hoofdwatergang van de Voorofse polder en door de binnenkade van de polder De Noordplas één en ander ter plaatse van het perceel plaatselijk bekend Noordeinde 373a in de gemeente Boskoop. (95/V622). Dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland; gelet op artikel 3:11 eerste lid van de Algemene wet bestuurs recht; maken bekend: dat b|j hen op 15 december 1994 een aanvraag is binnen gekomen van Energiebedrijf Midden Holland betreffende 4 zinkers in de hoofdwatergang (afvoer) langs de Troelstrahoeve en de Marga Klompéhoeve gemeente Waddinxveen; dat zü voornemens zijn overeenkomstig de aanvraag ver gunning te verlenen. De aanvraag, concept-vergunning en andere bijbehorende stukken liggen op de secretarie van het hoogheemraad schap van Schieland, Maasboulevard 123 te Rotterdam voor belanghebbenden ter inzage en wel vanaf 20 juli 1995 tot en met 17 augustus 1995 elke werkdag van 09.00 uur tot 16.00 uur. Belanghebbenden kunnen hun zienswijze over de aanvraag of het ontwerp van de vergunning naar keuze schriftelijk of mondeling gedurende genoemde termijn naar voren bren gen. Dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland, namens dezen. de directeur van Schieland, ing. N.A.M. Stijlen. Schriftelijke reacties kunnen worden ingediend bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland, Postbus 4059,3006 AB Rotterdam. Voor een mondelin ge reactie kunt u zich wenden tot de technische dienst van Schieland, afdeling waterbeheer, Maasboulevard 123 te Rotterdam (telefoon 010-4537 356). Een dijk van een pomp. Werkt op 220V en heeft een opbrengst van 50 liter per minuut. Beroepsmogelijkheid Gedurende voormelde termijn van 6 weken kan naar aanleiding van de definitieve beschikking W.v.o. daartegen beroep worden ingesteld bij de Raad van State (postbus 20019, 2 500 EA Den Haag i door: a. de aanvrager; b. de wettelijke adviseurs, die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over dé aanvraag en de ontwerp-beschikking; c. degenen, die tegen de aanvraag en de ontwerp-beschikking bedenkingen hebben ingediend; d. belanghebbenden aan wie redelijker wijs niet kan worden verweten geen bedervingen te hebben ingébracht tegen de aanvraag en de ontwetp-beschikking. Zij die beroep instellen, kunnen tevens een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet worden gericht aan: de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De beschikking wordt niet van kracht, voordat op dat verzoek is beslist. Leiden, 12 juli 1995. Het bezwaarschrift moet gemotiveerd zijn. Ook na het indienen van een bezwaarschrift blijft de inhoud van het besluit van kracht. Alphen aan den Rijn, 20 juli 1995. Het dagelijks bestuur voomoemd, de secretaris, de dijkgraaf, K. HEINEN dr. J.W. HEKKELMAN Nr. V.31498, V.31501, V.315$7, V.31558, V.31568 Dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Rijnland maken hierbij bekend dat bij hen een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Wet ®::i verontreiniging oppervlaktewateren (W.v.o.) is binnengekomen van 1. A.G. Zevenhoven, gevestigd te Boskoop, 2. J. v.d. Doolgevestigd te Boskoop, 3. M.W. van Eijk, gevestigd te Boskoop, 4. A.M. van Eijk, gevestigd te Boskoop, 5. J.W. Verweij, gevestigd te éeeuwijk voor het lozen van bed rij fs- en huishou- T delijk afvalwater, afkomstig van bestaan de boomkwekérijbedrijven, op oppervlak- tewater, te weten voor de eerste twee bedrijven watergangen tn de Gouwé- polder, en voor de overige bedrijven watergangen in de Nessepoider. De lozing vindt voor het eerste bedrijf plaats vanaf het perceel Rijneveld 1a, voor het tweede bedrijf vanaf de percelen Rijneveld 8 en Halve Raak 12, voor het derde bedrijf vanaf het perceel Molervkolk 10, voor het vierde bedrijf vanaf het perceel Molenkolk 4, en voor het vijfde bedrijf vanaf hpt perceel Molenkölk39b, allen te Boskoop. Dijkgraaf en hoogheemraden voomoemd hebben het voornemen de gevraagde lozingsvergunningen onder het stellen van voorschriften te verfenen. Overeenkomstig de geldende procedure van hoofdstuk 3 (Afd. 3.5) van de Algemene wet bestuursrecht (A wb) ,f: worden thans de aanvragen en ontwerp beschikkingen W.v.o. bekendgemaakt en ter inzage gelegd. Vervolgens zullen de definitieve beschikkingen W.v.o. worden vastgesteld en bekend worden gemaakt. Ter inzage De aanvragen met bijlagen en de op basis daarvan opgestelde ontwerp beschikkingen W.v.o. liggen voor iedereen van 20 juli 1995 tot en met 17 augustus 1995 gedurende 4 weken ter inzage. De stukken zijn in te zien van aanvraag 1+2 3 4 5 bij: Nrs. V.31151, V.31325, V.31107, V.31168, V.31384 Dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Rijnland maken hierbij bekend dat bij hen een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (W.v.o.) is binnengekomen van 1. J. van der Pol, 2. Fa. W.L. Scholten en Zn., 3. Joh. Stolwijk en Zn. B.V., 4. C.A.M. Smits, 5. Fa. J.W. en O. Streng, allen gevestigd te Boskoop voor het lozen zolang de voorraad strekt. TUINMACHINES Oostpolderweg 4a, 2840 DA Moordrecht - de gemeente Boskoop, het Raadhuisplein 3, op werkdagen van 09.00 tot 12.15 uur; buiten deze uren is inzage mogelijk na telefonische afspraak met de afd. Bestuurszaken (tel. 01727 - 19516); van alle aanvragen bij: -het Hoogheemraadschap van Rijnland, afd. Vergunningen, Breestraat 48 te Leiden, op werkdagen tijdens de kantooruren van 10.00 uur tot 12.00 uur en van 14.00 uur tot 16.00 uur; buiten voornoemde tijden is inzage mogelijk na telefonische afspraak met de afd. Vergun ningen (tel. 071 - 259218 of 259204); voor nadere Informatie kuntu zich wenden tot voornoemde afdeling. Bedenkingen Gedurende de termijn van 4 weken kan iedereen naar aanleiding van de aan vragen en de ontwerp-beschikkmgen W.v.o. schriftelijk en op verzoek ook mondeling gemotiveerde bedenkingen indienen bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Rijnland, postbus 1 56, 2300 AD Leiden. De persoonlijke gegevens van degene die zijn/haar bedenkingen indient worden, indien deze daarom verzoekt, niet bekend gemaakt. Een zodanig verzoek moet schrifteiijk en afzonderlijk, doch tegelijkertijd met de brief met zijn/haar bedenkingen bij Rijnland worden ingediend. Tévens bestaat voor een ieder de moge lijkheid tot een gedachtenwisseling over het ontwerp van het besluit. Men dient zich daartoe te wenden tot voornoemde afdeling. Er zal dan gelegenheid worden geboden om niet de anvrager, een vértegenwoordiger van dijkgraaf en hoogheemraden en andere aanwezigen van gedachten te wisselen. Leiden, 12 juli 1995. Hoogheemraadschap van Hoogheemraadschap van Het dagelijks bestuur van het waterschap De Gouwelanden maakt bekend dat zij op 19 juli 1995 hebben besloten bruggen te gedogen over een gedeelte hoofdwatergang annex vaarweg ten westen van de Zinkeling te Boskoop. Het betreft bruggen van onderstaande personen: A.C. Karssen, R. Dirkzwager, F. Hordijk, J. Buter, E. van Holst, L.E.M.G. Knops, L. Jeuring, M. N. Hoogendoom, Zinkeling 92 te Boskoop Zinkeling 94 te Boskoop HART VAN ENGELAND. 8 dgse busreis naar o.a. Cots wold en Oxford. HP incl. ex cursies 995,-. Vertrek 29/7, 12/8 (PZ855). Bel Kras Ster Vakanties 04199-3622. BLOEMENRIVIERA. 10 dgse busreis naar Opatija. HP incl. excursies v.a. 698,-. Vertrek 17/7, 31/7, 28/8 (EZ 350). Bel Kras Ster Vakanties 04199-3622. POLEN. 14 dgse culturele rondreis per bus. HP incl. ex cursies v.a. 1198,-. Vertrek 22/7, 19/8 (PZ 846). Bel Kras Ster Vakanties 04199- 3622. SALZBURGERLAND. 9 dgse busreis naar Fusch. HP incl. excursies v.a. 839,-. Vertrek 21/7, 11/8 (EZ 338). Bel Kras Ster Vakanties 04199-3622 of kom naar ons reisburo, Hooft- straat 112 Alphen a/d Rijn. SCHOTLAND. 10 dgse bus reis. HP incl. excursies 1298,-. Vertrek 31/7, 28/8 (EZ 346). Bel Kras Ster Va kanties 04199-3622 of kom naar ons reisburo, Hoottstraat 112 Alphen a/d Rijn. ALLEENSTAANDENREIS. 5 dg Nordrhein-Westfalen. HP incl. excursies en voor ieder een 1 pk 529,-. Vertrek 14/7 (AZ 201). Kras Ster Va- kanties 04199-3622. Onderwerp. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben een verzoek ontvangen tot het beoordelen van een geval van bodemverontreiniging van Transportbedrijf Bram Vrolijk B.V. te Waddinxveen. De melding is op 26 juni 1995 ontvangen en betreft de bepaling van de ernst en urgentie van een bodemverontreiniging op de locatie plaatselijk aangeduid Onderweg 22, kadastraal bekend gemeente Waddinxveen, sectie C, nr. 982. De locatie is in ons bodemsaneringsprogramma opgenomen onder code 580/034/840. Het college van Gedeputeerde Staten is voornemens te beschikken op grond van art. 29 jo art. 37 Wet Bodembescherming en hierbij te bepalen dat er met betrekking tot bovengenoemde locatie sprake is van een ernstig en zeer urgent geval van bodemverontreiniging. Inzage. De ontwerp-beschikking hiertoe ligt samen met de stukken die daarop betrekking hebben vanaf 19 juli 1995 gedurende een periode van vier weken ter inzage bij Dienst Openbare Werken en Bedrijven Afdeling Ruimte en Bouw, Raadhuisplein 1 in de gemeente Waddinxveen en in de leeszaal van het provinciehuis, Prinses Beatrixlaan 15 te ’s-Gravenhage. Zienswijzen. Overeenkomstig artikel 6.1 Provinciale milieuverordening jo afdeling 3.4 Awb kunnen belanghebbenden gedurende deze termijn zijn/haar zienswijze over de ontwerp-beschikking indienen bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, afdeling Bodemsanering, Koningskade 1, postadres: Postbus 90602, 2509 LP 's-Gravenhage. Inlichtingen. Voor nadere inlichtingen van de ter inzage liggende stukken kunt u zich wenden tot de heer H.E.O. Baank, afdeling Bodemsanering van de provincie Zuid-Holland, tel.nr.: (070) 4416911. Belanghebbenden kunnen volgens het bepaalde in de Algemene Wet Bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken na deze bekendmaking tegen een beschikking schriftelijk bezwaren indienen bij het college van dijkgraaf en heemraden van het waterschap Meer en Woude, Postbus 7030, 2701 AA Zoetermeer. Waterschap De Gouwelanden Pr. Bemhardlaan 8 Postbus 356 2400 AJ Alphen aan den Rijn BOSKOOP: Albert Heijn, Koninginneweg 11b Benz. station Voskuilen, Zijde 450 Binken, Reijerskoop 79 Primera Groenendijk, Koninginneweg 11 d Rijn en Gouwe, Burg. Colijnstraat 37a Hagen BV, Puttelaan Hoogvliet, Goudse Rijweg 83 Hoogvliet, Burg. Colijnstraat 26-32 Hoogvliet, Linnaeusweg 106 Jongejans Bruna, Koninginneweg 6 Van Wieringen kantoor- boekhandel, Burg. Colijnstraat 33-35 Shell Boskoop, Provincialeweg 25 Soeties, Zijde 294 Tabakspec. Verkleij, Burg. Colijnstraat 14 HAZERSWOUDE-DORP Bookshop Prins, Ambachtsplein 12-16 Spar Harskamp, Dorpsstraat 217 Volumemarkt, Dorpsstraat 67 Shell-station Hazerswoude, Provincialeweg 22 WADDINXVEEN Albert Heijn, Kon. Wilhelminaplein 41 Asscheman, Brederolaan 8 Boekhandel Burger, Dorpstraat 39 Boonstoppel, J. van Stolberglaan 1 Bruna Cazemier, Passage 53 Garantmarkt Bavelaar, Brederolaan 5 Kool 4=6, leplaan 71 V.d. Krans, Kerkweg 175 Plusmarkt Riwa, Zuidplaslaan 184-186 Postkantoor Kool, Zuidplaslaan 430 Rijn en Gouwe, Kanaalstraat 10 Shell-station Boonstoppel, Henegouwerweg 26 Sig.mag. Van de Krans, Kerkweg 175 Sonneveld, Kon. Wilhelminaplein 6 Supermarkt Van Maurik, Passage 208 Spar De Jong, Groensvoorde 4 Texaco van Beynum, Dreef 20 WWV}* KENNISGEVING BESCHIKKING WET BODEMBESCHERMING Onderwerp. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat zij conform het bepaalde in artikel 29 van de Wet Bodembescherming hebben vastgesteld dat er met betrekking tot de locatie plaatselijk aangeduid Badhuisweg 10 in de gemeente Boskoop, kadastraal bekend gemeente Boskoop, sectie A, nrs. 1847 en 3113 sprake is van eén geval van ernstige bodemverontreiniging. Tevens hebben zij vastgesteld dat de sanering van de verontreiniging als zeer urgent wordt beschouwd. Voorts maken Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland overeenkomstig het bepaalde in artikel 39 lid 2 van de Wet Bodembescherming bekend dat zij besloten hebben in te stemmen met het aangeboden saneringsplan voor deze locatie, in het provinciaal bodemsaneringsprogramma is de locatie geregistreerd onder code ZH/085/053. Inzage. U kunt de beschikking en de bijbehorende stukken gedurende een periode van zes weken na verschijningsdatum van deze kennisgeving na telefonische afspraak (01727-19500) inzien op werkdagen van 9.00-12.15 uur in het gemeentehuis van Boskoop, Raadhuisplein 3 te Boskoop en op werkdagen van 9.00-16.00 uur in de leeszaal van het provinciehuis, Prinses Beatrixlaan 15 te 's-Gravenhage. Bezwaar. Op grond van het bepaalde in artikel 7.1 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen een termijn van zes weken na dagtekening van de bekendmaking bezwaar indienen tegen dit besluit. Het maken van bezwaar dient te geschieden door indiening van een bezwaarschrift onder vermelding 'Awb-bezwaar' bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, postbus 90602, 2509 LP 's-Gravenhage. Het bezwaarschrift moet een aanduiding bevatten van het besluit waartegen het is gericht alsmede de gronden van het bezwaar. Inlichtingen. Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de heer H.E.O. Baank, afdeling Bodemsanering van de provincie Zuid-Holland, tel.nr.: (070)4416911. KARINTHIE. 10 dg HP incl. excursi8es (o.a. dagtocht Ve netië) 959,-. Vertrek 31/7, 14/8 (EZ 339). Bel Kras Ster Vakanties 04199-3622. DRIELANDENREIS. 10 dg Nauders met verblijf in het uit stekende Hotel Dreilënder- blick. VP incl. excursies en reisverz. f 998,-. Vertrek 17/7, 24/7, 7/8, 14/8 (SZ 416). SRO PlusVakanties/ Kras Ster Vakanties 04199- 3622. ZWARTE WOUD. 8 dgse bus reis met verblijf in Rosenfeld- Isingen incl. excursies en half pension 698,-. Vertrek 29/7, 5/8 (EZ 320). Bel Kras Ster Vakanties 04199-3622 of kom naar ons reisburo, Hooft- straat 112 Alphen a/d Rijn. ALLEENSTAANDENREIS. 10 dg Bohemen/Praag/Polen. HP incl. excursies en ter plaat se voor ieder een 1 pk 698,-. Vertrek 31/7, 7/8, 21/8 (AZ 208). Kras Ster Va- kanties 04199-3622. OOSTENDE. 3 dgse busreis. HP incl. excursies naar o.a. Gent en Brugge 279,-. Ver trek 28/7 (EZ 323). Bel Kras Ster Vakanties 04199-3622 of kom naar ons reisburo, Hooft- straat 112 Alphen a/d Rijn. De stukken zijn in te zien bij: - de gemeente Boskoop, het Raadhuisplein 3, op werkdagen van 09.00 tot 12.15 uur; buiten deze uren is inzage mogelijk na telefonische afspraak met de afd. Bestuurszaken (tel. 01727 19516); - het Hoogheemraadschap van Rijnland, afd. Vergunningen, Breestraat 48 te Leiden, op werkdagen van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 uur tot 16.00 uur; buiten voomoemde tijden is inzage mogelijk na telefonische afspraak met de afd. Vergunningen (tel. 071 - 259218 of 259204); voor nadere informatie kunt u van bedrijfs- en huishoudelijk afvalwater, zich wenden tot voornoemde afdeling, afkomstig van voornoemde boomkwe- kerijbedrijven, in het oppervlaktewater, te weten watergangen in de Gouwepofder. De lozing vindt bij hét eerste bedrijf plaats vanaf het perceel Insteek 39, bij het tweede bedrijf vanaf het perceel Halve Raak 44, bij het derde bedrijf vanaf de percelen Rijneveld 62, 71 en 82 en Halve Raak 38 en 63, bij het vierde bedrijf vanaf de percelen Rijneveld 45 en Biezen 102, en bij het vijfde bedrijf vanaf de percelen Halve Raak 26 en 34, aften gelegen te Boskoop. Dijkgraaf en hoogheemraden voomoemd hebben besloten de gevraagde lozings vergunning onder het stellen van voor schriften te verlenen. De definitieve beschikkingen W.v.o. zijn ten opzichte van de ontwerp-beschik- kingen niet gewijzigd. Overeenkomstig de geldende procedure van hoofdstuk 3 (Afd. 3.5) van de Algemene wet bestuursrecht (A.w.b.) worden thans de definitieve beschik kingen W.v.o. bekendgemaakt en ter inzage gelegd. De definitieve beschikkingen worden van kracht op 4 september 1995. f Ter inzage De definitieve beschikking W.v.o., de aanvraag met bijlagen, en de overige van belang zijnde stukken liggen van 20 juli 1995 tot en met 31 augustus 1995 gedurende 6 weken ter inzage. COTSWOLDS/WALES. 8 dgse busreis. HP incl. excur sies 898,-. Vertrek 22/7 (EZ 344). Bel Kras Ster Vakanties 04199-3622. BOEDAPEST. 10 dgse ste denreis. HP incl. excursies 898,-. Vertrek 31/7, 21/8 (EZ 376). Bel Kras Ster Va kanties 04199-3622. Caravans 605 Op zoek naar nw. of gebruikte STACARAVANS v.a. 3500,- Kom, kijk en overtuig uzelf hoe dichtbij huis u kunt genieten van vele voorzieningen. Cam ping De Randstad, Bredeweg 66, Moerkapelle, 01793-1363. Ook verk. naar elders. Verkoop stacaravans Camp. Reeuwijk a/h water, óók lev. hele land. Tel. 01721-9532. Stalling binnen tourcaravans bij Zoetermeer f 75,- p.m. incl. BTW. 01829-5944. Caravanstalling; adres: Tem- peldijk 7, Reeuwijk. Telefoon: 01821-3985. Kampeerauto’s 607 T.k. Mercedes 508 516 ML originele kamper '79 igs pas goedgekeurd f 8.500,-. 01728-8049. Tk. MERCEDES Benimar 508D, lengte 6.44, 5 prs. bj.’ 86 iets aparts. 03480-22381. ^Bekend Makin g

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1995 | | pagina 11