convenant verder uit Skeelers van de ABN AMRO Waterslagader WZHO officieel in gebruik Tentweek in Waddinxveen werkt het i Maasstad f i i SPIDO Musical van De Zangvogels Bedrijvensportdag zoekt naar sponsors Bi Voor de twintigste keer i 1 Klaverjassen in De Boog Jeugdkamp van Antilope LX O Schuiven met woningen tussen drie gemeenten i Afscheid van school met een musical w fkfWjWW W') w Geen verzoekplaten i L WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN - WOENSDAG 19 JUL11995 PAGINA 13 Het kinder- en tienerkoor De Zangvogels voerde in De Hoeksteen de muscial 'De negerhut van Oom De afscheid nemende dirigente van De Zangvogels Ivonne Keizer. negentig waarbij de Goudse ven. moeilijke taak om Ivonne op 2.D 3.D zitter van harte, met name wanneer de gemeente zich het bronzen winkelcentrum gen van de rijksoverheid een sterkere uitgangspositie op- drag, ongeacht het behaalde aantal punten, van bijvoor- REDUCTIEBON 4. ALLE TOCHTEN: RESERVEREN NOODZAKELIJK 010-4135400 i en volkshuisvestingspro- blemen gezamelijk hebben maandag 4 september wor den er weer verzoekjes ge draaid. Gedurende de vakan tie blijven schriftelijke ver zoeken welkom op het adres Stationsstraat 19, 2741 HN woonlocatie Gouda West op genomen in het nieuwe streekplan, aan de WADDINXVEEN - De Wad- dinxveense sportclub Antilo pe heeft weer de jaarlijkse jeugdkamp op de atletiek baan aan de Alberdingk Thijmlaan gehouden. Het jeugdkamp stond ditmaal in het teken van het wilde wes ten. Vrijdagavond begon de oud ste jeugd met een klein stadje uit het wilde westen na te bouwen (verven, timmeren), waarna de jongste jeugd za terdagmorgen kwam opdra ven om hun deel van de acti viteiten in te brengen. Er werden tijdens dit week- (Foto: L.J. Raaphorst-Francken). De door de provincie vastge legde nieuwe i Zondagmorgen vroeg ging men met de gehele groep naar Schiedam waar een klimhal werd bezocht en iedereen on der begeleiding een poging mocht wagen om één van de vele muren te beklimmen. Na afloop ging men terug naar de atletiekbaan waar er ter af sluiting met zijn allen panne- koeken werden gegeten. De winnaar van de fotowed strijd is geworden Linda Stuijfzand uit Waddinxveen. Zij ontving van de de jongere nadviseur van ABN AMRO Marjolein Ottevanger de fel begeerde skeelers. De teams gaan ervan uit dat de sponsors voor minimaal ƒ25,- per behaald punt sponsoren. Tevens kan men er voor kiezen een vast be land. Belangrijkste leveran ciers aan de slagader zijn drie zuiveringstations rond de Lek: De Steeg (Langerak), De Laak (Lexmond) en C. Roden huis (Bergambacht). In ruil voor de financiële bij dragen worden de sponsornamen in de publici teit meegenomen en zal het bedrijfslogo duidelijk worden afgedrukt in het programma boekje. ende weer diverse leuke acti viteiten georganiseerd zoals droppings, barbeques, bonte avond, diverse spelletjes, broodjes bakken en water- spellen. WADDINXVEEN - De samenstellers van het religi eus verzoekplatenprogram ma van de lokale RTW-radio gaan met vakantie. Daarom is er geen uitzending van maandag 24 juli tot en met maandag 28 augustus. Vanaf van dit jaar. Simon belandt samen met zijn zusje Zo in de meest uiteenlopende situaties. Er wordt gezongen, gespeeld en de kinderen kun nen meespelen. In de Kom-Inntent (12-16 Waddinxveen. Bellen kan ook jaar) bestaat ’s morgens en 's tijdens de uitzending op maandagavond tussen 19.00- 20.00 uur op het telefonnum- mer 01828-10379 van de RTW-radio. wel lukken. Voorzitter P. Burger van Vox Jubilans bedankte de scheiden dirigente namens de kinderen voor het vele werk dat zij gedaan heeft en bood haar verscheidene cadeaus aan. bedrijvenschap regio Gouda en het concept-raadsvoorstel grenswijziging van de ge meente Moordrecht de basis vormden om per onderdeel tot uitvoeringsvoorstellen te komen voor wat betreft het convenant Gouda, Moor drecht en Waddinxveen. Nu het nieuwe streekplan Zuid-Holland Oost definitief is vastgesteld door Provincia- heden uitvoering te geven. Ie Staten van Zuid-Holland Waddinxveen ondersteunt vonden het gemeentebestuur deze overtuiging van de voor- van Waddinxveen het van be lang te bepalen of en in hoe- WADDINXVEEN - De Centraal Hervormde Gemeente van Waddinxveen gaat van woensdag 30 augustus tot en met zondag 3 september voor de 20e keer een tentevangelistie- week houden onder het motto ’Kies en deel jij ook?’. De tent week wordt gehouden aan de Wingerd (Wingerdveld) en in de Zuidplas (Kuyperhoeve). Op het veld aan de Wingerd staan twee tenten: één voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar en één voor jeugd van 12 tot en met 16 jaar. In de Zuid plas staat één tent voor kin deren van 4 tot en met 12 jaar. Er zijn dus drie tenten op twee lokaties. Op het programma staan zin gen, knutselen, poppenkast, toneelstukjes en sportieve ac tiviteiten. Verder zijn er op tredens van de theatergroep ’Simon en Zo’, zijn er avond- bijeenkomsten, wordt er de film ’Early Warnings’ ge draaid, is er een indianen middag, wordt er een barbe que gehouden, is er een vol- leybaltournooi en een open- luchtzangavond. De tent week wordt afgesloten met themadiensten in de tent in de Zuidplas en in de Bethel- kerk (Bilderdijklaan). Het programma in de ’grote tenten’ (4-12 jaar) begint ’s morgens met een sketch, waarna het Bijbelverhaal wordt verteld. Vervolgens worden dan knutselwerkjes, die betrekking hebben op het Bijbelverhaal, gemaakt, om na de poppenkast de morgen te besluiten. Een uitzonde- beeld ƒ500,- te sponsoren, of ring is dat in de Zuidplas op dit als maximum te handha- vrijdag het ochtend- en mid dagprogramma zijn omge draaid. ’s Middags zijn er in de tenten vërschillende programma’s. Op de riddermiddag mogen de kinderen op zoek gaan naar jonkvrouwe Marie-Loui- se, die voor hun ogen ont voerd is door de ’ridders van de ruige toren’, ’s Avonds vindt dan de ontknoping plaats. Op deze avond mogen ook de ouders en opa’s en oma’s en andere familieleden van de kinderen komen om te zien wat er allemaal gebeurt. Tijdens de indianenmiddag in de tenten worden allerlei spelletjes gedaan. De theater groep ’Simon en Zo’ is de gast WADDINXVEEN - De ABN AMRO Bank aan de Juliana van Stolberglaan in Wad dinxveen hield tijdens de Dorpstraat-braderie een foto wedstrijd. Deze is gewonnen door de Waddinxveense Lin da Stuijfzand. spaarrekening voor jongeren van 12 tot en met 18 jaar. De ze rekening biedt alles wat een betaalrekening voor vol wassenen ook kan (bijvoor beeld geld opnemen bij een geldautomaat en betalen bij de betaalautomaat in de win kels) en geeft daarbij een ho ge rente van 3,75%. regio geconfronteerd werd met vele ruimtelijke claims binnen het grondgebied en de verschillen van mening over de toedeling van die claims. Het convenant tussen de ge meenten en het gezamenlijk optrekken tegen het in het ontwerp-streekplan neerge- WADDINXVEEN - Donder dagavond 20 juli om acht uur neemt groep 8 afscheid van 2protestants-christelijke Willem-Alexander- WADDINXVEEN - De kop- pel-klaveij asavonden in buurtcentrum de Boog (C. Huijgenslaan) gaan in de va kantieperiode gewoon door. Vrijdagavond 28 juli om half negen kunnen geïnteresseer den zich weer melden voor vier speelrondes. De kosten bedragen ƒ10,- per koppel. Ie dereen is van harte welkom. Tijdens de zomermaanden zal er geen bingoavonden worden georganiseerd. Op vrijdag 15 september begint het nieuwe bingoseizoen weer. um op. Nadat de tweede voor zitter A. de Jong van het ’moederkoor’ Vox Jubilans de avond geopend had met het zingen van enkele verzen, het lezen uit de Bijbel en het ge bed kregen de kinderen de microfoon om de musical ten gehore te brengen. asme werd dit dan ook ge daan. Na afloop kregen de kinderen een daverend ap plaus van moeders, vaders, oma’s, opa’s en alle andere mensen die gekomen waren om naar de prestaties van de kinderen te kijken en luiste ren. Ze hebben er allemaal ontzettend van genoten en er HOUWELING WOONSFEER Jeugdige Waddinxveners werd gevraagd te raden wel ke plekjes in het Gouwedorp waren gefotografeerd. Dit waren onder andere de skateboardbaan bij de Dreef, de getordeerde zuilen (Wok- kels’) bij de Beijerincklaan, het oude raadhuis aan de Zuidkade en beeldje in Passage. De jongeren die inschreven op de betaal- en spaarrekening voor jongeren van de ABN AMRO Bank, de Eurostyle-rekening, en de goede antwoorden gaven maakten kans op een paar po pulaire skeelers. Daarnaast ontving iedereen die zo’n re kening opende een eigentijds fototoestel cadeau. Dit aan bod geldt overigens nog steeds. De Eurostyle-rekening is zo wel een betaal- als een DAGTOCHTEN/ SPECIALE VAARTEN/ VERHUUR VAN PARTYSCHEPEN (20 tot 300 personen) m s Marco Polo Tom op. (Foto: L.J. Raaphorst-Francken). WADDINXVEEN - Vrijdag avond werd er in een bomvol wijkgebouw De Hoeksteen (Esdoornlaan) door het her vormd kinder- en tienerkoor ’de Zangvogels’ de musical WADDINXVEEN - Gouda, Waddinxveen en Moordrecht gaan door met de uitwerking van het gezamenlijke conve nant voor bedrijven- en woonlokaties in deze streek. De drie gemeentebesturen voelen er niets voor nu bezwaren bij de Raad van State te gaan aantekenen omdat de provincie Zuid-Holland de gemeentelijke bezwaren heeft verworpen. GOUDA/WADDINXVEEN - De NV Watermaatschappij Zuid-Holland Oost, waarbij opok Waddinxveen is aangeslo ten, heeft de nieuwe drinkwatertransportleiding dwars door WZHO-gebied officieel in gebruik genomen. Aan de realisering van de voor de bedrijfszekerheid van WZHO zeer belangrijke wa terslagader is gedurende twee jaar hard gewerkt. De transportleiding loopt dwars door het voorzieningsgebied van WZHO. Enkele tracés waren zeer spectaculair. De kruising van de Lek was één van de in het oog springende werken. De hori zontaal gestuurde boring was qua combinatie van diameter (900 millimeter) en lengte (808 meter) van de buis een van de grootste boringen in Europa en trok veel publieke belangstelling. Eén van de, in technisch op zicht, moelijkste onderdelen van de slagader, was de aan leg door natuur- en land bouwgebied in de Krimpener- waard. Dit werk is uitgevoerd in combinatie met de rivier- watertransportleiding van Duinwaterbedrijf Zuid-Hol- middags de mogelijkheid aan de tafeltenniscompetities mee te doen. Nieuw is dit jaar het tafelijshockey. Ook kan worden meegedaan aan com- te Moordrecht door middel van een vereenvoudigde pro cedure tot g------ vrijwillig meewerkt. Moordrecht ziet als gevolg kinderen al zingend het podi- van de verwerking van het convenant in het nieuwe streekplan een erkenning van de zelfstandigheid van die gemeente, ruimte voor verre verder uitvoering wordt verplaatst naar de beginjaren uitbreiding voor lokale be- gegeven aan het convenant. negentig waarbij de Goudse drijvigheid en eveneens een verruiming van het woning- bouwprogramma. Voorts wordt gezamenlijk Met veel plezier en enthousi- door de drie convenantge- meenten een regionaal be drijventerrein ontwikkeld in het gebied ten westen van ’t Weegje op grondgebied van de gemeente Moordrecht ter grootte van 55 hectare ten be hoeve van handel en lichte in dustrie. Buiten het conve nant om zijn in het streekplan ontwikkelingen ook wel wat van geleerd in de- vastgelegd die van belang zijn voor de ruimtelijke in richting van Waddinxveen, zoals een beperkt maar door de Waddinxveense gemeente raad bestreden Bentwoud en een min of meer ‘opgelegd’ re- De aanleg van de slagader gionaal bedrijventerrein voor was noodzakelijk om te kun- i i- terbehoefte in het noordelijke WZHO-gebied. Vanwege de teruglopende kwaliteit van het grondwater moeten daar nodige op termijn zuiveringsstations sluiten. Bovendien moet de inkoop van water van Ener gie- en Rijnland worden beëindigd. In de toekomst wordt de slagader doorgetrokken naar Oost-IJsselmonde. Dit is één van de laatste ’eilandgebie den’ in het voorzieningsge bied van WZHO. Met deze laatste tien kilometer trans portleiding wordt de slagader de dan echt voltooid. Prins WADDINXVEEN - Zaterdag 23 september wordt in de sporthal ’de Sniep’ (Sniepweg) door de Waddinxveense ser viceclubs Lions Club, Tafel Ronde, Rotary International en Rotaract Club de tweede bedrijvensportdag gehouden. De vo rige bracht 30 mille op voor diverse goede doelen. Vorig jaar werd de bedrijven sportdag Waddinxveen voor het eerst gehouden. De sportdag was een groot succes. Vandaar dat is beslo ten het evenement weer te or ganiseren. Aan het evene ment nemen acht bedrijven deel. De bedrijvensportdag wordt georganiseerd door de geza menlijke serviceclubs in Wad dinxveen voor diverse organi saties met ideële doelen. Dat zijn ditmaal het zorgcentrum Souburgh, de Stichting Wad- dinxveens Welzijnswerk (An ne Frank-centrum) en de speeltuinverenigingen in Waddinxveen. De deelnemende teams zijn inmiddels op zoek naar sponsors. Omdat er acht teams meedoen zijn er per on derdeel (er zijn vijf onderde len) maximaal acht punten en minimaal één punt te be halen. Het totaal door het team te behalen punten be draagt dus maximaal 40 pun ten en minimaal 5. het - binnen provinciale ka ders - schuiven met woningen mogelijk. De gemeenten wil- provinciale staten ten zeerste zij in een reactie op het door geleverd. Waddinxveen zag in hoofdlij nen haar ontwikkelings- schets 2010 gehonoreerd met j tot woon- en werklocaties binnen het ei gen grondgebied. Daarenbo ven kwam er (voorlopig) een einde aan discussies tussen de provincie en de gemeente Waddinxveen over het aantal door Waddinxveen te bouwen woningen tot 2005. Het con venant heeft de ruimte gecre- eerd voor tenminste 200 wo ningen meer. Gouda zag de toekomstige ’De negerhut van oom Tom’, 1 Z'1 -J- --. naar een bewerking van In- het nieuwe grid Lodder, opgevoerd. De aan de muzikale leiding was in han den van Ivonne Keizer. Na vele weken van repeteren was het dan eindelijk zover, grenswijziging Vrolijk uitgedost als negers en negerinnetjes kwamen de school (Oranjelaan). Zij doen dit in de ’Princenhof’ van de school met het opvoeren van de musical ’Het Spoor van Bijster’. Voor deze musical is wekenlang druk geoefend. Barbera, Wouter, Harriët, Emile, Kirsten, Sander, Maaike, Joël, Mariska, Ra mey, Ronald, Mariska en Ro land, allen leerlingen van groep 8, gaan met hun jufs Michelle en Simone de meest vreemde en spannendste avonturen. puterspelletjes. Een wat meer op meisjes afgestemde activiteit is het bloemschik ken op woensdagmiddag 28 augustus en het vlechten van draadjes in de het haar op donderdagmiddag 29 augus tus. Donderdagavond is er om half acht een praatcafé, waar de jongeren gezellig kunnen praten en koffie, thee of fris kunnen drinken. Om half ne gen begint dan de film ’Early Warnings’, die gaat over een jonge journalist die een po ging tot machtsovername door middel van computers ontdekt. Zaterdagvond 2 september is er evenals twee jaar geleden een spectaculaire survival en daarna een barbecue. Die dag van 10.00 tot 12.00 uur wordt er ook een kindermarkt ge houden in de Zuidplas. Kin deren kunnen in en eventueel buiten de tent spullen kopen en verkopen van henzelf en van anderen. Zaterdagmiddag om één uur wordt voor de derde keer het volleybaltoernooi gehouden bij de tent in de Wingerd, ’s Avonds om acht uur is er in de tent in de Zuidplas de haast traditionele openluchtzang avond. Er wordt veel samen gezongen. Ds. M. van Cam- pen en Peter Burger verlenen hun medewerking. Zondagmorgen 3 september om half tien wordt zowel in de tent in de Zuidplas als in de Bethelkerk aan de Bilsder- dijklaan een themadienst ge houden, die begonnen wordt met zingen van tentliedjes. Een beeld van één van de groepen die meededen aan het jeugd kamp van Antilope, dat ditmaal in het teken stond van het wilde wes ten. ze tijd van haat en oorlog. Na de pauze werd er afscheid genomen van dirigente Ivon ne Keizer die De Zangvogels na vier jaaf gaat verlaten we gens drukke werkzaamhe den. Inmiddels is Daniëlle van Laar uit Gouda benoemd milieuhinderïijke bedrijven tot nieuwe dirigente be nen voorzien in de drinkwa- in het gebied gelegen in de ok- noemd. Zij krijgt de toch wel sei van de A12 en de Beije- i rineklaan. Met betrekking tot te volgen, maar dat zal best deze onderdelen zal nog het overleg moeten plaatsvinden met de provin cie alvorens tot afspraken zal en kan worden gekomen, ge- Watervoorziening let op de standpunten hier omtrent binnen de Waddinx veense raad. Linda Stuijfzand (rechts op de foto) wint de skeelers van de ABN AMRO-fotowedstrijd. Zij krijgt de skeelers van jongerenadviseur Marjolein Ottevanger. (Foto: ABN AMRO Bank-Sjaak Noteboom). gezien het streekplan op Waddinxveens burgemeester C.M. van der Linden, voorzit ter van de stuurgroep conve nant, heeft de colleges van ingestemd dat de inter- Burgemeester en Wethouders van de gemeenten Gouda, Moordrecht en Waddinxveen tingsverordening, de regeling geschreven ervan overtuigd ’te zijn, dat de unieke vorm van samenwerking ook voor de toekomst een grote meer waarde voor de Goudse regio zal opleveren. De stuurgroep stelt de colle- realisering waarvan gemeen- ges van B. en W. van de drie gemeenten dan ook voor, met de uitwerking van het conve nant door te gaan en hieraan binnen de gegeven mogelijk- Waddinxveen len ook niet meer de komst van het Bentwoud verder ver hinderen, hoewel er nog on duidelijkheid bestaat over de financiële gevolgen van de binnen de bebouwde kom van Het feit dat de drie conve- ruimtelijke nantgemeenten de ruimtelij- legde provinciale beleid heeft situatie maakt bijvoorbeeld ke en volkshuisvestingspro- voor de gehele Goudse regio, blemen gezamelijk hebben binnen het Groene Hart, on gepoogd op te lossen, is door danks ruimtelijke bêperkin- gewaardeerd, aldus stellen de stuurgroep convenant in gediende bezwaarschrift. De ostaten hebben in het be- verkeerseffecten'op de wegen zwaarschrift geen aanleiding betrekking binnen de bebouwde kom van c—1--L - deze planologische overheids- hoofdlijnen te herzien, beslissing. In de raadsvergadering van december 1993 hebben de raadsleden er voor het eerst mee gemeentelijke structuurschets, de huisves- - AW WW T* W: l - voor een E drie tenten weekbladen I I I I I I I I I i i i i i Bij inlevering van deze bon bij de kassa van Spido, Leuvehoofd Rotterdam, betaalt u speciale MaasstaD weekbladenprijs. De bon is geldig voor maximaal 2 volwassenen en 2 kinderen. Verhuur van partyschepen (20 tot 300 personen) Hvkindv l Brkcndv merken Onbekende Hooftstraat 187. 2406 GH Alphen aan den Rijn, Telefoon 01720 - 75871. Lezers van de MAASSTAD WEEKBLADEN hebben gedurende de komende maanden speciale reductie op een aantal aantrekkelijke Spidotochten! 1. DAGTOCHT DELTAWERKEN (ZEVENRIVIERENTOCHT), elke woensdag en donderdag in juli en augustus. Vertrek 10.00 uur, terug 18.15 uur. Volwassenen ƒ42,50. MAASSTAD WEEKBLADEN ƒ37,50. Kinderen 3 t/m 11 jaar ƒ21,50. MAASSTAD WEEKBLADEN ƒ19,-. 2. DAGTOCHT EUROPOORT met in principe het nieuwe vlaggeschip m.s. Marco Polo. Elke dinsdag in juli en augustus. Vertrek 10.00 uur, terug 15.30 uur. Volwassenen ƒ35,- MAASSTAD WEEKBLADEN ƒ30,-. Kinderen 3 t/m 11 jaar ƒ17,50. MAASSTAD WEEKBLADEN ƒ15,-. 3. MUSIC DINER CRUISE op zaterdag 22 juli, 12 augustus, 16 september, 14 oktober, 18 november en 16 december vrijdagavond 30/6 6/10. Vertrek 19.30 uur, terug 23.30 uur (Live music aan boord). AJI-in prijs, incl. welkomstdrankje, viergangenmenu, 2 glazen wijn, koffie ƒ97,50. MAASSTAD WEEKBLADEN ƒ92,50. 4. JAZZ-CRUISE op 25 augustus a.s. in het kader van het Heineken Rotterdam Jazz Festival: Dutch Dixie Friends. Vertrek 21.00 uur. Prijs incl. welkomstdrankje ƒ32,50. MAASSTAD WEEKBLADEN ƒ29,-. 5. VUURWERKTOCHT op 9 september. Wereldhavendagen. Vertrek 20.00 uur, prijs incl. consumptie ƒ27,50. MAASSTAD WEEKBLADEN ƒ25,-. Omdat onze collectie steeds in beweging is en wij ruimte moeten maken voor nieuwe modellen, hebben wij een deel van onze showroom-opstellingen fors afgeprijsd. U kunt nu heel voordelig in het bezit komen van waardevolle design-meubelen. Kom daarom snel naar onze grandioze OPRUIMING iiicrkrii Onbekende prijzen Bvkin<lv rnrrkvn Onbekende pn/sen ■<"W w

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1995 | | pagina 13