Waddinxveen wil meer villabouw Blauwhelm uit Bosnië Elke ochtend... 1499 Cadeautjes voor de verkeersbrigadiers Publieksprijs voor Stuurman 3© W2 GRATIS keuken* apparatuui langs de Gouwe Kj ITS, NTWII pos gonniïvisi.» 31 Composteren start in najaar i iiziisvwüm: ■>c 9 klein Nieuwsblad Onafhankelijk HUIS-AAN-HUIS IN WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN EN MOERKAPELLE X.wBarlingen 01727-151 Rijn en Gouwe I I I I kalkhoven §^^ppenn'e 150 vel l*95 ideorecorder uw Z/e elders in dit blad I L v.a VIDE# AUDI# FOTI Zie pag. El wenskaarten, tabaksart., kantoorart., hobbymaterialen Wie nu kiest voor een kennismakings- abonnement, ontvangt Rijn en Gouwe vier weken vóór zeven uur in de bus. Voor deze HOUT, [OOIE BASIS. TER AAR plinieetd pap'®' 10 stuXs ':C,X7 WOENSDAG 19 JULI 1995 51e JAARGANG No.2450 I Aanbevolen koppel Sanyo grootbeeld en OPENING 60e FILIAAL ORGELS-PIANO’S KEYBOARDS Volop keus Volop voordeel!! I I I OVEN- KOOKPLAAT AFZUIGKAP KOELKAST VAATWASSER ■n met ptW' K4* Van 't Hof heeft een huis voor u Kijk elders in deze krant! llK Kantoorboekhandel Kon. Wilhelminaplein 6, Waddinxveen I I I vrijblijvende kennismaking betaalt u 13,25. I I I I I WADDINXVEEN - Maandagmiddag heeft Waddinx- VrOUWdiraad dl veens burgemeester C.M. van der Linden in de raad- c’xtttxz zaal van het gemeentehuis de jeugd- en ouderbriga- oW W gaan meer samenwerken I 1 T VOEDSELRESTVERMALER i i i CONTI PARKET 23 nn9s Insleekhoezen Potloden Tekstmarkeis ai Bouwbedrijf schenkt cheque van 1.000 gulden i 11 3 9 Weekblad voor Waddinxveen De Waddinxveense blauwhelm Rik de Rooy wordt verwelkomd door zijn zussen Judith (rechts op de fo- Naam: Adres: Plaats: I I i I Op de plek van de i der Linden reikt de jeugdbrigadiers een zakradio uit. (Foto: Wad- i Ik heb de afgelopen drie maanden geen proefabonnement gehad op Rijn en Gouwe. WADDINXVEEN - Met een andere groep militairen dan die welke in Bosnië zijn gegij zeld kwam maandag ook uit Bosnië terug de Waddinx veense l weken en zal zich komend na jaar bij de commando’s aan sluiten. Nadat hij door zijn familie op de luchthaven Schiphol was opgehaald werd hij thuis nog eens enthousiast verwelkomd en op beide wangen gezoend door zijn zussen Judith en Jeannette. OPLAGE 13.500 EXEMPLAREN WESTKANAALWEG 100 - 01722-4441 STOBBEWEG 19 - 01722-5882 INDUSTRIETERREIN BOVENLAND ALPHEN A/D RIJN GOUWESTRAAT 60a - 01720-76672 Afgevaardigden van beide be sturen hebben dit voornemen kenbaar gemaakt in een ge sprek op donderdag 6 juli met welzijnswethouder Joop Nee le (PCW). Bedrijvencentrum 'De Valk1 Valkenburgerlaan 3 2771 CW Boskoop of bel 01720-73346 ■■^expert chitectonische uitstraling. De basisschool ’Merlijn’ heeft een rond middenstuk met twee driehoekige zijvleugels. gemeentebestuur laat jks aan het eind van elk Alle Hans Verkerk keuken showrooms in Nederland en België vieren een dubbel feest. Hans Verkerk Keukens bestaat nu 31 jaar en opent zijn 60e filiaal. En dat WBOOT KERKSTRAAT 2 - 28. BODEGRAVEN TELEFOON 01726-12541 Tel.: (voor controle op de bezorging) Stuur deze bon in een open envelop zonder postzegel naar: Rijn en Gouwe, Afdeling Abonnementen, Antwoordnummer 10008. 2400 VB Alphen aan den Rijn. INBRAAKBEVEILIGING een zaak van vertrouwen De uitvoering, organisatie en administratie van deze acti viteiten zal worden verzorgd door de Stichting Waddinx- veens Welzijnswerk, die de activiteiten tevens open zal stellen voor andere gebrui kers, zoals vrijwilligers van instellingen. In Waddinxveen zijn op dit moment zeven brigade-over- steekplaatsen. Van deze ze ven zijn er zes zogenaamde combinatiebrigades. Dat wil zeggen dat zowel ouders al WADDINXVEEN - In Waddinxveen bestaan concrete plannen tot ’villabouw’ binnen de bestaande woonwijken. Na het be kendmaking van de plannen voor de bouw van zeven huizen langs de noordkant van de Brugweg, heeft het college van B. en W. nu laten weten ook op twee nieuwe lokaties langs de Noord- kade ’villabouw’ te willen toestaan. De blauwhelm uit het Gouwe- dorp heeft als lid van de Luchtmobiele Brigade in As sen, waarvoor hij twee jaar geleden als beroeps tekende, sinds januari van dit jaar bij Tuzla in het door oorlogshan- WADDINXVEEN - Het Waddinxveense architectenbureau Stuurman Partners BV (Brugweg) heeft in Den Bosch met de basisschool ’Merlijn’ de publieksprijs ter gelegenheid van de Dag van de Architectuur 1995 gewonnen. vieren wij met een ongelooflijke actie. Als u deze week in één van onze filialen een complete keuken koopt krijgt u 6 apparaten gratis: De Vrouwenraad als zodanig blijft bestaan en zal blijven optreden als behartiger van de belangen van (alle) vrou wen in Waddinxveen. Tegelij kertijd zal zij optreden als initiator van activiteiten die voor vrouwen van belang zijn. In het college is namelijk ge sproken over de opname van nieuwe lokaties voor woning bouw in het ontwerp-bestem- mingsplan Noordkade ’94. Besloten is woningbouw langs de Gouwe mogelijk te maken door in het bestem mingsplan een wijzigingbe- voegdheid op te nemen. De gemeente is van plan van harte mee te werken aan de woningbouw in de vorm van een of twee ’urban-villa’s’ op de lokatie van de weegbrug. Daarnaast wordt nagegaan of deze lokatie (gedeeltelijk) kan worden gebruikt als aan- legkade voor plezierjachten. Verder bestaan er bij de ge meente globale plannen mee te werken aan de bouw van een aantal eengezinswonin gen op de lokatie van de ge- meentewerf tussen de Noord kade en de Gouwe. Verwacht mag worden dat voor beide nieuwe bouwloka- ties in Waddinxveen en daar- worden uitgereikt, buiten weer voldoende be- langstelling zal blijken te be- genomen. De inrichting heeft een capaciteit van 20.000 ton op jaarbasis. De composteerinrichting zal in een behoefte voorzien voor de gemeente Waddinxveen, de omliggende gemeenten, de provincie Zuid-Holland en voor bedrijven, die op dit mo ment onvoldoende mogelijk heden hebben om compos teerbaar materiaal te laten verwerken. Ook voor het nieuwe seizoen worden met name volwasse nen opgeroepen zich beschik baar te stellen als verkeers- brigadier. Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij de coördinatoren van de betref fende verkeersbrigades op de Kardinaal Alfrinkschool-Dick Brunaschool (mevrouw M. Bamas), Bethelschool-Prins Willem-Alexanderschool (me vrouw N. Bekx), Koningin Beatrixschool (mevrouw K. Oostindië), Theo Thijssen- school (mevrouw A. Bakker), Eben Haëzerschool (mevrouw Twigt), De Regenboog (me vrouw C.C.M. Rijnbeek) en de Prins Willem-Alexander school (de heer Ch. te Raa). De school, in 1990-1991 ge bouwd in opdracht van het college van Burgemeester en Wethouders, beschikt over een vloeroppervlakte van 973 De rond entree wordt gedra- vierkante meter voor acht groepen. Projectarchitect was de Waddinxvener J.M. Pee- ters. De naar aanleiding van 34 re acties toegekende publieks prijs werd toegekend in het kader van een fietstocht van de Kring Den Bosch van de Bond van Nederlandse Archi tecten (BNA) langs dertien schoolgebouwen in Den Bosch met een bijzondere ar- ?taan. De vraag die nu uiter aard speelt is wie van deze transacties financieel het meest wijzer zal moeten wor den. De nieuwbouwplannen langs de Gouwe passen in het reeds lange tijd bestaande streven van het gemeentebestuur om de bedrijvigheid op deze Gou- we-oever plaats te laten ma ken voor woningbouw. Van dit beleid zijn al diverse voor beelden te vinden. delingen geteisterde Bosnië moeilijke vredestaken helpen te verrichten. Die welverdiende pluim op de hoed wordt door het gemeen tebestuur ook met een ge schenk onderstreept. De vol wassen brigadiers kregen dit jaar een reiswekker en reis- gamituur en de jeugdbriga diers een zakradio. Hoofdredacteur: B. J. Woudenberg. Telefoon 01828-15594. Kantoor: Kanaalstraat 10, 2741 HH Waddinxveen. Postbus 372, 2740 AJ Telefoon 01828-30332. Telefax 01828-32633 Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 8.30-17.00 uur. s L Een parketvloer is een kostbaar bezit en een mooie basis voor elk interieur. Als woninginrichter kunnen wij u prima adviseren bij uw keuze. Dat is nou eenmaal ons vak. Wij kozen vele mooie parketsoorten met aantrekkelijke prijzen voor u uit. Bovendien weet u zeker, dat uw vloer vakkundig en op ambachtelijke wijze gelegd wordt met een perfecte service en garantie. Tel.: (01828) 13061 leerlingen ter plaatse actief zijn. Daarnaast is er één ou- derbrigade werkzaam op de locatie Kerkweg-Oost. In het Gouwedorp zijn het af gelopen schooljaar 329 ver keersbrigadiers actief ge weest. Welgeteld 143 kinde ren in de jeugdbrigade en 186 vrouwen en mannen in de ou- derbrigades zorgden er sa men voor dat de kinderen van Waddinxveense basisscholen veilig op school kwamen en weer van school naar huis konden gaan. Postcode: Spoorstraat 17-29 - 2801 BA Gouda Tel 01820-18055 - Fax 01820-22926 WADDINXVEEN - De bestu ren van de Stichting Vrou wenraad Waddinxveen en de Stichting Waddinxveens Wel zijnswerk (SWW) hebben be sloten de huidige samenwer king van beide stichtingen per 1 januari 1996 verder te intensiveren. dinxveen BV start daar in au gustus met het oprichten van een composteerinrichting voor groenafval, zoals plant soenafval, bermmaaisel en bladafval. De bouw- en mi lieuvergunning zijn inmid dels door de gemeente Wad dinxveen verleend. De werkzaamheden vergen ongeveer drie maanden, zo dat het composteerbedrijf in oktober in bedrijf kan worden WADDINXVEEN Het ge meentebestuur van Waddinxveen zal in 1996 weer een Onderne mersprijs gaan uitreiken. Hier voor zal de gemeenteraad een kre diet van 12.500 gulden beschik baar worden gesteld. Volgens het college van B. en W. laat de evalu- atie van de vorig jaar uitgereikte Bosnië terug de Waddinx- De Waddinxvener geniet nu Ondernemersprijs zien dat er veense beroepsmilitair Rik de van een verlofperiode van vijf sprake is geweest van vele positie- Rooy (20) van de Noordkade. ve reacties. Vandaar dat er een nieuwe Ondernemersprijs zal to) en Jeannette. (Foto: Sjaak Noteboom). In het activiteitenplan 1996 van de SWW staat een aantal cursussen die specifiek voor die groep worden opgezet. diers van de openbare Theo Thijssenschool (Kerk- wge-Oost) en de protestants-christelijke Koningin Beatrixschool (Zuidpalshof) als eersten bedankt voor hun inzet tijdens het afgelopen jaar. Het jaarlijks aan het eind van elk schooljaar de leden van de verkeersbrigades zijn waar dering blijken voor het feit dat zij zich, met veel enthou siasme en verantwoordelijk heidsgevoel, in weer en wind inzetten voor het veilig van en naar school gaan van de Waddinxveense schooljeugd. Op de plek van de aan de Tweede Bloksweg te realiseren composteerinrichting voor groenafval van links naar rechts milieuwethouder K. W.Th. van Soest en de bij het project betrokken ondernemers G van Doom, ir. WA.C. Lexmond enLJKruiswijk (Foto: SjaakNoteboom). WADDINXVEEN - Donder dagmiddag 20 juli om half vier ondertekenen ir. W.A.C. Lexmond, directeur van de nieuw opgerichte Groencom- postering Waddinxveen BV en Waddinxveens burgemees ter C.M. van der Linden in het gemeentehuis de overeen komst tot verkoop van 2,6 hectare grond achter de Tweede Bloksweg 54. Gmencompostering Waddinxveens burgemeester C.M. van Sjaak Noteboom). of de helft van de geldwaarde als extra korting. Kom snel langs en 1 profiteer NU van deze super actie. gen door pijlers en deed één van de inzenders denken aan de kop van een walvis, die met zijn grote bek kinderen opslokt, maar gelukkig ook weer uitspuwt. Het speelterrein van de school heeft geen hek en gaat ongemerkt over in het iets la ger gelegen grasveld. De Waddinxveense architect Hans Peeters en Stuurman Partners BV zijn bijzonder ingenomen met de toegeken de publieksprijs. 1 dW. hardheden ^©0160 WADDINXVEEN - Het Berg- ambachtse bouwbedrijf De Langen Van den Berg heeft Waddinxveens burgemeester C.M. van der Linden dinsdag middag in restaurant Bibelot (Limaweg) een cheque van duizend gulden geschonken voor de besteding aan een goed doel.Het geld kreeg de eerste burger uitgereikt als dank voor het slaan van de of ficiële paal voor de bouw van de eerste 87 koop- en huurwo ningen in Zuidplas ’90, Wad dinxveens nieuwste woonwijk in wording.Terwijl de regen druilerig neerviel kweet bur gemeester zich als ’heibaas’ goed van zijn taak. In aanwe zigheid van de kopers en de huurders van de te bouwen woningen sloeg hij op een vlotte manier heet fundament van het bouwplan D.Voor dit deel van de nieuwe woonwijk tekende architectenbureau Stuurman Partners BV in op dracht van de woningbouw verenigingen SSW en Wad dinxveen, die voor de woning bouw in dit nieuwe deel van Waddinxveen een samenwer kingsverband hebben geslo- ten.Tijdens de ontvangst in Bibelot na het slaan van de eerste paal spraken SSW- voorzitter H.M. van den Dool, burgemeester C.M. van der Linden-’en wethouder K.W.Th. van Soest (WD) ach en wee over de moeilijke volkshuis- vestingsperiode voor het Groene Hart in het algeme- den en Waddinxveen in het bijzonder. -6--

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1995 | | pagina 1