Heetste clubtitels bij De Gouwe Smash De Gouwe Langebaanzwemmers vechten om beker Stoeltjesliften in etagewoningen Brugklassers maken kennis met Coenecoop College Oranje Open toumooi Quick-tennis De Sperwer Stoeltjesliften etagewoningen in Zevenhuizen Zomerschaak- competitie met 70 man WEEKBLAD-CARTOON VAN ELIAS STAPVOETS r PAGINA 21 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN - WOENSDAG 19 JUL11995 Een beeld van het Engels toneelstukje ’The Woman in the Nightdressen de geboeid kijkende nieuwe brugklassers van het Coenecoop College. (Foto s: Coenecoop College). De deelnemers van de Waddinxveense ponyvèreniging Reigersburgh aan de Nederlandse kampioéhschappen in Nijkerk. (Foto: Martin AFGESPROKEN Pont St. Maxence Droog). WADDINXVEEN - Het laat zich aanzien dat dit seizoen de belangrijkste azen voor de Zwemkroniek-beker de lange- baanzwemmers Hans van Goor (Hoorn), Remco Folkertsma (Diemen) en de Boskoper Jan Willem van den Hoek van De Gouwe zijn. Na de eerste serie zwemwedstrijden in open water bleek dat deze volgorde ook die in het klassement te zijn. schoolslag heren viede. Ook hij zal in Anna Paulowna op de vijf km proberen zijn slag te slaan. In de recreatiezaal zal een toelichting op het gebruik van de liften worden gegeven, waarna de sleutels aan de be woners zullen worden over handigd. Er is verder nog sprake van een uitgebreid wedstrijdpro- gramma met deze en volgen de maand tournooien in Italië (Vicenza) en in Griekenland (Athene). De huidige selectie bestaat uit 16 personen. Het kampioenschap was zo wel springen als voor dres suur en wordt uitgeschreven in de klassen B tot en met ZZ. Iedereen die lid is van de Ne derlandse Pony Club (NPC) kan zich door middel van se lectiewedstrijden en kampi oenschappen per district se lecteren voor de titelstrijd. v.d. Leede, Judith Tanis, Nienke de Vries, Jennefer de Wagenaar en Daphne Wege- ling. Ze werden voor het derde ach tereenvolgende jaar kampi oen. land 15 equipes mee, dus een heel goed resultaat voor Rei gersburgh. De klasse B-dressuur werd vertegenwoordigd door Diana Dolfing, Jeroen Francken, Marloes de Kuyper, Jolanda v.d. Leede, Sonja Servaas en Natasja Verzijden. In de klas se L-dressuur kwamen uit Thessa Bresser, Wim Dekker, Claudia Nijbroek, Daphne Wegeling en Jelka Zeeman. In de klasse M-dressuur deed meee Nancy Both, in de klas se ZZ-dressuur Marlies v.d. Spek, in de klasse B-springen Leonie Barnas, Jeroen Franc- Na twee dagen strijden be reikten de volgende combina ties de finale en werden als volgt geplaatst: Bestgaande jaren in het eerste team van Be Quick speelt. Eerste ge plaatst bij de herenenkel Cl stond Onno Zwaagstra en bij de damesenkel Cl Esther Kippersluis. Als eerste geplaatst op de lijst van 16 Bl-heren stond Mar tin Kalkhoven uit Waddinx- veen. Hij is zelden op regiona le toernooien te bewonderen omdat hij normaliter alleen toernooien speelt met A-kwa- lificatie. Uitslagen: H. Metselaar 1 34 44 49 52 60 98 100 121 127 234 243 154 160 166; N. Hoo- gerdijk 2 10 11 24 31 45 48 50 63 64 65 74 85 99 115 125 141 159 162; W. Breedijk 3 4 17 18 33 55 104 122 131 144 146 165 167; Joh. L. Bol 5 6 7 8 27 37 39 42 43 51 56 57 66 78 81 93 96 102 105 106 120 124 130 137 145; C. Smitskamp 9 53 73 86 94; P. Noorlander Zn. 12 23 26 28 61 71 82 84 88 90 116 117 119 168; D.M. De genhardt 13 79 150; J. Loef 14 39 36 135 164; R.A. van der Made 15 16 19 22 46 47 59 62 80 83 107 113 114 161 170; Davy Hofman 20 35 111 153 171; E. van Beek 21 41 54 58 75 76 109 110 132 138 142 147 152 156 157 158 172; J. Jansen Zn. 25 40 97 112 126 169; M. Verbeek 29 69 70 77 103; J. Verbakel 32 91 95 108; H. Vink 38 72 155; J. Troost 67 129; P. van der Ma de 68 128 133; M. Tollenaar Zn. 87 140 148; C.A. Bode 89 92 173; C.G. Hofman 118 123 151; Comb. Wibo 149. 120 161; Joh. L. Bol 5 6 10 26 29 31 37 38 42 52 66 69 72 84 98 99 104 116 157; R.A. van der Made 7 13 32 40 46 57 58 88 91 136 159 162; W. Bree dijk 8 75 76 80 93 96 102 125 144 145 151 160; P. van der Made 12 20 43 49 68 79 97 114 115 127 150; Davy Hof man 14 53 106; H. Metselaar 15 16 28 33 56 63 74 82 107 111 142; E. van BEek 118 130 132 133 137 143 149; C. Smitskamp 19 22 25 77 83 126; C.G. Hofman 23; Comb. Wibo 34 155; J. Verbakel 35 54 62 65 112 113 141; M. Hof man 48 89 100 122 139; D.M. Degenhardt 50 148; N. Hoo- gerdijk 51 86 87 101 123 128 131 138 146 153; M. Verbeek 59 81 124 152; J. Jansen Zn. 67 156 158; M. Tollenaar Zn. 70 108 110 135 140; J. Troost 85 134; G.C. van Kleef 92 117; A.H. Kivits 119 129 147: H. Vink 154. Menen Vanuit Menen nam De Sper wer deel aan een concours. Weersgesteldheid: zuid zuid westen wind. Afstand 176 km. In concours 648 duiven. Gelost om 08.00 uur. Aan komst eerste duif 9.51 uur. Laatste duif 10.32 uur. Snel heid eerste duif 1558 m.p.m. Uitslagen: C.A. Bode 1 27 71 121; P. Noorlander Zn. 2 9 11 21 24 30 45 47 60 64 95 103 109; J. Loef 3 4 39 41 73 80 94 Donderdagmiddag 20 juli zul len de stoeltjesliften officieel in gebruik genomen worden. Daartoe zal er om vier uur een bijeenkomst zijn in de re creatiezaal van het bejaar dentehuis De Zevenster. Meer dan 600 deelnemers schreven in voor 20 onderde len, waarvan de herenenkel BI het klapstuk vormde. De herenenkel BI werd dit jaar voor het eerst georganiseerd vanwege het 100-jarig be staan en het feit dat Be Quick zelf vier Bl-heren rijk is. brugklasleerlingen. Het is te hopen dat de kers verse ’bruggers’ net zoveel aandacht zullen hebben voor hun nieuwe vakken als voor Jacqueline, Heleen en Laura GOUDA - Het jaarlijks open tennistournooi van het Goud se Be Quick is weer achter de rug. Op het tot een Mitsubis- hi-promodorp door autobe drijf Boonstoppel BV uit Wad- dinxveen omgetoverde ten niscomplex aan de Sportlaan werden een kleine 300 partij en gespeeld. Equipe 2, met Wim Dekker, Jeroen Francken, Marloes de Kuyper, Claudia Nijbroek, Sonja Servaas en Jelka Zee man, werd negende. In totaal deden er vanuit heel Neder- den hiermee de nieuwelingen laten zien wat van ze ver wacht wordt op het gebied van de moderne vreemde ta len. De nieuwe leerlingen wa ren duidelijk onder de indruk van zowel het speelniveau als het Engels van de huidige Ruffec Vanuit Ruffec nam De Sper wer deel aan een concours. Weersgestelheid: kalme west zuid westenwind. Afstand 747 km. In concours 83 dui ven. Gelost om 06.30 uur. Aankomst eerste duif 16.06 uur. Laatste duif 16.39 urn-. Snelheid eerste duif 1291 m.p.m. Uitslagen: N. Hoogerdijk 111 12 13 18 19 21; R.A. van der Made 2; H. Metselaar 3; C.A. Bode 4 14; J. Verbakel 5; M. Verbeek 6; Davy Hofman 7 16; J. Troost 8; P. Noorlander Zn. 9 15; E. van BEek 10 20; A.H. Kivits 17. De toptien wordt met 28 pun ten gecompleteerd door H. de Roodt, J. v.d. Born en H. van Woudenberg. De beste jeugd speler is Tiemen van Bruggen uit Zevenhuizen die met 27 punten op de 12e plaats staat. om verhuizing te overwegen, ondanks het feit dat zij eigen lijk met veel plezier hier wo nen. Om de bewoners langer in hun woning te kunnen laten wonen is in 1992-1993 binnen de SSW het idee van de stoeltjesliften naar voren ge bracht. Toendertijd bleek dit idee echter niet financieel haalbaar. De huur van de wo ningen zou dan onacceptabel moeten stijgen.Vorig jaar kwam er een mogelijkheid om het idee te realiseren. Er bleek een regeling te bestaan, waarmee door het ministerie van Volkshuisvesting, Ruim telijk Ordening en Milieube heer (VROM) subsidie werd verleend voor het plaatsen van liften in bestaande woon gebouwen.Het was nog even de vraag of deze regeling ook op stoeltjesliften van toepas sing zou zijn. De SSW was één van de eerste die met zo’n verzoek kwam. Aankomst eerste duif 9.53 uur. Laatste duif 10.10 uur. Snelheid eerste duif 1128 m.p.m. Afgelopen weekeinde werd er slechts één langebaan ge zwommen en wel de twee ki lometer in de Slotervaart te Amsterdam. Jan Willem van den Hoek was er op gebrand om de koppositie, die hij een week eerder was kwijtge raakt, weer te heroveren en om in ieder geval Remco Fol kertsma achter zich te hou den. De Diemenaar had door het niet op kop willen zwemmen in het Steenwijkerdiep niet alleen zijn eigen kansen voor uitzending naar de Europese kampioenschappen in Wenen om zeep geholpen, maar ook die van Van den Hoek. Hans van Goor en Jan Willem van den Hoek maakten in Amsterdam de dienst uit. On langs had de De Gouwe- zwemmer een keer van de Noordhollander gewonnen. Dit bleek nu na een verwoed gevecht net niet haalbaar. Van Goor won in 23.36 en Jan ken en Judith Tanis, in de klasse L-springen Wim Dek ker, Claudia Nijbroek en Daphne Wegeling en in de klasse M-springen Patricia Both. ZEVENHUIZEN - Voor de bewoners van de etagewoningen aan het Begoniaplein in Zevenhuizen is op initiatief van de woningbouwvereniging SSW een zestal stoeltjesliften ge plaatst. Donderdagmiddag 20 juli zul len de stoeltjesliften in de portieken van de woningen officieel in gebruik genomen worden. Daartoe zal er om vier uur een bijeenkomst zijn in de recreatiezaal van het bejaardentehuis De Zeven ster. In de recreatiezaal zal een toelichting op het gebruik van de liften worden gegeven, waarna de sleutels aan de be woners zullen worden over handigd. Het idee voor het plaatsen van de stoeltjesliften is reeds enkele jaren geleden bij de SSW opgekomen. Gelet op het woningtype, alsmede de situering dicht bij het bejaar denhuis De Zevenster, zijn deze woningen bijzonder in trek bij ouderen.Voor de bo venwoningen was hier echter een probleem: voor veel bewo ners werd het traplopen steeds moeilijker. Voor som migen was dit een argument t Door een 100% score deed B. van Geffen ook goede zaken en klom op naar de derde plaats, die hij met 32 punten moet delen met B. Jansen. Verder werd een 100% score behaald door W. Mulder, J. Muit, jeugdspeler B. David, J. Kramer en P. de Louw. Vooral de laatste twee leverden een echte denksportprestatie, daar zij beiden bekend staan als verdienstelijk bridgers. Donderdagavond 20 juli om acht uur start de 9e en 10e ronde. werden temperaturen geme ten van 38 graden Celcius. Het piratenfeest halverwege het tournooi was een door slaand succes. Het bange vermoeden is geheel be waarheid: de tennisvereni ging barst van de schurken. Soms onherkenbaar, maar fraai uitgedost verscheen men op het feest. Nico Vink met zijn mixershandje werd terecht uitgeroepen tot piratenko- ning en Jan van Es als pira- tenchippendale. Cas Berk hout hield bekwaam met zijn muziek de gemoederen feestelijk. Zondagmiddag 1_6 WADDINXVEEN - De jaar lijkse clubkampioenschap- pen van de tennisvereniging De Gouwe Smash (Wamaar- plantsoen) zijn in een nieuw jasje gehesen. Het was voor het eerst dat het tournooi in vier speelsterkte-poules werd gespeeld. Clubkampi oen werd Maurice Ancher en clubkampioene Inge Dalde- rup. Vanuit Pont St. Maxence nam De Sperwer deel aan een con cours. Weersgesteldheid: noord oosten wind (warm). Afstand 340 km. In concours 214 duiven. Gelost om 08.00 uur. Aankomst eerste duif 13.14 uur. Laatste duif 13.41 uur. Snelheid eerste duif 1072 m.p.m. Uitslagen: H. Metselaar 1; J. Toor 2 4 26 31; E: van Beek 3 10 13 19 25 28 35 36 49; C. Smitskamp 5 12 38 51; J. Troost 6 20 45; M. Tollenaar Zn. 7 14 15; G. Tollenaar 8; P Noorlander Zn. 9 27 48 52; N. Hoogerdijk 11 21 22 32 37 39 42 53; Davy Hofman 16 46; Mw. E.J. de Wit 17; J. Ver bakel 18; R.A. van der Made 23 47; J. Jansen Zn. 24 43; Comb. Wibo 29 40; D.M. De genhardt 30; W. Breedijk 33 34; J. Loef 41; C.A: Bode 44; M. Verbeek 50 54. het niet zo op het gewoel in een smalle sluis waar de vele deelnemers zich doorheen moesten wriemelen. Martijn van den Maagden- dag te gast op de lokaties voor berg werd op de twee km Bij de huidige A-selectie is het Waddinxveense De Gou we nog steeds vertegenwoor digd door Gillian van den Berg en Müjam Over dam. Zij nemen volop deel aan de trai ningen van de nationale se lectie. Willem kwam 2 sec. tekort. Folkertsma kon de eindstrijd niet aangaan en tikte 16 sec. later aan. Over twee weken zijn de lan- gebaanwedstrijden in Anna Paulowna, waar tevens de NK 5 km op het programma staat. Master Nic Geers, die ook de NK 5 km meezwemt, demonstreerde in Amster dam zijn vorm door de twee km vrije slag heren in 28.38 af te leggen en de één km masters te winnen in 14 mi nuten rond. Judith van Berkel deed dit bij de dames in 16.46. Een voor ZEVENHUIZEN - Voor de be woners van de etagewonin gen aan het Begoniaplein in Zevenhuizen is op initiatief van de woningbouwvereni ging SSW een zestal stoeltjes liften geplaatst. blijk moesten geven dat de verstrekte informatie inder daad verwerkt is geworden. In Waddinxveen werd tradi tiegetrouw een Engels toneel stukje door leerlingen van de huidige klas 15 opgevoerd. De huidige brugklassers kon- Ondanks de hitte van vorige week donderdagavond waren er maar enkele afzeggingen en werd er flink gestreden op de 64 velden. In de 7e en 8e ronde boekten Jan Even- groen uit Moordrecht de beste resultaten door te winnen van Dik Bac en Gerard van Ommeren. .Met dit resultaat heeft hij met 34 punten de eerste plaats ingenomen naast Dik Bac uit Moerkapel- le. WADDINXVEEN - De Wad dinxveense postduivenver eniging De Sperwer nam deel aan een concours vanuit Strombeek. Weergesteldheid: noord-oosten wind. Afstand 131 km. In concours 692 dui ven. Gelost om 08.00 uur. in ’The Woman in the Night- Opmerkelijk waren de pres tress’. taties van de Waddinxveners M. Moerland en T. van Nieu- kerke, die beiden zorgden voor de volle winst en daar mee op 30 punten kwamen en de vijfde plaats bezetten met W. Mulder en G. van Omme ren. WADDINXVEEN - De leiding van de Waddinxveense zo- merschaakcompetitie ver baast zich meer en meer over de enthousiaste opkomst van de ruim 70 deelnemers in het wijkgebouw het Zuidhonk (Zuidplaslaan). reesieujK. z-onaagmiaaag ip hloos n9d- M ,.gwu9jn'et9l juh werden na aflooR/feffiHJt zen uitgereikt. - -lenen I J/J I I lUil Dit zijn de uitslagen: DE A: 1. Inge Dalderup (clubkam pioene), 2. Marieke Hooge- veen. DE A2: 1. Greet v.d. berg, 2. Els Rijsbergen. DE B: 1. Viola Kappé, 2. Moni- in que Janmaat. DE B2: lande Telussa, 2. Tanja Ver- spoor. DD A: 1. J. Dalde- rup-D. Gutker, 2. G. v.d. Berg-N. Dubois. DD A2: 1. Bakker-M. de Wit, 2. S. v.d. Lans-H. Helmer. DD B: 1. A. v. Swieten-R. Sijthoff, 2. S. Ciere-J. Scheur. DD B2: 1. R. Doeve-C. v. Es, 2. J. Ver- weij-M. v. Rijn. HE A: 1. Maurice Acher (clubkampi oen), 2. Paul Gutker. HE A2: 1. Boudewijn Rip, 2. Berry Boelee. HE B: 1. Rene Over dijk, 2. Marco Valkenburg. HE B2: 1. Leo Pol, 2. Martin Hazebroek. HD A: 1. M. An- cher-P. Uittenbroek, 2. S. v.d. Tuin-J. de Koning. HD A2: 1. B. Rip-J. Uitterhoeve, 2. A. Faaij-B. Boelee. HD B: 1. K. Verheij-Van Wijk-J. Huyber, 2. W. Voogd-A. Cie- re. HD B2: 1. P. Houdijk-K de Vries, 2. J. Dijkman-A. Lupgens. WADDINXVEEN - De nieu we brugklassers van het Coe- haar matige tijd, maar zij had necoop College, de fusieschool i van samenwerkingsschool, De Wadde, Prof. Kohnstamm- school en de Boskoopse Don Bosco-MAVO, waren een mid- WADDINXVEEN - Op de mooie terreinen van landgoed Balkenschoten in Nijkerk zijn de Nederlandse kampioen schappen voor ponyruiters en -amazones gehouden. Onder de deelnemers bevond zich ook de ponyvereniging van ma nege Reigersburgh aan de Piasweg in Waddinxveen. De technische commissie van De Gouwe Smash heeft het zichzelf met die nieuwe opzet niet gemakkelijker ge maakt. Er is met 16 ver schillende sheets gewerkt. Het speelplezier van de le den bleek daarentegen met dit systeem vele malen gro ter. Er waren ditmaal zeer veel inschrijvingen. Verheu gend hierbij was het grote aantal nieuwe leden dat heeft meegedaan. In twee weken tijd zijn 242 partijen afgewerkt. Meer dan de helft van deze partij en werden drie-setters. Dankzij het nieuwe systeem waren er veel meer gelijk waardige tegenstanders en dus lange en spannende wedstrijden. Het zijn lange dagen gewor den, maar geen ongezellige. De regenpot (5 gulden per onderdeel) behoefde door het schitterende weer niet te worden aangesproken. Dat potje blijft dus dicht tot een volgend jaar, wanneer mis schien weer in de tennishal gespeeld moet worden. Er is maar één keer een wedstrijd onderbroken en uitgesteld door de regen. Dat is een luxe en een uni cum voor De Gouwe Smash. Maar zo heet als nu hoefde nou eigenlijk ook weer niet. In het knusse tennispark Equipe 1 van de ponyvereni ging Reigersburgh bestond uit Thessa Bresser, Jolanda voortgezet onderwijs in Wad dinxveen en Boskoop. Ze kre gen te horen in welke klas zij ingedeeld zijn en wie hun klassementor wordt. In Boskoop hebben de nieuwe leerlingen een informatiebin- gospel gedaan waarmee zij De herenenkel B2 lijst werd aangevoerd door de Gouwe naar Yvo Borsboom en eerste rijpony: Marlies v.d. Spek geplaatst bij de damesenkel (derde plaats); springen: B2 stond de Moordrechtse Claudia Nijbroek (derde Froukje Taconis die al enige plaats) en Patricia Both (der de plaats); dressuur: Jelka Zeeman (12e plaats), Thessa Bresser (5e plaats), Marlies v.d. Spek (derde plaats) en Nancy Both kampioen. 15-28 augustus in de Oosten rijkse hoofdstad Wenen (12 landen) gehouden, terwijl de strijd om de Fina World Cup in het Australische Sydney plaats vindt van 4-16 oktober. t-ae! ZÏÏESSE PROMÉMADÉ ■|j Reigersburgh in Nijkerk i “gsseiitels voor ponvniders terpolo worden dit jaar van J a/ w- O

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1995 | | pagina 21