WADDINXVE Camera’s en fotoalbums mee met NU 20-50% KORTING TWEEDELIGE (deuxpieces) ZOMER- UITVERKOOP DRIEDELIGE modellen rAndstad KAMPEERSPORT ryAAsfl DJsrwd? breidt bedrijf uit Mulleman BV voor acht prijswinnaars Waddinxveners brachten detailfoto s goed thuis Jaap Hak 25 jaar bij Houtex BV M J J M. Reichard tweemaal HSW- viskampioen Pagina 3 E E E N T E G M II BOUWZAKEN MILIEUZAKEN VERKEERSZAKEN RUIMTELIJKE ORDENING GROEN B1 Winnaars 5 Detail foto 2. Van welk pand in Waddinxveen is maten 36-48 bij welk pand het gefotogra feerde detail hoorde. Suytende aan de Zuidplas- laan. worden uitgereikt. De prijs winnaars krijgen daarover nog nader bericht. SPREEKUREN Er was voor de eerste zater- dag van deze maand een inte ressante fiets- en wandelrou te door de bebouwde kom van het Gouwedorp uitgezet. Bo vendien was er voor de wan delaars en de fietsers in di verse gebouwen langs de rou te waar de vlag van de Bond van Nederlandse Architecten (BNA) wapperde een open huis, zodat ook eens het inte rieur kon worden bekeken. En er was verder een boeien de fotoprijsvraag. In twee edi ties van het Weekblad voor Waddinxveen stonden zes de tailfoto’s gepubliceerd, die van gebouwen in Waddinx veen waren gemaakt. De be doeling was dat geraden werd Oplossing De oplossing van deze detail- foto-prijsvraag is als volgt. Op detailfoto 1 is het kantoor pand van de Baas Bedrijven aan de Wilhelminkade te zien, op detailfoto 2 de mode winkel Blue Wave aan de Kerkweg-Oost, op detailfoto 3 interverzorging Van der Lin de BV aan de Dorpstraat, op detailfoto 4 cafetaria Pico Bello aan de Elzenhorst, op detailfoto 5 het woongebouw C.A. van der Hooft Staete aan het Jan van Bijnenpad en op detailfoto 6 woongebouw ’t ArhenöJ'icw iQ Detail foto 3. Van welk pand in Waddinxveen is dit een detailfoto? Detailfoto 5. Van welk pand in Waddinxveen dit een detail foto? hun opa bij de heimachine toen het werk was gedaan. De uitbreiding van het bedrijf waar MS Meubelen worden gemaakt moet op 1 december van dit jaar klaar zijn. De be bouwde ruimte is dan met 1.300 vierkante meter toege nomen. Als de nieuwe accom modatie klaar is heeft het be drijf alles onder één dak. De jubilerende Waddinxve- ner kreeg als cadeaude de nieuwste Gazelle Primeur- fiets en van de collega’s een glasgraveure met inscrip tie. WADDINXVEEN - Henge laar M. Reichard werd vorige week dinsdag kampioen van de zomeravondcompetitie bij de hengelsportvereniging Waddinxveen HSW Afgelo pen zaterdag werd hij, met nog drie wedstrijden te gaan maar onbereikbaar voor zijn naaste belagers, kampioen van de zomercompetitie. In de laatste wedstrijd voor de zomeravondcompetitie, ge woontegetrouw in de Oude Rijn, behaalde J. Verhoef zijn derde overwinning op rij. Dit was echter niet genoeg om M. Reichard van zijn derde kam pioenschap op rij in deze com petitie af te houden. De prijswinnaars zijn: - A.T. Garlich, Wingerd 148, Waddinxveen. - Fam. J. Garlich, Alpher- brink 19, Waddinxveen. - J.H. Garlich, Wingerd 150, Waddinxveen. - R.A.M. Groot, Heemraad- weg 40, Waddinxveen. - P. Grootendorst en C. Groot- endorst-Tromp, Alpherbrink 43, Waddinxveen. - J. Middelhoek, Jan van Bij nenpad 251, Waddinxveen. C.P. Schild-Buijs, Souburghlaan 24, Waddinx veen. - K. de Wit, Graanakker 105, Waddinxveen. De prijswinnaars komen in aanmerking voor een fototoe stel of een fotoalbum. Binnen een paar weken zullen de prijzen door de organisatoren WADDINXVEEN - Bij meu belfabriek Mulleman BV aan de Mercuriusweg is maan dagmiddag de officiële paal geslagen voor de uitbreiding van het bedrijf met een pro- duktie- en opslagruimte. Directeur PC. Mulleman - klaarde het karwei samen met zijn kleinzoons Joost en Job. Ze poseerden samen met Detailfoto 6. Van welk pand in Waddinxveen is dit een detailfoto? WADDINXVEEN - Wad- dinxvener Jaap Hak heeft bij de Houthandel Houtex BV zijn 25-jarig dienstver band gevierd. Een kwart eeuw geleden (1970) werd hij op 16-jarige leeftijd bij het Waddinxveense bedrijf door D. Poot aangenomen voor alle voorkomende kan- toorwerkzaamheden. Jaap Hak is in die 25 jaar uitgegroeid tot de vertrou wensman bij Houtex. Als er waar dan ook wat wringt, hij is de eerste die in ver trouwen genomen wordt en bovendien staat hij altijd open voor de problemen van een ander, waaraan hij als het binnen zijn mogelijkhe den ligt met raad en daad tracht een positieve bijdra ge tot een oplossing te leve ren. Detail foto 4. Van welk pand in Waddinxveen is dit een detailfo to? De heer PC. Mulleman met zijn kleinzoons Joost en Job na het slaan van de officiële uitbreiding van het bedrijfscomplex aan de Mercuriusweg. (F°t0: Sjaak Noteboom). WADDINXVEEN - Begin deze maand werd in ons land voor de tiende maal de Dag van de Architectuur gehouden, waar aan ditmaal in Waddinxveen door de vier architectenbu reaus Roggeveen BV (Tweede Bloksweg), Stuurman Part ners BV (Brugweg), Topos (Middelburgseweg) en Visser Wijtman (Kerkweg-Oost), de gemeente Waddinxveen en het Weekblad voor Waddinxveen ruime aandacht is besteed. WH K WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN - WOENSDAG 19 JUL11995 Ch. de Bourbonstraat 17 1 esdoorn in de voortuin Meldingen krachtens artikel 8.40 Wet milieubeheer Aard van het bouwplan Noordeinde 112 Verkeersmaatregel Passage, parkeerterrein oostzijde en Gijsberterf 38 en 40 het oprichten van een tuinhuisje Genoemde aanvragen zijn opgenomen in het Openbaar Register, dat op i Verkeersmaatregel Wingerd, gereserveerde invalidenparkeerplaats definitieve besluitvorming. Verleende bouwvergunningen/ingestemde meldingen Besluit Inventarisatie Sanering Weg- en Railverkeerslawaai Sweelinckhof 51 Zuidelijke Rondweg 5a Prinses Margrietstraat 22 Verleende kapvergunningen Sparrengaarde 27 1 watercypres in de voortuin het dit een detailfoto Artilux B.V. in verband met nieuw geplaatste afzuiginstallatie op het bedrijf, gelegen Mercuriusweg 7. DEAWOO DEALER VOOR GOUDA EN WADDINXVEEN PEUGEOT DEALER BOSKOOP Verzoek om vrijstelling De burgemeester van Waddinxveen maakt bekend dat de navolgende mel ding is ontvangen: - Herbarenerf 21 Besluit opslag akkerbouwbedrijven van: - de heer I. Kleiweg op het perceel Kromme Esse 4a (achter); Besluit melkrundveehouderijen van: - de heer J. van Leeuwen op het perceel Noordkade 108. In verband met de invaliditeit van een bewoner is besloten in de Wingerd een gereserveerde parkeerplaats aan te leggen in de nabijheid van het hui zenblok Wingerd 161 tot en met 175. Belanghebbenden worden gewezen op de mogelijkheid tot het indienen van een bezwaarschrift op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken na heden. Nadere informatie kan worden verkre gen bij de afdeling Algemene Zaken, telefoonnummer 24628. Voorts is een vergunning afgegeven voor het rooien van een drietal gemeen telijke bomen: Kerkweg West (nabij Petteplas) Staringlaan (in berm nabij Ringvaart) Zuringveld (naast nummer 10) Bosboom Toussaint- singel 7 Piasweg 17 Bouwperceel Limaweg tegenover nr. 25 Noordstaring 25 en 27 Bouwperceel Brederolaan 5 Noordeinde 71 Papaverveld 9 Burgemeester en wethouders afteer» na afspraak via de secretaresses. Sociaal raadsvrouw op werkdagen (behoudens de woensdagen) van 09.00 tot 12.30 uur of na telefonische afspraak. Mercuriusweg 16-b Waddinxveen (Ind.terr. Zuid 1) Telefoon 01828-13488/13283 KAM PEE R PLE7A^\ 1 iep 1 wilg 1 sierkers OPENINGSTIJDEN Het hele gemeentehuis elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur. Sectie Burgerzaken bovendien elke donderdagavond (koopavond) van 19.00 tot 20.30 uur. in de middaguren kunt u alleen terecht op afspraak. doch de afwijkingen zijn van beperkte betekenis: zogenoemde "kruimelge- vallen” als bedoeld in artikel 18a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en beschreven in het Besluit meldingplichtige bouwwerken. In dergelijke geval len zijn Burgemeester en Wethouders bevoegd om vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan zonder voorafgaande planologische procedure. Alle meldingen met bijbehorende stukken liggen vanaf 20 juli 1995 gedu rende vier weken voor eenieder ter inzage bij de afdeling Ruimte en Bouw in het gemeentehuis tijdens werkdagen vanaf 08.30 tot 12.30 uur. Desge vraagd kunnen de stukken tenminste gedurende drie aaneengesloten uren per week buiten de werkuren worden ingezien (doorkiesnummer 24757, de heer W.P. Kaandorp). In verband met het creëren van een stallingsmogelijkheid voor winkelwa gens is besloten een parkeervak daarvoor de reserveren. Het parkeervak langs de gevel van de supermarkt C1000 direct gelegen naast de bevoor- radingsdeur wordt hiervoor aangemerkt. In dit vak zal een parkeerverbod van kracht worden, dat wordt aangegeven door een geel gemarkeerde trot toirband. Binnengekomen bouwaanvragen/ingediende meldingen Ingevolge het bepaalde in artikel 41 van de Woningwet maken burgemees ter en wethouders van Waddinxveen bekend de volgende aanvragen te heb ben ontvangen: Het rooien van vorengenoemde bomen en houtopstanden heeft geen gevol gen voor aantasting van natuur-, landschap-, of dorpschoon, als bedoeld in artikel 5, lid 1van de Kapverordening. Voor informatie over de verleende kapvergunningen kunt u terecht bij de dienst Openbare Werken, sectie Plantsoenen. werkdagen tussen 8.30 uur en 12.30 uur voor een ieder ter inzage ligt bij de I dienst Openbare Werken en Bedrijven, afdeling Ruimte en Bouw. Opname in deze publicatie houdt uitdrukkelijk geen uitspraak in omtrent de I Voor service, onderhoud en reparatie van uw auto, spaart u nu ook Air Miles bij: AUTOBEDRIJF BOONSTOPPEL B.V. PEUGEOT DEALER WADDINXVEEN BOONSTOPPEL JR B.V. MITSUBISHI DEALER WADDINXVEEN EN GOUDA AUTO ARBO B.V. FORD SERVICE DEALER WADDINXVEEN TWEEBEE B.V. BOONSTOPPEL BOSKOOP B.V. Van de verandering van de inrichting en de werking daarvan kan redelijker wijs worden aangenomen dat zij geen of uitsluitend gunstige gevolgen heb ben voor de aard en omvang van de nadelige gevolgen voor het milieu, die de inrichting veroorzaakt. Burgemeester en Wethouders van de gemeente Waddinxveen maken bekend, dat gedurende de periode 12 juli 1995 tot en met 8 augustus 1995 bij de afdeling Ruimte en Bouw op werkdagen van 08.30 uur tot 12.30 uur, voor belanghebbenden ter inzage ligt, het ontwerp-besluit vaststelling con- ceptinventatisatielijst van het Project Inventarisatie Sanering Weg- en Rail verkeerslawaai. Gedurende deze termijn kunnen tegen het voornemen om vrijstelling te ver lenen door eenieder schriftelijk bedenkingen worden ingediend bij Burge meester en Wethouders van Waddinxveen. Raadhuisplein 1 te Waddinx veen (postadres: Postbus 400,2740 AK Waddinxveen). Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend belang overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Voor behandeling van het beroep is griffierecht verschuldigd. Hetzelfde geldt voor een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening. Melding verandering inrichting conform artikel 8.19 Wet milieubeheer, j.o. 5,19 Inrichtingen en Vergunningenbesluit Burgemeester en Wethouders delen mede dat onderstaande melding ver andering inrichting is ontvangen van: Burgemeester en Wethouders zijn voornemens ten behoeve van genoemde melding deze vrijstelling te verlenen. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s- Gravenhage. De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht, tenzij vóór deze datum beroep is ingesteld. In verband hiermede ligt de melding voor eenieder TER INZAGE met ingang van 20 juli 1995 gedurende twee weken, tijdens werkdagen van 08.30 uur tot 12.30 uur, bij de afdeling Ruimte en Bouw van de dienst Openbare Wer ken en Bedrijven, Raadhuisplein 1 te Waddinxveen. De bouw zal niet geheel in overeenstemming zijn met het ter plaatse geldende bestemmingsplan ’’Wijk Zuidplas 1980,11 e uitwerking”, Burgemeester en Wethouders delen mede dat onderstaande meldingen milieubeheer zijn ontvangen. Dit concept-besluit bevat de lijst met woningen die, volgens het college van Burgemeester en Wethouders, voor sanering in aanmerking komen. Gedu rende de periode van terinzagelegging kunnen belanghebbenden, naar hun keuze, schriftelijk of mondeling hun zienswijze over het ontwerp naar voren brengen. Dit kan do'or een brief te richten aan of door contact op te nemen met de heer W.P. Kaandorp, afdeling Ruimte en Bouw, milieucoördinator, of de heer E.J. Fennis, afdeling Weg en Werken, verkeerskundige. - Slijpinrichting ROP inzake het oprichten en in werking hebben van een slijpinrichting op het perceel Coenecoop 121H. De beschikking met bijbehorende stukken liggen vanaf 20 juli 1995 gedu rende zes weken voor eenieder ter inzage bij de afdeling Ruimte en Bouw van de dienst Openbare Werken en Bedrijven in het gemeentehuis alhier, elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en, op verzoek, op de maandagavon den gedurende drie uren (doorkiesnummer 24757, de heer W.P. Kaandorp). Tot 31 augustus 1995 kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State door: - degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp van een beschikking: - de betrokken adviseurs: - degenen die bedenkingen hebben tegen de wijzigingen die bij het nemen van een beschikking ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aan gebracht: - belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van een beschikking. Aard van het bouwplan het oprichten van een transformatorstation het oprichten van een bedrijfsruimte en een bedrijfswoning het plaatsen van een dakkapel op het achter- I geveldakvlak en het plaatsen van een dak kapel op het voorgeveldakvlak het gedeeltelijk veranderen van een bedrijfsruimte in een kantoorruimte het gedeeltelijk veranderen en het vergroten van een woning Het register van verleende bouwvergunningen en meldingen waarmee is I ingestemd ligt ter inzage bij de dienst Openbare Werken en Bedrijven, waar tevens inlichtingen kunnen worden gevraagd. Terinzagelegging ontwerp-beschikking Burgemeester en Wethouders delen mede dat op 20 juni 1995, onder voor schriften ter bescherming van het milieu, vergunning ingevolge de Wet milieubeheer is verleend aan: Mul U Vdll lid UUUWpldll het gedeeltelijk veranderen en het vergroten j van een supermarkt. het geheel vernieuwen en veranderen en het vergroten van een berging het oprichten van een berging het plaatsen van een dakkapel op het achtergeveldakvlak het gedeeltelijk veranderen en het vergroten van een woning het gedeeltelijk veranderen vergroten van een woning het oprichten van twee bergingen TELEFOONNUMMERS Gemeentehuis 24642 telefax 24680 Gemeentewerf 24500 Centraal Meldpunt Zorg 10401 Meldpunt vandalisme aan openbare voorzieningen 24760 Gouwebad “De Sntep” (informatie) 12570 Overige belangrijke telefoonnummers zie pagina 5 gemeentegids OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN EN MEDEDELINGEN 4

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1995 | | pagina 3