Bethelschool bezoekt Nieuwe reeks van kindercursussen Vink Hypotheek BEZORGERS m/v het gemeentebestuur Ds. A.W. van der Plas kwart eeuw predikant n Nationale titel Harold van Beek DE GOUWEKOERIER CDK BANK Zuidplaslaan 19 Telefoon: 01828-14133 HAZERSWOUDE-DORP 01728-9798 de moeite waard Lange rijen kinderen in de Passage Dominee viert ook huwelijksjubileum Schoolspektakel op Jozefschhool Open dag Diana’s Free Aerobics HYPOTHEEKRENTE v.a.: COLOPHON STII PAGINA 9 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN - WOENSDAG 19 JUL11995 MEDISCHE DIENSTEN BURGERLIJKE STAND KERKDIENSTEN is op zoek naar minimumleeftijd 15jaar, Prima verdienste!! in de plaats Interesse? Bel dan HYPOTHEEKCENTRUM Weekblad voor Waddinxveen - winna- fraai Benetton-horloge uit. (Foto: De Passage-Sjaak Noteboom). 17.00 uur leesdienst ZONDAG 23 JULI Woensdag 30 augustus is het ?en prach- leerlingen Gehuwd: E. Bontebal en I. Emster; F.M. Bank en M. Mekenkamp; G.J. de Pater en N. Hoogendoom; R. Versluis en G.J. Woudstra. OUD-GEREFORMEERDE GEMEENTE IN NEDERLAND Kerkgebouw Mercuriusweg: 10.00 uur leesdienst 18.00 uur leesdienst REMONSTRANTSE GEMEENTE (in samenwerking met de Vrij zinnige Hervormden) Kerkgebouw Zuidkade: 10.00 uur geen dienst CHRISTELIJK AFGESCHEIDEN GEMEENTE Kerkgebouw Dorpstraat: 9.30 uur leesdienst GEREFORMEERDE KERK (VRIJGEMAAKT) Kruiskerk, Passage: 9.30 uur ds. L.S.K. Hoogen doom 16.30 uur ds. L.S.K. Hoogen doom RAFAEL GEMEENSCHAP WADDINXVEEN Het Zuidhonk, Zuidplaslaan 10.00 samenkomst BAPTISTENGEMEENTE ICHTHUS Gebouw Kreater, Kerkstraat 10.00 uur H. Tieleman DE KERK VAN JEZUS CHRISTUS VAN DE HEILIGEN DER LAATSTE DAGEN Crabethstraat, Gouda 10.30 uur Evangelie studieklas- sen 11.20 uur Algemene vergade ring NEDERLANDS HERVORMDE KERK Brugkerk, Kerkweg-Oost: 9.30 uur ds. H. Schipaanboord 17.00 uur ds. P.A. Breugem, Barneveld De Hoeksteen, Esdoornlaan: 9.30 uur ds. P.A. Breugem, Bar neveld 18.30 uurds. H. Schipaanboord Bethelkerk, Bilderdijklaan: 9.30 uur geen dienst 17.00 uur geen dienst RehobothschooL Sperwerhoek: ■9.30 uur ds. W. van Weelden. Rockanje 17.00 uur kand. A. van Vuuren, Staphorst Immanuëlkerkgemeente, Prin ses Beatrixlaan: 9.30 uur ds. L.M. Verseput, Oegstgeest 17.00 uur SoW-dienst in Ont- moetingskerk LEGER DES HEILS Het Nieuwe Trefpunt, Stationsstraat 16.00 uur samenkomst met kin- demevendienst (iedere tweede zondag van de maand) GEREFORMEERDE GEMEENTE BOSKOOP Kerkgebouw Mendelweg: 9.30 uur leesdienst 18.00 uur leedienst WOENSDAG 26 JULI: 19.30 uur ds. C. J. Meeuse BAPTISTENGEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN Triomfaterkapel, Havenstraat: 10.00 uur ds. H.G. Koekkoek 18.30 uur ds. H.G. Koekkoek EVANGELISCHE GEMEEN TE PAROL SLA GOUDA Aula Joh. Calvijn-MAVO, Winterdijk: 10.00 uurds. A.W. Davidse WADDINXVEEN Stichting LEZEN Keizersgracht 391 1016 EJ Amsterdam 5 pei hij mee aan Overleden: Willem Vos, oud 58 jaar; Johanna Wilhelmina Schouten, oud 43 jaar; Elizabeth Groot, e.v. C.Schook, oud 70 jaar; Jacobus van der Eijk, oud 56 jaar; Arie Hulskamp, oud 80 jaar, Van der Zwaag, w.v. J. Kruit, oud 83 jaar. Uitgave: Dagblad van Rijn en Gouwe BV, Raoul Wallenbergplein 9, Postbus 1,2400 AA Alphen a/d Rijn Redactie-adres: Kanaalstraat 10 2741HH Waddinxveen Postbus 372 2740 AJ Ttelefoon: 01828-30332 Telefax: 01828-32633 Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 08.30-17.00 uur. Klachten bezorging: Donderdag voor 17.00 uur. Kanaalstraat 10, 2741 HH Waddinxveen Telefoon 01828-30332 WADDINXVEEN - Zaterdag hielden leerlingen en leiding van de wijkschool St. Jozef (Kanaalweg) een schoolspek takel. Al vroeg werden alle spelletjes klaargezet. gen op de werkzaamheden. Het bezoekje werd afgesloten in de kantine van het ge meentehuis met een glas li monade en koek. In de eerste vier gemeenten bekleedde hij als predikant ook diverse functies in orgel commissies, pastoraat, be jaardencentra en zondags scholen. In Bergambacht was hij bijvoorbeeld ook voorzitter van de bouwcom missie voor de jeugdaccom- modatie ’De Schakel’. Geboren: Gert-Jan, z.v. G. Boevéé en S.S. Verkade; Sandrina Simon- nette, d.v. G. Boevéé en S.S. Verkade; Wilhelmina Heiltje, d.v. D. Dros en S.A. Cammeraat; Bas Alexander, z.v. N.H. Klink en M. Ek; Mark Jelle, z.v. J.W.M. van Lochem en N.H.T. van Oosterum; Elvira Imelda, d.v. IJ. van den Berg en J.I.M. Nuijéns; Ye Cheng David, z.v. Z. Huang en A.Y. Tung; Lisette, d.v. A.A. Oomkens en E.J. van Ei- jmeren; Willem Comelis Leendert, z.v. H.W.L. Paans en M. de Jon ge; Bas, z.v. E.P.C. Plaizier en J.C. Schipper; Nikki, d.v. F.J. Pruijm- boom en A. J. Vink. WADDINXVEEN - Het centrum voor kunstzinnige vorming Kreater aan de Kerkstraat in Waddinxveen heeft op verschillende gebieden een kindercursus- aanbod. Dit betreft cursussen op de muziek-, de beel dende kunst-, de dans- en de toneelafdeling. Op de muziekafdeling van Kreater begint het aanbod al met cursussen ’Muziek op schoot’ en ’Muziek voor peu ters’, respectievelijk voor moeders met baby’s van een half tot anderhalf jaar en voor moeders met peuters tot vier jaar. Deze cursussen richten zich op muziekspelletjes, liedjes zingen en informatie hoe thuis met de baby’s en peu ters bezig te kunnen zijn met muziek op een eenvoudige en leuke wijze. De kleutercursus muziek richt zich verhalender en spe lenderwijs op de kleuter. De kleuters maken kennis met muziek, muziekinstrumen ten en leren ook op een een voudige wijze muziek te ma ken en te bewegen op muziek. Deze cursus is bestemd voor leerlingen van het basison derwijs uit de groepen 1 en 2. De cursus algemene muzika le vorming gaat dieper in op de onderwerpen die ook in de kleutercursus muziek aan de orde geweest zijn. Muziek maken, muziek beluisteren, muziek noteren en bewegen op muziek zijn de specifieke onderdelen hierin. WADDINXVEEN - Met een receptie en een herdenkings dienst zal de Waddinxveense predikant van de Centraal Hervormde Gemeente, ds. A.W. van der Plas (48), er bij stil staan dat hij een kwart eeuw dienaar des Woord is. Tevens viert hij dan met zijn vrouw hun zilveren huwe lijksjubileum. Met een tijd van 1.27.48 ver beterde de in Amsterdam werkende compuperprogram- meur, die kortgeleden in Azië nog zijn krachten beproefde, zijn record van 1.28.35. De li miet voor de wereldkampi oenschappen in Gothenburg is 1.22.30. Het is niet noodzakelijk om eerst de kleutercursus mu ziek gedaan te hebben om aan deze cursus mee te doen. Natuurlijk kunnen leerlingen uit de kleutercursus heel goed doorstromen naar deze cursus. Deze cursus is be stemd voor leerlingen uit de groepen 3 en 4 van het basis onderwijs. ’Kennismaken met instru menten’ is voor kinderen die in de groepen 5, 6, 7 en 8 van het basisonderwijs zitten en een instrument willen gaan spelen, maar nog niet weten welk instrument, een prach tige cursus. De leerlingen maken gedurende een half jaar kennis en krijgen les op keyboard, blokfluit, gitaar en slagwerk. De kleuterklavier-cursus biedt de mogelijkheid zo jong mogelijk met pianospelen te beginnen. De cursus is speci aal voor de kleuters ontwik keld. verder zijn er de beeldende cursussen tekenen en schil deren voor kinderen van 9 tot en met 15 jaar en boetseer- cursussen voor leerlingen van 6 tot en met 15 jaar. WADDINXVEEN - In vervolg op het wijkbezoek dat het college van Burgemeester en Wethouders eind mei aan de woonwijken Groens waard en Waddinx- veen-West bracht hebben de groepen 7 en 8 van de hervormde Bethelschool vrijdagmorgen 14 juli een tegenbezoek aan het gemeentebestuur gebracht. Het eerdere wijkbezoek aan de Bethelschool was door het college en de begeleidende ambtenaren als zeer positief ervaren (hoogste waarde ringscijfer bij enquete). Door de leerlingen was ver zocht om een tegenbezoek aan ’de gemeente’. Begonnen werd met een bezoek aan de gemeentewerf aan de Noord- kade. Ze konden daar in groepjes het gemeentelijk materieel, zoals vuilnisauto’s en vrachtwagens, bekijken. Op de fiets werd vervolgens naar het gemeentehuis gere den waar de scholieren in de raadzaal werden ontvangen. Daarna was er een rondlei ding door het gemeentehuis. Tijdens de rondgang werd een bezoekje gebracht aan di verse afdelingen, waar de kinderen een toelichting kre- Voorts schreef de Waddinx veense predikant diverse ar tikelen in de uitgaven ’De Waarheidsvriend’, het ’Re formatorisch Dagblad’, ’De Zaaier’ en ’Helpende Han den’ en werkte dagboeken (’Uit Zijn vol heid’), GZB-dagkalenders (’Een handvol koren’), pre- kenseries (’Genade voor ge nade’) en meditaties (’Terde ge’). Bij de ingang hielden kleu ters een rommelmarkt gehou den. Ook liep er een grabbel- clown rond. Het feest werd of ficieel geopend geopend door drive-inn-dicotheek Eddy Becker. Verder kon men enve loppen trekken, cavia racen, kanoën, zak gooien en nog an dere spelletjes doen. ’s Middags was er voor het goede doel de sponsorloop. De kinderen waren razend en thousiast, zelfs de kleintjes liepen veel rondjes. Ook was er voor de allerkleinsten po- nyrijden. 'Stilte a.u.b. Ik wil slapende rijk worden!’ was één van de motto’s van een deelnemer aan de mini-kinderrommelmarkt in ’de Passage (Foto: de Passage-Sjaak Noteboom). CHRISTELIJK GEREFORMEERDE KERK BOSKOOP Kerkgebouw Nieuwstraat 79: 9.30 uur ds. M.J. Oosting 18.30 uur ds. M.J. Oosting Het was mooi en dorstig weer, dus werd er veel gedronken. Er was van alles aanwezig, koffie met koek (gebakken door ouders), cola, sinaslimo nade en zelfs een tapje. Aan het eind van de middag werden de barbecues klaar gemaakt. De barbecuepak- ketten werden uitgedeeld en de mensen konden zelf hun vlees klaarmaken. Naast het predikantschap strekken zijn werkzaamhe den in Waddinxveen zich uit tot adviseur van de Centrale Evangelisatie Commissie, voorzitter van het Cenrtraal Financieel Overleg en voor zitter van de Hervormde Mannenvereniging ’Onder zoekt de Schriften’. Landelijk is ds. Van der Plas actief als lid van de Europa- commissie van de Protes tantse Kerken. Zijn naam was verder verbonden aan besturen van de landelijke ledenraad Pro Rege, de Com missie Landelijke Ledenregi stratie, de Stichting Hulp Oost-Europa, de commissies lectuur, stille hulp, projecten en reizen van de Stichting Hoe en van de commissie Oost-Europa van de Raad van Kerken. Internationaal timmerde ds. Van der Plas aan de weg als lid van de Eastern Europe Missions Conference en als lid en voorzitter van het Exe cutive Committee EEMC. Op zijn naam staan ook de boe ken ’Op Adelaarsvleugels ge dragen’ (vertaling en bewer king) en ’Ziet wij leven’. WADDINXVEEN - Zaterdag was het weer Kinderdag in het winkelcentrum ’de Passa ge’ in Waddinxveen. Het springkussen stond de hele dag vol kinderen en lange rij en probeerden de schatkist te openen. Ruim tweehonderd prijzen werden er uit gehaald door de gelukkige jeugd Het mooie weer zorgde ook voor voldoende kopers die de mini-kinderrommelmarkt be zochten. Veel speelgoed, boe ken en kleding belandde zo in andere handen. Heel leuk was het koekslaan, de Oud hollandse attractie die in de Krimpenerwaard nog veel ge zien wordt. In een kraam van Benetton stonden achter de schildersezels jongens en meisjes voorgedrukte horlo ges in te kleuren. Rond vier uur werden de twee eerste prijswinnaars bekend gemaakt. Het waren Elisa van Leijenhorst en Mark van der Meulen. Zij ontvingen een fraai Benettón-horloge. Troostprijzen gaan naar Di ana Alblas, David Tomasila, Anneke en Miriam Koekoek, Ingrid Riep, Gerdina Waar denburg, Jantine Zandber gen, Carli Stuurman, Joella Adams en Jantine van Ber- kel. Zij kunnen hun troost prijs bij juwelier Den Haag komen ophalen. In een kraam voor de Kruis kerk werden bananen-kokos- bolletjes uitgedeeld. Dit om de relatie van de Gerefor meerde Kerk met Benin dui delijk te maken. Samen met de Gereformeerde Kerk van Gouda ondersteunen zij het kerkelijk opbouwwerk van de Gereformeerde Kerken in het Westafrikaanse Benin. Velen vroegen om het recept dat echter niet direct voorhanden was. Hier volgt het recept voor 20 bananen-kokosbolletjes: 2 ba nen, 80 gram suiker, 100 gram zelfrijzend bakmeel, 100 gram kokossnippers en 1 pakje vanillesuiker. Alles tot een stevig deeg verwerken en in olie of frituurvet ongeveer in drie minuten bakken. WADDINXVEEN - Zater dag 2 september houdt Di ana’s Free Aerobics van de Waddinxveense docente Diana Zwanenburg voor het tweede achtereenvol gende jaar haar open dag. In de zaal achter het Ko ningin Wilhelminaplein is er dan gedurende de gehe le open dag sprake van lessen aerobics, callane tics, midlife-voor ouderen, steps en power worden ge geven. Alle lessen zijn dan gratis en zullen door en thousiaste, gediplomeerde en goede begeleiding gege ven worden. In het nieuwe seizoen is het lesrooster uitgebreid met een aantal GEREFORMEERDE KERKEN Ontmoetingskerk, Groensvoor- de: 9.30 uur ds. F. Bos, Waddinx veen 17.00 uur ds. N.J.M. Hoogen- dijk, Alphen aan den Rijn (SoW- dienst) Weekeinddienst dierenarts: J. Slager, Kerkweg-Oost 220, Waddinxveen, tel. 01828-12737 (bij afwezigheid dierenarts Y.M. Klaare, Turfinarkt 94, Gouda, tel. 01820-18995 of dierenarts W.C.M. van den Heuvel, Pelmolenerf 59, Gouda, tel. 01820-11215). C. de Vos en B. de Vos-Kroeze, Prins Bemhardlaan 79, tel. 10462. De Waddinxveense hervormde WADDINXVEEN - De Wad dinxveense snelwandelaar Harold van Beek, die in 1992 aan de Olympische Spelen in Barlecona heeft meegedaan, is afgelopen weekeinde in Bergen op Zoom nationaal kampioen snelwandelen ge worden. ZATERDAG 22 JULI EN ZONDAG 23 JULI Voor de praktijk van de huisartsen Van Heel, Siemens, Van den Bru le en Wilms (groep I) heeft dienst: Arts: G. Siemons, Mozartlaan 2-4, tel. 12676 Voor de praktijk van de huisartsen Alberts, Glaser, Van der Linde, Voskamp en Vreeken (groep H) heeft dienst: Arts: J.C. Voskamp, Dorpstraat 66, tel. 12078 Dienstdoende apotheek: Boskoopse Apotheek, Zijde 22, Boskoop, tel. 01727-17834 Dienstdoende verloskundige: J. Frinking-Scholten, Gentiaan 6, Boskoop, tel. 01727-13898 Mededeling: De regeling ‘medische weekeinddienst1 is uitsluitend bedoeld voor dringende gevallen, waarvan de behandeling niet tot de eerstvolgende werkdag kan wachten. Spreekuur waarnemend huis arts op zaterdag en zondag van 10.00 - 11.00 uur en van 16.00 - 17.00 uur. Voor deze spreekuren behoeven geen afspraken gemaakt te worden. Aanvraag visites gedurende dezelfde uren als waarop er in het weekeinde spreekuur wordt gehouden. Buiten deze tijden is de waarnemend huisarts alleen voor zeer dringende spoedgevallen be reikbaar. ROOMS-KATHOLIEKE KERK St. Victorkerk, Zuidkade Eucharistieviering op zondag om 9.30 uur en op woensdag om 19.00 uur. Ontmoetingskerk, Groensvoor- de: Eucharistieviering op zaterdag om 19.00 uur, op zondag om 11.15 uur, op dinsdag om 9.00 uur en op donderdag om 9.00 uur. De Waddinxveense snelwandelaar Harold van Beek. (Foto: Archief - Sjaak Noteboom). Ondertrouwd: J. Ferow en T. Berhane; R. Schouten en N.L.E. de Jong; WJ. Kerkhoven en H.A. Nieswaag; L.H. den Dekker en M.E. Hoogendoom; J. Witteveen en J. Spijkerboer; E.B. Richard en S. Bahriyah. JEHOVA’S GETUIGEN Koninkrijkzaal, Burgemeester Trooststraat 10.00 uur Openbare toespraak 11.00 uur Wachttorenbespre king Juwelier Joop den Haag reikt namens het winkelcentrum 'de Passage aan één van de jeugdige ressen een fraai Benetton-horloge uit. (Foto: De Passage-Sjaak Noteboom). Ter gelegenheid van het pre dikantenjubileum wordt woensdagavond 30 augustus van half vier tot zeven uur een receptie gehouden in het wijkgebouw De Hoeksteen (Esdoornlaan), waar ’s avonds tussen half acht en half tien een ontvangst voor de gemeente zal worden ge houden. De herdenkings dienst voor de jubilerende predikant ds. A. W. van der Plas. dominee wordt gehouden op (Foto: Archief - Sjaak Note- zondagmiddag 3 september boom). om half drie in de Brugkerk (Kerkweg-Oost). In regionaal verband springt de kerkelijke functie voorzit ter en lid van de Provinciale Kerkvergadering Zuid-Hol- land in net oog. Eerder be kleedde hij bestuursfuncties in het Streekverband Her vormde Mannenverenigin gen, de Provinciale Kerkver gadering Overijssel, in Pro Rege in Rijssen en Twenthe en bij de commissie kerkorde ’Samen op Weg” classis Gou da. precies 25 jaar geleden dat de op 5 december 1946 in Katwijk geboren en in Wad dinxveen aan de Stations straat wonende A.W. van der Plas predikant werd in Oolt- gensplaat (1970-1975). Daarna volgden de gemeen ten Rijssen (1975-1981), Bergambacht (1981-1987), Urk (1987-1992) en Wad dinxveen (vanaf 1992). z/zzzz, ,-z,,.z. 'i Voor inlichtingen: Diana Zwanenburg, tel. 01828- 12958 en 01828-31083.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1995 | | pagina 9