POS Elke ochtend... Tl.69 Rehorst maakt plan Dorpstraat-gebied Karei van Soest praat over het laagste punt Verbatim Motorvrienden namen indrukwekkend afscheid Ontyffi EU BOOT Nieuw bouwplan in woonwijk Zuidplas ’90 klein Achter woning van Hans en Tineke Pruijmboom-van Beek Opening van Coenecoop College op 4 september Exploitatie probleem bij bouw centrum i kalkhoven Nieuwsblad Onafhankelijk Zie elders in dit blad HUIS-AAN-HUIS IN WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN EN MOERKAPELLE Van Barlingen 01727-1514® Bedrijvencentrum 'De Valk* q Valkenburgerlaan 3 2771 CW Boskoop of bel 01720-73346 I I I F |onniiviH.n i ip^PISCOUNTl GEOPEND inlwwinjj ipok dew bon I I I I I I I I I I HYPOTHEKEN ^■1 A FOT< VIDE» AUDI# Incl. Windows 95 demo disk Wie nu kiest voor een kennismakings- abonnement, ontvangt Rijn en Gouwe vier weken vóór zeven uur in de bus. Voor deze J vrijblijvende kennismaking betaalt u 13,25. Van 't Hof heeft een huis voor u I Kijk elders in deze krant! ORGELS-PIANO’S KEYBOARDS ■1 Weekblad voor Waddinxveen WOENSDAG 16 AUGUSTUS 1995 51e JAARGANG No.2454 i Hans en Tineke Pruijmboom-van Beek in hun betoverend mooie tuin achter hun huis aan de Brugweg in Waddinxveen. (Foto: Fejagrafie Kunst in parkachtige tuin bloemen uit de tuin. activiteitencentrum. Limburgse Kessel om het leven gekomen. weerga in Waddinxveen niet Naam: Adres: Een kleurrijke tekening van de 52 door het Rijswijkse bouwbedrijf Mabon BV in de woonwijk Zuidplas 90 te bouwen 52 koopwoning. (Te- L MOONS Zie pag. *J - kening: Architectenbureau Draijert Engelkes). Ton Bennemeer). Ik heb de afgelopen drie maanden geen proefabonnement gehad op Rijn en Gouwe. gestart met de bouw van 52 koopwoningen voor ’midden inkomens’. zonneboilers en zonnecollec toren, inclusief een vijfjarig onderhoudscontract. WADDINXVEEN - Hans en Tineke Behalve de kunstwerken van de exposerende kunstenaars staan er in de tuin op vaste plaatsen werken van diverse Ter gelegenheid van de offici ële opening zal het woord worden gevoerd door voorzit ter L. de Jong van het Open baar Lichaam voor Voortge zet Onderwijs in Samenwer kingsverband in Waddinx veen en Boskoop en wethou der K.W.Th. van Soest (WD) van onderwijs. Hoofdredacteur: B. J. Woudenberg. Telefoon 01828-15594. Kantoor: Kanaalstraat 10,2741HH Waddinxveen. Postbus 372,2740 AJ Telefoon 01828-30332. Telefax 01828-32633 Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 8.30-17.00 uur. OPLAGE 1.3.500 EXEMPLAREN 3.5” HD Diskettes doosje 11 stuks WADDINXVEEN - Maandag middag 4 september om vier uur zal het nieuwe Coenecoop College aan de Dreef (de vroe gere Sniepweg) officieel wor den geopend. Toegepast wordt voorts een ’photo-voltage collector’ voor energieopwekking ten behoe ve van huishoudelijk stroom- gebruik. INBRAAKBEVEILIGING een zaak van vertrouwen Eerdere Waddinxveense ex posities in de open lucht van het Goudse echtpaar Maar ten Witte van Leeuwen en In ez Meter (1993) en van Tine ke van Ede, Tienke Beek, Ton van Duppen-Smits en Marti na A. Pruijmboom-van Beek (1994) - geopend door schrijf- Bij dit zware afscheid kon de 23-jarige vriendin Sandra van Rob Patrick Hilgers niet WADDINXVEEN - Wethou der K.W.Th. van Soest (WD) gaat voor de gemeente Wad dinxveen deelnemen aan het regionale overleg om de toe ristische en educatieve moge- Het gaat hier om het plan ’Al pha’ van de Rijswijkse bouw onderneming Mabon BV, dat is ontworpen door het archi tectenbureau Draijer En- de begrafenisstoet druk van dit afscheid dat zijn- m UUVd.LA Wil 1UW kende. Een dergelijk verlies had de Waddinxveense mo- torgemeenschap nog niet eer der meegemaakt. verwachte bouw van een acti viteitencentrum in het sport park ’de Sniep’ aan de Sniep weg in Waddinxveen. Dat blijkt uit een brief van het col lege van Burgemeester en Wethouders aan de gemeen teraad. Kantoorboekhandel gastheer en gastvrouw van kunstenaars in hun galerie Tn de Heksentuin’ en magni fieke parkachtige tuin achter hun huis aan de Brugweg in Waddinxveen. WADDINXVEEN - Vanwege ww.w exploitatieproblemen zit er andere kunstenaars. In de n0S weinigschot in de lang- galerie hangen 20 aquarellen (in groot formaat) van beel dend kunstenaar Martina A. Pruijmboom, welke alle be trekking hebben op liefelijke taferelen en composities van n Onder het motto ’Kunst in de tuin’ exposeren ditmaal de Dordrechter Frank Storm (op de natuur geïnspireerde vo- gelachtigen, uitgevoerd in ke ramiek), de Waddinxveense Ton van Duppen-Smits (beel den in brons en cement), de Goudse Gees van Vliet (schaalvormen in keramiek), de Zoetermeerse Edith Brink man (bronzen sculpturen) en De openingshandeling is in handen de wethouders van onderwijs van Waddinxveen en Boskoop. De bijeenkomst van de nieuwe fusieschool in het voortgezet onderwijs, die beschikt over lokaties aan de Dreef in Waddinxveen en aan de Kievitstraat in Boskoop, wordt afgesloten met een drankje. Het was een indrukwekkend en moedig afscheid dat de mo torvrienden uit Waddinxveen en omgeving in samenspraak met de familie van de jonge Waddinxvener hebben geno men. Ze reden op respectvolle wijze voorop door het Gouwedorp, vlak achter de begrafeniswagen met het ontzielde lichaam van hun geliefde motor vriend. Nabestaanden en belangstel lenden waren onder de in- gelkes. Uit een door het ge meentebestuur opgezette competitie kwam dit bouw plan als de beste uit de bus. De samenwerkingsschool voor VBO, MAVO, HAVO en VWO ’Coenecoop College’ is ontstaan uit een fusie van de openbare Prof. Kohnstamm- school voor MAVO (Maurits- laan), de christelijke scholen gemeenschap voor VBO en MAVO ’De Wadde’ (Sniep weg), de samenwerkings school voor HAVO-Atheneum (Sniepweg) en de rooms-ka- tholieke Don Bosco-MAVO in Boskoop. Er bestaan weer plannen om het woonwagencentrum aan de Pater Jornaweg met vier plaatsen uit te breiden. Aanvankelijk bleek daartoe geen mogelijkheid, als gevolg waarvan vier plaatsen in de wijk Zuidplas ’90 moesten worden gerealiseerd, maar Spoorstraat 17-29 - 2801 BA Gouda Tel. 01820-18055 - Fax 01820-22926 Zondag 20 augustus van 10.00 tot 17.00 uur zijn wij Zaterdag 19 en zondag 20 augustus 20% korting op alle kamer- en tuinplanten guROMjuiNw Rijneveld 86 2771 XS Boskoop Noord-Oost Telefoon: 01727-16114 Rob Patrick Hilgers was een gewaardeerd lid van de mo torvrienden van ’De Loods’ in Waddinxveen (St. T straat) en was als motor vriend ook een graag geziene gast bij de motorclub Coman- cheros (Tweede Bloksweg). Volop keus - Volop voordeel!! KERKSTRAAT 2 - 28. BODEGRAVEN TELEFOON 01726-12541 WADDINXVEEN - Het Waddinxveense bouwbedrijf Re horst Bouw BV (Dorpstraat) - een onderdeel van het Berg- ambachtse aannemingsbedrijf Van Erk BV - is door het ge meentebestuur gevraagd met een plan te komen voor de in vulling van het woningbouwgebied achter de Veenkade en de Dorpstraat. B. en W. vinden het gewenst de ontwikkeling van deze plek, waarvan de bodem nog gesaneerd moet worden, in particuliere handen te geven. ’We verwachten dat het be drijfsleven het op dit punt beter zal kunnen doen dan het gemeentebestuur’, denkt burgemeester C.M. van der Linden. De ontwikkeling van het wo- ningbouwgebiedje in Wad- dinxveen-West, waarvoor in de loop der jaren diverse plannen zijn gemaakt, krijgt dus een afzonderlijke uitwer king. Op welke wijze de her inrichting plaats gaat vinden en op welke manier de funde- ringsgebreken zullen worden opgeheven wordt nu bekeken door het bouwbedrijf. De nieuwbouw achter de Dorpstraat en de Veenkade komt wellicht in aanmerking voor financiële steun in het kader van het Provinciaal Meeijarenprogramma Stad- en Dorpsvernieuwing 1995- 2005, dat het gemeentebe stuur kortgeleden voor ken nisgeving heeft aangenomen. gewijzigde inzichten op pro vinciaal niveau maakt uit breiding bij het bestaande centrum mogelijk. De uitbrei ding is een gevolg van na tuurlijke aanwas. Het Waddinxveense archi tectenbureau Visser Wijt man (Kerkweg-Oost) heeft plannen gemaakt voor het ge deeltelijk veranderen en ver groten van de moskee aan de Busken Huetlaan. Het voor stel houdt dat er uiterlijk meer sprake zal zijn van een moskee. Het gemeentebestuur pro beert voor het bedrijfsterrein Doelwijk aan de Bredeweg eenzelfde huisnummering te krijgen als op het bedrijven park Coenecoop reeds het ge val is. Daar hebben alle be drijven het adres Coenecoop met een huisnummer. Dat moet ook op Doelwijk zo wor den, waardoor een einde kan komen aan hinderlijk zoeken de buitenlandse vrachtwa gens op de Beijerincklaan en in de wijk Zuidplas. Het be drijfsterrein Doelwijk is in handen van particulieren, zo dat het gemeentebestuur een andere huisnummering niet kan afdwingen. Nu de eigena ren te kennen hebben gege ven een betere adressering te willen en in oktober nieuwe Tineke Pruijmboom-van landelijke telefoonnummers Beek zijn voor de derde maal worden ingevoerd is dat een goede gelegenheid tot wijzi gingen te komen. Zuid-Nederland - achterop de motor van haar vriend en raakte ernstig gewond. Haar letsels werden eerst in een ziekenhuis in Venlo behan deld, terwijl zij nu in het Goudse Groene Hart Zieken huis van haar verwondingen herstellende is. WADDINXVEEN - Onder begeleiding van zo’n zestig mo torrijders is de 25-jarige Rob Patrick Hilgers vorige week dinsdagmiddag op de algemene begraafplaats aan de Alber- dingk Thijmlaan in Waddinxveen-Noord naar zijn laatste rustplaats gebracht. De Waddinxvener was een week eerder bij een noodlottig verkeersongeval met zijn motor in het heeft hij een onmisbare lege plek achtergelaten. In onze berichtgeving van vo- r 1 "DataLife" De kunstwerken staan als het ware verscholen in het groen waardoor uitstraling en boodschap worden ver sterkt. Op vele plekjes zijn doorkijkjes op delen van de tuin, sloten en polder. Daar- door is een andere kijk op de kunstwerken mogelijk. DE COMPUTER- KOOPJES-BEURS VIDEOGAMES PHILIPS CD- i OWaNSTRAT!^ INTERNET ZATERDAG 19 AUGUSTUS. 10-16 UUR PR. W. ALEXANDERHAL. ZOETERMEER INFO EN REDUKTIEBON MET f 5,- VOORDEEL VERDER IN DIT BLAD lijkheden van het laagste punt van Nederland in Nieu- werkerk aan dsen IJssel na te gaan. Het eerste overleg is op dinsdag 19 september. Aan het overleg wordt deelge nomen namens de gemeente besturen van Nieuwewrkerk aan den IJssel, Moordrecht, Gouda, Waddinxveen en Ze- venhuizen-Moerkapelle, het intergemeentelijk samenwer kingsorgaan Midden-Holland (ISMH) en het hoogheem raadschap van Schieland. De uitnodigingen voor het re- gio-overleg zijn verstuurd door het gemeentebestuur van Moordrecht. Er bestaat overigens nog geen precies in zicht op welke wijze het laag ste punt van Nederland, dat is gelegen langs de spoorlijn Gouda-Rotterdam en goed zichtbaar is vanaf rijksweg A20 (Hoek van Holland-Gou- da), het meest attractief ge maakt kan worden. o I aanwezig zijn. Zij zat - op weg rige week is onterecht mel- naar een korte vakantie in ding gemaakt van het lid- k u I I In de gemeenteraadsvergade ring van juli was afgesproken dat B. en W. de raadsleden op korte termijn zouden infor meren over de stand van za ken rond het veelbesproken Casio Ff 82 44 v-oor 795 de Waddinxveense Martina (Tineke) Pruijmboom-van Beek zelf (aquarellen van tuintaferelen en bloemen). De nieuwe bijzonder exposi tie wordt zondagmiddag 27 augustus om drie uur officieel geopend door jhr. V.J.G. Bee- Faerts van Blokland met aan sluitend een optreden van de Nijmeegse mime-speelster Yvonne Kol. WADDINXVEEN - Nu de wo ningbouw in het nieuwe woonwijkje Zuidplas ’90 vlak voor de bouwvakvakantie of ficieel is gestart met de bouw van 87 huur- en koopwonin gen van de woningbouwver enigingen SSW en Waddinx veen, wordt medio september ster en cabaretière Marjan Berk - werden druk bezocht. De bezoekers tonen zich steeds bijzonder enthousiast over de gewaagde plaatsing van de in stijl variërende kunstwerken in de parkachti ge en besloten tuin achter de in de jaren dertig in de stijl van Rietveld gebouwde wo ning aan de Brugweg. Hans en Tineke Pruijmboom hebben van hun tuin een schilderachtig betoverende compositie gemaakt van hoge bomen in een bosgedeelte, terrassen, snipperpaden tus sen gras, volle borders op kleur, vijvers en brugjes. De betoverende sfeer van de tuin verklaart de naam Tn de Heksentuin'. De in verschillende variaties te bouwen woningen in de prijsklassen tussen twee en vijf ton worden voorzien van maatschap van Rob Patrick Hilgers van ’Comancheros’ en werd ’De Loods’ op onzorgvul dige wijze verward met een gelijknamige organisatie in Boskoop. Onze verontschul digingen hiervoor aan ieder een die zich hierdoor ge kwetst heeft gevoeld. i Donderdag 6 juli blijkt wet houder J. Neele (PCW) een gesprek te hebben gehad met de directie van de Baas Be drijven in Waddinxveen en het bouwbedrijf Baas in Gou- derak. Beide bedrijven zijn nog steeds bereid een activi teitencentrum in het sport park ’de Sniep’ te bouwen. Een groot probleem is echter iemand te vinden die het ge bouw wil exploiteren. Een ge deelte van het gebouw kan gebruikt worden om activitei ten ten behoeve van jongeren te organiseren (bijvoorbeeld j jongerensoos, pooltafels). Kon. wiiheiminaptein 6. I Onlangs hebben studenten waddinxveen j van je f£EAO een onderzoek gedaan onder de jongeren in Waddinxveen. Kern van deze studie waren de vragen wat jongeren vinden van Wad dinxveen en wat ze missen I aan voorzieningen. De uitkomsten van dit onder zoek zullen binnenkort be- kend worden gemaakt en kunnen betrokken worden bij de verdere invulling van een toekomstig activiteitencen- trum. Zodra B. en W. hierover meer informatie hebben, zullen ze weer contact opnemen met de Baas Bedrijven in Waddinx- veen en het bouwbedrijf Baas in Gouderak. 5 Adres: --- Postcode: -- c Plaats: --- Victor- I Tel:-- -j (voor controle op de bezorging) Stuur deze bon in een open envelop zonder postzegel naar: Rijn en Gouwe, Afdeling Abonnementen. Antwoordnummer 10008, 2400 VB Alphen aan den Rijn. Bij beide in rouw en verdriet Rijn en Gouwe i gedompelde kringen van en- thousiaste motorvrienden hm w sm - mm -J

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1995 | | pagina 1