Asielzoekerscentrum zoekt vrijwilligers f32.50 Bij het ontbijt... Voor derde maal een popfestival VEfcOOO» I KONICA KLEUREN FILM 24 opnames 95 Vlag gehesen bij Coenecoop College 'Gods Woord is een schat die we niet kwijt kunnen raken' WADDINXVEEN - De hervormde predikant ds. A.W. van der Plas is zondagmiddag in de Brugkerk (Kerk- weg-Oost) voorgegaan in een speciale dienst ter gele genheid van zijn 25-jarig ambtsjubileum. Hij droeg op de preekstoel de vorige week woensdagavond tij dens een ontvangst voor gemeenteleden in De Hoek steen (Esdoornlaan) - die volgde op een receptie aangeboden nieuwe toga. Ds. Van der Plas werd op 30 augustus 1970 in Ooltgens- plaat bevestigt als predikant. Hij gebruikte een kwart eeuw later dezelfde Bijbeltekst, waarmee hij in die plaats ook zijn intrede had gedaan. En dat was uit 2 Korinthe 4:7 ’Maar wij hebben deze schat in aarden vaten, opdat de uitne- Herinrichting Brugweg binnen bebouwde kom A gift of Correct van der linde a love Wsongs b BURGER" I Besloten OVW-avond meer e Waddinxveen is een (eest vook [onq en oubl OnWkj, Vanavond in raadhuis informatieavond Hoodfdact met Hans Duif er KWF-collecte: Tegenwoordig kaner steeds Start baby- en peuterzwemmen I Rijn en Gouwe kalkhoven WILT U EEN VLOER MET WEINIG ONDERHOUD EN EEN LANGE LEVENSDUUR? l\e elders in dit blad INTERIEURVERZORGING IÉ OPLAGE 13.500 EXEMPLAREN MEGA-COLOR KOPEN/VERKOPEN? VIDE» AUDIO FOB Voor woonhuizen in Boskoop en Waddinxveen de makelaar. in grootmoeders tijd l I I I I I I I i Waddinxveens wethouder K.W.Th. van Soest en Boskoops wethouder P.L Trimp hijsen de nieu- vlag van de nieuwe samenwerkingsschool voor VBO, MAVO, HAVO en VWO 'Coenecoop College' de goed verblijf te geven. Een in het centrum. Naam: niseren van bezigheden voor Adres: zelf, maar vrijwilligers kun- 22 MER Diverse mogelijkheden: At Zie pag. Start van de lessen vanaf woensdag 6 september 1995 I 4 4» Weekblad voor Waddinxveen Wie nu kiest voor een kennismakings- abonnement, ontvangt Rijn en Gouwe vier weken vóór zeven uur in de bus. Voor deze Het nieuwste boekje van Waddinxveen door W. Verboom. Wood-O-Floor Cork-O-Floor Laminaat Ik heb de afgelopen drie maanden geen proefabonnement gehad op Rijn en Gouwe. meesten van hen willen toch graag zo snel mogelijk Neder- De bijzondere OVW-avond draagt een besloten karak ter. Tot de sprekers behoren voorzitter G. van Ringelen- stein, i ing. W. Persy en projectwet- houder J.A. Hielema(CDA). makelaardij b.v. Julianastraat 6 Waddinxveen tel. 01828-12309 Woensdag 30 augustus van 19.00-21.00 uur aan de zaal; Telefonisch (071) 414042; Voor aanvang van de eerste les 30 minuten voor aanvangstijd). dflh órkend :3b (stoten ex pen Postbus 300,2740 AH Waddinxveen Dorpstraat 39. Tel. 01828 -12298 Fax 01828-30230 Dorpstraat 38, Waddinxveen Tel. 01828- 12373 z: Zijde 3, Boskoop. Tel. 01727- 12544 Dansschool Nieuwen- huijzen-Visser verzorgt op woensdagavond danslessen in één van de mooiste zalen uit de regio te weten: De Rozenburcht Rozenlaan 4 Boskoop 1e jaars18.45 uur 2e jaars20.15 uur 3e jaars (of meer)in overleg 1 e jaars voor paren 21.45 uur Attentie: Voor de nog niet definitieve vast gestelde lessen wel even aanmelden. april volgend jaar. Voor in lichtingen en opgave kan men terecht bij Pauline Dro ge, tel. 01828-19339. Dorpstraat 76 Waddinxveen Tel. 01828-32002 tober door 600 asielzoekers in gebruik te nemen tij delijke asielzoekerscentrum (AZC) aan de Zuidelijke Rondweg in Waddinxveen. DLW - Lamelparket DLW - Breedstrookparket Wicander Wicander Quick-Step Voor meer informatie of een vrijblijvende offerte: Na de definitieve besluitvor ming zal de herinrichting zo spoedig mogelijk, afhankelijk van de weersomstandigheden, worden uitgevoerd. WADDINXVEEN - In goed overleg met het comité Brugwegbewoners heeft de gemeentelijke dienst i en Bedrijven aan alle bewoners een uitgewerkt herinrichtingsplan voor de Brugweg Brugweg binnen de bebouwde kom is uitgegaan van de be staande kadastrale grenzen (geen grondverwerving). Met het uitgewerkte plan heeft het college van Burgemeester en Wethouders ingestemd. De be handeling ervan is voorzien in de openbare raadscommissie- vergadering van donderdag avond 7 september. In een ver slag heeft het gemeentebe stuur de visie van de Brugweg bewoners vastgelegd en van het overleg tussen het comité en de gemeente Waddinxveen. 1 .•Cl iiSJI INBRAAKBEVEILIGINC een zaak van vertrouwen erkend ■g Inschrijven: B DANSSCHOOL NIEUWENHUIJZEN-VISSER ken en gewoonten leren ken- woensdagavond 20 septem- i TT bewoners een zinvolle dagin- vulling te bieden. Vrijwilligers zijn hierbij on misbaar, op meer dan hon derd plaatsen in Nederland leveren duizenden vrijwilli gers een waardevolle bijdrage aan een sobere doch humane opvang. Geen overbodige luxe: zonder deze vrijwilli gers zouden veel activiteiten geen doorgang kunnen vin den. De bewoners worden hierbij gestimuleerd om zo veel mogelijk zélf te doen; de medewerkers en vrijwilligers van het centrum begeleiden hen daarbij. Het AZC in Waddinxveen is op zoek naar enthousiaste mensen, die zich graag willen inzetten voor de bewoners van het centrum. Vrijwilli gerswerk is niet alleen nut tig, maar geeft ook veel vol doening, zo leert de ervaring in andere asielzoekerscentra. Welke werkzaamheden men als vrijwilliger kan verrich ten zal door de directeur van het AZC tijdens de informa tieavond worden toegelicht. Men kan hierbij denken aan het geven van Nederlandse les, het verzorgen van crèches WADDINXVEEN - Vanavond - woensdag 6 september - om acht uur wordt er in de raadzaal van het gemeen tehuis (Raadhuisplein) een informatie-avond gehou den voor vrijwilligers die zin hebben en tijd kunnen vrij maken om actief aan de slag te gaan in het in ok- WADDINXVEEN - De jaarlijkse collecte van de Nederlandse Kankerbe strijding - Koningin Wil helmina Fonds (KWF) wordt in Waddinxveen ge houden van maandag 11 tot en met zaterdag 16 sep tember. De afgelopen jaren is er veel verbeterd bij de be handeling en begeleiding van de kankerpatiënt. Tus sen u en een kankerpatiënt is maar weinig verschil. Net als u loopt die onder zoeker rond met vragen als ‘zit het misschien in de fa milie?', ‘zou het niet vroe ger te ontdekken zijn', ‘zo’n zware behandeling, kan dat niet anders?' en ‘hoe kan ik een patiënt of een familielid het beste opvan- gen?‘ Namens u zijn honderden kankeronderzoekers op zoek naar antwoorden op die vragen. En met resul taat. Er is nu zoveel meer bekend over kanker dan tien jaar geleden. Behan delingen zijn verbeterd. De begeleiding van patiënten en hun familie krijgt steeds meer aandacht. En dat allemaal dank zij u. Door uw steun aan de Ne derlandse Kankerbestrij ding kan er steeds meer. Er zijn meer behandelmoge- lijkheden. Er wordt met onderzoek vooruitgang ge boekt. Operatietechnieken zijn verbeterd. De TROS-televisie (Neder land 2) zendt zondag 10 september van 21.25 tot 22.15 uur een uitvoerige documentaire uit waarin u een beeld krijgt van de di verse ontwikkelingen. Tijdens de collecteweek wordt in Socutera-uitzen- dingen op zondag 10 sep tember om 16.55 uur en op vrijdag 15 september om 23.45 uur op Nederland 2 aandacht besteed aan het thema van de collecte van volgende week.Naar aan leiding van de uitzending kan men met vragen over dit thema terecht bij de gratis hulp- en informatie lijn van de Nederlandse Kankerbestrijding tel. 06- 0226622 en tijdens kan tooruren van 10.00-12.30 uur en van 13.30-16.00 uur.De Nederlandse Kan kerbestrijding - Koningin Wilhelmina Fonds (KWF) rekent ook dit jaar weer op uw steun. Uw geld wordt goed besteed. De collectan ten zetten zich uiteraard geheel belangeloos in voor deze goede zaak. B. GLASER Voorzitter van de afdeling Wad dinxveen van de Nederlandse Kankerbestrijding - Koningin Wilhelmina Fonds (KWF). i de Jong. Hij heeft leiding aan het ’Openbaar Lichaam voor Voortgezet Onderwijs in Samenwerkingsverband in Waddinxveen en Bos koop. Voordat de vlag werd gehesen voerde hij het woord, evenals een enthou siaste en optimistische Waddinxveense onderwijs wethouder. De nieuwe samenwerkings school is in feite een direct gevolg van de invoering van de basisvorming in 1993 en de door de rijksoverheid voorgestane verbreding van het onderwijsaanbod in gro te en brede scholengemeen schappen. In Waddinxveen startte de gemeentelijke discussie hierover eigenlijk al in 1991. Na verschillende uitgewerkte alternatieven is volgens Open bare Werken-directeur ing. S. van Houten gebleken dat dit nieuwe plan tegemoet komt aan de reeds in de zomer van 1991 opgestelde en daarna be sproken relevante uitgangs punten. Hierbij gaat het om een doorlopend smal voetpad aan de noordzijde, aanleg van gemarkeerde parkeerplaat sen, aanleg van verkeersrem- mende maatregelen met normsnelheid van 30 kilome ter per uur, het beperken van de geluidshinder, een geluids- beperkende aansluiting en overgang tussen de oprit en het te herinrichten gedeelte, versterking van de rijbaanver- harding, profielbreedte over eenstemmend met het gedeel te buiten de bebouwde kom, rekening houden met de ver legging van de bebouwde kom- grens, aanpassing van de groenstructuur, handhaven van het landschappelijk ka- projectontwikkelaar rakter en geen aantasting van de sloot aan de zuidzijde. In het herinrichtingsplan voor de kléin zal staan van de stand van zaken rond de planontwikke- uitgevoerd op het centrum ling voor een winkelontwik- zelf, maar vrijwilligers kun- keling in het centrum van het Gouwedorp. HUIS-AAN-HUIS in Waddinxveen, Zevenhuizen en Moerkapelle 51 e JAARGANG NUMMER 2457 WOENSDAG 6 SEPTEMBER 1995 nen de bewoners natuurlijk ook betrekken bij plaatselijke clubs en verenigingen. Vrij willigers vormen zo als het ware een ’brug’ tussen de be woners en de Nederlandse sa menleving. Ieders inbreng en initiatieven kunnen van grote waarde zijn voor het centrum. Wie be langstelling heeft, kan de in formatieavond op 6 septem ber bezoeken. Hier krijgt men meer infor matie over de organisatie van het cen trum, over werk zaamhe den die men kan verrich ten en welke rechten en plich- WADDINXVEEN - De On dernemersvereniging Wad dinxveen houdt volgende week woensdagavond 13 sep tember om acht uur in het Anne-Frank-centrum aan en vrouwengroepen, het orga- het Jan van Bijnenpad een niseren van bezigheden voor informatie- en voorlichtings- kinderen en nog vele andere avond die geheel in het teken activiteiten. Veel vrijwilligerswerk wordt 4 Op deze avond, die is georga niseerd door het Centraal Op vang Orgaan Asielzoekers (COA), zal worden bijge woond door de tweehoofdige directie van het asielzoekers centrum en de verantwoorde lijke Waddinxveense wethou der J. Neele (PCW). Vanaf half oktober worden in het AZC de eerste bewoners gehuisvest. In het centrum zullen in totaal 600 asielzoe kers, zowel volwassenen als kinderen, tijdelijk onderdak vinden. Mede werkers van het centrum zetten zich in om deze mensen uit onder meer Bos nië, Iran, Somalië en Irak een ten men als vrijwilliger heeft, goed verblijf te geven. Een Uiteraard heeft men de gele- taak waarbij zij graag een be- genheid tot het stellen van roep doen op de hulp van vrij- vragen over vrijwilligerswerk willigers-- u _x x- De bewoners van het centrum zijn mensen die op de vlucht zijn voor oorlog, honger of door geweld hun huis, land en cultuur verlaten in de hoop hier vrede en veiligheid te vinden. Zij zijn er nog niet ze- we vlag van de nieuwe samenwerkingsschool voor VBO, aan de Dreef in Waddinxveen. (Foto: S|aak Noteboom). WADDINXVEEN - Wad dinxveens wethouder K.W.Th. van Soest en de Boskoopse wethouder P.LK. Trimp hebben maandag middag gezamenlijk bij wij ze van officiële opening van de nieuwe openbare samen werkingsschool Coenecoop College aan de Dreef in Waddinxveen de vlag van de school voor VBO, MAVO, HAVO en VWO gehesen. Deze handeling werd door vele betrokkenen bij de fu- sieschool voor voortgezet onderwijs - die 1.785 leerlin gen telt - enthousiast gade geslagen, onder wie alge meen directeur dr. A.W. Hendriks. In Waddinxveen is nu naast een Coenecoop- brug en het bedrijvenpark |fotoshop| Coenecoop nu ook het Coe necoop College. Het Coenecoop College is een gemeenschappelijke voortzetting van de tot voor kort zelfstandige christelij ke gemeenschap voor LBO- MAVO ’De Wadde’ (Dreef), de Prof. Kohnstammschool voor openbaar MAVO (Mau- ritslaan), de samenwer kingsschool voor HAVO- Atheneum (Dreef) en de Boskoopse Don Bosco-MA- VO. De huidige vestigingen van de school bevinden zich in Waddinxveen (hoofdloka- tie aan de Dreef) en in Bos- koop.Het nieuwe schoolbe stuur, waarmee een einde is gekomen aan een oude en vertrouwde schoolsituatie, wordt voorgezeten door L. WADDINXVEEN - Voor het derde achtereenvolgende jaar zal zaterdag 9 september op de parkeerplaats van het Gouwebad ’de Sniep’ aan de Sniepweg het ’Waddinxveen Open Air ’95’ worden gehouden. Aan het gratis toegankelijke popfestival, dat duurt van twee uur tot elf uur, nemen vijf bands deel. Ook Hans Dulfer is met zijn band van de partij. Zij sluiten tussen half tien en half elf het festival af. Het Goudse schildersbedrijf Prevoo BV en twaalf ande ren bedrijven sponsoren het Waddinx veen Open Air ’95, dat wordt geor ganiseerd door de Stichting Muzikanten Collectief Wad dinxveen, de Stichting Wad dinxveens Welzijnswerk (SWW) en de lokale RTW-ra- dio. Tot de optredende bands be horen ’Just Us’, ’No Rabble’ (Gouda), ’Fontello D’Avanti’, ’Cheb Ashraf, ’Le Freak’ en de Tsjechische band ’The Twens’ uit Pelhrimov. De pre sentatie is in handen van de Boskoopse zangeres Sylvana. Als hoofdact staat de 55-jari- ge tenorsaxofonist Hans Dul fer, afgelopen weekeinde nog in Gouda te gast van het 16e jazzfestival, met zijn band op het podium. Onlangs was de veelgevraagde Amsterdamse musicus, die dertig jaar lang een zeer verdienstelijk auto verkoper is geweest, nog in Japan waar hij als een we- reldster werd bejubeld. Als onderdeel van het open lucht popfestival wordt er een karaoke-wed- strijd gehouden. De organisato ren hebben Heemskerk BV (Dorpstraat) be reid gevonden het evenement te voorzien van een aantal fantastische prijzen ter waar de van 2.000 gulden. Met het oog op het Waddinx veense popfestival is in een oplage van 20.000 exempla ren een festivalkrant ver schenen. Deze krant bevat een puzzel met als hoofdprijs een kleurentelevisie. Oplos singen kunnen worden inge leverd op het festivalterrein bij het verkooppunt van de consumptiebonnen. Op het parkeerterrein bij het Gouwebad worden komende zaterdag een 15-tal kramen neergezet met allerhande etenswaren en diverse leuke festival artikelen. ker van of ze uiteindelijk in WADDINXVEEN - De afde- Nederland mogen blijven. De ling baby- en peuterzwem men van de Stichting Zwem Revalidatie en -Recreatie lands leren en onze gebrui- Waddinxveen (ZRRW) begint nen. Het centrum probeert de ber in het Gouwebad ’de Sniep’ weer met baby- en peuterzwemmen. Het is de bedoeling de kinde ren spelenderwijs onder be geleiding watervrij te ma ken. Elke woensdagavond tussen zes en zeven uur zwemmen de kinderen tot ongeveer vier jaar met één van hun ouders. In groepjes worden een half uur oefenin gen gedaan.De kosten bedra gen ƒ110,- per seizoen voor ouder en kind samen. Twee de en volgende kinderen Openbare Werken zwemmen voor half geld. Het - - - zwemseizoen loopt tot en met binnen de bebouwde kom gepresenteerd. Hoofd redacteur: BJ. Woudenberg, Telefoon 01828-155 94. Kantoor: Kanaalstraat 10, 2741 HH Waddinxveen, Postbus 372, 2740 AJ, Telefoon 01828-30332, Telefax 01 828-32633. Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 8.30-17.00 uur. vrijblijvende kennismaking betaalt u 13,25. I Postcode: ------ Plaats: --- Td.: - (voor controle op de bezorging) Stuur deze bon in een open envelop zonder postzegel naar: Rijn en Gouwe, Afdeling Abonnementen, Antwoordnummer 10008, 2400 VB Alphen aan den Rijn. doe-het-zelf-materialen keukens kasten wand- en vloertegels tuinhout sierbestrating (01828)12596 Noordeinde 76a 1N Waddinxveen mendheid der kracht zij van God en niet van ons’. De Waddinxveense dominee, die zich in de dienst omschreef als een voorbijganger, een stip je op de lijn van de tijd, noem de de Bijbel een onvervangba re schat. Zo stond hij er bij stil dat er in 25 jaar tijd veel is ver anderd, maar stelde tegelij kertijd vast dat het onuitput telijke Woord van God door de jaren heen hetzelfde is geble ven. En hij gaf aan nooit moe te zijn als het gaat om de voortdurende verkondiging van de schat die God heeft ge geven. Wij hebben het’, zei hij de apostel Paulus na.In zijn preek wees ds. Van der Plas er op dat naar zijn mening ook de kerk gauw bezig kan zijn met de verpakking, de verpakking van de schat, maar dat omn- hulsel doet er volgens hem niet toe. Het gaat altijd om de inhoud. En dat is een juweel, een schat die niemand kwijt kan raken. Uit eigen ervaring zei de jubilerende predikant te kunnen zeggen dat God Zijn Woord altijd waarmaakt. Na de dienst werd ds. Van der Plas onder meer toegesproken door zijn collega ds. M. van Campen. Hij herinnerde aan de gevarieerde loopbaan van zijn collega, die hem wel eens de indruk had gegeven dat de wiekslag van ds. Van der Plas te groot voor de pastorie zou zijn. Maar de jubilerende do minee is als wijkpredikant be gonnen en is dat hij gelukkig J in Waddinxveen ook nog altijd. Spoorstraat 17-29 - 2801 BA Gouda Tel. 01820-18055 Fax 01820-22926 a

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1995 | | pagina 1