Elke ochtend... Gemeente wil een verkeersspreekuur FOIOKIEIN OP DE a remmer a Winkelplan in decemberraad Jst* i* BEDANKT! cEnzEnniss Nieuw politie bureau Limaweg Waddinxveen publiceert veertiendaagse woonkrant Gendarme bij Luifelbaan Jubileumboek 'Vox Jubilans' voor burgemeester Nieuwe 'bemanning in't Smulhoekje VIDEO MONTAGE DAGEN BIJ CORRECT kalkhoven Bedrijf mist geld en cheques Klaverjassen voor kerkdak Bijna 23 mille voor de kanker bestrijding Kom naar de Femina (van 6 t/m 15 oktober) en let op de krant van volgende week klein ifrïï bw* yjijfln 4ütct& 1945 1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I Va n Barlingen 01727-1514(1 Bedrijvencentrum 'De Valk* Valkenburgerlaan 3 2771 CW Boskoop of bel 01720-73346 T •S' 01828-13500 Wie nu kiest voor een kennismakings- OPLAGE 13.925 EXEMPLAREN 29 EN 30 SEPTEMBER VIDEO AUDI* FOK Ook voor: video, radio, wasmachine, koelkast, enz.. 4 bekende merken in meerdere breedtematen Ik heb de afgelopen drie maanden geen proefabonnement gehad op Rijn en Gouwe. genodigden, waarna het pu bliek dinsdagmorgen vanaf weken vóór zeven uur in de bus. Voor deze vrijblijvende kennismaking betaalt u 13,25. Schoenen en Lederwaren INBRAAKBEVEILIGING een zaak van vertrouwen WADDINXVEEN - Het college van Burgemeester en Wethouders heeft de gemeenteraad een sluitende be groting voor volgend j aar gepresenteerd. Voor nieuw beleid is afgerond 1,1 miljoen beschikbaar, terwijl de inkomsten maar met ongeveer een half miljoen zul len toenemen. Als gevolg van een hogere onroerende- zaakbelasting, rioolrechten en afvalstoffenheffing gaan de woonlasten in 1996 voor zowel huurders als eigenaren met 3 procent omhoog. dagen besloten dat er nieuw districtsbureau wordt ge bouwd aan de Limaweg, tus sen het kantoorpand van in- Grontmij Zuid-Holland NV en het in nieuw bureau te bouwen voor politiebureau de huisvesting van het poli tiedistrict IJssel en Gouwe. Na enkele alternatieven te WADDINXVEEN - Met ingang van de komende maand oktober komt er in Waddinxveen een andere manier van woonruimteverdeling. In het oude systeem moes ten mensen die een huurwoning zochten zich laten inschrijven als woningzoekende. Dat kun nu niet meer. De huidige registratie van woningzoekenden wordt deze week afgeschaft. de naam Vox Jubilans optre dend jeugdkoor opgericht. Het totaal aantal koorleden komt hiermee op ongeveer 320. Vox Jubilans heeft vlak na de bevrijding een belangrijke rol gespeeld voor de inwoners van Waddinxveen. Zij hielp mee met het mobiliseren van mensen om weer naar buiten te treden en gezamenlijk te ondernemen', schrijft burge meester Van der Linden in een voorwoord in het jubile umboek. WADDINXVEEN - De politie bouwt aan de Limaweg in Waddinxveen een nieuw bureau. Het pand aan de Mozartlaan wordt voor acht tot negen ton door de ge meente aangekocht. In het complex kan zich een dienstverlenend bedrijf of instelling vestigen. Voor woningbouw is die plek vooralsnog te duur. WADDINXVEEN - Voor het nieuwe dak van de rooms-ka- tholieke St. Victorkerk (Zuid- kade), dat ƒ150.000,- gaat kosten, is inmiddels al onge veer ƒ50.000,- bijeen. Ook sponsors helpen mee de benodigde gelden bijeen te brengen. Zo wordt de klaver- j asdag ten bate van de res tauratie op zaterdag 7 okto ber in wijkgebouw Zuid (St. Victorstraat) gesponsord door Vrije Vogel Supermarkt De Bruin en door Van Noort’s Transportbedrijf en Verhui zingen. Er zijn inmiddels acht tafels ingeschreven, maar klaver jassers kunnen zich nog opge ven bij Herman Gerts, Neptu- nuspad 16, tel. 08128-12417 en Jan Wesseling, Groens- voorde 106, tel. 01828-16570. WADDINXVEEN - In het winkelcentrum Luifel- baan aan de Brederolaan in Waddinxveen-Noord wordt komende zaterdag 30 september de orde ge handhaafd door een Fran- se politieman. De speciale gendarme deelt op initia tief van de winkeliers een dag lang op ludieke wijze boetes uit aan iedereen die zich ’misdraagt’. In plaats van de boete te be talen kan de (on)gelukki- ge wetsovertreder bij één van de Luifelbaan-winke- liers voordeel hélen. organist Jan Mulder en het Rotterdamse kamerorkest ’Continuo’) vormen de defini tieve afsluiting van het dit jaar gevierde 50-jarig be staan.Dit gouden jubileum startte eerder dit jaar op za terdag 20 mei met een her denkingsdienst in de her vormde Brugkerk (Kerkweg- Oost) en werd die dag voort gezet met een drukbezochte receptie en reünie.’Tot Zijn dienst en lof bereid’ beschrijft een halve eeuw geschiedenis van Vox Jubilans. Vlak na de bevrijding werd begonnen met acht leden, maar inmid dels is het koor uitgegroeid tot een landelijk bekend koor met 180 leden. Ook werden een kinderkoor, een tiener koor en een eveneens onder Voortaan worden de huurwo ningen die in Waddinxveen vrijkomen bekendgemaakt in de ’woonkrant’, een adverten tie die één keer in de veertien dagen verschijnt in het Week blad voor Waddinxveen. In de woonkrant stata iedere keer een woonbon die wo ningzoekenden kunnen in vullen als zij een woning zien waarin zij graag willen wo nen. Iedere woningzoekende mag per woonkrant op maximaal twee woningen re ageren. De woonbon dient vóór de vermelde sluitingstijd bij het in de krant vermelde adres te zijn ingeleverd. Aan de hand van de bepalin gen van de nieuwe huisvesti- gingsverordening van Wad dinxveen, waarin de woning toewijzing is geregeld, wor den de woonbonnen gesor teerd per woning. Als er meerdere kandidaten voor een woning zijn bepaalt de zogenaamde BL-score wie de eerste kandidaat op de lijst is. De B staat voor bewo- ningsduur en de L staat voor leeftijd. B: een ieder die zelfstandige woonruimte vrijmaakt krijgt voor elke maand dat hij of zij in de huidige woning woont 1 punt. Zelfstandig wonen betekent dat iemand een ei- king van koorarchivaris en fotograaf J. Oskam, oud-voor zitter W. Burger en bestuurs lid A. Korevaar. Vox Jubilans, dat officieel als Vox Jubilante’ werd opge richt op 10 juli 1945, is in de loop der j aren geleid door vier vaste dirigenten. Achtereen volgens waren dat Marinus Egberts (1947-1967), Andries Noordegraaf (1967-1974), Jan Bonefaas (1974-1981) en de huidige dirigent Pieter Stolk. De laatste zwaait al weer 14 jaar de dirigeerstok.. WADDINXVEEN - In de nacht van donderdag op vrij dag werd ingebroken in een bedrijf aan de Staringlaan. De toegangsdeur werd gefor ceerd. Weggenomen werden geld en cheques uit een geld kistje. Zondag werd op de carpool- plaats aan de Beijerincklaan een auto opengebroken door het forceren van het portiers- lot. Weggenomen werd de au- dio-apparatuur. Van 't Hof heeft een huis voor u I Kijk elders in deze krant! Het budget onkruidbestrij- ding op trottoirs en verhar dingen gaat met 35.000 gul den omhoog. De club- en buurthuizen krijgen 30.000 gulden extra. Verenigingen die beschikken over een eigen lossingen behandeld in de stuurgroep (2 oktober), in het college van B. en W. 17 oktober en 14 november), in de gemeenteraad (infor meel op 16 november), op een informatiebijeenkomst voor de bevolking (20 no vember) en in de raadscom missies (28 en 30 november en 4 december). De maan dagavond in restaurant Bi belot (Liomaweg) door de projectontwikkelaars ge houden informatiebijeen komst over de nieuwe Pas sage voor omwonenden kreeg een behoorlijk roerig einde. Het draagvlak voor de plannen bleek daar ove rigens veel minder groot te zijn dan tot nu toe in het al gemeen bij de georgani seerde middenstand en de leden van de raadscommis sies. matie gegeven. In de woon krant wordt naderhand be kendgemaakt met hoeveel punten de woning aan ie mand is toegewezen, zodat ie dereen, die een woonbon heeft ingeleverd, kan zien dat iemand met een hogere B-sco- re de woning heeft gekregen. Er kunnen zich situaties voordoen waardoor iemand op korte termijn dringend een (andere) huurwoning nodig heeft. Bij de gemeente Wad dinxveen, sectie Burgerza ken, kan men een afspraak maken voor meer informatie over dit onderwerp. Aan een urgentie verklaring zijn kos ten verbonden. Voor meer in formatie kan men in het ge meentehuis bij de sectie Bur gerzaken contact opnemen met mevrouw E.J. Berloth (tel. 01828-24528) of me vrouw A.J. de Jong (tel. 01828-24527). Telefonisch spreekuur is er iedere werk dag tussen 11.00 en 12.00 uur. HUIS-AAN-HUIS komstige bestemminmg van zartlaan bij het gereedkomen het huidige polituiebureau van de nieuwe behuizing ver- beraden B. en W. zich nog. laten en heeft dit de gemeen- De regiopolitie Hollands Mid- te te koop aangeboden. den heeft al geruime tijd het Met de nieuwbouw aan de Li- plan in Waddinxveen een maweg zijn alle oude en re cente plannen voor verbouw en uitbreiding van het politie- bureau aan de Mozartlaan definitief van de baan. WADDINXVEEN - De jaarlijkse collecte van de Nederlandse Kankerbe- strijding-Koningin Wil helmina Fonds heeft in Waddinxveen 22.889,30 opgebracht. Het geld wordt besteed aan projecten op het ter rein van patiëntenbegelei ding, aan wetenschappe lijk kankeronderzoek en aan voorlichting. De organisatoren van de collecte bedanken ieder een voor zijn of haar bij drage. Speciale dank gaat naar de collectanten voor hun geheel belangeloze inzet voor dit goede doel. Wie meer wil weten over preventie, vroege ontdek- king, behandeling of bege leiding van kanker, kan gebruik maken van de gratis hulp- en informa tielijn van de Nederlandse Kankerbestrijding (tel. 06-0226622), welke lijn gebeld kan worden tijdens kantooruren. De aan- en verkoop van het leegkomende en de grondtransactie aan de Limaweg wordt afgedaan door het college van Burge- hebben afgewogen is dezer meester en Wethouders. B. en W. hebben de vanavond (woensdag 27 september) ver gaderende gemeenteraad daartoe namelijk een delega- genireusbureau tievoorstel gedaan. In het raadsvoorstel heeft het aanbouw zijnde pand van het college de gemeenteraad la- SVS-opleidingscentrum. ten weten op korte termijn De regiopolitie dient de beno- overeenstemming te zullen bereiken over de totale trans- WADDINXVEEN - Over het doorgaan van nieuwe winkelcentrum aan de Pas sage in Waddinxveen zal in de gemeenteraadsvergade ring van 12 december defi nitief moeten worden be sloten. Raadsbehandeling in november bleek onmoge lijk. Voorafgaand aan de decemberraad wordt het structuurplan voorzien van financiële- en verkeersop- Klanten uit Waddinxveen u komt al 36 jaar hierheen daarvoor willen wij u belonen door u een aantal aanbiedingen te tonen Tel: 01828-13061 Fax 01828-19115 WADDINXVEEN - Waddinx- veens burgemeester C.M. van der Linden heeft maandag avond tijdens de wekelijkse repetitie-avond van de Her vormde Gemengde Zangver eniging Vox Jubilans’ - vrij dagavond teruggekeerd van een achtdaagse concertreis naar Tsjechië - het jubile umboek ’Tot Zijn dienst en lof bereid’ gekregen uit handen van voorzitter P. Burger. Een tweede exemplaar was be stemd voor samensteller H.C. Kooyman. gen woning heeft met een keuken, toilet en douche. L: Wie niet zelfstandig woont krijgt voor iedere maand dat hij of zij ouder is dan 18 jaar 1 punt. Het is niet mogelijk om pun ten te krijgen voor zowel be- woningsduur als leeftijd. Het is slechts één van de twee mo gelijkheden. Twee voorbeelden: (B) een woningzoekende van 26 jaar, precies 2 jaar zelfstandig woonachtig in dezelfde wo ning, heeft een BL-score van 24 2 x 12 maanden); (L) een woningzoekende met een leeftijd van 30 jaar en 4 maanden zonder zelfstandige woonruimte, heeft een BL- score van 148 aantal maan den boven 18 jaar). De eerste kandidaat op de lijst krijgt een uitnodiging van de verhuurder om de wo ning van binnen te bekijken. Als deze kandidaat de woning accepteert, wordt een huur overeenkomst gesloten. Als de eerste kandidaat de wo ning niet accepteert, wordt de volgende kandidaat op de lijst benaderd. Uitsluitend kandidaten die in aanmerking komen voor een woning ontvangen bericht. Ook over de puntenvolgorde wordt tussentijds geen infor- speeltuin krijgen voor ver vanging en onderhoud van speeltoestellen 50.000 gulden erbij. Het gemeentebestuur is van plan een tweewekelijks verkeersspreekuur te gaan instellen. Hiervoor is 17.500 gulden beschikbaar. De uit gave van de jaarlijkse begro- tingskrant kost 5.000 gulden. Voor de kapitaallasten van investeringen voor verkeers maatregelen die voortvloeien uit het verkeerscirculatie plan is 45.000 gulden meer beschikbaar. Voor diverse voorzieningen in het kader van oplopende ver- vangingskosten van infra structurele werken is 320.000 gulden extra beschikbaar. In de uitbreiding en aanpassing van het de huisvesting van het gemeentelijk appareaat wordt 340.000 gulden extra gestoken. Voor de hogere jaarlasten in verband met au- tomatiseringsinvesteringen is 250.000 gulden meer be schikbaar. abonnement, ontvangt Rijn en Gouwe vier WADDINXVEEN - De 27-ja- rige Waddinxveners Paul van Weelden en Willem Bijl zijn 'twaalf uur in ’t Smulhoekje de nieuwe beheerders van welkom is. snackbar ’t Smulhoekje bij de De snackbar is' geopend van supermarkt van Albert Heijn maandag tot en met donder- (Koningin Wilhelminaplein). dag van 12.00-23.00 uur en Zij volgen als huurders van vrijdag van 12.00-24.00 uur. het pand eigenaar Egypte- Op zondag is de zaak geslo- naar Mostafa Hussein op. Hij ten. Paul van Weelden, die la- liet deze maand twee jaar ge- borant is geweest en nog elke leden op die plek een nieuw complex bouwen. De overdracht is zaterdag 30 september, waarna nog enke le kleine veranderingen aan het interieur aangebracht zullen worden. Maandagmid- blijvende steun van hun Man dag is er een open dag voor zaterdagmorgen in sportzaal ’De Duikelaar’ (Zuidplaslaan) les blijft geven in de vecht sporten Teakwon-do en Nun- chaku-do, en Willem Bijl, die operator was, rekenen op de ten. SVS-opleidingscentrum. digde grond te kopen van de gemeente. De regiopolitie zal actie. Ten aanzien van de toe- het huidige pand aan de Mo- 1--i— j van -J’- het huidige polituiebureau I I F 5^ h Veekblad voor Waddinxveen UW TELEVISIEDOKTER A." /-' -4 ip de foto in De Hoeksteen van links naar rechts oud-voorzitter W. Burger, dirigent Pieter Stolk, bestuursleden H. Idt, vice-vooriitter A. de Jong en A. Korevaar. Op de foto ontbreken burgemeester CM. van der Linden en bo Naam: Adres: Voor snackbar 't Smulhoekje van links naar rechts Wim Bijl, Mostafa Hussein en Paul van Weelden. (Foto: Sjaak Hoteboom). Ziepag. Hl I KINDERSCHOENEN... 1 DAAR NEMEN WIJ DE TIJD VOOR! 24 uur service 3 maanden garantie .van Gemeren en Hit. boeksamensteller H.C. GROOTS Kerkend S sloten ■■Jexpert Rijn en Gouwe, AfdelingAbonnementen, Antwoordnummer 10008, 2400 VB Alphen aan den Rijn. Rijn en Gouwe i ^Schöervw^ë/ Kerkweg1 Oost 177 2741 HO Waddmxveen - Telefoon 01828-12012 Samensteller H.C. Kooyman kon het lezenswaardige boek werk, dat is verrijkt met tal rijke (historische) foto’s, pro gramma’s, krantenknipesels en andere illustraties, realiseren dankzij medewer- Het jubileumboek ’Tot zijn dienst en lof bereid’ van de Hervormde Gemengde Zang vereniging Vox Jubilans’ is voor f 39,90 te koop bij boek handel Burger in de Dorp straat. Spoorstraat 17-29 - 2801 BA Gouda Tel. 01820-18055 - Fax 01820-22926 in Waddinxveen, Zevenhuizen en Moerkapelle 51 e JAARGANG NUMMER 2460 WOENSDAG 27 SEPTEMBER 1995 Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Telefoon 01828-155 94. Kantoor: Kanaalstraat 10, 2741 HH Waddinxveen, Postbus 372, 2740 AJ, Telefoon 01 828-30332, Telefax 01828-32633. Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 8.30-17.00 uur. (Zie advertentie elders in de krant) ^fllll! 1 Kantoorboekhandel Kon. Wilhelminaplein 6 Waddinxveen Esveldt, vice-voorzitter A. de Jong Kooyman. (Foto: Sjaak Hoteboom). Het jubileumboek en het jubi leumconcert komende vrij dagavond 29 september om acht uur in de Goudse St. Janskerk (met medewerking van sopraan Elma van den Dool, hoboïst Han Kapaan, Postcode: - Plaats: I T«L: - (voor controle op de bezorging) Stuur deze bon in een open envelop zonder postzegel

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1995 | | pagina 1