KONICA KLEUREN FILM KARPETTEN van der linde INTERIEURVERZORGING BEURS ONDERNEMEN IN MIDDEN-HOLLAND EN RIJNLAND Bij Correct altijd leuke aanbiedingen 'AsWHJS; t./n. b BURGER: HARWA Grafschenners houden huis op de begraafplaats Kerkweg*West Waddinxveen liep bij Heineken een blauwtje NKF gebruikte het ICW als doorgeefluik voor 50 mille SUPERVOORDEEL 40% korting op 40 stuks (170x240) wol of synthetisch. Fffl Brother normaal papier fax Bij ons f 1695,' excl. BTW Onthulling van oud-PvdA- wethouder Martin Kraaijestein in proefschrift Bijdrage Ondernemers- centrum 0FAn \m&: 24 opn. normaal 4.95 3 voor 10.00 Spaarfeest voor de jeugd bij Raboaank brother Cees Kroes uitgezwaaid kalkhoven Oaafaud&Ccfé dcttcfo Z 945 1 •m» 3 RESERVERING/INFO: 078-6764348 HAGEN Jeugdshow in Het Trefpunt en sportzaal mor mN WQRQT GORDIJNEN 2A p.m. (incl. maken) v.a. mowmamaft imrbmi ■aoM w* zag in het schrappen van in HANS BIG BOY DULFER |fotoshop| Telefoon: (0182) 612373. OPLAGE 13.925 EXEMPLAREN Ziepag. November VIDEO AUDIO FOT< MEGA-COLOR Zie onze advertentie elders in deze krant. - j Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Telefoon 0182-615594. Kantoor Kanaalstraat 10, 2741 HH Waddinxveen, Postbus 372, 2740 AJ, Telefoon 0182-630332, Telefax 0182-632633. Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 8.30-17.00 uur. Dorpstraat 76 Waddinxveen Tel. (0182) 63 20 02 KOPEN/VERKOPEN? Voor woonhuizen in Boskoop en Waddinxveen de makelaar. PWAAN 142 W5K00P DENISE JANNAH Vrijdag 3 november 20.00u 70 nummersgeheugen geheugen van 256 Kb. automatische papierinvoer 20 vel kiest automatisch tussen fax of telefoon optionele PC-aansluiting ook leverbaar met ingebouwd digitaal antwoordapparaat. ssETSssBi in het scheppen van nieuwe duurzame banen door het ac tief begeleiden en ondersteu nen van startende bedrijven en bestaande kleinschalige bedrijven - medewerking te verlenen. Om te beginnen legden het gemeentebestuur en NKF Kabel BV samen 60.000 gul den op tafel voor een haal baarheidsonderzoek, dat uit- Bés», Deze bijzondere financiële transactie uit 1986, die tot nu toe volledig onbekend is ge bleven, wordt beschreven in het proefschrift ’Gemeente lijk werkgelegenheidsbeleid en het Rijk: 1945-1990. Een beleids- historische studie over decentralisa tie en ge meentelijke beleidsvrij heid’ van oud- PvdA-wet- houder Mar tin Kraaijestein (50), die vol gende week donderdagmid dag 9 november aan de Eras mus Universiteit in Rotter dam promoveert tot doctor. De Onderweg-bewoner komt met zijn onthulling in één van de vele noten in zijn studie, waarin hij ook het Waddinx- veense werkgelegenheidsbe leid beschrijft als het gaat om de reddingsoperaties bij NKF Kabel BV (telecommunicatie- kabels), Eminent BV (elek tronische orgels) en Van Schaik Berghuis (laborati- ummeubelen) en de inzet van de startersorganisatie Job Creation BV. NKF Kabel BV publiceerde in 1983 een opmerkelijk her structureringsplan dat voor- ling voor de relatie tussen rijk en gemeente te hebben gesti muleerd. In zijn proefschrift slaagt de Waddinxvener er in ieder ge val in een helder licht te wer pen op de strijd die rijk en ge meenten in het directe verle den met regelmaat voerden over de vraag waar de ge meentelijke taken op het be leidsterrein werkgelegenheid lagen en of uitbreiding of be perking van de gemeentelijke beleidsvrijheid wenselijk was. De conflicten over de taakver deling op het terrein van de werkgelegenheid worden door de nieuwe doctor in zijn lezenswaardige en vlot ge schreven studie in een breder kader geplaatst en toege spitst op het vraagstuk van centralisatie en decentralisa tie. Martin Kraaijestein besteedt in zijn beleidshistorische stu die verder aandacht aan het bouwen van bedrijfsruimten door gemeenten en aan de fi nanciële steun van gemeen ten in binnen- en buitenland, de gemeentelijke concurren tiestrijd, aanvullende werk gelegenheid en de organsiatie van de arbeidsvoorziening. Het proefschrift, dat een on misbaar naslagwerk wordt genoemd, biedt tevens een goed zicht op het beleid van rijk en gemeenten met be trekking tot overheidsaanko- pen, het regionaal sociaal eco nomisch beleid en de proble matiek van de grote steden, het sociaal-vestigingsbeleid, de werkloosheidsbestrijding en het werken met behoud van uitkering. Dansen dat kan, wij starten de novembercursus beginners. OFFUN WADDINXVEEN - Zaterdag middag 11 november om twee uur komt John Rebo’s Jeugd- variété uit het Noordholland- se Bovenkarspel voor ieder een een prachtige voorstel ling geven in Het Nieuwe Trefpunt (Stationsstraat). De familieshow omvat optre dens van de twee muzikale clowns ’Siel and Foon’, het dolkomische duo 'Ko en Nijn’, de sprekende pop ’Sjors’, een poppentheater en John Re bo’s goochelshow. De toe gangsprijs bedraagt vijf gul den per persoon. Diezelfde middag om vier uur wordt dezelfde jeugdshow op initiatief van de Stichting De Wingerd voor de jeugd in Groenswaard gegeven in sportzaal Groenswaard (Win gerd). De toegangsprijs be draagt dan een rijksdaalder. HUIS-AAN-HUIS in Waddinxveen, Zevenhuizen en Moerkapelle 51 e JAARGANG NUMMER 2465 WOENSDAG 1 NOVEMBER 1995 WADDINXVEEN - In het hoofdkantoor van de Rabo bank Waddinxveen aan de Kerkweg-Oost is het zaterdag 4 november van tien uur tot half vier het jaarlijkse spaar feest voor 4- tot 12-jarigen. Er kan dan bijvoorbeeld gera den worden hoeveel geld er in een vaas kan, de jeugd kan zich uitleven op een gigan tisch luchtkussen en er is de gehele dag gratis popcorn verkrijgbaar. Wie komende zaterdag bij de Rabobank Waddinxveen zijn spaarpot komt legen maakt kans op prijzen als een Dis- ney-boek, een computerspel en cd’s met pophits. Postbus 300, 2740 AH Waddinxveen Dorpstraat 39. Tel. (0182) 61 22 98 Fax (0182) 63 02 30 - zijn proefschrift waarom. Het zwijgzame ICW was namelijk bereid een NKF-gift van 50.000 gulden onder te bren gen in de royaal uitgevallen ICW-bijdrage van 60.000 gul den. Volgens de nieuwe doc- Job Creation BV - een bedrijf tor wilde NKF Kabel BV daar dat zich had gespecialiseerd destijds geen enkele open- __i---baarheid aan geven om ’pre- cendentwerking’ te voorko men. acute gemeentelijke financi ële steun op ad hoc-basis om de Waddinxveense vestiging van de fabriek van electroni- sche orgels Eminent BV aan de Staringlaan van de onder gang te redden. Ook de ge meentelijke steunverle ning aan de in Waddinxveen gevestigde bedrijven NKF Kabel BV aan de Noordkade (het voeren van overleg en het mobili seren van de publieke opi nie), Job Cre ation BV op het bedrijven park Coenen- coop (voor startende onderne mers) en Van Schaik Berg huis BV aan de Zuidkade (aankoop onroerend goed en oprichting van stichting) ko men in het proefschrift uitge- breid aan de orde. Martin Kraaijestein, die zich tijdens zijn doctorale studie sociologie in Rotterdam spe cialiseerde in het sociaal-eco nomisch beleid, zegt in een ’woord vooraf’ in zijn proef schrift altijd al veel belang stelling te hebben gehad voor het vraagstuk van werkgele genheid en werkloosheid. Zijn wethouderschap in Wad dinxveen blijkt op daadwer kelijke wijze zijn belangstel- ’sponsors’ van het project ge noemd de toenmalige NMB Bank (30.000 gulden), een bouwcombinatie van aanne mer, architectenbureau en makelaardij (45.000 gulden) en het ICW (60.000 gulden). Andere onmisbare financiële bijdragen zouden van rijk, provincie en gemeente ko men. NKF Kabel BV bleef toen in gevol- dat geheel als financier onge le noemd, maar dr. Martin plaatselijke werkgelegenheid Kraaijestein onthult nu in te verzachten. Eén van die compenserende maatregelen was het realiseren van een ’starters- project’. NKF Kabel BV was officieel bereid aan de voorbe reidende fase dit project van WADDINXVEEN - Aan het slot van de begrotingsbehan deling heeft VVD-gemeente- raadsld ing. Cees Kroes (Noordkade) donderdagmid dag afscheid genomen als lo kaal volksvertegenwoordiger. Hij wordt opgevolgd door apo theker drs. F.F. van Dijk, 48 jaar, geboren in Maartensdijk en wonend aan de Kerkweg- West. Landbouwer Cees Kroes, die bij zijn vertrek lof werd toegezwaaid voor zijn inzet, betrokkenheid en standvastigheid, vertrekt na een raadsperiode van ander half jaar wegens ’persoonlijke omstandigheden’. WADDINXVEEN - Op de ou de begraafplaats aan de Kerkweg-West zijn zaterdag middag ongeveer twintig grafzerken vernield. Zerkste- nen werden omver getrapt en gebroken. Een kruis werd ka pot geslagen, terwijl een ste nen kruis werd versleept. Ook één van de verzetsgra- ven moest het ontgelden. Diverse geschokte bezoekers van de historische begraaf plaats alarmeerden direct de politie door op het bureau aan de Mozartlaan langs te gaan, maar het zou toch nog ruim anderhalf uur duren voordat twee vrouwelijke agenten er eindelijk doodgemoedereerd een kijkje kwamen nemen. Volgens ooggetuigen zijn twee opgeschoten meisjes verantwoordelijk voor het vandalisme. Signalementen van de jeugdige grafschen ners zijn bekend, maar ze konden nog niet worden opge spoord. Omdat het tweetal op diverse willekeurige plekken van de oude begraafplaats is bezig geweest denkt de politie - die eventuele andere getui gen heeft opgeroepen zich te melden (tel. 0182-621666) - vooralsnog dat er geen ande re motieven zijn geweest dan pure vernielzucht. 8, 9 EN IQ NOVEMBER 95 1 INBRAAKBEVEILIGING een zaak van vertrouwen door BERT J. WOUDENBERG WADDINXVEEN - Het gemeentebestuur van Wad dinxveen heeft in het begin van de jaren tachtig te vergeefs geprobeerd Heikenen Nederland BV, de Am sterdamse multinational die uiteindelijk groots neer streek in Zoeterwoude, te interesseren voor een be drijfsvestiging op het bedrijvenpark Coenecoop. Dat onthult oud-PvdA-wet- houder Martin Kraaijestein (50) uit eigen bron in zijn proefschrift ’Gemeentelijk werkgelegenheidsbeleid en het Rijk: 1945-1990. Een be leidshistorische studie over decentralisatie en gemeente lijke beleidsvrijheid’, waarop hij volgende week donderdag middag 9 november aan de Erasmus Universiteit in Rot terdam promoveert tot doc tor. De gemeente Waddinxveen wordt door de oud-politicus genoemd als één van de op vallende voorbeelden van ’creatieve acquisitie en pro motie’ om gemeentelijk beleid zo goed mogelijk voor de dag te laten komen. Ten bewijze daarvan publi ceert de sociaal-democraat een bij een graafmachine op het bedrijvenpark Coenecoop gemaakte vrolijke foto met daarop een jeugdig ogende burgemeester C.M. van der Linden, een jongere PvdA- wethouder drs. M. Kraaijes tein en aankomend gemeen tesecretaris C.A.P.M. Loose. Martin Kraaijestein schrijft in zijn proefschrift over deze affaire: ‘De gemeente Wad dinxveen kwam ter ore dat Heikenen een nieuwe locatie zocht. Waddinxveen had be gin jaren tachtig een nieuw bedrijventerrein ontwikkeld, maar de belangstelling was aanvankelijk niet zo groot. Een delegatie van het college van B. en W. zette zich, sa men met mensen die op het bedrijventerrein aan het werk waren, met een krat Heineken op de foto. Een glas bier in de hand. De foto werd met een begeleidend schrij ven naar Heineken gestuurd. Het kwam niet tot een grond- verkoop, wel kwamen de le den van het college in het bezit van een Heineken- stropdas'. Martin Kraaijestein baseert z’n aan zijn ou ders opgedra gen omvang rijke studie (die in een handelseditie van 328 pagi na’s voor ƒ59,- is uitge geven door Uitgeverij Verloren in Hilversum) niet alleen op literatuuronder zoek, maar in belangrijke ma te ook op primaire bronnen, zoals het gemeentearchief van Waddinxveen. Dat archief gebruikte de Waddinxvener, die aan het Raadhuisplein van 1982 tot 1990 wethouder van onder andere economische zaken is geweest en er voor zijn proef schrift ook vele dagen heeft doorgebracht, onder andere als illustratie van het ge meentelijk werkgelegen heidsbeleid in de periode 1973-1990. In dat kader gaat hij bijvoor beeld gedetailleerd in op de eindelijk zou resulteren in het voorstel in het bedrijven- dekmantel om 50.000 gulden door te sluizen naar het nemerscentrurn van 1.350 vierkante meter te bouwen. In de op te richten nieuwe Stichting Waddinxveens On- 1 zouden uit beeld te blijven om ’precedentwerking’ te voorko- zowel het gemeentebestuur men. als de sponsors van het pro ject gaan participeren. In het in 1986 gedane voor- totaal 200 arbeidsplaatsen in stel van B. en W. aan de ge- Waddinxveen. Het gemeente- meenteraad van Waddinx- huis kwam daar tegen snel in veen werden toen als enige actie door bij de directie zo gunstig mogelijke sociale re gelingen voor de gedupeer de werkne mers te be pleiten en door te vra gen om ’com penserende maatregelen’ om de nega tieve gen voor WADDINXVEEN - De ondernemerskring ’Industrieel Contact Waddinxveen’ (ICW) is door het toen nog aan de Noordkade gevestigde NKF Kabel BV gebruikt als park Coenecoop een Ónder- ^11 1 1 zx/xzx - 1 .1J J- _TJ- r r -- nieuwe Ondernemerscentrum voor startende bedrij ven op het bedrijvenpark Coenecoop. De fabrikant van telecommunicatiekabels slaagde er op die ma nier in bij het doorgeven van deze halve ton geheel dememerscentrum 1995 Weekblad voor Waddinxveen jes ongeveer twintig grafmonumenten vernield. Er braken grafstenen FOT» I klein X -X THE HOUDINI'S doe-het-zelf-materialen keukens - kasten wand- en vloertegels tuinhout - sierbestrating (0182)61 25 96 Noordeinde 76a Waddinxveen makelaardij b.v. Julianastraat 6 Waddinxveen tel. (0182) 61 23 09 BEURS VOOR HET BEDRIJFSLEVEN FOT» VIDE» AUDI» 22.00 UUR Alcazar Groeneweg 6 Puttershoek Kaarten 50,- t.b.v. Verpleeghuis De Egmontshof te Oud-Beijerland. Verkoop bij alle FotoKlein filialen en de Rabobanken in de Hoekse Waard. INTERNATIONAL TRADE CENTER BOSKOOP-HAZERSWOUDE_ VAN 14.00- o r- Ae Dorpstraat 38, Waddinxveen. 22 lessen van 1 uur. PAREN Dinsdag 7 november 21.45 uur. ALLEENGAANDEN Zaterdag 11 november 19.15 uur. DANSSCHOOL WADDINXVEEN (0182)61 60 00 pleasure c - mpanv tic c**L*&c*. i meis- zerken werden versleept. WWiTWWW.WA/ Brother makes the world go round woning Rijnlandstraat 4, tel. (0182)616119 WADDINXVEEN De in Rotterdam geboren Martin Kraaijestein (50) was In Waddinxveen wethouder voor de Partij van de Arbeid van 1982-1990. Na in 1961 zijn MULO-diploma behaald te heb ben ging hij aan de slag als win kel- enlcantoorbediende. Toen hij zijn HBS-A had behaald en zijn militaire dienstplicht had vervuld ging hij in 1967 stude ren aan de toenmalige Neder landse Economische Hogeschool in de Maasstad. Daar behaalde hij in 1973 het doctoraal exa men sociologie met als specili- satie sociaal-economisch beleid. Van 1973-1975 was Martin Kraaijestein werkzaam als be- leidsscocioloog bij het ministe rie van Sociale Zaken en Volks gezondheid en werkte hij van 1975-1980 bij de Wetenschap pelijke Raad voor het Rege ringsbeleid. In 1980 werd hij benoemd tot wetenschappelijk medewerker bij de Faculteit der Historische en Kunstweten schappen (studierichting maat schappijgeschiedenis). Een politieagente neemt op de oudo begraafplaats aan de Kerk weg-Oost de aan do grafmonumenten toegebrachte schade op. C de foto zijn twee grafstenen moedwillig ogpver getrokken. (FcU. Sjaak Noteboom). jes ongeveer twintig gr (Foto: Sjaak Noteboom). 9 ONDEBNEMEN Spoorstraat 17-29 - 2801 BA Gouda Tel. 0182-518055 - Fax 0182-522926 r' - 9^9- 'F A -(. A w o 9C

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1995 | | pagina 1