Ernstige aarzelingen bij de middenstand Ingenakt kantoorpand van sVS in aanbouw !E 1 Bij Correct altijd leuke aanbiedingen IN ALLE fiiiAim Wethouder Jan Hielema overlegt met Pellikaan ROND TARWE Drie meisjes gepakt voor grafschennis kortingen tot 1200 GULDEN! 4,95 OPEN HUIS ONTBIJT Zaterdag 11 november is het tijd om I vroeg uit de veren te gaan. Er is namelijk1 een ontbijtshow in de bouwmarkt van Hans Verkerk op het industrieterrein Bovenland. Van 6.00 tot 9.00 uur is er extra voordeel te halen. 10% korting op witgoed en 20% korting op het hele bouwmarktassortiment, tegels en sani tair. Dus kom langs en profiteer mee! 9.9q jKonniiviÊi.n Kon. Wilhelminaplein 6 - Waddinxveen Tel. (0182) 61 30 61 - Fax (0182) 61 91 15 1945 to H fvr^r»i^7r RUNPER- m&t- LAPPEN SUPER STUNTS v'ern/, CV 1 Boe r 11 rio «9 IS OPEN! lAARi kalkhoven parkef ba\\pen euivc// 9.95 4,95 NanBarlingen (0172) 21 51 40 Bedrijvencentrum 'De Valk' Valkenburgerlaan 3 2771 CW Boskoop Iu jü m n ff F Bremmer Lederwaren en Reisartikelen 9^ 'w. A Sint Nicolaas komt per boot op 18 november HAGEN GORDIJNEN 211 p.m. (incL maken) via. Vr 3 STUKS gevjovo a.s. vrjj en zat 20% KORTING jO% KORTING Voor lederwaren en reisartikelen naar Bremmer in de Passage... versie van KILO lemaal in‘het teken van de door BERT J. WOUDENBERG te hebben huis gehouden. I :er van de recente struc- lL i I 1 x/oof f OPLAGE 13.925 EXEMPLAREN SI IPERVOORDEEL Zie pag.20 FOB VIDE+ AUDI' IN ONZE TRENDSHOP Van ‘t Hof heeft een huis voor u! Kijk elders in k deze krant! Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Telefoon 0182-615594. Kantoor Kanaalstraat 10, 2741 HH Waddinxveen, Postbus 372,2740 AJ, Telefoon 0182-630332, Telefax 0182-632633. Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 8.30-17.00 uur. 1WTELMN 142 BOSKOOP INBRAAKBEVEILIGING een zaak van vertrouwen L> Zie onze advertentie elders in deze krant. Ons assortiment is uitgebreid met: boeken CD Rom- artikelen is ben burgemeester C.M. van der Linden en WD-wethou- der K.W.Th. van Soest ons ge- ^nc/ Het gaat om twee meisjes van 15 en 17 jaar uit Boskoop en een meisje van 13 jaar uit Gouda. Het oudste meisje uit Boskoop meldde zich zater dag vrijwillig nadat zij had vernomen dat de politie van plan was compositiefoto’s van de mogelijke daders te zullen verspreiden. De laatste afwijzende brief van het college van B. en W. had vrijwel dezelfde inhoud als hun eerste brief van 15-16 november 1994, waarin Pelli- kaan BV er nadrukkelijk op werd gewezen dat er in Wad dinxveen uitsluitend initia tieven worden ontplooid om te komen tot uitvoering van het raadsbesluit van 23 fe bruari 1994, waarin de Pas- sage-lokatie is aangewezen als de plek voor een nieuw winkelhart. Het Tilburgse bouwbedrijf x/an woordig voornamelijk met uitgewerkte plannen eventu ele opdrachtgevers kunnen interesseren. Een glanzende brochure alleen werkt in de acquisitie niet meer. Naar de mening van Jan Hie- lema konden in het onder houd over en weer levende misverstanden en onduide lijkheden helemaal uit de we reld worden geholpen. ge van B. en W. te bellen voor een afspraak. Nog in hun brief van 21 sep tember hadden B. en W. aan Pellikaan BV geschreven dat met de projectontwikkelaars William Properties BV (Rot terdam) en MAB BV (Den Haag), de bedenkers van ’De >ro- leze TER AAR: STOBBEWEG 19 - 0172-605882 KEUKENKOOPJES DOECO B.V. OF MT OF FIJN VOLKOREN zetsgraven moest het ontgel den. Diverse geschokte bezoekers alarmeerden direct na het voorval de politie. Ze konden de na geruime tijd arriveren de politiemensen een goed en bruikbaar signalement van de meisjes geven. Ook was ze onder de indruk van de afschuw die haar da den in Waddinxveen teweeg hadden gebracht. Naar aan leiding van haar verhoor wer den door de politie de andere twee meisjes in Boskoop en in Gouda aangehouden. Het drietal bekende al eerder vernielingen op de oude be graafplaats te hebben ge pleegd. Ook zeggen ze de af gelopen zomer een spoor van vernielingen te hebben aan gebracht op begraafplaatsen in Gouda, Hazerswoude-Dorp en Boskoop. In Waddinxveen, waar de meisjes op de oude begraaf plaats eerder vernielingen zouden hebben aangericht, werden anderhalve week ge leden op een volgens de poli tie willekeruige manier onge veer twintig grafzerken ver nield. Zerkstenen werden omver ge trapt en gebroken. Een kruis werd kapot geslagen, terxvijl een stenen kruis werd ver sleept. Ook één van de ver- WADDINXVEEN/BOSKOOP - De Waddinxveense poli tie heeft drie meisjes aangehouden, die ervan wor den verdacht zaterdagmiddag voor een week vernie lingen te hebben aangericht op de oude begraaf plaats aan de Kerkweg-West in Waddinxveen. Het drietal heeft bekend ook op andere begraafplaatsen zelf, dat weinig mededeel zaam is over dit contact, liet W. slechts doorschemeren een signaal te één dag vóór het gesprek per hebben gekregen maar eens post kregen toegestuurd. De- het secretariaat van het colle- jaar geleden een compleet planvoorstel met een sluiten de exploitatie-opzet voor het representatieve winkelhart l’t Palet' op de alternatieve Be Fair-lokatie. “Wij denken daarmee een nut tige bijdrage te leveren aan de discussie betreffende de lo- katiekeuze welke mede bepa lend is voor de toekomstige ontwikkeling van Waddinx veen'. Tbt hun grote teleurstelling kreeg Pellikaan BV van het gemeentebestuur niet de ge legenheid enige toelichting te geven op de alternatieve plannen met belangrijke ste- debouwkundige en logistieke kanten en zeer gunstige fi nanciële oplossingen. CDA-wethouder Jan Hielema kenschetste toen de hardheid van de aanbieding zelfs als een ’verkoopverhaal’, welke uitlating weer een boze brief van Pellikaan BV opleverde. In vervolg daarop deed het Tilburgse bouwbedrijf in sep tember B. en W. een nader uitgewerkt voorstel toeko men dat voorziet in een win kelcentrum met woningen en een raadhuis op de Be Fair- lokatie en overname van het huidige gemeentehuis (Raad huisplein) en het door de ge meente aangekochte kantoor aan de Beukenhof. Dit voorstel, dat dezer dagen wordt gevisualiseerd, is vori ge week schriftelijk voorzien van belangrijke financiële aanvullingen. WADDINXVEEN - CDA-wethouder Jan Hielema heeft vriend en vijand volkomen verrast door een onaange kondigd gesprek te voeren met de top van Pellikaan BV, het internationale bouwbedrijf uit Tilburg dat het gemeentebestuur sinds vorig jaar november be nadert met uitgebreide plannen voor een nieuw win- y „v ,ou kelhart op de omstreden ’Be Fair’-lokatie. Het open- Niëmve^PassageCis afgespi hartige onderhoud vond afgelopen vrijdagmorgen in ken dat ‘zolang wij met de_ het gemeentehuis plaats in de volle beslotenheid van partijen samenwerken om tot de werkkamer van de christen-democraat op de eer- realisatie van de Passage- ste verdieping. Bij het overleg in het gemeen tehuis heeft Jan Hielema, projectwethouder voor een volledig nieuw winkelhart aan de Passage, zich door nie mand anders laten vergezel len. Pellikaan BV werd vertegen woordigd door president-di- recteur Gerard Pellikaan en door directeur ing. Ernst Ver- saevel. Het drietal heeft vijf kwartier met elkaar over legd. In het gesprek heeft de CDA- wethouder aanvankelijk uit gelegd hoe storend hij het aanhoudende optreden van het Tilburgse bouwbedrijf (vijf brieven met bijlagen in een jaar tijd) heeft ervaren, maar de directie van Pelli kaan kon hem duidelijk ma- plannen voor een hoofdwin kelcentrum. Begonnen vullende informatie uit de stuurgroep, waarbij ook pro jectwethouder Jan Hielema (CDA) aanwezig zal zijn. De verwachting is overigens Na de pauze om negen uur dat daarvan tijdens de extra zal de ledenvergadering in ledenvergadering van van- beslotenheid worden voort- avond (woensdag 8 novem- gezet om - zoals de agenda ber) in restaurant ’Bibelot’ aangeeft - ‘te komen tot de sprake zal kunnen zijm Er blijken nog veel te veel on- duidelijjkheden te bestaan. Aan de intocht werken de muziekverenigingen Con cordia en de Cormula’s mee. ’s Morgens zullen Sint Ni colaas en 20 Zwarte Pie ten nog de winkelcentra Zuidplas (Zuidplaslaan) en de Sniep (leplaan) aan doen. ’s Middags krijgen de winkelcentra Dorp straat, Groensvoorde, Oranjegalerij (Koningin Wilhelminaplein), Luifel- baan (Brederolaan) en de Passage hoog bezoek. De komst van Sint Nico laas is voor de Onderne mers Vereniging Wad dinxveen (OVW) - de plaatselijke midden- standsvereniging - weer aanleiding tot en met dinsdag 5 december een grote Sint Nicolaasactie te houden met 100 deelne mende xvinkeliers en een prijzenpakket ter waarde van 30.000 gulden. Met de bouw ervan werd op 2 februari van dit jaar begonnen. Begin volgend jaar zal het SVS-opleidingscentrum de huidige vestiging aan de Noordkade verruilen voor de nieuwbouw aan de Limaweg. 1.000.000 puzzelwoorden van 22,50 realisatie van de Passage- plannen te komen, plannen voor ontwikkelingen van een hoofdwinkelcentrum op an dere lokaties in Waddinxveen niet door de gemeente in be handeling zullen worden ge nomen'. ‘Wij houden ons hieraan', al dus het college, dat de voor laatste Pellikaan-brief 'voor kennisgexring heeft aangeno men, wat betekent dat wij werderom geen behoefte heb ben aan een nadere toelich ting c.q. een verdere planuit- werking'. Voor de lokale RTW-radio be weerde Jan Hielema onlangs dat het betreffende stuk, dat was voorzien van financiële berekeningen om bij de plan- ontwikkeling op de Be Fair- lokatie ook de aankoop van het huidige raadhuis en de bouw van een nieuwe ge- meentekantoor te betrekken, direct de prullebak was inge gaan. Kantoorboekhandel cieel als verkeerstechnisch gebied nog altijd te veel on beantwoorde xrragen over de geleden op maandagavond 2 gevolgen van de structuurvi- oktober in het Anne Frank- sie van de projectontwikke- centrum (Jan van Bijnen- laars William Properties BV pad) gehouden OVW-verga- in aanbouw zijnde hoofdkantoor van het SVS-opleidingscentrum is op kunstzinnige wijze helemaal ingepakt om de schilders en stucadoors in deze herfstige omstandigheden zo goed mogelijk hun werk te laten doen. Daardoor lijkt het bouwwerk een mooi kunstwerk te zijn geworden, zoals daarvan in de afgelopen jaren elders in Europa sprake is geweest (Parijs, Berlijn). WADDINXVEEN - De On- (Rotterdam) én MAB BV dememersvereniging Wad- (Den Haag), dinxveen (OVW) - de plaat- Een voorlopige selyke middenstandsorgani- dit nieuwe winkelplan werd satie onder leiding van G. woensdagavond 13 septem- van Ringelenstein - blijft ber op een speciale informa- tie- en voorlichtingsavond van de OVW in het Anne Frank-centrum (Jan van Bijnenpad) voor het eerst aan de middenstanders ge presenteerd. Evenals binnen het gemeen- Afgesproken werd toen dat tebestuur zijn er ook bij het de ondernemersvereniging georganiseerde midden- en een kleine drie weken later kleinbedrijf op zowel finan- met een inhoudelijke reactie zou komen. Tijdens die ruim vijf weken WADDINXVEEN - Het aan Het in aanbouw zijnde de Limaweg in Waddinxveen - kantoorpand, dat naar een ontwerp van het Waddinxveense architectenbureau Stuurman Partners BV (Brugweg) wordt neergezet, telt zes etages. PO WADDINXVEEN - Sint Nicolaas en zijn gevolg ko men zaterdagmorgen 18 november om half tien weer traditioneel per boot aan de Nesse in Waddinx veen aan. Direct daarna gaat het gezelschap per voet naar het gemeente huis, waar de Goedheilig- man officieel verwelkomd zal worden door Waddinx- veens burgemeester C.M. van der Linden. dering bleek echter dat door het midden- en kleinbedrijf igens onvollet beslist geen positief ant- igeven kon worden -jkking tot de beoog- dinxveen (OVW) - de plaat- satie onder leiding van G. nog volop aarzelen als het gaat om de definitieve keuze voor het nieuwe winkelhart ’De Nieuwe Passage’ aan de Passage. plannen voo kelcentrum. E-„— wegens onvolledige informa- wordt om half acht met aan- tie; - -■■■ woord gegeven metbetrel de centrumontwikkeling. dat daarvan tijdens de extra zal de ‘ledenvergadering in ledenvergadering van van- avond (woensdag 8 novem- (Limaweg) opnieuw geen groen licht-procedure'. Zoals aangegeven moet er echter ernstig rekening mee wor den gehouden dat de OVW De vanavond te houden der- onder de huidige omstandig- de achtereenvolgende verga- heden geen verandering zal dering van de Ondernemers- kunnen brengen in het wat vereniging Waddinxveen dit betreft reeds op maan- staat in ieder geval weer he- dagavond 2 oktober op rood ^(ezette liclxt. zer dagen volgt hiervan een aantrekkelijke visuele uit werking. Curieus is wel dat Jan Hiele ma aan het eind van het on derhoud de directie van Pelli kaan BV zou hebben voorge steld over de centrumontwik keling in Waddinxveen nader contact op te nemen met pro jectontwikkelaar ing. Willem Persy, directeur van William Properties BV en mede-be- denki tuurvisie ’De Nieuwe Passa ge’. Hoewel deze suggestie voor alsnog door het Tilburge bouwbedrijf in beraad wordt gehouden, moet het niet uit gesloten worden geacht dat dit contact ook op initiatief van de CDA-wethouder als- ken dat bouwbedrijven tegen- nog tot stand kan worden ge bracht. Met de opmerking ‘misschien komen we elkaar op de ’Be Fair’-lokatie nog eens tegen' nam in ieder geval de CDA- wethouder vrijdagmorgen in ;het gemeentehuis afscheid van zijn bijzondere bezoek. Van deze ontvangst waren overigens de overige leden van het college van Burge meester en Wethouders offici- ‘Pellikaan BV wist bijvoor- eel niet op de hoogte, zo heb- hier in Waddinxveen werkt, terwijl ze ook niet goed op de hoogte waren van de juiste zegd. gang van zaken', vertelde ons Ze verkeerden zelfs geheel in het christen-democratische onwetendheid over dit con- collegelid. tact, waarvoor het college de presenteerde deze maand een Volgens hem is er met het Til- boot steeds en op verschillen- F i burgse bouwbedrijf, dat de momenten nadrukkelijk spreekt van een positief en in- heeft afgehouden. formatief overleg, geen enke- CDA-wethouder Jan Hielema le vervolgafspraak gemaakt. zei ons desgevraagd dat het Ook zou er niet inhoudelijk gesprek werd gehouden op gesproken zijn over een splin- initiatief van het actieve temieuw, weer verder uitge- bouwbedrijf. Het bouwbedrijf werkt, financieel voorstel van Pellikaan BV voor de Be Fair- lokatie, dat B. en III nan u ii nan ft Weekblad voor Waddinxveen i, zaterdag 21 t.m I Het ingepakte in aanbouw zijnde kantoorpand van het SVS-opleidingscentrum aan de Limaweg in f alLl WITGOlD Rijnlandstraat 4 tel. (0182) 61 6119 WADDINXVEEN Deze actie gekM niet voor speciale aanbiedingen klein 14 5,00 EP* WONING TTTT T -- beeld niet hoe het eigenlijk EENMALIGE MAGAZIJNVERKOOP showmodellen: inbouwovens. kookplaten. inb. koelkasten div; merken o.a. Atag. Bauknecht'. Gaggenau. Juno,. Philips stoelen, barkrukken designmeubelen kranen, spoelbakken en nog veel meer... Pak deze kans GROTE KORTINGEN Alleen 9. 10 en 11 november van 10 tot 4 uur Coenecoop 135 Waddinxveen november Spoorstraat 17-29 - 2801 BA Gouda Tel. 0182-518055 - Fax 0182-522926 HUIS-AAN-HUIS in Waddinxveen, Zevenhuizen en Moerkapelle 51 e JAARGANG NUMMER 2466 WOENSDAG 8 NOVEMBER 1995 nu mil Hill Ilin nan OP voor 1 1,90 Waddinxveen. (Foto: Joop Dorst). Ook één van de verzetsgraven op de oude begraafplaats aan de Kerkweg-West in Waddinxveen moest het ontgelden. (Foto: Sjaak Noteboom). x/OOf in ii eiaii men Passage 216 - 2741 GS WatkSnxveen - Telefoon (0182) 63 34 77

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1995 | | pagina 1