Prijzenavond Sint Nicolaasactie op woensdag 6 december 'i S Middenstanders bezorgd over verkeersdrukte rond winkelhart ZWN huldigt 10.000e passagiere uit W'veen Extra Sint koop avonden te» EXTRA SINT koopavonden HARWA 1 Karei van Soest (44) burgemeester van Heel Bij aankoop van een Silvana nekkussen, een molton sloop ntf korting Cheques van servicedubs voor zeven instellingen van der linde Sinterklaas bezoekt markt Radiodienst Immanuëlkerk VRIJDAG 1 december 12 OPN. ƒ3.95 24 OPN. ƒ4.95 36 OPN. ƒ5.95 DONDERDAG 30 november MAANDAG 4 december VOUS KONICA KLEUREN FILMS nu extra VOORDELIG AWGSV Samen met de Sint GRATIS op de foto! Boekenbeurs kalkhoven ft KIM b BURGERT mi Veertien speelklokken gegoten H i V POUR Winkelcentrum] (jRQE N S VOORDE Si Sinterklaas geschenken Waterman vulpen E***- 1 |fotoshop| 0182-613500 OPLAGE 13.925 EXEMPLAREN Zie pag. R3 MEGA-COLOR FOK VIDEO AUDIO Zie onze advertenties elders in deze krant. Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Telefoon 0182-615594. Kantoor Kanaalstraat 10, 2741 HH Waddinxveen, Postbus 372,2740 AJ, Telefoon 0182-630332, Telefax 0182-632633. Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 8.30-17.00 uur. zilveren bejaardenzangkoor Anne Frank kreeg de Stich ting Waddinxveens Welzijns werk (SWW) f 4.400,-. Naar Huize Souburgh ging voor de inrichting van een binnentuin f7.500,-. dorp opzitten. Het was al geruime tijd be kend dat hij pogingen deed in zijn ’geboorteland’ Limburg eerste burger te worden. In tussen bekleedde hij belang rijke bestuursfuncties binnen de vuilverwerkingsindustrie. Heel is een typisch Limburgs dorp met de kernen Panheel, WADDINXVEEN - Sint Nicolaas en zijn gevolg ver toeft nog volop in Waddinxveen. Ze ondersteunen met hun aanwezigheid de inmiddels weer zeer suc cesvolle jaarlijkse Sint Nicolaasactie 1995 van de On dernemers Vereniging Waddinxveen (OVW). De trek king van deze actie, waarvoor iedereen wordt uitge nodigd, is volgende week woensdagavond 6 decem ber om half acht in hotel-café-restaurant ’De Unie’ (Kerkweg-Oost). De tot en met dinsdag 5 de cember durende grote Sint Nicolaasactie telt ongeveer 100 deelnemende winkeliers en PARFUMERIE MIEKE BEL 0182 617689 WADDINXVEEN - WAP (groot) - Whirlpool wasdroger - Pfaff naaimachine - 2 Akai videorecorders - 6 Kinderfietsen - 6 Draagbare kleuren-tv’s Hogedrukreiniger IN ONZE TRENDSHOP Kom dan zaterdag 2 december tussen 14.00 en 15.00 uur naar: Zaterdag 2 december zijn we weer bereikbaar (alleen niet via de Chopinlaan). een lotnummer wordt uitge deeld dat kans biedt op één van de vele prijzen. Aan de Sint Nicolaasactie nemen ook de supermarkten in Wad- INBRAAKBEVEILIGING een zaak van vertrouwen De in totaal 25.000 gulden was de netto-opbrengst van de tweede Bedrijvensportdag Waddinxveen, die op zater dag 21 september 1996 voor de derde maal zal worden ge houden. ‘Opmerkelijk is dat deze In- terliners niet alleen in de spitsuren worden gebruikt maar ook daartussen. De uit breiding van de reismogelijk heden trekt dus ook partti mers, scholieren en het win kelende publiek. Een belang rijk deel van het succes is ook te danken aan de situatie dat de auto in veel gevallen meer reistijd vraagt'. dinxveen deel. Op de volgende week woens dagavond in ’De Unie’ te hou den avond zullen de prijzen omvat een prijzenpakket worden toegekend door het ter waarde van 30.000 gul- notariskantoor mr. P.L. van den. De consument doet er verstandig aan bij aankopen in de winkels om loten te vra gen. De attractieve actie houdt in WADDINXVEEN - De nieuwe Interliners, die Alphen aan den Rijn, Boskoop en Waddinxveen sinds begin deze maand met Den Haag Centraal Station verbin den, voorzien volgens het busbedrijf ZWN duidelijk in behoefte. Binnen 19 dagen hebben maar liefst 10.000 passagiers de rit gemaakt. Vrijdag 24 no vember werd de 10.000e pas sagier - mevrouw Matse-Mar- tens uit Waddinxveen - door de ZWN in de bloemetjes ge zet. De Waddinxveense reageerde zeer enthousiast, ‘Ik ga onge veer drie keer in de week met de Interliner naar Den Haag. Het is comfortabel en goedko per dan met de trein'. Het succes verrast zelfs regio directeur B. Leeuwenburgh van ZWN. ‘De ervaring leert, dat gebruikers in de eerste weken doorgaans de kat uit WADDINXVEEN - Loco-burgemeester en WD-onder- wijs- en welzijnswethouder Karei van Soest (44) is be noemd tot burgemeester van de Limburgse gemeente Heel (8.500 inwoners). De benoeming werd maandag middag officieel bekend. De installatie is voorzien op dinsdag 16 januari 1996. - WAP (klein) -10 magnetrons - 3 Draadloze telefoons - 5 Bosch boormachines - 10 Beautycases met cosme tica -10 Fototoestellen - 5 Pulsar horloges - 5 Draagbare cassetterecor ders - 5 Accu schroefboormachines - 5 Stereo walkmans - 3 Pucky driewielers - 3 Homes sjoelbakken - 5 Badenkaarten Gouwebad van f52,- - 5 Badenkaarten Gouwebad Rijksen, van f38,-. Beegden en Wessem. Van de gouverneur van Limburg kreeg hij eergisteren het ver lossende telefoontje dat de be noeming een feit was. Maan dagavond was het in zijn wo ning aan de Zuidplaslaan een gaan en komen van mensen die Karei van Soest, zijn echt genote en hun dochters kwa men feliciteren. Binnen de WD-gemeente- raadsfractie wordt het ver trek van Karei van Soest de tweede mutatie in korte tijd. Eerder vertrok ing. Cees Kroes in wiens plaats Frank van Dijk is benoemd. De vol gende op de WD-lijst is Henk Vink. Kandidaat-wethouder voor de VVD is Maria Wient- jens-van der Velden, die er eerder dit jaar niet in slaagde lid van de provinciale staten van Zuid-Holland te worden. Club, de Tafel Ronde en Rota- ract kregen de vijf speeltuin verenigingen De Paddestoel, Oranjewijk, De Overkant, Zonnig Zuid en ’t Vondelpark- je elk f2.500,-. Voor de aankleding van het WADDINXVEEN - Zondag morgen 3 december van ne gen tot twaalf uur wordt de wekelijkse kerkuitzending van de lokale RTW-radio ver zorgd door de hervormde Im- manuelkerkgemeente. WADDINXVEEN - Vrijdag 1 december van half twee tot half vier komt Sint Nicolaas en zijn Zwarte Pieten weer naar de Waddinxveense weekmarkt inn de Willem de Zwijgerlaan. Hij heeft na tuurlijk voor ieder kind iets lekkers en een handdruk. Vrijdag 17 november zijn er 3.000 kleurplaten door de marktkooplieden uitgedeeld. Deze moesten vrijdag 24 no vember weer ingeleverd wor den. Het waren er 200. Sint Nicolaas zal ’s middags van drie uur tot half vier aan de prijswinnaars van de kleurwedstrijd een prijs uit reiken. De winnaars zijn: Sjaak Beelen, Manouk Zwa nenburg, Nelleke F Mellenie Snijder, Melvin Ver meulen, Kevin Roos, Tobias Zeldenrust, Wesley v.d. Plaat, Henry Duinen, Vincent Baas, Yvonne Lienk, Celine Groe neweg, Mark Bosman, Mir jam Rijlaarsdam, Mervin v.d. Laan, Kevin Krikken, Sandra van Veen, Dominick v.d. Tas, Erik-Jan Mol, Gerard Jongs- ma, Dave Kooien en Laurens Oudijk. Voor prijzen die vrijdagmid dag niet afgehaald kunnen worden kan men terecht bij marktmeester Jan Meijer. Karei van Soest, vorig jaar lijsttrekker van de liberalen met 1.593 stemmen, maakt sinds 1982 deel uit van de Waddinxveense gemeente raad. In 1986 ging hij als wet houder deel uitmaken van het college van Burgemeester en Wethouders. De Waddinxvener, die provin ciaal ambtenaar in Zuid-Hol land is geweest en zijn partij onder meer heeft gediend als plaatselijk afdelingsvoorzit ter, heeft er dus drie volledige raadsperiodes in het Gouwe- de boom kijken. De aantallen, die we tussen Alphen-Bos- koop en Den Haag scoren, lig gen hoger dan het gemiddel de van de bestaande Interli- ners*. WADDINXVEEN - De zater dag gehouden verkoop van handwerk en boekenbeurs van de rommelmarkt-bazar van de Gereformeerde Kerk, die in de hal van de Ontmoe- tingskerk (Groensvoorde) werd gehouden heeft 905,- (handwerk) en 800,45 (boe ken) opgebracht. der Meulen, mr. J.A.M. Koek en mr. H.J.J. Wichman. De uitslagenlijst met de bijbeho rende prijzen zal een week la ter in het Weekblad vóór dat bij elke bestede 15 gulden Waddinxveen worden gepu bliceerd. Het volledige prijzenpakket van de Waddinxveense St. Ni colaasactie ziet er zo uit: - Sony Camrecorder - Dames- ofherenfiets - Bauknecht wasautomaat - Kleurentelevisie - CD-I-speler - Sony stereotoren Hogedrukreiniger plaatsen carillon. De driebe- nige profielstalen zuil met 14 bronzen speelklokken is een geschenk van de Rabobank aan de Waddinxveense bevol king ter gelegenheid van de ingebruikname van het ver nieuwde en uitgebreide hoofdkantoor aan de Kerk weg-Oost. Dat blijkt uit de tekst van de brief die de gezamenlijke middenstandsorganisatie maandag heeft gestuurd aan het college van Burgemeester en Wethouders. De OVW, die in drie vergade ringen het winkelhart ’De Nieuwe Passage’ uitgebreid heeft besproken, is overigens van oordeel dat de ruimtelij ke structuur van het plan goed is en past binnen het ka rakter van het centrum van Waddinxveen. Zowel de looproutes als de lig ging van de trekkers worden door de middenstanders goed genoemd. De afwisseling van overdekte en niet overdekte geven het plan volgens de OVW het karakter van een stadscentrum. De ondernemers stellen in hun brief aan het college van B. en W. wel dat in de over eenkomst die de gemeente gaat sluiten met de project ontwikkelaars William Pro perties BV en MAB BV de ge middelde huurprijs van 325,- expliciet vastgelegd moet worden. Grote zorgen houdt de onder nemersvereniging echter over de verkeersafwikkeling rondom ’De Nieuwe Passage’. ‘Reeds nu staan in de Kanaal straat regelmatig files en blij ken de wegen rondom het centrum het aanbod niet te kunnen verwerken', aldus de OVW. In het winkelplan wordt im mers ook geconstateerd dat KOPEN/VERKOPEN? Voor woonhuizen in Boskoop en Waddinxveen de makelaar. WADDINXVEEN - De Ondernemers Vereniging Wad dinxveen (OVW) blijft grote zorgen houden over de toekomstige verkeersafwikkeling bij ’De Nieuwe Pas sage’. Ook de in het nieuwe winkelhart voorziene parkeerfaciliteiten - die eerst met de grote verkeers knelpunten in het nieuwe verkeerscirculatieplan moeten worden opgelost - worden absoluut onvol doende genoemd. de modelberekeningen van ingenieursbureau Oranje woud BV aangeven dat de verkeersintensiteiten in de omgeving van het nieuwe winkelcentrum aanzienlijk zullen toenemen. Dit enerzijds door autonome groei, maar ook door de toene mende stroom consumenten naar het centrum. Bestude ring' van het wegprofiel in de Kanaalstraat in de nieuwe si tuatie, waarbij een aanzien lijke stroom auto’s de par keergarage in moeten draai en en het laden en lossen af gewikkeld moet worden, leidt bij de OVW tot de conclusie dat hier onoverkomelijke pro blemen ontstaan. ‘De opstelstroken zijn zo be perkt, dat de doorstroming in de Kanaalstraat op vele tijd stippen onmogelijk lijkt, met zeer lange files als gevolg. Dit leidt tot grote problemen voor het functioneren van het cen trum1. Door aanpassing van de ver- keerscirculatie in Waddinx veen en aanpassing van de Kanaalstraat en Juliana van Stolberglaan (extra opstel stroken) zal dit probleem vooraf opgelost moeten wor den. ‘Ook voorzien wij grote pro blemen op de Kerkweg-Oost na het creëren van een kruis punt ten behoeve van de Oranjelaan. Daarom verlan gen wij, voordat wij akkoord kunnen gaan met de nu voor liggende plannen, dat het ge hele verkeerscirculatieplan dat door Oranjewoud op dit moment wordt opgesteld ge reed moet zijn. Pas als dat ge reed is kan vastgesteld wor den of verwachte opstoppin gen en doorstroomproblemen opgelost zijn en kunnen wij ons definitieve oordeel ge ven'. Ook met het parkeren in en om het nieuwe winkelhart hebben de ondernemers grote problemen. Zowel het aantal als de ligging laat naar hun oordeel veel te wensen over. De huidige voorstellen vor men in de visie van de winke liers geen oplossing voor de toekomstige parkeerproble- matiek. Het aantal parkeerplaatsen wordt absoluut te klein ge noemd om de bezoekers die vanuit Waddinxveen en de omliggende plaatsen aange trokken moeten worden te herbergen. ‘Steeds volle par keergelegenheden, die ver wacht mogen worden, zullen de consument uiteindelijk naar elders doen gaan‘. De OVW concludeert dat de opzet en de routing van het nieuwe centrum goed is, waardoor het niet alleen mo gelijk is om in Waddinxveen eindelijk een hoofdwinkel centrum te realiseren, maar dat bovendien de mogelijkhe den biedt om de koopkracht- afvloeiing om te zetten in de zo noodzakelijke koopkracht- toevloeiïng. Databanken Sesam Atlas van de Wereld Alles voor zelf kerstkaarten maken mL ■- GORDIJNEN 2zx WADDINXVEEN - Bij de Ko ninklijke Klokkengieterij Pe tit Fritsen BV (anno 1660) in Aarle-Rixtel zijn in aanwe zigheid van bestuursleden en leden van de Raad van Toe zicht van de Rabobank Wad dinxveen de klokken gegoten voor het nog voor Kerstmis dit jaar bij de Beukenhof te WADDINXVEEN - Zeven in stellingen in Waddinxveen hebben zaterdagmorgen van vier servicedubs cheques van in totaal f 25.000,- aangebo den gekregen. Van de Rotary Club, de Lions INTERIEURVERZORGING [VAN DE I I SWERSLAGERJ 1 4.400,. W 1 i m W - lO' 'i - 7.500,^'11 I T 2.500." <3? Weekblad voor Waddinxveen genwoordiqers van de vier Waddinxveense servicedubs op de foto bij hotel- 'een. (Foto: Sjaak Noteboom). bijgewoond door bestuursleden van de Rabobank Waddinxveen. fll98 kléin UW TELEVISIEDOKTER BROOD BANKET Ook voor: video, radio, wasmachine, koelkast, enz.. 24 uur service 3 maanden garantie makelaardij b.v. Julianastraat 6 Waddinxveen tel. (0182) 61 23 09 Dorpstraat 76 Waddinxveen Tel. (0182) 63 20 02 HUIS-AAN-HUIS in Waddinxveen, Zevenhuizen en Moerkapelle 51 e JAARGANG NUMMER 2469 WOENSDAG 29 NOVEMBER 1995 ar IWIAANJ4Z SUPER IS BETER W SINTERKLAAS TIP J EEN MAND VOL KADO S I I VOOR HET HELE GEZIN I !j t.w.v. fl. 100.= op 5 dec. I 1 BIJ U THUIS GEBRACHTJ Loco-burgemeester en WO- wethouder Karei van Soest wordt burgemeester van het Limburgse Heel. KK Spoorstraat 17-29 - 2801 BA Gouda Tel. 0182-518055 - Fax 0182-522926 - Manwane vulpen in luxe geschenkvel- pakking, lijdelijk met gratis reiswekker - al vanaf 39,90 Zeer uitgebreid, o.a. met sarei ietfoto’s tot 31-12-1995 slechts 89,00 Postbus 300.2740 AH Waddinxveen. Dorpstraat 39. tel (0182) 61 22 98 fax (0182)63 02 30 SP?. jWONÏSC, p.m. (incL maken) v.a. Rijnlandstraat 4 tel. (0182) 61 6119 WADDINXVEEN Het gieten van de 14 bronzen speelklokken in Aarle-Rixtel were w - B a ee (Foto: Gerrit van Ringelenstein). Dorpstraat 38, Waddinxveen. Telefoon: (0182) 61 23 73. ÜOO f

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1995 | | pagina 1