Groene Hart is geliefde plek voor recreatie Zes jassen vermist in Het Nieuwe Trefpunt Kinderactiviteiten in de kerstvakantie ■assen vermist m Nieuwe Trefpunt Architect Jan van Leeuwen tekent nieuw receptiegebouw 'Endegeest' Verordening voor ophalen grofvuil College Nieuwe plannen voor Doelwijk WADDINXVEEN - Voor een gedeelte van het bedrijven terrein Doelwijk, waarvoor een nieuw bestemmingsplan wordt voorbereid, gaat de Waddinxveense gemeente raad op voorstel van het colle ge van Burgemeester en Wet houders een nieuw voorberei- dingsbesluit nemen. vrouwen Vitaminen voor ondernemers Rabobank Jeugdtheater inKreater Kroonprins opent Crabeth Fietster (33) raakt licht gewond bij het oversteken Fractieberaad in raadhuis van D66 Koffieochtend in De Vlieger Subsidie op zonneboilers Schoorsteen brand geblust Gestolen fietsen Kerstfeest bij de Plattelands- o WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN - WOENSDAG 13 DECEMBER 1995 PAGINA 17 Een 23-jarige Waddinxvener Beeldend kunstenares Anke Mensink uit het Gouwe- WADDINXVEEN - De Stich- Trier in Duitsland. Boskoop van van en en een autotelefoon en een 27- MC bakje. ’s Nachts werd van een kan toorpand aan de leplaan drie ruiten ingegooid. Een 32-jarige man uit Spijke- nisse is op de Noordkade na een korte achtervolging door het winkelpersoneel aange- 1.1t11.1:_T stal. Hij is daarna overgedra gen aan de politie die proces verbaal heeft opgemaakt. Twee Algerijnen en een Ira kees zijn wegens hun straf rechtelijke vergrijpen even eens voor straf overgeplaatst. De Irakees zit voorlopig in het huis van bewaring. Ook zij zullen niet meer naar het asielzoekerscentrum in Wad dinxveen terug keren. Asielzoekers In het asielzoekerscentrum ontstond onenigheid toen een 22-jarige Liberiaan met een Alcohol Een 21-jarige Waddinxveense automobilist is door de politie ’s Avonds werd ingebroken in een woning aan de Ekster- dreef door het openbreken van een deur. Weggenomen werden sieraden. WADDINXVEEN - De Stichting Waddinxveens Wel zijnswerk (SWW) houdt tegen het einde van de kerst vakantie gedurende één dag activiteiten voor kinde ren van 4-12 jaar in het centrum voor kunstzinnige vorming Kreater (Kerkstraat). Waddinxveens Welzijnswerk, Kerkstraat 13, Waddinxveen, tel. 0182-631932. WADDINXVEEN - Bij de politie in Waddinxveen zijn zes aangiftes gedaan van diefstal van een jas uit Het Nieuwe Trefpunt (Stationsstraat). Bij de diefstal wer den met name de ‘duurdere4 jassen meegenomen. De fietsenkijkdag bij de poli tie aan de Mozartlaan werd door ongeveer 40 mensen be zocht. Twee fietsen konden terug naar de rechtmatige ei- vraagd de nieuwe ’Verordening afvalstoffenheffing genaar. 1996’ vast te stellen met daarin opgenomen het tarief van 15 gulden per halve kubieke meter op te halen grofvuil. In de raadsvergadering van september van dit jaar is de nieuwe grofvuilregeling vast sloeg met een bijl onder ande- gesteld en is besloten voor het re de ruiten in. Bij de komst van de politie was de dader spoorloos. vooral verhalend bezig', legt Jan van Leeuwen verder uit. ‘Uit het programma van eisen ontwikkelt zich een verhaal dat iets moet toevoegen aan die feitelijke opsomming van verlangens. Het mogen voor al geen catacomben worden, toch al zo bekend in de ge zondheidszorg'. Een 25-jarige man uit Alphen aan den Rijn heeft bij een res taurant aan de Zuidkade ver nielingen gepleegd aan de au to van zijn ex-werkgever. Hij WADDINXVEEN - Op de Dreef stak een 33-jarige Wad dinxveense fietster de weg over zonder vrije door gang te verlenen aan een personenauto bestuurd door een 55-jarige Boskoper. De fietster raakte licht gewond. Een 64-jarige Waddinxveense automobilist reed op het Noordeinde een uitrit uit zon der de daar rijdende 60-jarige automobilist uit Hazerswou- de voorrang te verlenen. De beide inzittenden van de laatstgenoemde auto sloegen met hun hoofd tegen de voor ruit. ’s Nachts vond een eenzijdig ongeval plaats op de Oostpol- derweg. Een 55-jarige Wad dinxveense botste tegen een geparkeerde auto en kwam tegen een lantaarnpaal tot stilstand. Bij onderzoek bleek dat zij 1,6 promille alcohol in haar bloed had. Zij kreeg een proces-verbaal, terwijl ook haar rijbewijs werd ingeno men. De auto moest worden weggetakeld. Op de Piasweg een frontale aanrijding plaats broken in een woning aan de Prinses Irenestraat. Men wrikte een raam open om bin nen te komen. Weggenomen werden een sieraad en betaal kaarten. Winkeldiefstal ’s Nachts werd aan de Alber- dingk Thijmlaan een vracht auto opengebroken. Wegge nomen werden een autoradio, Er is ingebroken in een wo ning aan de Gerstakker. Men kwam binnen door een raam te forceren. Weggenomen werden een horloge en een discman. ter hoogte van een wegvers malling. De bestuurders wa ren een 55- en een 48-jarige Waddinxveense. Beide voer tuigen moesten worden weg getakeld. Op de kruising Noordkade-Staringlaan ver leende een 38-jarige Wad dinxveense automobilist geen voorrang aan een 34-jarige Boskoopse automobilist toen hij vanaf de Staringlaan de Noordkade richting Boskoop opreed. Een aanrijding was het gevolg waarna een 46-ja- rige Boskoopse automobilist eveneens tegen het voertuig van de Waddinxvener botste. De Waddinxvener raakte ge wond evenals zijn 7-jarig dochtertje dat in de auto zat. Beiden zijn overgebracht naar het Goudse Groene Hart Ziekenhuis. WADDINXVEEN - In Wad dinxveen zijn weer diverse fietsen gestolen. Op de Zuid kade verdween een donker groene heren ATB (merk Ex treem), op de Abraham Kroesweg een gewone blauw groene Gazelle damesfiets, op de Van Mecklenburg Schwe- rinlaan een bruine Union kinderfiets, op de Sniepweg een gewone witte Batavus da mesfiets, op de Passage een gewone blauwe Batavus Fly ing Dutchman herenfiets, op de Dreef een groene Raleigh damesfiets met trommelrem- men en versnelling, op het Koningin Wilhelminaplein een gewone zwarte Kwil Sil ver herenfiets, bij het NS-sta- tion Waddinxveen een grijze Batavus dames racefiets en twee groene Batavus dames fietsen, op de Zuidplaslaan een zwarte Rainger kinder ATB en op de Henegouwer- weg een grijze Gazelle heren fiets met trommelremmen en versnelling. In Waddinxveen zijn aange troffen een gewone blauwe Batavus Flying Dutchman herenfiets, een groene Emi nent damesfiets met velgrem- men en versnelling en een groene Batavus Ascot heren fiets met velgremmen en ver snelling. transparante gebouwen zijn waarin iedereen gemakkelijk de weg kan vinden. Waarin je je gemakkelijk kunt oriënte ren. Waarin geen bordjes of strepen nodig zijn omdat de ene gang anders is dan de an dere. Zeker voor psychiatri sche patiënten is dat belang rijk'. De activiteiten van Spek Van Leeuwen zijn in Ende geest niet tot dat zogenaamde ’bewegingscentrum’ beperkt gebleven. Het duo renoveerde ook verpleegpaviljoens. En het bouwde de oude gymzaal om tot een stijl- en sfeervol bezinningscentrum, waarin pastoor en dominee onderdak hebben gevonden. Plannen voor een ingrijpende renovatie van de centrale keuken liggen al gereed, het wachten is nu op de goedkeu ring. Voorts is een nieuw bouw voor de medische dien sten in voorbereiding, waarin laboratoria, apotheek, rönt- genafdeling en artsenkamers zullen worden ingericht. Maar voorlopig is de’ aan dacht geheel en al gericht op het in gebruik genomen, vol ledig gerenoveerde receptie gebouw. De portiersloge is ruimer en overzichtelijker ge worden. Het personeelsres- taurant voor tachtig perso nen is van alle gemakken voorzien, inclusief een royale keuken. Voorts bevat het gebouw een prettige ontmoetingsruimte voor patiënten en een grote en aantrekkelijke toneelzaal (250 stoelen) annex koffieka mer en foyer. Het bureau Spek Van Leeu wen heeft zelf het initiatief genomen om ook kunst in het project te integreren. Met kunstenaar Anke Mensink uit Waddinxveen is intensief samengewerkt. Daarbij is aansluiting gevonden bij de specialiteit van de kunste naar. Zij houdt zich de laatste j aren bezig met structuren en pa tronen onder de noemer ’van roots rythm’. Het sterk ge bogen plafond van de toneel zaal heeft een sprekende en zonnige hemelsblauwe kleur meegekregen. Met aan de on derkanten tal van lichte mo tieven, waarvan een aantal in reflecterende verf. ‘Want in de praktijk treden we vanaf het allereerste mo ment samen op. We doen het gehele proces gezamenlijk. Terwijl achter ons een appa raat van zes medewerkers staat - in totaal dus acht man - die met elkaar een veelzijdi ge deskundigheid vertegen woordigen. Daartoe behoort ook een binnenhuisarchitect'. Die veelzijdigheid is gemak kelijk terug te vinden in de variatie van bouwwerken die ting Waddinxveens Welzijns- in de loop de jaren in binnen- en buitenland door het bu reau werden gerealiseerd. Dit zijn er enkele: - Een opmerkelijke tandarts- WADDINXVEEN - De D66- gemeenteraadsfractie houdt maandagavond 18 december om half acht in het gemeente huis (Raadhuisplein) weer een groot fractieberaad. De belangrijkste onderwerpen van de avond zijn de plannen met betrekking tot het hoofd winkelcentrum in de Passa ge, het sportbeleidsplan en de verzelfstandiging van het be stuur van het openbaar on derwijs. Het D66 grootfractie- beraad staat open voor iedere belangstellende. Tevens zijn vanaf half acht de D66-raads- leden aanwezig voor een per soonlijk gesprek. dient de redactie van de meeste artikelen in de huidi ge verordening te worden ge wijzigd. Voor de duidelijkheid is derhalve een nieuwe veror dening opgesteld (Verorde ning afvalstoffenheffing 1996), waarin de grofvuilhef- fing is opgenomen. De datum van ingang van de heffing is gelijk gesteld aan het moment waarop het af- valstation operationeel wordt. Tijdens de behandeling van de nieuwe grofvuilregeling is door het college van B. en W. een toezegging gedaan inzake het opnemen van een bepa ling dat het college in bijzon dere gevallen ontheffing (kwijtschelding) kan verle nen. Aangezien de regeling voor kwijtschelding van gemeen telijke belastingen van toe passing is verklaard op de af valstoffenheffing, zal deze WADDINXVEEN - De Neder landse Bond van Plattelands vrouwen in Waddinxveen houdt donderdagmorgen 14 december om half tien een koffieochtend in gebouw De Vlieger (Staringlaan). Op de ze ochtend komt J. Huls uit Waddinxveen vertellen over computers. Hierbij komt al lereerst de geschiedenis van de computer aan bod. Verder wordt verteld wat voor appa raat een computer is en hoe deze werkt. Er kunnne ook spelletje op de computer wor den gedaan. Op woensdag 3 januari kun nen de meisjes en jongens die het leuk vinden samen enen ochtend en middag lang met acteurs werken aan een thea tervoorstelling en deze de zelfde middag nog presente ren. De voorstelling gaat over een trein vol met kinderen die rijdt door het ijzig koude Noord-Rusland. De trein komt ondanks het goede on derhoud tot stilstand. De machinist waarschuwt ie dereen in de trein te blijven omdat er wolven in de buurt zijn, maar nieuwsgierig als kinderen zijn stappen ze toch uit. Dan blijken deze wolven helemaal niet zo boosaardig te zijn. Met de kinderen wordt ’s och tends begonnen met het kij ken naar een korte mime- voorstelling. Daarna leren ze iets over mime, toneel, dans en beweging. ’s Middags werken de kinde ren aan him rol, worden ze geschminkt en verkleed in echte kostuums. Daarna volgt een generale repetitie. Om drie uur is de voorstelling waarnaar iedereen die dat wil mag komen kijken. Deelname kost ƒ2,50 (zelf een lunchpakket meenemen). Op geven kan bij de Stichting Jin. bouwlokaties ontstaat. Mi nister De Boer poogt nu in sa menspraak met maatschap pelijke organisaties en ande re overheden een visie te ont wikkelen over een ruimtelijke inrichting van het gebied. Ze heeft al laten weten zelf geen voorstander te zijn van grootschalige wo ningbouw in het Groene Hart. Een meerderheid van de on dervraagden is ook voor een restrictief woningbouwbeleid in het Groene Hart. Samen met de mensen die vinden dat WADDINXVEEN - Waddinx veen gaat een extra subsidie geven op de aanschaf van zonneboilers in nieuwe en be staande woningen in het Gouwedorp. B. en W. hebben dat de volgende week woens dagavond vergaderende ge meenteraad gevraagd. In het uitvoeringsplan ener giebeleid dat de raad in mei van dit jaar heeft vastgesteld staat het voornemen vermeld om, in aanvulling op de subsi dieregeling van het Energie bedrijf Midden-Holland, per 1 januari 1996 een gemeentelij ke subsidie te verlenen op zonneboilers van ƒ500,- voor zonneboilers in bestaande woningen en ƒ200,- voor zon neboilers in nieuwbouwwo ningen. Daarvoor is bij de vaststelling van het plan een budget beschikbaar gesteld van ƒ15.500,- per jaar. Voorgesteld wordt de subsi dieregeling ook te laten gel den voor non-profit-organisa- ties die een zonneboiler wil len installeren, overeenkom stig de regeling van het ener giebedrijf en van andere ge meenten zoals Gouda. De uitvoering van de subsi dieverordening zal geschie den in nauwe samenwerking met het energiebedrijf. Aan de mogelijkheid om bij de ge meente subsidie op zonneboi lers aan te vragen zal zowel door de gemeente als door energiebedrijf de nodige pu bliciteit worden gegeven. WADDINXVEEN - B. en W. hebben de volgende week woensdagavond vergaderende gemeenteraad ge- 'Herwin' voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Het voorprogram ma omvatte knutsel- en to neelactiviteiten. Op die ma nier konden de kinderen zich goed voorbereiden op de in houd van de theatervoorstel ling. bekeurd omdat hij teveel al cohol had gedronken (onge veer 0,6 promille). Hij kreeg een transactie van 320,- ‘Het moeten om zo te zeggen aangeboden. ’s Avonds laat werd een 26-ja- rige Waddinxveense automo bilist gecontroleerd die bij controle teveel gedronken bleek te hebben. Hij had on geveer 1 promille alcohol in zijn bloed. De renovatie van het mar kante receptiegebouw van Endegeest aan de Endegees- terstraatweg werd van a tot z - van ontwerp tot oplevering dus - verzorgd en begeleid door het bureau voor bouw kunde en architectuur Spek Van Leeuwen. Het voornamelijk uit rode steen opgetrokken gebouw dateert uit de jaren twintig. Bij de verbouwingen in de loop der jaren zijn verschil lende stijlen aan het gebouw toegevoegd. ‘Daardoor is het een verzame ling van allerhande bouwstij len geworden. Wij hebben willen voorkomen dat er nog eens een andere stijl aan werd toegevoegd', verklaart Waddinxvener Jan van Leeu wen. Hij is de feitelijke ontwerper van het bureau Spek Van Leeuwen, de naam waaron der een sluitende samenwer- bouwdisciplines opereert. Bouwkundige Jan Spek (43) en architect Jan van Leeu wen (47) vullen elkaar perfect aan. Van het begin af aan. Janny Blokzijl, pianiste Tiny Jan Spek begon een eigen bu- n-- j__ t-xx- -rrreau in 1981 in Leiden. De za ken ontwikkelden zich zo voorspoedig dat er behoefte kwam aan uitbreiding. Hij deed daarvoor een beroep op architect Jan van Leeuwen met wie hij al eeder had sa mengewerkt. De aanvankelijk vrijblijvende samenwerking kreeg zo’n ze ven jaar geleden een zakelij ke basis. De taakverdeling bleef echter zoals die was. Eén bureau door de scheiding van werkzaamheden in twee bureaus. Met elk zijn eigen cultuur. Architect Jan van Leeuwen (De Genestet in Moordrecht) ontwerpt, bouwkundige Jan Spek (Princehof in Leiden) leidt het vervolg: werkteke ning, bestek, begrotingen, projectbegeleiding en derge lijke. Zo wordt elk project be naderd door twee visies van uit verschillende hoeken. ophalen van grofvuil een ta rief van ƒ15,- per halve kubie ke meter te hanteren. De aangewezen weg om het voorgenomen grofvuiltarief in rekening te brengen is door dit tarief op te nemen in de gemeentelijke verordening afvalstoffenheffing. stoel in de hal van de eetzaal Als gevolg van deze opname de ruiten eruit sloeg. Vervol- dient de redactie van gens bedreigde hij met een stuk aluminium profiel de be wakers. Hij werd uiteindelijk door een mede-asielzoeker overmeesterd. In verband met de geestelijke toestand van deze man is hij elders in bewaring gesteld en zal hij in Waddinxveen niet terug ke ren. flats in de Bijlmer. - Bedrijfsruimten, zoals een drukkerij in Waddinxveen, een jachtwerf in Leidschen- dam en een woninginrich- tingswinkel in Hazerswoude. - Woningbouw - waaronder houtskeletbouw en een invul- project - in Moordrecht, Amersfoort en Utrecht. Het bureau Spek Van Leeu wen heeft derhalve ervaring opgedaan op een erg breed ge bied. Om vang en aard van de opdrachten liepen daarbij sterk uiteen. Maar de grootste gespeciali seerde deskundigheid werd opgebouwd in de gezond heidszorg. Een prominent deel van alle activiteiten van het bureau was daarop ge richt, vooral op de psychia trie. Door de jaren was Ende geest namelijk de grootste op drachtgever. Het begon destijds met nieuwbouw van een bewe- gingstherapiecentrum op het grote, heerlijk groene terrein van het psychiatrisch zieken huis in Oegstgeest. Een pro ject dat als het ware uit de grond moest worden getrok ken. Lang voordat de bouwaan- vraag werd ingediend zaten zij met opdrachtgevers al om de tafel om hel ’programma van eisen’ op te stellen. Het gebouw ging een aantal the rapieën herbergen, elk met zijn eigen behoeften. Met cen traal de ergonomische en kwalitatieve zorg voor de pa tiënten. Dat alles moest in tekst en getallen van het ’programma van eisen’ tot een harmoni sche eenheid worden geklon ken. Zo’n lijstje gaat dan naar het ministerie. Het zieken huis krijgt zijn principe-goed- keuring. Een stevig traject is reeds afgelegd voor er een te kenpotlood op papier kan. ‘Het programma van eisen vormt een essentieel onder deel bij elk project in de ge zondheidszorg. Omdat het ook het wat, hoe en waar aan geeft. Het is uniek dat wij het volledige traject begeleiden. Vanaf de samenstelling van dat programma van eisen tot en met de realisering'. ‘Ons bureau is ook op de hoog te van financieringswijzen en aanvraagprocedures van overheid en het College van Ziekenhuisvoorzieningen. Het is onze sterkste kant dat wij dat hele project kunnen leveren. Tegenstellingen kun nen zo worden voorkomen', aldus Jan Spek en Jan van Leeuwen. Jan Spek: Wbor de meeste plannen verzorgen wij ook het interieur. Niet alleen kie zen wij de stoelen en lampen, wij ontwerpen ook veel ge- bruikersmeubilair. Bijvoor beeld kasten en balies. Tij dens het gehele proces voeren wij ook de directie en assite- ren wij in budgetbewaking*. ‘Bij het ontwerpen zijn wij au- voor de werk (SWW) verzorgde zon dagmiddag 10 december in het centrum voor kunstzinni ge vorming Kreater (Kerk straat) de theatervoorstelling praktijkruimte op palen bij ‘T T Z'i’V’TÏ TTZ\ lx-", xj v v X-1 x>I w 4- xw 1 xx 1 - Een functioneel vervoers- centrum in Hazerswoude. - Renovatie van huizen winkels in Den Haag Delft. - De uitvoering van Neder lands grootste kleurplan aan WADDINXVEEN/OEGSTGEEST - De Waddinxveense architect Jan van Leeuwen heeft met zijn compag- non bouwkundige Jan Spek psychiatrisch zieken- aiïeen aan de rand van het huis Endegeest in Oegstgeest voorzien van een vole- Groene Hart mag worden ge- dig verbouwd en opnieuw ingedeeld receptiegebouw. bouwd is dat zelfs een zeer Beeldend kunstenares Anke Mensink uit het Gouwe- ruime meerderheid, namelijk dorp tekende voor een kunstzinnige inbreng. ruim 80% van de ondervraag den. Voor 11% maakt het niets uit of er in het Groene Hart wordt gebouwd en 4% heeft hierover geen mening. Het Groene Hart mag volgens de, inwoners geen monocul tuur worden. Een ontwikke ling waarin alleen het accent ligt op landbouw of alleen op recreatie heeft slechts de voorkeur van 3%. De meeste mensen pleiten voor een afge wogen combinatie van land bouw, natuur en recreatie. WADDINXVEEN - Er is brand uitgebroken in een schoorsteen in een woning aan de Burgemeester Troost- straat. Een balk op zolder bleek al in brand te staan. De bewoner heeft met een paar emmers water de zaak ge blust waarna de vrijwillige brandweer van Waddinxveen de klus heeft afgemaakt. GOUDA - Kroonprins Wil- lem-Alexander opent het nieuwe schoolcomplex van het Crabeth College in Gouda op donderdag 18 januari. Het Crabeth College is een school voor middelbaar be roepsonderwijs. De school is in 1980 ontstaan uit een fusie tussen vier Goudse MBO- scholen. Het Crabeth College biedt op leidingen op het gebied van administratie, dienstverle ning en gezondheidszorg, handel en techniek. Naast één-, drie- vieijarige opleidin gen verzorgt de school oplei dingen in het leerlingwezen. In totaal volgen 4.500 leerlin gen een opleiding aan de school. De start van de voorbereiding voor de nieuwbouwplannen was in 1990 tijdens de SVM- operatie (Sector Vorming Middelbaar beroepsonder wijs). Eén van de doelstellin gen van deze operatie was de opleidingen voor middelbaar beroepsonderwijs zoveel mo gelijk onder één dak te bren gen. De nieuwbouw van het Cra beth College heeft inmiddels geleid tot de opheffing acht nevenvestigingen het college in Gouda. kwijtscheldingsregeling tomatisch gelden grofvuilheffing. Het totaalbedrag aan kwijt scheldingen voor de grofvuil regeling zal naar verwach ting marginaal uitvallen. Een aanpassing van de begroting terzake achten B. en W. voor alsnog niet nodig. De exacte hoogte van de kwijtscheldin gen zal in de praktijk moeten blijken. WADDINXVEEN/DEN HAag - Het Groene Hart, waar Waddinxveen midden in ligt, is voor inwoners van de Randstad een geliefde plek om te recreëren. De helft van hen hecht grote waarde aan de rust, de afwisse lende natuur en het water. Slechts 2% van de Groene Hart-bewoners vindt dat er overal in het gebied nieu we woningen mogen komen. Dit blijkt uit het vorige week woensdag verschenen onder zoek ‘Het Groene Hart, draagvlak voor een groene impuls'. Het onderzoeksinsti tuut NIPO heeft de studie uitgevoerd in opdracht van het ministerie van VROM. In het onderzoek zijn bewo ners die in en om het Groene Hart wonen ondervraagd naar hun voorkeuren voor de toekomstige ontwikkeling van het gebied. Minister Margreeth de Boer (VROM) organiseerde diverse openbare gesprekken over de toekomst van het Groene Hart. Zaterdag was er een slotmanifestatie in de Grote Kerk in Den Haag. De ontwikkeling van het Groene Hart staat onder druk, zeker omdat er toekom stig een flink tekort aan valt er altijd iets te vieren! lL Hotel-Rest-Kegelhuis de Sluis Het bedrijfsterrein Doelwijk is op grond van het convenant Gouda-Waddinxveen-Moor- drecht en volgens het vastge stelde streekplan Zuid-Hol- land Oost bestemd voor be drijven in de transport- en distributiesector. Het bestaande terrein heeft in het huidige bestemmings plan ’Veilingterrein Brede- weg’ grotendeels de bestem ming bedrijven met de aan duiding veilinggebonden. Om de ontwikkelingen op deze lo catie te kunnen sturen is het noodzakelijk een voorberei- dingsbesluit te nemen. Volgens de huidige planning zullen in de loop van volgend jaar de werkzaamheden wor den gestart voor een bestem mingsplan voor het hele ge bied tussen rijksweg A20, Bredeweg, spoorlijn Gouda- Den Haag en de Zuidelijke Dwarsweg. Het te maken voorbereidingsbesluit kan zich vooralsnog beperken tot het voormalige veilingcom plex. installatie gesaboteerd. Weg- In een winkel in de Passage is een 28-jarige in Waddinxveen verblijvende man betrapt om dat hij iets stal. De man is overgedragen aan de politie. Na het betalen van een trans- is op heterdaad betrapt bij de actie is hij weer op vrije vee diefstal van een handtas in ten gesteld. het gemeentehuis (Raadhuis plein). Hij bekende ook nog In het weekeinde werd inge- een andere soortgelijke dief stal. Ook werd ingebroken in een houden wegens winkeldief- bedrijf in het bedrijvenpark Coenecoop. Men forceerde een slot om binnen te komen en vervolgens werd de alarm- genomen werd een grote hoe veelheid elektrisch gereed schap. WADDINXVEEN - De af- dleing Waddinxveen van de Nederlandse Bond van Plat telandsvrouwen vierde dins dagavond 12 december haar king van twee verschillende Kerstfeest in de recreatiezaal van Huize Souburgh (Prins Bernhardlaan). Er waren op tredens van het eigen koor onder leiding van dirigente Becqué en drs. Jeanette Kru ger uit Bergeijk, die een dia- lezing hield over de geboorte van Jezus. Zij vertelde dat Zijn geboorte pas vanaf het jaar 330 op 25 december ge vierd wordt. F- 1 De Waddinxveense architect Jan van Leeuwen (links op de foto) en bouwkundige Jan Spek van het goede bureau voor bouwkunde en architectuur Spek Van Leeuwen. De verandering in de Ziektewet is één van de op handen zijnde overheidsmaatregelen. Dat kan een bedreiging zijn voor de continuïteit van uw bedrijf... De Rabobank helpt u dit risico af te schermen. Samen met de arbodienst Stigas en Interpolis bieden wij u gemakkelijke en doeltreffende oplossingen waar u financieel gezond mee kunt blijven. Bel ons voor meer informatie. Burg. Colijnstraat 22, 2771 GD Boskoop Telefoon: 0172-214141 d la Carte restaurant tot 60 personen Bruiloften tot 180 personen i Huwelijks-diners Familie-diners Verjaa rdagen Gourmet-avonden warm- en koud buffet Kegel-avonden Hotel Pension Uw gastheren Paul La Crois Wim Broekmans. Parkeren op loopafstand Rijnkade Al, Bodegraven - Tel. (0172) 616 7 76 Wi Maandag en dinsdag gesloten^*- m

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1995 | | pagina 17