Burgemeester Waddinxveen stopt op 1 juli volgend jaar 38 van der linde INTERIEURVERZORGING GEGim DE LAAGST! PRIJS klein harwa 1006/1. Oorkonde voor vrijwilligers van Souburgh 40% korting op 40 stuks KARPETTEN G. van Ringelenstein stopt met supermarkt Voor de feestdagen naar Correct Gratis nakiiken van de fietsverlichting Kadotips! GROENSVOORDEWaddinxveen (170 x240) wol of synthetisch. VOUS Kerstconcert met Gouwe Songhers BOSKOOP - Het streekman- HAGGN NIEUW VERGROTING VAN UW FOTO (15X20 OF 20X30) KLAAR TERWIJL U WACHT kalkhoven VVD-raadslid Maria Wientjens nieuwe wethouder in het college D6 6-raad slid wil telefoonkaarten voor wenskaarten WADDINXVEEN/DEN HAAG - D66-gemeenteraads- lid Frans Bos heeft tijdens de rondvraag van de laatst ge houden gemeenteraadsverga dering tevergeefs geprobeerd het gemeentebestuur af te houden van het sturen van wenskaarten. De democraat had het geld liever willen be steden aan telefoonkaarten voor de asielzoekers aan de Zuidelijke Rondweg. b BURGERT CockiA' Smitsr Kerstviering in De Open Cirkel POUR pm2. A nog rijk gevuld met diverse 7ai■s’&'oZf Dorpstraat 38, Waddinxveen. Telefoon: (0182)61 23 73. OPLAGE 13.925 EXEMPLAREN IN ONZE TRENDSHOP: «W. MEGA-COLOR FOTI VIDEO AUDIO Zie pagina EE Zie onze advertentie elders in deze krant. Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Telefoon 0182-615594. Kantoor Kanaalstraat 10, 2741 HH Waddinxveen, Postbus 372, 2740 AJ, Telefoon 0182-630332, Telefax 0182-632633. Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 8.30-17.00 uur. HOUT, OIE BASIS. lecte gehouden ter bestrijding van de onkosten. Aan de avond wordt verder meegewerkt door het jonge renkoor Celeste en het tiener koor onder leiding van Yvon ne Keizer. Marijn Slappendel begeleidt op orgel, Marian de RIWA-Plusmarkt van G. van Ringelenstein (63) in handen van de sinds kort in Waddinxveen wonende P. Dirven (28). Via Sperwer Winkelbedrijven BV in De Bilt is hij de nieuwe eigenaar geworden van het on- Aan de verlichtingsactie wer ken mee Wielaard voor de fiets (Dorpstraat), Versluis Tweewielers (Beethovenlaan) en Tweewielers Henk van den Bor (Zuidkade). De reparatie van fietsen (dus geen bromfietsen) is geheel gratis. Alleen eventuele beno digde onderdelen en materia len zullen worden berekend. De actie in het kader van de PARFUMERIE MIERE BEL 0182 617689 WADDINXVEEN makelaardij b.v. Julianastraat 6 Waddinxveen tel. (0182)61 23 09 INBRAAKBEVEILIGING een zaak van vertrouwen door BERT J. WOUDENBERG Spectrum Encyclopedie De eerste Nederlandstalige encyclopedie op CD-ROM 149,90 Luxe Parker balpen met lederen "Letss of Lon don" agenda ƒ85,- Met onze cadeau peur vous service ■kunt u uw vrienden enl relaties met Kerst thuis verrassen Bent u ergens in Waddinxveen door ons op de foto gezet? Kom snel naar der de naam DIWA-Plusmarkt verdergaande bedrijf waar meer dan 60 mensen werken. Met het vertrek van Gerrit van Ringelenstein komt er een einde aan een van meer dan 40 jaar in de lo- diverse delen van het land en was reserve-officier bij de Ko ninklijke Landmacht. In 1968 werd hij burgemeester van Koudekerk aan den Rijn, werd in 1975 burgemeester van Haastrecht, Stolwijk en Vlist en kwam in 1982 naar Waddinxveen. Hij werd op donderdagmiddag 7 januari als opvolger van burgemees ter mr. A.G. Smallenbroek geïnstalleerd. Waddinxveens eerste burger kan worden gezien als de man achter de in tien jaar tijd volgebouwde en toch nog aar dig gevarieerde woonwijk Zuidplas en de ontwikkeling en opzet van het in architec tonisch opzicht flitsende be drijvenpark Coenecoop. algehele leiding is in handen van Jeroen Bosman. De ko ren zullen afzonderlijk en ge zamenlijk te beluisteren zijn. Op het programma staan be kende kerstliederen en er is ruimte voor samenzang. Be sloten wordt met het bekende ’Ere zij God’. Er is geen pau ze, het kerkgebouw zal voor deze gelegenheid worden ver sierd met smaakvolle orna menten. TEVENS KURK EN LAMINAAT op de een of andere manier in de prijzen viel. Daarna oogst te de keukenbrigade grote waardering met een Indisch buffet, dat tal van warme en koude gerechten bevatte. Op deze avond waren het niet de vrijwilligers die hand- en spandiensten ter ondersteu ning van de vaste personeels leden verrichten, maar nu be dienden de overige medewer kers deze groep. meentebegroting voor 1997 en de behandeling daarvan in de gemeenteraad in oktober volgend jaar. Zijn komende nieuwjaarsreceptie zou al de laatste zijn geweest als bur gemeester van Waddinxveen. Burgemeester Van der Lin den, die steeds in het midden heeft gelaten wanneer hij precies zou vertrekken, denkt dat een afscheid vlak voor de zomer het beste moment zou zijn. De wisselingen in het college nenkoor Die Gouwe Sanghers geeft een kerstconcert op maandag 18 december in de Hervormde dorpskerk van Boskoop. De aanvangstijd is 20.00 uur, entree is gratis. MEER DAN 90 SOORTEN PARKET va 69.50 WADDINXVEEN - Zoals het Weekblad voor Waddinxveen enkele weken geleden al aan gaf staat VVD-gemeente- raadslid en oud-onderwijze- res Maria Wientjens-van der Velden op de nominatie haar partijgenoot Karei van Soest, die per dinsdag 16 januari 1996 is benoemd tot burge meester van het Middenlim- burgse Heel, als wethouder op te volgen. KOPEN/VERKOPEN? Voor woonhuizen in Boskoop en Waddinxveen de makelaar. Bij veel bedrijven en ministe ries worden wenskaarten in zeer grote aantallen routine matig verstuurd. Daarmee zijn grote bedragen en aan tallen arbeidsuren gemoeid die door de massaliteit en het onpersoonlijke automatisme van de zakelijke kerstkaar- ten-verzending niet meer we zenlijk bijdragen aan het ver sterken van de relaties. Tijdens een radioprogramma van de VARA, waarin een ac tie aangekondigd werd dit jaar geen wenskaarten te stu ren, werd het standpunt van minister Margaretha de Boer (VROM) hierover gevraagd. Zij deelde mee dat haar mi nisterie enige tijd geleden be sloten had (evenals enkele andere ministeries) aan bur gers of bedrijven geen wens kaarten meer te sturen. Volgens haar zijn er enkele, niet omvangrijke, milieuvoor delen aan het verzenden van kerstkaarten verbonden. ‘Mijn opmerkingen waren echter vooral ingegeven door doelmatigheidsoverwegin gen. Een besluit over het plaatsen van advertenties is nog niet genomen1, aldus de bewindsvrouw. Dat betekent dat de Plasweg- bewoner geen bemoeienis meer zal hebben met de ge- De mooiste kerstkaarten vindt u bij ons! WADDINXVEEN - De wethouders J. Neele (PCW) en J.A. Hielema (CDA) zijn vorige week donderdag avond in Huize Souburgh getuige geweest van de hul diging van tientallen vrijwilligers, die zich met groot enthousiasme en toewijding inzetten voor zowel in- en als externe hand- en spandiensten. WADDINXVEEN - Rond de jaarwisseling komt de in De Waddinxveense - die don derdag 28 december 52 jaar wordt - zal maandag 8 janu ari in een extra gemeente raadsvergadering worden be noemd. De vrijgevallen plaats in de viermansfractie zal worden opgevuld door Henk Vink, eigenaar van een administratiekantoor in ad ministratieve en financiële dienstverlening. Het duo-raadslid (sinds vorig jaar maakt hij deel uit van de raadscommissie onderwijs en milieu) staat op de zesde plaats van de VVD-kandida- tenlijst en kreeg vorig jaar bij de gemeenteraadsverkiezin gen 24 stemmen. Maria Wientjens, die vorig jaar 256 stemmen op haar vergaarde, is getrouwd en woont aan het Distelveld. Zij maakt sinds 1986 deel uit van de Waddinxveense gemeente raad. In de loop der jaren be kleedde ze diverse (nineties binnen het basis- en voortge zet onderwijs. Binnen de libe rale fractie heeft ze het frac- tievoorzitterschap bekleed. Met het Waddinxveense ge meenteraadslid keert er weer een vrouw terug in het college van Burgemeester en Wet- Nu de voorgenomen fusie met het Goudse verpleeghuis De Riethoek en het zorgcentrum begin volgend jaar zijn beslag krijgt en Souburgh dan over gaat in de Stichting Zorgcen tra van de regio Midden-Hol- land, hechtte het gemeente bestuur van Waddinxveen er aan alle eigen vrijwilligers te huldigen. Dat gebeurde met uitreiking van een oorkonde voor de hele groep. De aanwezigheid voorzitter J. Slinger van Huize Soubur gh en mr. G.J. Blankemeyer, de in Waddinxveen wonende directeur van het verpleeg huis De Riethoek, onder streepte de goede relatie die inmiddels met het verpleeg huis is gegroeid. Directrice mevrouw G. Fahr- ner-van Os had met de mede werkers een feestprogramma voor de vrijwilligers in elkaar gezet. Na de uitreiking van de oorkonde volgde een vrolijke bingo, waarbij iedereen wel Het vrijwilligerswerk zal na de fusie overigens op dezelfde voet doorgaan met dezelfde mensen. Omdat de fusie ech ter toch een nieuwe periode inluidt, vond directrice Fahr- ner het een goed idee de vrij willigers nog één keer bij el kaar te halen om samen de vruchtbare samenwerking te vieren. Dat het gemeentebe stuur daar een officeel bewijs van waardering aan toevoeg de, verhoogde de feestvreug de aanzienlijk. WADDINXVEEN - Komende zaterdag 16 december zal van negen tot vier uur bij drie Waddinxveense rij wielhandelaren de fietsverlichting gratis kunnen worden nagekeken. HUIS-AAN-HUIS 51 e JAARGANG NUMMER 2471 WOENSDAG 13 DECEMBER 1995 iS^URSIAGFRl! van B. en W. - het vertrek van de tot burgemeester van het Middenlimburgse Heel be noemde wethouder Karei van Soest (WD) en de komende benoeming tot wethouder van Wel wordt na afloop een col- WD-gemeenteraadslid Ma ria Wientjens-van der Velden - waren voor hem in ieder ge val geen aanleiding zijn ver trek verder uit te stellen. Waddinxveens burgemeester, die op 1 januari 1994 voor het laatst werd herbenoemd, is nu ruim 28 jaar als burge- Jongenburger op piano. De meester werkzaam en is meer 1 1 1 i-j-----•- j dan 43 jaar ambtenaar. Hij werkte aanvankelijk bij gemeenten en provincies in WADDINXVEEN -Burge meester C.M. van der Linden heeft besloten op 1 juli vol gend jaar een punt te zetten achter zijn eerste burger schap van Waddinxveen. Hij zal zijn besluit binnenkort of ficieel aan commissaris der Koningin ir. J.M. Leemhuis- Stout en de Waddinxveense gemeenteraad meedelen. Kees van der Linden, begin deze maand 64 jaar gewor den, bereikt in december vol gend jaar de pensioengerech tigde leeftijd. Hoewel hij tot 1 januari 1997 zou kunnen aanblijven wil hij niet tot de laatste dag in functie blijven en gaat daarom een half jaar WADDINXVEEN - Volgende week woensdagavond 20 de cember om zeven uur houdt de hervormde ontmoetings- kring De Open Cirkel weer een bijeenkomst in De Schaapskooi aan de Nesse. De aanwezigen gebruiken ii cooa dan gezamenlijk een kerst- |*}_Ij maaltijd te houden. Tijdens de maaltijd wordt bij zondere aandacht besteed aan de viering van de geboor te van Jezus Christus, nu bij na tweeduizend jaar geleden. Er worden met elkaar enkele kerstliederen gezongen en ge- hetjvinkelcentrum Zuidplas (Zuidplaslaan) gevestig- luisterd naar declamatie en een kerstverhaal. |fotoshop| Exclusieve buroset met klokje en pen 89,90 Centraal Hervormde meente, voorzitter van de rabobank Waddinxveen, voorzitter van de Onderne mers Vereniging Waddinx veen (OVW), voorzitter van de Stichting Waddinxveense Bejaardenhuisvesting, voor- Hoewel hij geen dagelijkse zitter van de Stichting Natio- leiding meer zal geven aan nale Feestdagen Waddinx- zijn supermarkt is zijn leven veen, voorzitter van de On- --1 j x - derlinge Glasverzekering, se- cretaris-penningmeester van de Stichting Bibliotheekfonds ’Jacob in ’t Hol’, bestuurslid van het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf Ne derland (IMK), bestuurslid van de Stichting Saba (Stich ting Algemene Bijstand en Advies voor het midden- en kleinbedrijf), lid van de Huurcommissie Zuid-Hol- land en startersadviseur van de Kamer van Koophandel en Bedrijven voor Midden-Hol- ïand. Elders in dit Weekblad voor Waddinxveen meer nieuws over de overname van de Plusmarkt in het winkelcen trum Zuidplas. functies. Zo is de actieve Wad- dinxvener, die voor de PCW periode korte tijd lid is geweest van J -1 - - de gemeenteraad en presi- kale levensmiddelenbranche.dent-kerkvoogd was van de In die vier decennia heeft hij Centraal Hervormde Ge- zaken gehad aan de leplaan- hoek Eikenlaan, in de Sniep- galerij, Burgemeester Troost- straat (waar zijn vader als kruidenier begon), Bredero- laan (Luifelbaan) en Zuid plaslaan. publiekscampagne ’Fiets als een vorst, fiets verlicht’ is een initiatief van Veilig Verkeer Nederland, afdeling Wad dinxveen, de fietsersbond ENFB, afdeling Gouda en de plaatselijke rijwielhandela ren die belangeloos hun me dewerking verlenen. houders, De eerste was ere burgeres Lous Oosterbroek- Waagmeester, die in 1986 werd opgevolgd door de nu vertrekkende Karei van Soest. Maria Wientjens-van der Vel den is sinds kort heemraad van het waterschap Meer en Woude, waar oud-raadslid ing. Cees Kroes per 1 januari 1996 dijkgraaf wordt, alge meen bestuurslid van het hoogheemraadschap van Rijnland, lid van de bestuurs- regio Midden-Holland, vice- voorzitter van het Gouwe Col lege en lid van het Regionale Bureau Onderwijs Rijn streek. In het verleden was ze voor zitter van de ouderraad van de samenwerkingsschool voor HAVO-Atheneum, lid van de werkgroep didactiek van de samenwerkingsschool en lid van de oudercommissie van de openbare Mr. A. de Roosschool. Winkelcentrum Misschien hangt uw foto deze week in een van onze etalages en ontvangt u een leuk kade t.w.v. 25 gulden. Natuurlijk is de foto ook voor u! T-i.' J Tri eekblad voor addinxveen 1953 een eigen zaak 6. van Ringelenstein). //ét adZ-e^ u-oor- afaca cuófZe^rpeiHepeZtef K Zl R N ER 0 Dorpstraat 76 Waddinxveen Tel. (0182) 63 20 02 IWftLAAK 142 BMKDOP SUPER IS BETER SS ff ar svAat, carff^ ff ede-poef er- ea-e^t eer a-erse Zaffoer de&Ceffr f Rijnlandstraat 4, tel. (0182)61 61 19 WADDINXVEEN Burgemeester C.M. van der Linden vertrekt op 1 juli 1996 als burgemeester van veen. (Foto: Fejagrafie Ton Ben neneer) Spoorstraat 17-29 - 2801 BA Gouda Tel. 0182-518055 - Fax 0182-522926 I Waddinxveen Dorpstraat 39. Tel (0182) 61 22 98 Fax (0182) 63 02 30. G. van Ringelenstein toen hij als kruidenier op 18 december zaak startte op de hoek leplaan-Eikenlaan. (Foto: in Waddinxveen, Zevenhuizen en Moerkapelle Uw poelier: PASSAGE 17 WADDINXVEEN TEL. (0182) 61 08 18 Voor een geslaagd kerstdiner. I WD-gemeenteraadslid Maria Wientjens-van der Velden gaat de fcl1 uaaium cw vertrekkende Karei van Soest (WD) opvolgen als wethouder. (Foto: eerder weg te gaan. Archief). ':'r 1 r'; f' f

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1995 | | pagina 1