hand in hand naar kwaliteit C Nieuwe sponsors hockeyclub I1 Tweede editie staatsieportret ZONNEBANKEN Interliner in werkelijkheid (6) Gedeputeerde Ted Jansen (VVD): 'Overheid en bedrijfsleven Kerstzang van Vox Jubiïans Waddinxveners vinden hun woonplaats veilig GOUWE MEUBEL Burgemeester krijgt van CDA rapport aangeboden J 11 ff NCVB viert kerstfeest Ontdek óók onze Meubel- inruil mogelijk heden! HP De Schaapskooi Victorwijn bij Jan Tol Kerstzangavond in Moerkapelle Kerstzangavond in de Kruiskerk Nieuw podium voor scholen 1 d .Oe'aa9^aB oe Groenendijk O Alisun Cleosun Hapro Palm Beach Philips LEZERS SCHRIJVEN A «in T\\ GROTE COLLECTIE KERSTKAARTEN TV ST TH I om een bedrijf tot zijn recht te laten komen'. voor de bewoners van Groens- waard 3 en de Zuidplas sco ren de stegen en achterpaden hoog. De bewoners van de Oranje- De CDA-werkgroep Veilig heid bestaat uit Marijn van der Aa (Zuidplas), voorzitter Dorenda Gerts (St. Victor- wijk), Jos Groenendijk-Bem- hard (Groenswaard) en Dick Lekx (Vondelwijk). Woensdagavond 13 december om acht uur is er een CDA- vergadering in gebouw De Vlieger waar burgemeester Kees van der Linden verder in zal gaan op de inhoud van hetrapport. Ook het gemeentebestuur is bezig met het thema veilig heid. Met dit rapport wil het CDA tevens een bijdrage le veren aan de totstandkoming van het gemeentelijk inte graal veiligheidsplan. WADDINXVEEN - De afde ling Waddinxveen van de Ne derlandse Christen Vrouwen Bond (NCVB) houdt woens dagavond 20 december om kwart voor acht in De Hoek steen (Esdoomlaan) haar maandelijkse Die avond zal het kerstfeest worden gevierd. te gedaan bij de politie. Ongeveer de helft van de on dervraagden is van i dat er onvoldoende wordt ge daan in Waddinxveen ter be strijding van de criminaliteit. De achterpaden, stegen en tunnels worden in Waddinx veen het meest als onveilige plaatsen gezien. Met name ten een tweede editie van 450 exemplaren uit te geven. Over deze tweede editie is in middels in het land tumult ontstaan, omdat die tegen de berichten dat bezitters van de eerste editie een kort geding overwegen om het verschij nen van de tweede editie te dwarsbomen. Bij een zeefdruk bestaat geen verschil in kwaliteit en artis tieke waarde tussen bijvoor beeld een oplage van 200 en een oplage van 650. In de praktijk blijkt wel dat aan een ’eerste druk’ door verza- Met name uit de antwoorden die door de Waddinxveense geenqueteerden werden ge geven op de open vragen blijkt dat de Waddinxveners hun woonplaats als veilig be- wijk en de Vondelwijk vinden vooral de tunnels onveilig. Enkele plaatsen die door veel mensen als onveilig genoemd WADDINXVEEN - In het algemeen wordt Waddinx veen als een veilige woongemeente beoordeeld. Deze belangrijke conclusie kan worden getrokken worden uit een analyse van de resultaten van de CDA-enque- te ’Veiligheid in de Waddinxveense samenleving’. drie jaren slachtoffer is ge weest van een criminele ac tie, variërend van inbraak in de woning 10%) tot beschadi ging aan de auto (14%). Van deze mensen heeft slechts iets meer dan de helft aangif- plaatsen mijdt vanwege de (vermeende) onveilige situ atie. mening Als meest onveilige verkeers- voorziening worden de fiets routes genoemd. Het gaat dan vooral om de Juliana van Stolberglaan en de daaraan gelegen kruispunten, de Ka naalstraat, de Koningin Wil- helminasingel en de Bredero- zijn investeringen in pc’s en dergelijk, maar ook in syste- tuur zelf produceert. WADDINXVEEN/DEN HAAG - De Rijksvoorlichtings- dienst heeft in overleg met de Goudse kunstenares Carla Rodenberg besloten een tweede editie uit te ge ven van het door haar in zeefdruk vervaardigde por tret van koningin Beatrix, waarvan het originele olieverfschilderij in opdracht van de gemeente Wad dinxveen is gemaakt. De belangstelling voor het portret van de Goudse kun stenares was zo groot, dat na de publiekspresentatie in ok tober binnen drie dagen de oplage van 210 was uitver kocht. Om een deel van de vele an dere gegadigden, waaronder binnenlandse officiële instan ties en Nederlandse ambas sades, de gelegenheid te bie den alsnog dit portret te ver werven heeft de RVD in over- koor wordt gegeven vrijdag- leiding. De toegang is voor een ieder vrij. De jaarlijkse kerstzangavond in Waddinxveen is op zater- Het koor wordt begeleid door dagavond 23 december om dirigent Jan Mulder op piano, Fred Mak aan het orgel en Kees Alers op de dwarsfluit. De toegang is vrij. Verder zit de bus best goed. Na de eerste kinderziektes kan iedereen zitten. Er rijden twee bussen om 7.15 en 7.45 uur, wat willen we nog meer, je bent bijna altijd binnen drie kwartier bij Den Haag- Centraal Station. Met de auto lukt dat niet, als je de auto tenminste ergens moet par keren. Dat de Interliner overdag ook rijdt is mooi meegenomen. De tijd zal het leren of dat renda bel is. Van mij mag hij ook ’s zaterdags rijden. Lijkt me ge schikt om dan een dagje Den Haag te doen. De gevoelens van onveilig heid worden volgens de res pondenten met name veroor zaakt door slechte verlich- Rotterdam. Beide koren, met in totaal ruim 210 zangers en zange ressen, brengen hier onder leiding van dirigent Pieter Stolk vor ruim 2.220 mensen een keur aan kerstliederen ten gehore. Ook hier ont breekt de samenzang niet. Voor de begeleiding dragen zorg Jan Mulder op het grote Doelenorgel, André van Vliet aan de vleugel, Noortje van Middelkoop op de panfluit, Han Kapaan op de hobo en een koperkwartet. Als vocale soliste is uitgeno digd de sopraan Elma van den Dool, die met haar prach tige stem schitterde op het ju bileumconcert van Vox Jubi- lans in de Goudse St. Jans- kerk. Zij is zowel solistisch te horen als samen met het koor in on der andere de ’Kerstcantate’ Optical Waveguide Systems BV. Het felbegeerde kwaliteits certificaat werd overhandigd aan directeur Leo de Ruiter. Optical Waveguide Systems (OWS) is één van de werk maatschappijen van de Baas Bedrijven, met 900 werkne mers de grootste werkgever van Waddinxveen. ‘Ik ga niet uitleggen wat het ISO-certificaat inhoudt', al dus Ted Jansen. ‘Maar wie het gebouw van Baas Beheer alleen al aan de buitenkant van der Linden. Het rapport is het resultaat van de grote enquete die de CDA-werkgroep eerder dit jaar in Waddinxveen heeft ge houden naar de stand van za ken rond de de sociale veilig heid. Met behulp van een groot aantal vrijwilligers zijn 600 enquêteformulieren uitgezet onder de Waddinxveense be volking, verspreid over alle wijken. Hiervan zijn er 229 ingevuld en weer opgehaald, een score van 38,2%. Dankzij de mede werking van deze Waddinx veners kan een represenatief beeld worden gekregen van het veiligheidsgevoel in het Gouwedorp. men en bekabeling'. ‘Willen wij voorop blijven lo pen en meedelen in de inves teringen, dan zullen we voor durend aan de verbetering van de kwaliteit moeten blij ven werken'. Optical Waveguide Systems (OWS) is bij uitstek deskun dig op het gebied van data- en telecommunicatie via glasve zel. OWS werkt nauw samen met de Baas Bedrijven in to- taal-projecten, bijvoorbeeld bij het koppelen van netwer ken als Local Area Networks (LAN’s) en Wide Area Net works (WAN’s), die passen in Bij alle negatieve reacties op de Interliner wil ik wel iets positiefs zeggen. Ik reis sinds anderhalf jaar van Waddinx veen naar Den Haag, eerst met de spitsdienst nu met de Interliner. Het had van mij een spits dienst mogen blijven, maar alles is onderhevig aan ver anderingen, dus ook een bus lijn. Ik ben in ieder geval blij dat hij rijdt. Soms wat te laat ’s morgens (komt volgens mij door de aanleg vann een ro tonde op de Chopinlaan-Beet- hovenlaan, dus is van voorbij gaande aard). Ik hoef niet ex tra vroeg van huis omdat de Interliner niet voor de tijd vertrekt. WADDINXVEEN - De kinde ren van de protestants-chris- telijke Koningin Beatrixschool en Kardinaal Alfrinkschool (Zuidplashof) kregen feestelijk bezoek van Sint Nicolaas en Zwarte Piet. Bij die gelegen heid werd het nieuwe podium, dat is gemaakt door vrijwilli gers, door de Spaanse kinder vriend officieel ingewijd. Het nieuwe podium in de gemeen schapsruimte voor beide scho len zal dienst gaan doen voor toneel, voordrachten en feeste lijke gebeurtenissen. F WBJ7OJJBAT GELD van Geert Gringhuis en in een prachtige nieuwe bewer king van Pieter Stolk van het bekende kerstlied ’Stille Nacht’. Ds. P. Vermaat uit Maassluis verzorgt ook dit jaar weer de meditatie. Kaarten voor dit concert zijn in voorverkoop te verkrijgen bij boekhandel Burger in de Dorpstraat. De toegangsprijs bedraagt ƒ15,- voor volwasse nen (kinderen tot en met 12 jaar ƒ10,-). worden uitgegeven in deze sector. Dat is ruim drie pro- Ted Jansen prees het bedrijf cent meer dan dit jaar. Dat gelukkig dat het in een ge meente is gevestigd die ook aan kwaliteit werkt. Hij wees op de bestuursovereenkomst tussen Waddinxveen, Moor drecht en Gouda om in de re gio gezamelijk tot de ontwik keling van woningbouw- en bedrijvenlokaties te komen. De ook aanwezige burge meester C.M. van der Linden is één van de architecten van dat convenant. ‘Ook die over eenkomst draagt, net als OWS op haar terrein, bij aan kwaliteit in de werkomge ving', aldus Zuidhollands ge deputeerde. OWS fabriceert ook de door Ingenieursbureau Coene- coop, ook één van de Baas Be- bundelsplitsers, multi- depad, Noordtunnel, NS-sta- tions en de halte voor het openbaar busvervoer in de het CDA-rapport worden ook Zuidplas. conclusies getrokken en aan bevelingen gedaan. Uit de resultaten blijkt dat een aanzienlijk deel van de respondenten in de afgelopen ting, verlaten ligging van de plek, wildgroei of bosschages, vandalisme en overlast van rondhangende groepen. Éénderde van de ondervraag den geeft aan dat men over dag en ’s avonds bepaalde WADDINXVEEN - In tegen stelling tot wat eerder is be richt zal er vrijdagavond 15 december vanaf acht uur in de hervormde koffiebar de Schaapskooi (Nesse) een open avond worden gehouden voor 15-jarigen en ouder. Een week later verzorgt het kof- fiebarteam een eigen pro gramma. WADDINXVEEN - Zaterdag 16 december zullen vrijwilli gers van de Stichting tot In standhouding van de rooms katholieke St. Victorkerk (Zuidkade) de inmiddels be faamde Victorwijn aanbie den, waarvan de opbrengst bestemd is voor het restaura tiefonds. De verkoop vindt ff van Jan van Tol aan de leplaan. MOERKAPELLE - In Moer kapelle wordt vrijdagavond 22 december om half acht in het kerkgebouw van de Gere formeerde Gemeente onder het motto ’Komt allen teza men’ een kerstzangavond ge- 1 i waaraan r" WADDINXVEEN - ‘Er zijn mensen in de politiek die den ken dat ze het alleen wel kun nen en er zijn net zo goed mensen in het bedrijfsleven die zo denken. Dat is een mis- - vatting. Overheid en bedrijfs leven zullen hand in hand aan de kwaliteit van de woon-, werk- en leefomgeving moeten werken'. Dat zei de Zuidhollandse ge deputeerde Ted Jansen (VVD) vorige week maandag- het ISO-9Ö02-certificaat aan WADDINXVEEN - De Gere- formeeerde Kerk (Vrijge maakt) houdt zaterdagavond 16 december om acht uur een zangavond in de Kruiskerk (Passage). De toegang is vrij. Behalve veel samenzang zal er ook koorzang zijn. Naast een volwassenenkoor treedt er een gospelkoor en een dub- belkwartet op onder begelei ding van orgel en trompet en andere muziekinstrumenten. Ook zal er een Kerst-medita- tie worden gehouden. Aan het eind van de zangavond zal er gecollecteerd worden voor de evangelieverkondiging in het Westafrikaanse land Benin. Na afloop is er gelegenheid om een kopje koffie te drin ken. WADDINXVEEN - Zaterdag hebben H. Hooftman van Vol vo Hooftman BV (Coenecoop) en N. Vink van Vink Verzeke ringen (Zuidplaslaan) met de hockeyclub Waddinxveen een sponsorcontract afgesloten Algemeen directeur P.G.J. de het automatiseringsconcept Jong van de Baas Bedrijven wees erop dat het bedrijfsle ven - in het licht van dat kwa liteitsdenken - de voordelen melaars meer wordt gehecht dan aan een ’tweede druk’. De exemplaren van de tweede serie zullen de vermelding krijgen ’tweede editie’ en een nummering van 1 tot en met 450. Carla Rodenberg zal ook deze zeefdrukken persoonlijk pïaats*fn de gróentezaak signeren. - - - Bij de toewijzing van zeef drukken uit de tweede editie worden uiteraard ook diege nen betrokken die reeds op de eerste editie hadden inge schreven. laan-Staringlaan. Ook kruis- leg met de kunstenares beslo- punten en oversteekplaatsen worden door veel mensen als onvelig beschouwd. De speelplaatsen voor de kin deren zijn over het algemeen veilig te bereiken. Dit geldt in afspraak zou zijn. Zo zijn er het algemeen ook voor de ,J 1 scholen. Alleen vanuit de Oostpolderwijk, de Bomen- wijk en de St. Victorwijk zijn de scholen minder goed be reikbaar. Hoewel Waddinxveen over wegend als veilig wordt be oordeeld, blijkt uit de enquete dat er op diverse gebieden het nodige kan en moet gebeuren om de onveiligheid weg te ne men en de veiligheid te ver groten. Dit heeft betrekking op onder andere de onveilige plekken en de vekeersvoor- zieningen. Het rapport geeft tal van aan bevelingen die verbetering jn de situatie kunnen brengen. Een aantal voorbeelden hier van zijn: aanpassing vann de verlichting in Waddinxveen, voorlichting op het gebied van inbraakpreventie, speci fieke aandacht voor de onvei lige plaatsen, het aanpakken van wildgroei, snel reageren op vandalisme en de aanleg van fietspaden. Het CDA zal proberen om de aanbevelingen uit het rap port van invloed te laten zijn op de besluitvorming over de veiligheid in Waddinxveen. van de gebruiker. Naast glas vezel wordt in sommige daar toe geëigende projecten ook de gemoderniseerde koperlei- niet van de electronic high- ding toegepast. way. ‘De bekabeling van Neder land biedt veel meer moge lijkheden dan dertig tv-kana- drijven, ontworpen optische len in de huiskamer brengen, bundelsplitsers, iIff Het biedt een scala van moge- plexers, sensoren en compo- lijkheden voor tweerichting- dataverkeer'. ‘Het komende jaar zal vol bekijkt, ziet de kwaliteit eraf gens onderzoekers in Neder- voor een periode van drie jaar. De naam van Vink Verzeke ringen zal het shirt van het eerste herenteam sieren en het eerste damesteam zal het logo dragen van Volvo. WADDINXVEEN - De Hervormde Gemengde Zangver eniging Vox Jubiïans sluit dit jaar af met kerstcncer- ten in Strijen, Waddinxveen en in Rotterdam (De Doelen). Haar jeugdkoor geeft een eigen concert in Bleswijk. Waddinxveense samenleving4 aan burgemeester Kees Vox Jubiïans, dat in verband met haar 50-jarig bestaan kan terugzien op een vol jaar met vele hoogtepunten, be reidt zich intussen goed voor op het geven van de drie kerstconcerten, deels in sa menwerking met haar jeugd koor. Het jeugdkoor van Vox Jubi- lans bijt de spits af door het geven van een kerstconcert ten bate van Hulpactie Woord en Daad. Deze stichting probeert onder meer met zangavonden be kendheid te geven aan haar werk en geld in te zamelen voor hun projecten in ontwik kelingslanden. ff gr - ff< --'w WADDINXVEEN - Landelijk CDA-vice-voorzitter mr. Tineke Lodders-Elfferich woont zoals aangekondigd vanmiddag (woensdag 13 december) om half vijf in de trouwzaal van het gemeentehuis (Raadhuisplein) de aanbieding bij van het CDA-rapport ‘Veiligheid in de schouwen. Het eindrapport van het on derzoek naar de veiligheid in Waddinxveen is vanmiddag worden, zijn Gouwebos, Wad- woensdag 13 december) overhandigd aan burgemees ter C.M. van der Linden. In nenten. Deze optische apparatuur wordt onder meer toegepast in twee-richtinggebruik van stralen. Het is een goed decor land rond 14 miljard gulden glaskabelsystemen en verbe- i.-i.xx. -j- -- jtering van de betrouwbaar heid van het glasvezelnet. OWS is het enige bedrijf in Nederland dat deze appara- haïf acht in de hervormde Brugkerk (Kerkweg-Oost). Aan deze avond werken naast Vox Jubiïans en het jeugd koor onder leiding vap Pieter Stolk het kinder- en tiener koor De Zangvogels mee. Bei de koren zingen onder leiding van hun nieuwe dirigente Da- niëlle van Laar. Zij heeft van af de zomervakantie de muzi kale leiding van De Zangvo gels overgenomen van Yvon ne Keizer. Daniëlle, een in Gouda wonende oud-Wad- dinxveense, geniet ook grote bekendheid als dwarsfluitis- te. Nog onlangs was zij als zo danig op tv te zien in het pro gramma ’Nederland zingt’ van de Evangelische Omroep. Op de kerstzangavond in de Brugkerk zal zij dit instru ment ook bespelen in de mu zikale begeleiding van Vox Jubiïans. Henri Adema zal deze avond de begeleiding van koor- en samenzang ver zorgen op het orgel. Naast veel bekende kerstlie deren staat er ook een grotere werk ’Hail to Thee, Thou new-born King’ van Vox Jubi- lans en het jeugdkoor op het programma. Ds. H. Schipaan- boord zal de avond openen en sluiten. Ook hier is de toe gang weer vrij. Op de ochtend van Tweede houden waaraan alle vijf Kerstdag (dinsdag 26 decem- Moerkapelse koren meewer- ber om half elf) geven Vox Ju- ken: het ouderenkoor, twee bilans en het jeugdkoor het gemengde koren, een jeugd- jaarlijkse kerstconcert in de (Esdoomlaan) haar koor en een jongerenkoor. De grote zaal van De Doelen in vergadering, orgelbegeleiding is in handen van onder andere Peter Ver- weij. De toegang is vrij. ff? Koninginneweg 11 d,- Boskoop Zaterdagavond 16 december om acht uur zingt het grote koor Vox Jubiïans onder de inspirerende leiding van diri gent Pieter Stolk in de geheel met echte kaarsen verlichte grote- of St. Lambertuskerk in Strijen. Dit concert wordt dan ook aangekondigd als ’Kerstconcert bij kaarslicht’. Vox Jubiïans wordt deze avond niet zoals gebruikelijk de Stichting begeleid door hun vaste bege- leider Jan Mulder omdat deze elders verplichtingen heeft, maar door de jonge Goudse organist Henri Adema. De Strijense predikant ds. J. van Doom, oud-Waddinxve- ner en tevens oud-lid van Vox Het concert van het jeugd- Jubiïans, heeft deze avond de avond 15 december om acht uur in de Nederlands Her vormde Kerk van Bleiswijk. L -ff'ff v .ffffff—(g F «ff PAGINA 21 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN - WOENSDAG 13 DECEMBER 1995 Heel en Bob van Heyst de «on- Met kerstzang besluit de Hervormde Gemenqi ir vol activiteiten rond het 50-jarig bestaan. (F o ■ff T Ml .:ffff-:’ Let op! 's Avonds geopend ff donderdag' l KOOPAVOND' Heerhugowaard Pascalstraat 16, ind.ter. Zandhorst Tel. (072) 571 80 88 Alphen aan den Rijn Steekterweg 78 Tel. (0172) 49 38 44/45 LET OP! Zondag 17 dec. KOOPZONDAG van 10.00 tot 17.00 uur WELS/ WAT/fs '800,-J Verkoop van: maandag t/m vrijdag van 10.00-21.00 uur, zaterdag van 10.00-17.30 uur f Regentesseplantsoen 52 (Centrum hoek Kteiweg-Kleiwegbrug) 2801 CM Gouda. Telefoon 0182-529904 J. DE BRUIN Linzenakker 10, Waddinx veen Dirigent Pieter Stolk. (Foto: ArchiefEO). Waarom een oud model caravan ol vouwwagen uit de verhuur kopen, terwijl u voor bijna dezelfde prijs een nieuw model 1996 Hobby Dethleff caravan of André Jamet L vouwwagen kunt kopen op levering voorjaar, tegen THEO STET AKTIE-PRIJZEN. ik Tevens 1001 artikelen in onze kampeersupermarkt tegen NL scherpste prijzen, o.a.: XSP gasfles gevuld 5 kg ƒ49,95 vulling 5 kg ƒ9,95 blokbatterij ƒ4,- 2% liter toilet- mp vloeistof ƒ9,95 wintertent, bekend merk ƒ495,- kachels en toebehoren 10% kor- ting ’slaapzak in hoes ƒ19,95. NU OPRUIMING SHOWMODELLEN CARAVANVOORTENTEN: BIJNA HALVE PRIJS. Deze rubriek staat ter vrije beschikking van elke lezer van het Weekblad voor Waddinxveen. Brieven die de grenzen van het fatsoen of van het recht op privacy te I buiten gaan worden geweigerd. Anonieme brieven worden niet gelezen. Brieven onder 1 pseudoniem worden wel geplaatst, mits de redactie de schrijver van naam kent. Op de foto worden onder toeziend oog van de eerste elftalspe- lers Marieke Kodde, Willemijn van I' traden getekend door H. Hooftman, W.A. van Heel (namens de hoc keyclub Waddinxveen) en N. Vink. _1 _11 ‘121_2 Het kwaliteitscertificaat wordt door Zuidhollands gede puteerde Ted Jansen (WD) uit- middag bij de uitreiking van gereikt aan Leo de Ruiter, direc- I„ 1 ISO 2222 ™ffff1i teur van Baas-dochter Optical het Waddinxveense bedrijf Waveguide Systems (OWS). Brugweg 2 - 2741 KX Waddinxveen Telefoon 0182 - 617705 - Telefax 0182 - 610774 2°HN£C0Mi .Van300,-tt Met kerstzang besluit de Hervormde Gemengde Zangvereniging Vox Jubiïans uit Waddinxveen een i 'ff. i«rtsi /-ff -pj Ie?’ - -

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1995 | | pagina 21