WADDINXVE P. Dirven nieuwe eigenaar GEKLEED ZONDAG 17 DECEMBER GROENOORDHALLEN LEIDEN Plusmarkt in wijk Zuidplas \-n VJt'- I f de SNUFFELMARKT... de gezelligste rommelmarkt van Nederland Israëlavond baptisten Dufs mode ander-l^p Majoor Bosshardt bij kerstconcert van De Gouwestem CDA houdt groot- fractieberaad ^*>5 1 1 CENTRAAL MELDPUNT ZORG RUIMTELIJKE ORDENING G E OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN EN MEDEDELINGEN WIJZIGINGEN HUISVUILOPHAALDIENST VERGADERINGEN WINTERWETENSWAARDIGHEDEN BOUWZAKEN EXPOSITIE IN RAADZAAL GROEN WOONKRANT f een J van ruim 40 jaar in het krui- deniersvak af. Hij begon met één winkelmeisje - de nu in Canada wonende Riet van ’t Slot - op 18 december 1953 in in zijn werk altijd een vaste koers te hebben willen varen, een strakke discipline te heb ben willen aanhouden en een rechte lijn te hebben willen trekken. groeit. Door de jaren heen is er in de landelijke media en vakpers veel geschreven over de Wad- dinxveense Plusmarkt. Over het bedrijf verschenen maar liefst 63 publikaties. TROS- Het mannenkoor zingt op die avond graag gehoorde aloude kerstliederen en enkele be kende negro spirituals. Dit maal zal de bekende majoor Alida Bosshardt van het Lé ger des Heils uit Amsterdam hierbij aanwezig zijn voor het houden van een kerstbood schap. De kerstzangavond is tradi tioneel vrij toegankelijk. Aan deze entreeregeling is het mannenkoor zeer gehecht. Wel wordt een collecte gehou den voor het werk van majoor Bosshardt in Amsterdam. de organisatoren hopen op een goede opbrengst van de collecte. Voor het grootste deel van de onkosten van het concert zijn sponsors gevon den zodat een mooi bedrag voor het werk van de majoor kan overblijven. Openingstijd: ZONDAG 10-17 uur Gerrit van Ringelenstein zijn medewerkers als afscheid la ten weten. De hartelijkheid en de hart verwarmende reacties op zijn vertrek hebben bij hem in de afgelopen weken veel losge maakt. Dankbaarheid viert daarbij de boventoon. Hij vindt het bijzonder fijn te we ten dat hij geen zinkend schip achter laat, maar een schitte- WADDINXVEEN - De Ri- wa-supermarkt, die sinds het van start gaan van het winkelcentrum Zuid plas in 1989 bestaat, krijgt rond de jaarwisse ling in de persoon van P. Dirven (28) een nieuwe eigenaar. Hij heeft het bedrijf via Sperwer Win kelbedrijven BV in De Bilt overgenomen van G. van Ringelenstein (63), directeur-eigenaar van Riwa Supermarkten BV. De nieuwe naam wordt Diwa-Plusmarkt. ‘Ik heb altijd geprobeerd de belangen van mijn werkne mers en van onze klanten zo goed mogelijk te dienen, nim mer dat van de enkeling. Wie goed was, was goed, Wat fout was, was fout. En wat niet waar was, wat niet waar. Zo simpel is het leven, zelfs het WADDINXVEEN - Zaterdagavond 23 december om half negen is er de jaarlijkse kerstzangavond in de Waddinxveense Ontmoetingskerk (Groensvoorde) van het Christelijk Waddinxveens Mannenkoor De Gouwestem. WADDINXVEEN - Vrijdag avond 15 december om half negen is er een kerstbingo in De Boog (C. Huygenslaan). Zoals altijd zijn er weer mooie prijzen te winnen. te meter op de hoek leplaan- Eikenlaan. Zijn vader had toen nog een kruidenierszaak in de Burge meester Trooststraat. In no vember 1957 nam hij een nieuwe winkel in gebruik in rend bedrijf, dat nog dagelijks P. Dirven werd in het Bra bantse Ulvenhout geboren. Hij behaalde in Breda zijn HEAO-diploma en werkte als j 1 _1L.” 1 ten in Rotterdam (Sperwer) kan profiteren, en in Dordrecht (Edah). Sinds kort is de nieuwe eigenaar van Diwa-Plusmarkt CV woonachtig in de Zuidplas. De jonge Waddinxveense on- Het concert wordt instrumen taal omlijst door Anja van der Maten (hobo) en Liselotte Fennema (panfluit). De koor zang zal worden begeleid op orgel en piano door Ben Kra mer. De algehele muzikale leiding is in handen van Mar tin Mans, de Waddinxveense dirigent van het mannenkoor. De koorzang zal worden afge wisseld door samenzang van kerstliederen. Ook is er op het programma plaats inge ruimd voor een tweetal Kerstfantasiën van Martin Mans voor orgel, hobo en pan fluit. K s'0°n dernemer is vast van plan de bloeiende Plusmarkt in het winkelcentrum Zuidplas ver der uit te breiden. Hij spreekt over een uitdaging bij een mooi bedrijf. Zo komt er in ieder geval spoedig een kassa bij en zal het gehele interieur worden opgefrist. Bij al zijn werk zaamheden wil hij echter graag blijven luisteren naar de wensen van zijn klanten om het hen naar de zin te ma ken. Hij ziet voor zijn bedrijf start te gaan. volop nieuwe kansen wegge- Gerrit van Ringelenstein zegt bedrijfsleider bij supermark- legd, waar de consument van Het werk in de supermarkt zal worden gedaan met het zelfde team. Ook de winkeltij den blijven hetzelfde. Zoals bekend is de Plusmarkt op maandag geopend van 13.00- 18.00 uur, op dinsdag tot en met vrijdag van 8.30-18.00 uur, op zaterdag van 8.30- 17.00 uur en op donderdag avond tot 21.00 uur. Met de verkoop van de druk- WADDINXVEEN - Vrijdag- beklante supermarkt aan de avond 15 december om half Zuidplaslaan sluit Gerrit van negen start de baptistenge- Ringelenstein een loopbaan leven in de supermarkt', heeft meente ’Ichthus’ in het een- -1X1- - trum voor kunstzinnige vor ming Kreater (Kerkstraat) met een aantal thema-avon- den over Israël. De opzet van de avonden heb- een winkeltje van 30 vierkan- ben niet het karakter van een A 1 1 T 1 lezing. Het is juist de bedoe ling gezamenlijk over dit on derwerp na te denken. Lei draad daarvoor zal Romeinen 11 zijn. Ook zal er aandacht zijn voor de toekomst. WADDINXVEEN - Maandag avond 18 december vanaf acht uur houdt de CDA-ge- meenteraadsfractie in het ge meentehuis (Raadhuisplein) het laatste grootfractiebe- raad van dit jaar. Er zal die avond met name aandacht worden geschonken aan de Nieuwe Algemene Bijstands wet (NABW), die op 1 januari ingaat. F. Kentin en B. de Ko- ning van de afdeling sociale zaken van de gemeente zul len vertellen wat die NABW inhoudt en wat de gevolgen voor Waddinxveen zullen zijn. tv en RTL-tv kwamen er fil men. Voor bedrijfsgebruik werden 14 videobanden gemaakt. De Waddinxveense supermarkt werd vijf keer uitgeroepen tot één van de tien beste in Ne derland. Eenmaal deed het bedrijf mee aan de verkiezing van supermarkt van het jaar. Temidden van 350 deelne mers veroverde de Waddinx veense Plusmarkt de derde plaats. de winkelgalerij ’de Sniep’. Vervolgens nam hij de zaak van zijn vader over en ver dubbelde in oktober 1964 de winkelruimte aan de leplaan. In 1969 ging hij met zijn der de zaak aan de Brederolaan (winkelcentrum Luifelbaan) van start, welke ruimte in 1974 werd verdubbeld. De zaak in de Luifelbaan werd in 1989 verkocht om in de nieu we woownijk Zuidplas met een nieuwe supermarkt van "OWÜ'oo< 1 Pagina 3 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN - WOENSDAG 13 DECEMBER 1995 T E E E N M (0182} 624 624 Roosje Voshoeve (speelveld) 3 essen op het speelveld Piasweg Maandag 25 december wordt geen huisvuil opgehaald; Dinsdag 26 december wordt geen huisvuil opgehaald; Vrijdag 29 december wordt normaal het huisvuil opgehaald. Maandag 1 januari wordt geen huisvuil opgehaald; Woensdag 3 januari wordt normaal het huisvuil opgehaald; Donderdag 4 januari wordt normaal het grofvuil opgehaald; Vrijdag 5 januari wordt normaal het huisvuil opgehaald. Waddinxveen bekend de volgende aanvragen te het oprichten van drie vlaggemasten Coenecoop 210 Verleende bouwvergunningen/ingestemde meldingen Henegouwerweg 13 Bloemendaalseweg 22 het oprichten van een onderheid terras Henegouwerweg 14 Vijverlaan 41 Verleende kapvergunningen Anna van Burenstraat 6 De woonkrant vindt u op pagina 6 van dit weekblad. Oranjelaan (bij school) 3 esdoorns in het trottoir De agendastukken liggen op werkdagen tijdens kantooruren in de lees kamer (in de tijdelijke huisvesting) van het gemeentehuis ter inzage. Raadhuisplein 1 Postbus 400, 2740 AK 624 680 624 500 610 401 624 524 624 760 612 5701 het gedeeltelijk veranderen en het vergroten van een woning het plaatsen van een dakkapel op het achter- geveldakvlak het gedeeltelijk veranderen en het vergroten van een woning 1 boom welke reeds gerooid is in verband met bouwactiviteiten Een verzoek aan u: geef de gladheidsbestrijdingswagen tijdens hun werkzaamheden de ruimte, ook voor hen zijn de wegen glad. Zodra de vorstperiode voorbij is, kunnen de containers weer normaal wor den geledigd. Het gescheiden aanleveren van G.F.T.-afval en restafval in respectievelijk de groene en grijze container is dan weer goed mogelijk. De reinigingsdienst doet haar best om de containers zo goed mogelijk te ledigen. Dit doet zij door, tijdens de lediging, de container extra te schud den en soms een tweede keer omhoog te laten gaan. De wijken bestaan echter uit ongeveer 1.400 adressen, zodat men wel moet ’’doorgaan” om ervoor te zorgen ’s avonds op tijd klaar te zijn. De volgende tips worden gegeven om de overlast voor uzelf zoveel moge lijk te voorkomen danwel te beperken: 20 essen in de berm; hiervoor worden nieuwe essen terug geplant Het Centraal Meldpunt Zorg, Prins Bernhardlaan 9,2741 DV Waddinxveen is van 27 december tot en met 29 december 1995 gesloten. In de week van 25 t/m 31 december 1995 wordt het huisvuil (groene con tainer) als volgt opgehaald: Woensdag 27 december wordt normaal het huisvuil opgehaald, alsmede het huisvuil van maandag 25 december; In de week van 1 t/m 7 januari 1996 wordt het huisvuil (grijze container) als volgt opgehaald: De expositie is te bezichtigen op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur. Boven dien op de donderdagavonden van 19.00 tot 20.30 uur en op de zaterdag middagen van 13.00 tot 16.00 uur. Nadere informatie kan worden verkregen bij de dienst Openbare Werken en Bedrijven, doorkiesnummer 62 45 00. BOUWPERCEEL Coenecoop t.o. nr. 570 BOUWPERCEEL Brugweg 36 AARD VAN HET BOUWPLAN het gedeeltelijk veranderen en het vergroten van een woonhuis AARD VAN HET BOUWPLAN het oprichten van een bedrijfsgebouw met kantoorruimte Tot en met 19 december 1995 wordt in de raadzaal van het gemeentehuis een expositie gehouden met werken van Carla Rodenburg, genaamd "Koninklijke Portretten”. Het register van verleende bouwvergunningen en meldingen waarmee is ingestemd ligt ter inzage bij de dienst Openbare Werken en Bedrijven, waar tevens inlichtingen kunnen worden gevraagd. Verzoek om vrijstelling ex artikel 18a De burgemeester van Waddinxveen maakt bekend dat de navolgende mel dingen zijn ontvangen: 1Wijk Zuidplas 1990 (Mira ongenummerd, ter hoogte van Pollux 20): het oprichten van een transformatorstation; 2. Kielkade 53: het geheel vernieuwen en het vergroten van de schuur in de achtertuin. De bouw zal niet geheel in overeenstemming zijn met de ter plaatse gel dende bestemmingsplannen: 1. Landelijk Gebied West; 2. Dorpstraat. Doch de afwijkingen zijn van beperkte betekenis: zogenoemde ’’kruimelge- vallen” als bedoeld in artikel 18a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en beschreven in het Besluitmeldingplichtige bouwwerken. In dergelijke geval len zijn Burgemeester en Wethouders bevoegd om vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan zonder voorafgaande planologische procedure. Burgemeester en Wethouders zijn voornemens ten behoeve van genoemde meldingen deze vrijstelling te verlenen. In verband hiermede liggen de mel dingen voor eenieder ter inzage met ingang van 14 december 1995 gedu rende twee weken, tijdens werkdagen van 08.30 uur tot 12.30 uur, bij de Binnengekomen bouwaanvragen/ingediende meldingen Ingevolge het bepaalde in artikel 41 van de Woningwet maken Burgemees ter en Wethouders van hebben ontvangen: Bewoners kunnen bij de gladheidsbestrijding echter ook zelf een handje hel pen door bij ijzel en sneeuwval het trottoir voor de eigen woning begaan baar te maken en te houden. Zeker voor mensen die wat minder goed ter been zijn, is het van groot belang dat ook de stoepen schoon zijn. Voor eventuele verdere informatie kunt u zich wenden tot de dienst Open bare Werken en Bedrijven, van de gemeente Waddinxveen. Namens de medewerkers van de gladheidsbestrijding hartelijk dank voor uw medewerking. 1druk het afval in de container (vooral G.F.T.) niet aan; 2. zet de container de avond voor de lediging in een vorstvrije ruimte (bij keuken, garage o.i.d.) Enige stankoverlast is voor deze ene nacht hierbij niet te verwachten; 3. zet de container liefst zo kort mogelijk voor de aankomst van de vuilnis wagen buiten; 4. als bij een langdurige vorstperiode met name de groene container te vol raakt, kunt u het G.F.T.-afval, hoewel dit eigenlijk niet de bedoeling is, tij delijk in de grijze container deponeren. De gemeentewerf aan de Noordkade 48 is op 25 en 26 december 1995 en 1 januari 1996 gesloten. Op deze dagen zijn er dus geen mogelijkheden om huisvuil of grof huisvuil te brengen. Volgens de gemeentelijk afvalstoffen verordening mag het huisvuil uitsluitend op de afhaaldag aan de Reini gingsdienst worden aangeboden. U wordt derhalve dringend verzocht het huisvuil op de daarvoor aangewezen dag op de straat aan te bieden, omdat er anders veel zwerfvuil ontstaat in de gemeente. Gedurende de genoemde termijn kunnen tegen het voornemen om de vrij stellingen te verlenen door eenieder schriftelijk bedenkingen worden inge diend bij Burgemeester en Wethouders van Waddinxveen, Raadhuisplein 1 te Waddinxveen (postadres: postbus 400,2740 AK WADDINXVEEN). OPENINGSTIJDEN Het hele gemeentehuis elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur. in de middaguren kunt u alleen terecht op afspraak. Sectie Burgerzaken ook op donderdagavond van 19.00 tot 20.30 uur. Gemeentewerf, voor afgifte (grofjvuil en K.C.A. elke werkdag van 08.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur. SPREEKUREN Burgemeester en wethouders alleen na afspraak via de secretaresses. Sociaal raadsvrouw op werkdagen (behoudens de woensdagen) van 09 00 tot 12.30 uur of na telefonische afspraak. Tijdens bovenstaande vergadering kunnen niet-leden gebruik maken van het spreekrecht. Over die regels die daarbij gelden is in het gemeentehuis een brochure verkrijgbaar. Op de agenda o.a.: - Voorstel inzake toelating nieuw gemeenteraadslid. - Voorstel inzake budgetsubsidiëring in Waddinxveen. - Voorstel tot het vaststellen van een voorbereidingsbesluit voor een gedeelte van het bedrijventerrein Doelwijk. - Voorstel inzake de intentieverklaring tropisch hout met FSC-keurmerk. - Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet ten behoeve van het project opheffing funderingsgebreken en woningverbetering in het kader van de Wet Stads- en Dorpsvernieuwing. - Voorstel tot vaststelling van de derde serie wijzigingen van de Bouwver ordening. - Verordening afvalstoffen heffing 1996 ten behoeve van tariefstelling grof- vuilregeling. - Voorstel tot vaststelling van een nieuwe Algemene Plaatselijke Verorde ning. - Voorstel tot instemming met de wijziging van de statuten van het Ener giebedrijf Midden-Hoiland. - Voorstel tot vaststelling van een subsidieverordening zonneboilers. - Voorstel tot vaststelling van de verordening toeslagen op en verlagingen van de bijstandsnorm. - Voorstel tot goedkeuring van Handhavingsbeleidsplan 1996 nAbw. - Voorstel tot wijziging bijzondere bijstand in het kader van de nAbw. - Voorstel bestedingen rijksbijdrage Sociale Vernieuwingen 1995. - Voorstel tot uittreding Stichting Arbeid Midden-Hoiland. - Voorstel tot continuering/evaluatie Aanvullend Openbaar Vervoer. - Voorstel tot verplaatsing van de noodlokalen aan Mauritslaan 55. - Voorstel tot beschikbaar stellen van een krediet ten behoeve van het opstellen van een sportbeleidsplan. - Voorstel tot wijziging van hoofdstuk 8 van de Gemeentelijke Arbeids voorwaardenregeling. - Voorstel tot wijziging CAR/UWO. - Voorstel tot het vaststellen van een aantal begrotingswijzigingen. Op de agenda o.a.: - Bezwaarschrift tegen een besluit tot toepassing van een volledige korting van inkomsten op een uitkering ingevolge de Rijksgroepsregeling Werk loze Werknemers. - Bezwaarschrift tegen een besluit tot beëindiging van een uitkering inge volge de Algemene Bijstandswet. De agendastukken liggen bij het secretariaat van de commissie op werkdagen tijdens kantooruren ter inzage. Gemeenteraad op woensdag 20 december 1995, aanvang 19.30 uur in het gemeentehuis. Commissie voor de bezwaar- en beroepschriften op donderdag 14 december 1995 aanvang 19.30 uur in het gemeentehuis. Opname in deze publikatie houdt uitdrukkelijk geen uitspraak in omtrent de definitieve besluitvorming. afdeling Ruimte en Bouw van de dienst Openbare Werken en Bedrijven, Raadhuisplein 1 te Waddinxveen. Verzoek om vrijstelling ex artikel 19 De Burgemeester van Waddinxveen maakt bekend dat een aanvraag om afgifte van een bouwvergunning is ingediend voor: Noordstaring 21 -23: het oprichten van een opslagruimte en een bedrijfswoning. Dit verzoek kan slechts worden ingewilligd na het verlenen van vrijstelling als bedoeld in artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, aangezien het bouwplan in strijd is met het ter plaatse geldende bestemmingsplan ’’Noordkade 1967”, en voorts na ontvangst van verklaringen van geen bezwaar van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holiand als bedoeld in artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en in artikel 50, lid 5, van de Woningwet. Burgemeester en Wethouders hebben het voornemen de gevraagde vrij stelling te verlenen, met het oog hierop bij Gedeputeerde Staten van Zuid- Holland de vooraf benodigde verklaringen van geen bezwaar aan te vragen en na ontvangst van die verklaringen de gevraagde bouwvergunning te ver lenen. In verband hiermede ligt het verzoek om vrijstelling met de daarbij behorende stukken, waaronder bouw- en situatietekeningen, ter inzage met ingang van 14 december 1995 gedurende twee weken, voor eenieder tijdens werkdagen van .08.30 uur tot 12.30 uur bij de afdeling Ruimte en Bouw van de dienst Openbare Werken en Bedrijven, Raadhuisplein 1 te Waddinxveen. Vastvriezen van afval in de minicontainer De reinigingsdienst ontvangt, in verband met de vorst, regelmatig klachten over het vastvriezen van het groente-, fruit- en tuinafval in de minicon tainer. Dit is een bekend euvel van het G.F.T.-afval bij vriezend weer, omdat deze fractie in het algemeen behoorlijk nat is. De adressen, waarvan de con tainer ’s middags geleegd worden, ondervinden hiervan soms iets minder overlast, omdat de warmte van de eventueel schijnende zon het afval enigs zins ontdooit. Ook het restafval in de grijze container kan vastvriezen als het afval nat is geworden door bijvoorbeeld condens. Deze overlast is bedui dend minder. Nieuwe circulaire Op het Centraal Meldpunt Zorg, Prins Bernhardlaan 9, 2741 DV Waddinx veen, telefoonnummer (0182) 61 04 01 (van 09.00 -12.00 uur) is verkrijgbaar de circulaire van het Ministerie van S.Z.W. ”als werk en huishouding te zwaar gaan vallen”. Deze circulaire geeft de mogelijkheid aan voor oudere werkenden, die alleen wonen, om een vergoeding te verkrijgen voor arbeids duurverkorting of voor huishoudelijke hulp. De bedoeling van deze maatre gel is, dat blijvende arbeidsongeschiktheid wordt voorkomen. Voorwaarden zijn onder meer, dat men tussen 55 en 65 jaar oud is, werkzaam is voor meer dan 30 uur per week, alleenwonend, ongehuwd c.q. duurzaam gescheiden en minder verdient dan 3.115,00 (inclusief vakantietoeslag/peil 01-01- 1995). Voor informatie kan men terecht bij de bedrijfsvereniging of het Abp. In verband met de komende kerstdagen en nieuwjaarsdag zullen de vol gende wijzigingen plaatsvinden in het rooster van de huisvuilophaaldienst: Donderdag 28 december wordt normaal het grofvuil opgehaald, alsmede het huisvuil van dinsdag 26 december; Dinsdag 2 januari wordt normaal het huisvuil opgehaald; alsmede het huisvuil van maandag 1 januari; Het rooien van bovengenoemde bomen en houtopstanden heeft geen gevolgen voor aantasting van natuur-, landschap-, of dorpschoon, als bedoeld in artikel 5, lid 1van de kapvergunning. Voor informatie over de verleende kapvergunning kunt u terecht bij de dienst Openbare Werken en Bedrijven, sectie Plantsoenen. Genoemde aanvragen zijn opgenomen in het Openbaar Register, dat op werkdagen tussen 08.30 uur en 12.30 uur voor eenieder ter inzage ligt bij de dienst Openbare Werken en Bedrijven, afdeling Ruimte en Bouw. d>e<n0° „u Gladheidsbestrijding Voor de weggebruiker is de winter meestal niet de meest aangename periode van het jaar. Vorst en sneeuw kunnen er voor zorgen dat het op de weg gevaarlijker wordt dan gebruikelijk. Een van de taken van de gemeente is het berijdbaar houden van doorgaande routes bij sneeuwval en ijzel. De melding gebeurt door de politie aan de dienst doende storingsopzichter of de storingsopzichter heeft de gladheid al zelf geconstateerd. Vervolgens belt hij de mensen die strooidienst hebben op en in ongeveer 10 minuten zijn dan de strooiauto's op weg. Vaak wordt er preventief gestrooid, dat wil zeggen dat er al gestrooid wordt voordat het glad wordt. Op deze manier worden er veel problemen voorkomen. De doorgaande routes worden met nat zout gestrooid de andere routes, hoofdwoonstraten en fietspaden, met gewoon zout. Aan het gebruik van nat zout zitten twee voordelen, te weten: 1. de werking is langer dan bij het gebruik van gewoon zout; 2. het werkt langer door bij een lagere temperatuur. Bij sneeuwval worden de strooiauto’s voorzien van een sneeuwploeg om zo de weg schoon te maken, direct daar achteraan wordt er gestrooid. TELEFOONNUMMERS Gemeentehuis postadres telefax Gemeentewerf Centraal Meldpunt Zorg Meldpunt vandalisme aan openbare voorzieningen Overige belangrijke telefoonnummers zie pagina 5 gemeentegids Noordkade 58, Pr. Bernhardlaan 9, Meldpunt discriminatie Inst Sociaal Raadslieden Gouwebad "De Sniep” (Informatie);

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1995 | | pagina 3