kunstwerk in Zuidplas e e Begin van realisatie Frans Bos wil schaats baan in het Gouwebos Gemeentebestuur gaat met 'KOM' nieuw jaar in halve prijs! goed (koop) 1996 Bremmer I WADDINXVEEN fi 1996 Bedrijfsbezoek aan J.A. Hogenelst BV Critici vrezen keuze 'De Nieuwe Passage f HARWA c e C 'Club van de 21e eeuw' in Waddinxveen Voor lederwaren en reisartike len bij Bremmer in de Passage. Extra raad voor nieuwe wethouder Valkhoven ifrx bmbx yjijsn Wn Ballingen (0172) 21 51 40 Bedrijvencentrum De Valk’ Predikant naar Uithuizermeeden ip &C4td& 1945 e e WOLLEN DEKBEDDEN Si I I m- A I i Wij wensen u een 1 OPLAGE 13.925 EXEMPLAREN Zie paq.iEl 'S VIDEO AUDI* FOB daarom nu alle agenda's en kalenders de Van ‘t Hof heeft een huis voor u! Kijk elders in x. deze krapt! WADDINXVEEN - Waddinxveens gemeenteraadslid Frans G. Bos wil dat er in het Gouwebos een tijdelijke ijsbaan wordt aangelegd. Hij heeft zijn idee donder dag 28 december verwoord in een brief aan het na tuur- en recreatieschap, dat het beheer van de groene long tussen Waddinxveen en Boskoop in beheer heeft. kan de plaatselijke schaats- ■ouwe Streek een rol 1 ver lichting en een ’koek en zo- Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Telefoon 0182-615594. Kantoor Kanaalstraat 10, 2741 HH Waddinxveen, Postbus 372,2740 AJ, Telefoon 0182-630332, Telefax 0182-632633. Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 8.30-17.00 uur. FOTO'S 1 De ’Club van de 21e eeuw’ is gevestigd op het woonadres van Rob den Boer en Ellen van Helden, Oranjelaan 16. Er is zoveel mogelijk ge streeft om al het werk aan een bepaald gemeentelijke produkt binnen één sector of afdeling onder te brengen. WADDINXVEEN - Peuleyen- bewoner ds. L.S.K. Hoogen- doom, predikant van de Ge reformeerde Kerk (Vrijge maakt) aan de Passage in Waddinxveen, heeft het op hem uitgebrachte beroep van tersonen. Op irectie geves- WADDINXVEEN - Het college van Burgemeester en Wethouders heeft met enkele ambtenaren een be drijfsbezoek gebracht aan meubelfabriek J.A. Hoge- nelst BV aan de Kromme Esse in Waddinxveen. Het bezoek werd op informele wijze afgesloten. aanmerking kunnen komen. ‘Een schaatsbaan of mis schien wel twee schaatsba nen in het Gouwebos lijken mij leuk, gezellig (misschien kan de p! 1 club De Gi spelen met bijvoorbeeld ’11- - pad dat uitkomt op de Groe- pie’) en vooral veilig.' nezoom een 1 dat zich daarvoor uitstekend kan lenen en naar zijn me ning zou ook het veld aan de Boskoopse kant (bij super markt Hoogvliet) daarvoor in trapveldje ligt Veiliger in elk geval dan de vaarten en sloten waarop nu wordt geschaatst. Voor dit schaatsseizoen is het te laat, maar misschien is het een idee voor volgend seizoen?' Over de nieuwe organisatie worden de burgers ingelicht door middel van een brochure die verkrijgbaar is in het ge meentehuis. Ook in de nieu we gemeentegids is in ruime mate aandacht geschonken aan de nieuwe organisatie. Toch kan het voor de burgers en andere bezoekers van het gemeentehuis nog even on duidelijk zijn ’waar’ ze voor ’wat’ moeten zijn. Om de bur ger op weg te helpen is bij de nieuwe afdeling Publieksza- ken een informatiebalie ge creëerd, waar men met alle vragen terecht kan. De nieuwe opzet van de ge meentelijke organisatie is dinsdag 2 januari ingeluid met een bijzondere bijeen komst voor het personeel. Daarvoor was het gemeente huis de gehele dag voor het publiek gesloten. Na het ochtendprogramma werd aan het begin van de middag het nieuwe motto offi cieel onthuld aan de voorge vel van het gemeentehuis. De bezoekers van de nieuwjaars receptie konden er later op de dag gelijk kennis van nemen. De nieuwe organisatiestruc tuur houdt in dat er nieuwe sectoren en afdelingen zijn gevormd. Een (groot) aantal medewerkers heeft een ande re werkplek gekregen. Voor de burgers en andere bezoe kers van het gemeentehuis betekent het dat ze soms met een nieuwe afdeling of voor bepaalde onderwerpen met een andere ambtenaar te ma ken krijgen. 1 - Zie onze advertentie elders in deze krant. mevrouw De Wilde en de he ren J.A.P.H. en R.E.J.F. Ho- genelst, is een duidelijk beeld geschetst van de activiteiten die door meubelfabriek Hoge- nelst BV worden ontplooid. Bijzondere aandacht werd ge vestigd op de specialiteit bin nen de eike- (16e en 17e eeuws) en kersehouten (fran se stijl) meubelen. Daarnaast nemen de scheepsbetimme- ringen een belangrijk deel van de activiteiten in beslag. Kenmerkend voor de meubel fabriek is het aanwezige vak manschap, hetgeen ambach telijke kunstwerken tot re sultaat heeft, die in een fraai ingerichte toonzaal te bezich tigen zijn. gemeentebestuur en de on dernemers hiervan gevrij waard zouden moeten wor den. De vraag is echter in hoeverre B. en W. en de gemeenteraad in dit stadium nog bereid en in staat zijn bijvoorbeeld grondig onderzoek te doen naar het voor de Be Fair-loka- tie door Pellikaan Bouw BV in Tilburg ingediende alter natieve winkelhart met wo ningen en een te verplaatsen raadhuis. Daarbij zou het gaan om een voordeel van miljoenen guldens (bij aan koop van het bestaande ge meentehuis voor 6.400.000 gulden maar liefst een netto- opbrengst voor de gemeente van f 3.267.000 gulden), hoe wel dat gegeven nog altijd niet objectief en onafhanke lijk van alle kanten is beke ken. Pellikaan Bouw BV houdt bijvoorbeeld voortdu rend in woord en geschrift overeind dat het wat dit be treft om harde gegarandeer de gegevens gaat en dat hier - gelet op de belangen van de burgers, de ondernemers en het gemeentebestuur - na drukkelijk naar gekeken zou moeten worden. In de discussie wordt door de voorstanders van de Be Fair- lokatie ook naar voren ge bracht dat de Passage-winke- liers tijdens de bouwtijd van anderhalf jaar omzetverlies zullen gaan lijden, mogelijk wel 30 tot 60% vanwege de moeilijke bereikbaarheid van de ’noodwinkels’. Wat graaf- en andere werk zaamheden op dit gebied kunnen betekenen hebben de winkeliers van het winkel centrum Groensvoorde volop gemerkt bij de aanleg van een rotonde op het kruispunt Beethovenlaan-Chopinlaan en het reconstrueren van de Beethovenlaan. Hierbij ko men in de Passage ook zaken aan de orde als omzetverlies en tussentijdse verhuizingen. Meubelfabriek J.A. Hoge- nelst BV is sedert 1916 geves tigd in Waddinxveen aan de Kromme Esse. De fabriek is oorspronkelijk voortgekomen uit het meubelbeeldhouwers- brein van de grootvader van de huidige eigenaren. Tot het jaar 1986 legde Hoge- nelst zich met name toe op het vervaardigen van eike- houten kasten in oud-Hol- landse stijl. Hierna werden teven scheepsbetimmeringen aan de activiteiten toege voegd. In de fabriek werken ongeveer 23 pi kantoor is de di tigd. Tijdens het bedrijfsbezoek, dat onder leiding stond van Lederwaren en Reisartikelen Met elkaar zijn zij van plan op 31 december 1999 een ’waanzinnig feest te bou wen'. Het ligt in de bedoeling van de kersverse club over vier WADDINXVEEN - Volgende week dinsdag 9 januari om vier uur zal vertrekkend wet houder voor kunst en cultuur Karei van Soest (WD), die een week later wordt geïn stalleerd als burgemeester van het Middenlimburgse Heel, de eerste paal slaan voor het kunstwerk van de Belgische Eline Ouwendijk dat in de woonwijk Zuidplas ’90 het laagste polderwater- peil van de wereld gaat mar keren. Het kunstwerk is gesitueerd in het verlengde van de Mina Druckerhoeve. Het ontwerp van Eline Ouwendijk is geko zen uit een open inshcrij- vingsprocedure met 46 inzen dingen. Zij heeft een omge- Vingskunstwerk ontworpen waarbij op een eilandje in een nog te graven waterpartij de schepraden uit het gemaal Bloemendaal worden opge steld als waren het overblijf selen van het verleden. Het eiland is bereikbaar via een betonnen element dat perspectivisch vertekend de voorgevel van het oude ge maal voorstelt. De uitvoering van het werk wordt op aan wijzing van de kunstenares uitgevoerd door aannemers bedrijf Breedijk. Het vervaardigen van dit om- gevingskunstwerk zal enige tijd in beslag nemen. Aller eerst worden de benodigde palen geslagen en zal het ge velelement worden gemaakt. Dan worden de schepraderen op hun plaats bevestigd en wordt het gevelelement afge werkt. Pas in laatste instan tie wordt het eiland vormge geven. Het is de bedoeling dat het kunstwerk voor de zomerva kantie gereed is en dat een passende presentatie wordt verzorgd. D66-raadslid Frans Bos is ge komen met zijn voorstel nu het weer vriest dat het kraakt. Bovendien is er naar zijn mening in het Gouwebos plaats en ruimte voor een vei lig schaatsbaan(tje). ‘Ik herinner mij uit mijn jeugd in Den Haag, dat op di verse plaatsen in het Zuider- park zogenoemde speelwei den waren omzoomd door een aarden wal van pakweg 80 centimeter hoog en even breed', weet het democrati sche raadslid. ‘Dat was handig bij het voet ballen. De naast het doel (de doelpalen waren twee stapel tjes jassen natuurlijk) ge schoten bal rolde soms niet al te ver door'. ‘Maar het was vooral ’s win ters leuk: de brandweer spoot als het ging vriezen een laag je water van een centimeter of tien op en zo ontstonden prachtige, veilige schaatsba nen'. Frans Bos wijst er op dat in het Gouwebos langs het fiets- WADDINXVEEN - De ambtelijke organisatie van de gemeente Waddinxveen is vernieuwd en de dienst verlening van het gemeentehuis is toegankelijker ge worden. Onder het motto ’Klantgericht, Open, Mo dern’ (KOM) is het gemeentebestuur vol vertrouwen het nieuwe jaar ingegaan. Eerder bedankte hij voor een beroep van geëmigreerde ge loofsgenoten in Canada. WADDINXVEEN - Ook in Waddinxveen heeft zich een groepje mensen verzameld dat de eeuwwisseling aller minst ongemerkt voorbij wil laten gaan. Het horeca-echtpaar Ton en Caroline Ververs (restau rant Bibelot) en autoverko per Rob den Boer (Toyota Van Leeuwen) en zijn vrouw Ellen van Helden hebben daartoe kortgeleden de ’Club van de 21e eeuw’ opge richt. Het gemeentebestuur F van Waddinxveen wenst u een gezond en succesvol ners van de Stationsstraat opnieuw de pen ter hand heb ben genomen om fel bezwaar tegen de bouw van een win kelhart aan de Passage aan te tekenen. Voorts heeft de driemansfrac- tie van D66 in de gemeente raad het college van B. en W. bestookt met een reeks kriti sche schriftelijke vragen. De schriftelijke beantwoording daarvan heeft nog niet plaats gevonden. Het eindadvies van Heidemij Advies NV zal in ieder geval in de besluitvorming als een belangrijke leidraad worden genomen, hoewel critici hier over spreken als een ’boter zacht en vaag verhaal’, mede gezien teksten als ’als het meezit’ en ’er mag worden aangenomen’. Ook zou een hardheidsgaran- tie voor een gemiddelde huur van 325 gulden per vierkante meter in het eindadvies ont breken, zoals expliciet ge vraagd door de Ondernemers Vereniging Waddinxveen (OVW), de plaatselijke mid- denstandsvereniging die voor ’De Nieuwe Passage’ het licht op rood zet als voor de ver keersproblemen in het cen trum onvoldoende oplossin gen in het vooruitzicht wor den gesteld. Bij het indienen van be zwaarschriften - zoals aange- kondigd door de meeste bewo ners van de Stationsstraat - zal er rekening mee moeten worden gehouden dat optre dend tijdverlies voor het nieuwe winkelhart risico’s be tekenen op het gebied van prijsstijgingen en rentever lies. In het eindadvies worden met betrekking tot deze zaken echter geen opmerkingen ge maakt. Bijvoorbeeld dat het WADDINXVEEN - In deze eerste maand van het nieu we jaar zal door de Waddinxveense gemeenteraad het uitgestelde besluit genomen moeten worden over de realisatie van het nieuwe winkelhart ’De Nieuwe Passage’, zoals dat door de projectontwikkelaars Wil liam Properties BV (Rotterdam) en MAB Projectont wikkeling BV (Den Haag) is bedacht. Over dit bouw plan heeft het door het gemeentebestuur in de arm genomen adviesbureau Heidemij Advies NV (De Bilt) inmiddels een positief eindadvies uitgebracht. De definitieve besluitvor ming - na de lokatiekeuze in februari vorig jaar - gebeurt in een periode dat de bewo- jaar een spetterend oude jaarsfeest te organiseren op een lokatie ergens in Neder land, België of Duitsland. ’De pyjama mag mee’, zo wordt voor de leden-deelne- mers, die jaarlijks honderd gulden contributie betalen, een tipje van de sluier opge licht. de gereformeerd vrijgemaak- ten in Uithuizermeeden aan genomen. WADDINXVEEN - Maan dagavond 8 januari om half acht komt de Waddinx veense gemeenteraad in een extra openbare verga dering bijeen om een nieuw wethouder te verkiezen in de plaats van de naar het Middenlimburgse Heel als burgemeester vertrekken de WD-wethouder Karei van Soest. Kandidaat-wethouder is het liberale gemeente raadslid Maria Wientjens- van der Velden. Haar be noeming zal gepaard gaan met enkele wijzigingen in de portefeuilleverdeling binnen het college van Bur gemeester en Wethouders. n Weekblad voor Waddinxveen (Foto: Sjaak Noteboom). de woonwijk-in-wording Zuidplas '90. ■4 Deze modellen verhuizen we niet meer mèe Spoorstraat 17-29 - 2801 BA Gouda Tel. (0182) 51 80 55 - Fax (0182) 52 29 26 Kantoorboekhandel Kon. Wilhelminaplein 6, Waddinxveen Tel.: (0182)61 30 61 D66-gemeenteraadslid Frans Bos. gF WEGENS ENORM SUCCES OOK DEZE MAAND NOG TOT klein Valkenburgerlaan 3 2771 CW Boskoop nEjnnznn Passage 216 - 2741 GS Waddinxveen - Telefoon (0182) 63 34 77 Nog een impressie van (Foto: Sjaak Noteboom). v: HUIS-AAN-HUIS in Waddinxveen, Zevenhuizen en Moerkapelle 52e JAARGANG NUMMER 2474 WOENSDAG 3 JANUARI 1996 INBRAAKBEVEILIGING een zaak van vertrouwen GEMEENTE ,k... 00-KORTING de voorraad strekt) Rijnlandstraat 4 tel. (0182)61 61 19 Waddinxveen De Waddinxveense gereformeerd vrijgemaakte predikant ds. L.S.K. Hoogendoorn. (Foto: Archief Sjaak Noteboom). SLAAPCOMFORT OM IN WEG TE B DROMEN Kandidaat-wethouder Maria Wientjens-van der Vel den (WD). doe-het-zelf-materialen keukens - kasten wand- en vloertegels tuinhout - sierbestrating (0182) 61 25 96 Noordeinde 76a Waddinxveen 5UAXs «WC

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1996 | | pagina 1