Ontwikkelen Afdrukken SEIZOEN- OPRUIMING i f Bremmer I PRIJZEN Henri Gemeente zoekt andere plaats vooor weekmarkt I ©wwf* HSW schat schade grote vissterfte op drie mille 1 24 FOTO'S HïïïïS z z HARWA 6Mi:i I F i 1 i HBS X Karei en Mieke van Soest hebben drie uur lang handen geschud Wethouder start aanleg samen met kunstenares HV-ovond met Woddinxveense ex-kinderarts Voor lederwaren en reisartike len bij Bremmer in de Passage. kalkhoven Telegraaf bij: Grootfractie- bë. |)eraa(| CDA over winkelcentrum Iraniër bedreigt 2 politiemensen f Van Barlingen (0172) 21 51 40 Bedrijvencentrum ’De Valk’ Valkenburgeriaan 3 2771 CW Boskoop 'A-éi' lp üatdö, 1945 Se&lejruf f* VOOR SLKHTS: MORGEN KLAAR t o Groep mishandelt Waddinxvener (18) WADDINXVEEN - Maandag- ACTIEWAARDEBON O ‘N .;7.d OPLAGE 13.925 EXEMPLAREN FOTI VIDEO AUDI' Zie pagina jf:| Van ‘t Hof heeft een huis voor u! Kijk elders in Zie onze advertentie elders in deze krant. Bij inlevering 3 van deze bon krijgt u zaterdag 20/1 Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Telefoon 0182-615594. Kantoor Kanaalstraat 10, 2741 HH Waddinxveen, Postbus 372,2740 AJ, Telefoon 0182-630332, Telefax 0182-632633. Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 8.30-17.00 uur. rière in Waddinxveen de be stuurlijke werkzaamheden in Heel goed aan te kunnen. INBRAAKBEVEILIGING een zaak van vertrouwen 5 ORGELS-PIANO’S KEYBOARDS eerst worden de benodigde palen geslagen en zal het ge velelement worden gemaakt. Dan worden de schepraderen op hun plaats bevestigd en wordt het gevelelement afge werkt. Pas in laatste instan tie wordt het eiland vormge geven. Het is de bedoeling dat het kunstwerk voor de zomerva kantie gereed is en dat een passende presentatie wordt verzorgd. een gratis Kon. Wilhelminaplein Waddinxveen Tel: (0182) 61 30 61 Fax (0182) 61 91 15 |BAST Lederwaren en Reisartikelen De gehele wintercollectie als gevolg daarvan De inleider is de in Waddinx veen wonende oud-kinderarts E.J.C. Schipper. Zijn stelling is: ’Er komen steeds meer aanwijzingen dat een gezonde leefstijl de sterf te aan bepaalde ziekten dras tisch kan verminderen en on der andere onze 1 hoort hierbij. ondiep water het leven ge kost. De zuurstofhuishouding in het water en de activiteiten van de vissen waren veelal nog niet ingesteld op de vroe ge vrieskou. Het water bevat in de winter weinig algen die zuurstof pro duceren. De stand van de zon is bovendien nog zo laag dat ook via deze weg weinig zuur stof aan het water wordt toe gevoegd. Belangrijke andere Wetenschappelijk is vastge steld dat verschillende soor ten kanker met 40-60% kan worden verminderd door goe- avond 22 januari om acht uur de voeding’. houdt de CDA-raadsfractie in het gemeentehuis het eerste grootfractieberaad in 1996. Er staan die avond twee on derwerpen op de agenda. Het eerste onderwerp betreft de aanpassing van de begraaf plaats aan de Alberdingk Thijmlaan. Het tweede, en op dit moment belangrijkste, on derwerp betreft het nieuwe winkelcentrum ’De Nieuwe Passage’. Het CDA-grootfractieberaad staat open voor iedere be langstellende. Vanaf half acht zijn de CDA-fractieleden aanwezig om persoonlijk met de bezoekers te spreken. Uitgaande van een gemid deld gewicht van ongeveer 4 kilo per karper en een ver vangingswaarde van ƒ4,50 per kilo is de schadepost - al leen voor de karpers - dus ruim ƒ3.000,-. De relatief vroege strenge WADDINXVEEN/BOSKOOP - Vrijdagavond werden door de politie bij het NS-station Boskoop vijf personen aange houden op verdenking van openlijke geweldpleging. Het gaat om een 14-, 15-, 16- en 17- jarige Bodegraver en een 18- jarige Boskoper. Het gezelschap had even te- WADDINXVEEN - Vorige week woensdagmiddag werd in het tijdelijk asielzoekers centrum (Zuidelijke Rond weg) een 24-jarige Iraniër aangehouden nadat hij met een ijzeren pijp twee politie mensen had bedreigd. De onenigheid ontstond om dat hij niet wilde weggaan uit een vertrek waar hij niet mocht verblijven. Hij sloeg ook een ruit in met de ijzeren pijp. Hem wordt ten laste ge legd vernieling, poging tot zware mishandeling en ver zet bij zijn aanhouding. Vrij dag is de man voorgeleid aan de officier van justitie. Vrijdagochtend vond aan de Tuinbouwweg een bedrijfson geval plaats. Een 53-jarige Waddinxvener stond op een ladder die onder hem van daan schoot. Hij kwam wat ongelukkig ten val en brak tenminste een arm en liep mogelijk ook rugletsel op. Hij is per ambulance naar het Goudse Groene Hart Zieken huis vervoerd. Mm hun wensen ten aanzien van de openingstijden. Uitkomst van het onderzoek is dat alle drie de partijen het tijdstip waarop de markt begint wil len vervroegen. Tevens kan worden overwogen om de markt eerder op te laten hou den. De bezoekers hebben zich nauwelijks uitgesproken voor een verruiming van de openingstijden aan het einde van de dag. De niet-bezoekers hebben dit wel gedaan, maar dit was slechts een zeer klein percentage van het aantal ge ënquêteerde niet-bezoekers. De handelaren hebben echter een duidelijke voorkeur aan gegeven voor het vervroegen van de sluitingstijden van de markt, aangezien volgens hen aan het einde van de mid dag nog slechts een zeer be perkte groep klanten de markt bezoekt; Wat betreft de toegankelijk heid van de markt is het me rendeel van de ondervraag den tevreden. Eén op de ze ven ondervraagden heeft ech ter nog moeite met de toegan kelijkheid, waarbij een te smal looppad het meest ge noemd wordt. Nagegaan moet worden in hoeverre de doorloopmogelijkheden op de markt verbeterd kunnen wor den door bepaalde uitstallin gen te beperken; Wat betreft de voorzienin gen wordt door alle drie de partijen aangegeven dat er een gebrek is aan parkeer plaatsen, aan terrassen en bankjes en aan (schone) toi letten. Een aanbeveling ten den uitgezwa; bewoordingen schetsten bur gemeester C.M. van der Lin den, WD-fractievoorzitter Koos de Vogel, raadsnestor Bep Vermeij (PvdA) en ge meentesecretaris Kees Loose de verdiensten van Karei van Soest voor Waddinxveen en zijn inzet voor de gemeen schap. Hij nam al die complimenten dankbaar in ontvangst. Hij denkt door zijn politieke car- WADDINXVEEN - Vertrekkend wethouder Karei van Soest (WD) en zijn vrouw Mieke hebben vrijdagmid dag drie uur lang onafgebroken handen staan te schudden van vrienden, bekenden en anderen die van hen afscheid kwamen nemen omdat de liberaal met ingang van dinsdag burgemeester is geworden van de Middenlimburgse gemeente Heel. Voorafgaande aan de receptie was er een gemeenteraads vergadering waarin Karei u van Soest en zijn gezin wer- De raadsvergadering evenals den uitgezwaaid. In lovende receptie, werd bijgewoond door een delegatie van het college van Burgemeester en Wethouders van Heel. Het handenschudden werd slechts eenmaal onderbroken toen de Cormula’s Karei van Soest en zijn echtgenote in de raadzaal van het gemeente huis een roffelende aubade brachten. De avond werd doorgebracht met een beslo ten bijeenkomst in restau rant Bibelot (Limaweg). WADDINXVEEN - Leden van de hengelsportvereni- ging Waddinxveen (HSW) hebben in de Petteplas een deels geslaagde reddingsactie gehouden voor onder het ijs zichtbare, bijna overleden vissen. In de bittere kou werd door een zevental vrijwilligers ruim 100 grote karpers onder het ijs uit geschept, die - na uitzetting in het eendenwak in de Petteplas - toch weer bijkwamen en traag weg zwommen. De hulpactie kwam in de Petteplas te laat vorst heeft de vissen in vooral voor enkele duizenden kleine en middelgrote voorns en bra sems. Een nauwkeurige telling door HSW-bestuurders gaf verder aan dat in de singels bij de Groenezoom en het Distel veld en rondom de Wingerd- flat 103 karpers van 40 tot 70 centimeter lang, alsmede in de zuiveringsplas (Oranje- wijk) 52 karpers de strijd niet overleefd hadden. WADDINXVEEN - Vorige week dinsdagmiddag 9 ja nuari heeft inmiddels oud-wethouder voor kunst en cultuur Karei van Soest (WD) met kunstenares Eline Ouwendijk de eerste paal geslagen voor het kunst werk dat in de woonwijk Zuidplas ’90 het laagste pol- derwaterpeil van de wereld gaat markeren. lijkheden werd hiervoor reeds aangegeven. Op de locatie waar de markt nu is gelegen is er geen ruimte voor terras sen. Onderzocht zou moeten worden of een terras op één van de standplaatsen wense lijk is, hierbij kan gedacht worden aan één van de stand- werkersplaatsen. Voorts is het noodzakelijk de toilet- s verbeteren. te raden is om te bezien of het D.eze voorziening voldoet nu en comfort; Tot slot wordt geconstateerd dat de waardering over en weer positief is. Het is van be lang dit positieve imago te be houden. Promotie richting de burgers van de markt door de gemeente en leuke acties voor de klanten op initiatief van de handelaren zullen deze on derlinge waardering nog meer kunnen versterken. HUIS-AAN-HUIS in Waddinxveen, Zevenhuizen en Moerkapelle 52e JAARGANG NUMMER 2476 WOENSDAG 17 JANUARI 1996 Het kunstwerk is gesitueerd in het verlengde van de Mina Druckerhoeve. Het ontwerp van Eline Ouwendijk is geko zen uit een open inschrij vingsprocedure met 46 inzen dingen. Zij heeft een omge- vingskunstwerk ontworpen waarbij op een eilandje in een nog te graven waterpartij de schepraden uit het gemaal Bloemendaal (Henegouwer- weg) worden opgesteld als waren het overblijfselen van het verleden. Het eiland is bereikbaar via een betonnen element dat perspectivisch vertekend de voorgevel van het oude ge maal voorstelt. De uitvoering van het werk wordt op aan wijzing van de kunstenares uitgevoerd door aannemers- bedrijfBreedijk. Het vervaardigen van dit om- gevingskunstwerk zal enige tijd in beslag nemen. Aller- OP KWAIITEITSPAPIER factor is de bagger op de bo dem van veel wateren. De af braak van zuurstof door bac teriën is i soms groot. Volgens het HSW-bestuur kan de vissterfte inn Wad dinxveen niet alleen veroor zaakt zijn door zuurstofge- brek, daar het verschijnsel zich in andere singels in het Gouwedorp niet of nauwe- lijks heeft voorgedaan. Het vermoeden bestaat dat in de wijk Groenswaard lozin gen of stortingen van onge wenste stoffen hebben plaats gevonden in de week direct voor de vorstperiode. Op verzoek van het HSW-be- stuur heeft de Milieudienst Midden-Holland in Gouda watermonsters genomen. Mocht een vervuiler kunnen worden aangewezen dan zul len de hengelaars overwegen een schadeclaim in te dienen. WADDINXVEEN - Voor de Waddinxveense weekmarkt in de Willem de Zwijgerlaan moet een andere plaats ko men, maar niemand weet een geschikte nieuwe lokatie. Het winkelhart ’De Nieuwe Pas sage’ biedt in ieder geval on voldoende ruimte. Wethouder Jan Hielema (CDA) grapte vorige week tij dens de bespreking van de winkelhartplannen in de raadscommissies dat de (te grote) weekmarkt het beste in de toekomst opgesplitst kan worden. Eén deel kan dan verhuizen naar ’De Nieu we Passage’ en het andere deel naar het winkelcentrum Zuidplas (Zuidplaslaan). Zover is het nog niet en daar om is er eerst maar eens na gegaan hoe de meest betrok ken partijen over de week markt denken. Gebleken is bijvoorbeeld dat in het alge meen de vrijdagse week markt door zowel bezoekers als ambulante handelaren zeer positief wordt beoor deeld. De niet-bezoekers hebben vaak geen slechte ervaringen met de markt, maar bezoeken deze niet in verband met be reikbaarheid en openingstij den. Als gevolg van een gezamen lijk initiatief van vertegen woordigers van de Ambulan te Handel Waddinxveen en de gemeente Waddinxveen is er in het najaar van het afgelo pen jaar door Beleidsonder zoek- en Adviesbureau B&A Groep uit Den Haag een on derzoek uitgevoerd naar de waardering voor het functio neren van de weekmarkt in het Gouwedorp. Dit onder zoek is zowel uitgevoerd on der 200 bezoekers en 100 niet-bezoekers van de markt, als onder de 50 markthande- laren zelf. Het betrof een enquête op een drietal locaties, waaronder de markt aan de Willem de Zwij gerlaan, een winkellocatie in de nabijheid van de markt en een winkellocatie op af stand van de markt (Zuid plas). De deelnemers zijn bevraagd op een aantal aspecten van de markt, zoals reden van komst, bereikbaarheid, in richting, aanbod en algemeen oordeel. In het rapport wordt beschre ven hoe de drie doelgroepen oordelen over het functione ren van de markt. De belang rijkste conclusiës en aanbeve lingen zijn: Wat betreft de bereikbaar heid van de markt zijn de be- aamreyeuug ven zoekers en de markthandela- vu1^1 jn van de parkeermoge- ren in het algemeen positief. De niet-bezoekers zijn veel minder positief over de be reikbaarheid. Dit heeft in eerst instantie te maken met de hoeveelheid parkeerplaat sen en in de tweede instantie met de locatie. Dit laatste is een minder beïnvloedende variabele, aangezien markt- handelaren de locatie juist weer als geschikt achten. Aan voorziening te aantal parkeerplaatsen rond- nie^ eisen van hygiëne om de markt kan worden uit- gebreid. Een vergroting van de bereikbaarheid zal het aantal bezoekers doen toene men; Aan zowel bezoekers, als niet-bezoekers, als markt- handelaren is gevraagd naar e «■■Kil GOUDA/WADDINXVEEN - Woensdagavond 24 januari om acht uur houdt de afde ling Midden-Holland van het Humanistisch Verbond (HV) in wooncentrum De Zuid- randflat aan de De la Reylaan voren op de Noordkade in in Gouda een gratis toegan- Waddinxveen een 18-jarige kelijke discussie over de rela- Waddinxvener mishandeld tie tussen voeding, gezond- en vernielingen aan zijn fiets heid en milieu. aangebracht. Behalve de 14- jarige werden allen na ver hoor heengezonden. De jeug dige Waddinxvener werd de andere dag heengezonden. - K WW I ^2 i deze krapt! fif Weekblad voor Waddinxveen Oud-wethouder Karei van Soest (WD), nu burgemeester van Karei van Soest en zijn echtgenote Mieke bekijken de mooie bronzen sculpturen van de Wadainxveense kunstenares Ton van Vissterfte in de Petteplas. (Foto: Archief Sjaak Noteboom). Deze modellen verhuizen we niet meer mee klein Volop keus Volop voordeel!! Spoorstraat 17-29 2801 BA Gouda Tel. (0182) 51 80 55 - Fax (0182) 52 29 26 O P T I K Passage 216 - 2741 GS Waddinxveen - Telefoon (0182) 63 34 77 HET exclusieve modehuis VOOR DE ELEGANTE VROUW HOOGSTRAAT 10, GOUDA -AAt. I Duppen, die zij namens het gemeentebestuuur kregen aangebo den. (Foto: Sjaak Noteboom). Heel, samen met de kunstenares Eline Ouwendijk van het in de woonwijk Zuidplas '90 te realiseren polderkunstwerk. Links CDA- wethouder Jan Hielema. (Foto: Archief Sjaak Noteboom). i2_j_ i_z>i j |)p'7Ci unm’7wnir Lv X VAM.VAX XXJ VXXX W MVC/XVXX V»X XXW y _o\o Zie voor meer info de advertentie elders in de krant! Rijnlandstraat 4 tel. (0182)61 61 19 Waddinxveen KERKSTRAAT 2-28, BODEGRAVEN TELEFOON: (0172) 61 25 41 ^4 k I I -T. i -ik?

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1996 | | pagina 1