Drie notarissen in beeld GRATIS I Ontwikkelen Afdrukken LAATSTE RESTANTEN 2 paar halen, 1 paar betalen (hoogste paar-prijs betaalt u) b burger: norqana Lachende wethouders 24 FOTO'S VOOR SLECHTS: Oorkondes voor vogelvrienden Dijkgraaf Cees Kroes krijgt door fout 20 mille extra salaris Bruidsfotografen maken van de nood een deugd Opruiming Elsevier Kluwer belastinggidsen en diskettes nu verkrijgbaar! Jaarboeken ''Ifaeccwrj&fact Z 45 bij snelservice. Diverse slaapkamers (showroommodellen) Halve prijs alléén a.s. donderdag, vrijdag en zaterdag kalkhoven IftX Ml»k lawn! Shell-station Boonstoppel BV heropend Receptie EHBO Fractieberaad Uitbreiding Albert Heijn Laatste informatiebijeenkomst Wl ^il ■t th zie advertentie elders in de krant Geldig t/m 31 jan. '96 OPLAGE 13.925 EXEMPLAREN FOTl VIDEO AUDI* MEGA-COLOR Van ‘t Hof heeft een huis voor u! Kijk elders in informatiebijeenkomst ge houden. Deze avond is be doeld voor de bewoners van de Prins Bernhardlaan, om dat hun laan met een veel te maken gaat krijgen dan eerst was voorzien. tijdens jaarlijkse Kaarsjes avond eind van dit jaar de voorzijde weer vrij is van stei gers en andere obstakels. Voor (ook Waddinxveense) Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Telefoon 0182-615594. Kantoor Kanaalstraat 10, 2741 HH Waddinxveen, Postbus 372, 2740 AJ, Telefoon 0182-630332, Telefax 0182-632633. Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 8.30-17.00 uur. INBRAAKBEVEILIGING een zaak van vertrouwen kinderboeken kantoorartikelen Dorpstraat 76 Waddinxveen Tel. (0182) 63 20 02 Het aanzien van 1996 Kroniek 1996 Zie onze advertentie elders in deze krant. De plannen voor deze bruids- kapel zijn reeds volop in voor bereiding en hebben mis schien best kans van slagen als men weet dat het Wad dinxveense raadhuis ook een grootsche opknapbeurt staat te wachten waarbij men de trouwzaal voorlopig kan mis sen. Tot dat moment proberen de fotografen, waarvan Gou wenaar Joop Dorst er één is, van de nood een deugd te ma ken om de bruidsparen op een andere manier te portrette ren. slaapkamers VAN DER LINDE WADDINXVEEN/GOUDA - Het zit bruidsparen die in Gouda willen trouwen niet mee omdat ze dat moeten doen in een stadhuis-in-de-steigers. Ook in Waddinx veen wacht het gemeentehuis (Raadhuisplein) een ingrijpende renovatie met belangrijke gevolgen voor de trouwzaal. Het zal niemand ontgaan zijn dat de voorzijde van het Goudse stadhuis ontsierd wordt dóórdat deze in de stei- HUIS-AAN-HUIS trouwlustigen, die bewust voor het Goudse stadhuis hebben gekozen om er hun huwelijk te laten bevestigen, is dit een tegenvaller. Hoewel het aantal huwelijks voltrekkingen afgelopen jaar ook in Gouda is gedaald, voor ziet de gemeentelijke afde ling Burgerzaken geen leeg loop op de huwelijksvoltrek kingen vanwege de restaura tiewerkzaamheden. Toch zijn er in de afgelopen periode een aantal huwelij ken geannuleerd, omdat de bruidsparen geen zekerheid van de gemeente Gouda kre gen omtrent de overlast van wege de werkzaamheden en gaven de voorkeur aan een ander gemeentehuis binnen de regio, zonder ontsierende obstakels. De buurgemeenten Haas trecht, Waddinxveen, Oude- water en Reeuwijk hebben voor dit jaar al een toename in het aantal huwelijksvol trekkingen geboekt. Schoenen en Schoenreparatie WADDINXVEEN - Het was enorm druk bij het vernieuw de Shell-station van Boon stoppel BV aan de Juliana van Stolberglaan. In een paar pen gemoderniseerd en is het wegdek behandeld. Ook de Shell-shop werd gron dig onderhanden genomen. Wie ’s avonds of in het week einde een boodschap is verge ten kan terecht in de mooie overzichtelijke winkel. De pompen zijn zeven dagen per week geopend van maan dag tot en met vrijdag van 7.50 tot 22.00 uur, zaterdag tot 21.00 uur en zondag van 09.00 tot 21.00 uur. Op krediet kan men dag en nacht tanken met de 24 uurs Local Service Gard en ook met bank- of giropas. beschikt, die ook nog eens in leeftijd niet veel van elkaar verschillen. Een dergelijk groot aantal is nog niet eer der voorgekomen. Mr. P.L. van der Meulen was de tweede notaris, die samen met oud-notaris J. in ’t Hol kantoor heeft gehou den. Daarmee kwam een einde aan een lange periode van één notaris in het Gou- wedorp, want het zijn er nu drie. 24 januari - om half acht in het gemeentehuis de laatste moet nu de beslissing vallen de plannen daarvoor daad werkelijk uit te laten werken. Daarna wacht nog een onge wisse periode met ongetwij feld veel (aangekondigde) be zwaarschriften van omwo nenden. Zeker is al dat door de reeds in de besluitvorming opgetreden vertraging een opening van het winkelhart eind 1998 niet meer bereik baar is. Niet eerder dan medio 1999 kan Waddinxveen en omge ving dus over een nieuw hoofdwinkelcentrum beschik ken, maar dan moeten nog wel een paar belangrijke za ken meezitten. OP KWALITEITSPAPI ER S'gIbS MORGEN KLAAR ZEVENHUIZEN - De EHBO- vereniging Zevenhuizen be staat zaterdag 3 februari 40 jaar. Het bestuur houdt in ver band met dit achtste lustrum een receptie op vrijdagavond 2 februari van half zeven tot acht uur uur in het voormalig gers staat. Het streven is dat Promotiongebouw van Schui- T-r-- tema op het Industrieterrein (Nijverheidscentrum) in Ze venhuizen. 9 WADDINXVEEN - Twee scheidende bestuursleden van De Vogelvrienden, Frans Versluis en Wim Buite laar, kregen afgelopen dinsdagavond de gemeentelij ke oorkonde uitgereikt voor het vele werk dat zij als bestuurder hebben verricht voor de Waddinxveense vogelvereniging. CDA-wethouder Jan Hielema overhandigde de gemeentelij ke oorkondes tijdens de jaar vergadering van De Vogel vrienden in het gebouw vann de postduivenvereniging De Sperwer aan de Stations straat. Frans Versluis (Peppelhorst) is vanaf de oprichting in 1957 betrokken geweest bij De Vo gelvrienden en heeft gedu rende al die jaren wel een of andere bestuursfunctie be kleed. Indertijd is hij begonnen als penningmeester. Al vrij snel nam hij al bestuurder het ini tiatief om de leden aan te spo ren tot zelfwerkzaamheid. Dit heeft ertoe geleid dat men jarenlang zelf de kooien, stel lingen, showvoliéres en ande re tentoonstellingsbenodig- heden heeft gemaakt. Toen de vereniging wat beter bij kas kwam ging men gelei delijk aan wat meer over op aankoop. Het heeft best wel wat overredingskracht ge kost om hem hiertoe over te halen. De laatste jaren was Frans Versluis als materiaalcom missaris verantwoordelijk voor aanschaf en onderhoud van al het materiaal. Tot in de kleinste details bereidde hij de jaarlijks terugkerende ten toonstelling voor. De resulta ten waren ernaar en mochten gezien worden. Wim Buitelaar trad in 1962 toe tot het bestuur. Eerst heeft hij gedurende ongeveer zeven jaar het secretariaat vervuld. Daarna heeft hij ge durende eenzelfde periode de functie van voorzitter be kleed. Ondanks zijn drukke werk zaamheden heeft hij de ver eniging op een hoger plan we ten te brengen door leerzame avonden te organiseren over het kweken en houden van vogels. Een grote stimulans voor de vogelhobbyisten. Onder ander door de inzet van twee ’vogelvrienden’ heeft de vereniging in 1992 haar 35-jarig bestaan kunnen vieren als financieel gezonde vereniging. Op dit moment heeft de vogelvereniging zo’n lid ing. 80 leden en is daarmee één van de grootste van de regio. WADDINXVEEN - De D66- gemeenteraadsfractie houdt maandagavond 29 januari om half acht in het gemeente huis (Raadhuisplein) weer een grootfractieberaad. Het belangrijkste onderwerp van de avond is de bespreking van de plannen met betrek king tot het winkelhart ’De Nieuwe Passage’. Het D66-grootfractieberaad staat open voor iedere be langstellende. Tevens zijn vanaf half acht de D66-ge- meenteraadsleden aanwezig om persoonlijk met een ieder te spreken. WADDINXVEEN - Wad- dinxveen beschikt sinds vo rig jaar over drie notaris sen. Ze stonden nog niet eerder gezamenlijk op de fo to in het Weekblad voor Waddinxveen. De drie notarissen zijn mr. P.L. van der Meulen, mr. J.A.M. Koek en mr. H.J.J. Wichman. Gedriëen verzor gen ze in Waddinxveen met hun medewerkers het nota riaat, dat nu nog gevestigd WADDINXVEEN - Het colle ge van Burgemeester en Wet houders heeft de Waddinx veense gemeenteraad ge vraagd een voorbereidingsbe- sluit te nemen voor een ge bied aan het Koningin Wil- helminaplein om de super markt van Albert Heijn te kunnen laten uitbreiden. In 1994 heeft Ahold Vastgoed een verzoek ingediend tot uit breiding van de Albert Heijn- vestiging aan het Koningin Wilhelminaplein. Dit verzoek is door het gemeentebestuur aangehouden totdat besloten is over de plannen voor een nieuw winkelhart in Wad dinxveen. Het betreft een uitbreiding aan de zij- en de achterkant van de bestaande super markt, waarbij de parkeer terreinen zullen worden her ingericht. Tevens kan de nieuwbouw ruimte bieden aan de nu elders gevestigde Stichting Wereldwinkel Wad dinxveen. S H O P J vonden meer salaris op te strijken gelet op de voltijdse invulling van zijn baan. Het geschil van het oud-WD- raadslid over de voortaan uit blijvende vergoeding van 700 gulden van het waterschap Meer en Woude wegens on derhoud van een ’eigen’ hoofdwatergang duurt inmid dels vijf jaar en vecht hij op principiële wijze nu uit voor de Raad van State. Het bewuste geld gaat op aan een loonwerker, omdat de aan het Noordeinde wonende Waddinxveense akkerbouwer zelf geen machines heeft om het karwei in eigen beheer te kunnen klaren. is in twee (uitgebouwde) woonhuizen aan de Prinses Beatrixlaan. Later dit jaar zal door het kantoor een nieuwbouw- pand aan de Limaweg wor den betrokken. De grond- transactie voor dit copm- plex werd onlangs tijdens een feestelijke bijeenkomst in het Waddinxveense ge meentehuis gepasseerd. Bijzonder is dat Waddinx veen over drie notarissen WADDINXVEEN - Waddinxveens nieuwe dijkgraaf van het waterschap ing. Cees Kroes zit verstrikt in twee uiteenlopende financiële kwesties. Door een ambtelijke fout krijgt hij namelijk jaarlijks een klei ne 20.000 mille te veel salaris, terwijl hij voorts strijd levert om een jaarlijks door het polderbestuur niet uitgekeerde vergoeding van 700 gulden wegens on derhoud aan een watergang op zijn bedrijf. De bezoldiging van de dijk graaf van Meer en Woude (on geveer 8.500 per maand) is in 1990 bepaald op 80% van het maximum van de ambtelijke schaal 13 BBRA, omdat het geen voltijdse baan is. Door een ’onbewuste’ fout van het provinciaal bestuur is in de nieuwe besluitvorming van het over salaris van de dijkgraaf - gebaseerd op een advies van het organisatie adviesbureau ODRP BV - over het hoofd gezien in de nieuwe besluitvorming aan te geven dat de ’burgemeester’ van het waterschap Meer en Woude een bezoldiging be hoort te genieten van 80%. Een inperking achteraf van het thans opeens 100% om vattende salaris van ing. Cees Kroes bleek ambtelijk en op wettelijke gronden niet mogelijk. Omdat in de begro ting van het in Zoetermeer gevestigde waterschap geen rekening was gehouden met de stijging van het salaris van de dijkgraaf heeft Meer en Woude kortgeleden op de eigen begroting 20.000 gul den extra moeten uittrekken. Ing. Cees Kroes is vooralsnog niet van plan deze 20 mille te rug te geven. Hij vindt trou wens dat zijn inzet ook niet 80, maar 100% is, zodat het door hem terecht wordt ge- WADDINXVEEN - Hier heeft projectwethouder Jan Hiele ma (CDA) nog veel plezier. De foto werd gemaakt na afloop van de officiële start van de bouw van een polderkunst- werk in de woonwijk Zuidplas ’90. Het plezier van de christen democraat wordt ongetwij feld nog meer vergroot als hij er dezer dagen in slaagt de plannen voor het winkelhart ’De Nieuwe Passage’ door de Waddinxveense gemeente raad te loodsen. In februari 1994 werd reeds onder zijn leiding het besluit genomen het hoofdwinkel centrum aan de Passage te vestigen. Twee jaar later WADDINXVEEN - Over het informatiebijeenkomst nieuwe winkelhart ’De Nieu we Passage’, waarvan het col lege van B. en W. de besluit vorming niet wil uitstellen, wordt vanavond - woensdag grotere verkeersdrukte Om de toekomstige bruidspa ren binnen de stadsmuren te houden is de gemeente Gouda druk bezig met de vervaardi ging van een folder, waar het renovatieplan en de eventu ele overlast uitvoerig wordt beschreven. Wil Gouda het centrum blij ven waar jaarlijks honderden bruidsparen zich in de echt laten verbinden, dan zal zij er hard aan moeten werken, ze ker wanneer de plannen van een ’wedding chapel’ van het horeca-echtpaar Ton en Caro line Ververs (’Bibelot’) in een karakteristiek huis bij de weken tijd, zijn de Shell-pom- Plasweg in Waddinxveen een feit wordt. milieu-vriendelijk 1 I pek - .4 I - deze krapt! Weekblad voor Waddinxveen Fotografen als Gouwenaar Joop Dorst maken van de nood een deugd om hun bruidsparen te por tretteren. (Foto: City Photo). E r F O T FILM y Deze modellen verhuizen we niet meer mee Zie pagina [E Spoorstraat 17-29 - 2801 BA Gouda Tel. (0182) 51 80 55 - Fax (0182) 52 29 26 klein kerkend H Cslolen s expert Waddinxveen Dorpstraat 39. Tel. (0182) 61 22 98 Fax (0182) 63 02 30. (R) in Waddinxveen, Zevenhuizen en Moerkapelle 52e JAARGANG NUMMER 2477 WOENSDAG 24 JANUARI 1996 Kerkweg Oost 177 - 2741 HD Waddinxveen - Telefoon 0182-612012 Dorpstraat 38. Waddinxveen, (0182) 6180 90, 's maandags gesloten donderdag koopavond Zijde 3. Boskoop, (0172) 21 29 65, 's maandags gesloten vrijdag koopavond Een volop lachende wethouder Jan Hielema (CDA), met links naast hem een meelachende verkeerswethouder Joop Neele (PCW). (Foto: Sjaak Noteboom). Dijkqraag en oud-WD-raads- ing. Cees Kroes. De drie Waddinxveense notarissen mr. P.L. van der Meulen, mr. H.J.J. Wichman en mr. J.A.M. Koek. (Foto: Sjaak Noteboom). -■ w

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1996 | | pagina 1