Henk van Erk r I Pastoor wil in kerk beeld van 'Jozef' naast 'Maria' Ontwikkelen Afdrukken Werkbezoek van de commissaris van der linde NU 99,- Parket-, kurk en laminaat- vloeren Politie zoekt getuigen van ernstige aanrijding Gemeentehuis nu ook tussen de middag en op dinsdagavond open 24 FOTO'S VOOR SLECHIS: I s* f J tl II 1 Oorkonde voor c Inbraken Nog één week Correct Breidt- Uit-Verkoop 3 BURGE OPRUIMING KONICA EU-MINI Open huis voor bouwberoepen Expositie Eveline Swidde in Zeist kalkhoven Fietser geeft geen voorrang /ff 1 BI SM Ir Verzamelbeurs telefoonkaarten in Beurshal van Boskoop INTERIEURVERZORGING VAN XA9j- J o i, A |fotoshop| \Zraag vrijblijvend een offerte aan. Telefoon: (0182)6123 73 Dorpstraat 38, Waddinxveen. OPLAGE 13.925 EXEMPLAREN (f MEGA-COLOR VIDEO AUDIO FOTI Nieuw op onze bovenetage! Zie onze advertentie elders in deze krant. PARFUMERIE MIEKE BEL (0182) 61 76 89 WADDINXVEEN POUR VOUS BOSKOOPS GEMEENTENIEUWS het geurigste VALENTIJNKADO bezorgen wij voor u in Waddinxveen en omgeving... 5 1.1 •X Gedegen vakwerk en kwaliteit Gunstige legkosten T£ 1 HUIS-AAN-HUIS L gr j ml al JJ 1 - weekblad voor addinxveen 28 i april een officieel werkbezoek aan Waddinxveen. In het begin van de jaren ze- t Zie pagina V Vital burostoelen topkwaliteit voor een scherpe prijs! Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Telefoon 0182-615594. Kantoor Kanaalstraat 10, 2741 HH Waddinxveen, Postbus 372, 2740 AJ, Telefoon 0182-630332, Telefax 0182-632633. Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 8.30-17.00 uur. zeldzame doodsbeenderboom te zien. In totaal worden zo’n over zonder daarbij voorrang te verlenen aan een perso nenauto die de oprit opreed. De fietser is per ambulance naar het Groene Hart Zieken huis in Gouda vervoerd. BOSKOOP - In de Beurshal wordt zaterdag 10 februari DE GECOMBINEERDE VERGADERING VAN DE COMMISSIES WELZIJN EN MILIEU EN GROND GEBIED EN MIDDELEN DIE IN HET GEMEENTE HUIS WORDT GEHOU DEN OP WOENSDAG 7 FEBRUARI 1996, BEGINT OM 19.30 UUR. INBRAAKBEVEILIGING een zaak van vertrouwen Dorpstraat 76 Waddinxveen Tel. (0182) 63 20 02 I I Waddinxveen Dorpstraat 39. Tel (0182) 61 22 98 Fax (0182) 63 02 30. Tijdelijk 10% introduktie- korting.' boek en kontoor 1 name van de St. Victorpa rochie). doe-het-zelf-materialen keukens - kasten wand- en vloertegels tuinhout - sierbestrating (0182) 61 25 96 Noordeinde 76a X Waddinxveen yMAXV"] heid van zijn symbolische ge boortedag komt de geloof waardigheid in zijn ’persoon’ niet ten goede'. ‘Bovendien behoefde men op een afscheidsdatum, zo liet het kabinet van Sint Nicolaas in Madrid weten, voorlopig niet te rekenen. Dat kon nog wel eeuwen duren. Ook het reisschema van de Goedhei- ligman bleek niet te achter halen, vandaar dat bij hoge uitzondering niet aan de voorwaarde van de gemeente lijke verordening kon worden voldaan'. Zo zijn tijdens ’Winterglorie’ verscheidene esdoorn-soor- ten, berk, kornoelje en de WADDINXVEEN - De Wad- dinxveense kunstenares Eve line Swidde (Nicolaas Beets- laan) exposeert schilderen in het conferentiecentrum ’Wou- deschoten’ aan de Wouden- bergseweg in Zeist. De ten toonstelling duurt tot en met zaterdag 13 april. Henk van Erk heeft zich ge durende 21 jaar ook als ver dienstelijk EHBO-er ingezet. Sinds enkele jaren is hij bo vendien actief als bromfiets docent en is hij tevens als be stuurslid betrokken bij de af deling Waddinxveen van Vei lig Verkeer Nederland. Ook is de Waddinxvener voor het CDA bestuurslid in de Verkeers Commissie Wad dinxveen. Daarnaast is hij voor de zwem- en poloclub Gouwestaete zowel scheids rechter bij het waterpolo, als bestuurslid en voorzitter van de Gouwe-Plus Commissie. Zij werd gelijk in zorgwek kende toestand met diverse botbreuken, inwendig letsel en hersenletsel, overgebracht naar het Westein- deziekenhuis te Den Haag. Het ongeval vond plaats op het gedeelte Brugweg tussen de Middelburgseweg en de Wintersdijk. De volgende dag meldde zich bij de politie een Waddinxvener die verklaarde bij deze aanrijding betrokken te zijn geweest. Hij was aan vankelijk zonder te stoppen doorgereden. Donderdagmiddag vond op het fietspad langs de Kanaal dijk een aanrijding plaats tussen twee 16-jarige brom fietsers, beiden afkomstig uit Waddinxveen. De één haalde een paar fiet sers in, terwijl een bromfiet ser i richting naderde. De inhaler is een gebroken hand en een gekneusde voet naar 1 Goudse Groene Hart Zieken huis gebracht. 400 soorten getoond. Bezoekers krijgen daarnaast een overzicht van honderd jaar keuringswerk door de keuringscommissie van de KVBC. Bezoekers krijgen de gelegenheid mee te doen aan een zogenaamde sterrenkeu ring, waarbij een hele gewas- groep nader bekeken en be oordeeld wordt. In een speci aal plantvak zijn ongeveer 25 verschillende cultuurvari- eteiten van de bergden (Pinus Mugo) neergezet. De plant die door de bezoe kers als beste wordt beoor deeld, krijgt de publieksprijs. Tijdens de tentoonstelling wordt een uiteenlopend as sortiment planten gevield. Die veilingen zijn op zaterdag op 11.00 en 15.00 uur. RTL4 maakt daarvan ’s morgens opnamen voor een TV-uitzen- ding. De veilingcatalogus is voor 3,50 gulden verkrijgbaar door storting van dit bedrag op rekeningnummer 108598888 van de Rabobank Boskoop onder vermelding van ’veilingcatalogus’ of aan de kassa. De entreeprijs is 10 gulden, kinderen halve prijs. Alle bezoekers krijgen een plantje cadeau. Elders in deze krant meer over ’Winterglorie’. in Waddinxveen, Zevenhuizen en Moerkapelle 52e JAARGANG NUMMER 2479r WOENSDAG 7 FEBRUARI 1996 plaats gericht aan alle tim merlieden, meubelmakers, houtbewerkers, schrijn werkers, beeldhouwers, houtsnijders en bouwvak kers, want Jozef is hun be schermheer en ging hen voor in het edele ambacht van houtbewerker. Ook spreekt de pastoor alle mensen aan die in hun doopnamen naar Jozef zijn vernoemd, evenals alle mannen die bij het vormsel de naam Jozef hebben ver kozen en verder iedereen van de St. Victorparochie die een band heeft met de bekende bijbelfiguur. WADDINXVEEN - De Stich ting Vakopleiding Bouwbe drijf houdt vrijdag 9 februari van 13.00-21.00 uur een open dag in de vestiging van SPB Bouwopleidingen Gouwe en Rijnstreek aan de Maarten Schoutenstraat in Waddinx veen. Onder het motto ’Kom kijken hoe je ’t maakt in de bouw’ worden mogelijkheden gebo den van een erkende vakop leiding en gegarandeerd werk voor jongeren die een bouw- beroep willen leren. WADDINXVEEN - De politie in Waddinxveen zoekt nog een expositie met konink- getuigen of weggebruikers van de Brugweg die daar lijke portretten rond ~hct WADDINXVEEN - In het gemeentehuis (Raadhuis plein) is de afdeling Publiekszaken met ingang van deze week langer open voor het publiek. Voortaan kunnen de Waddinxveners bij de loketten ook tussen de middag van maandag tot en met donderdag te recht. Verder is er sprake van een extra openstelling op dinsdagavond, naast de gebruikelijke donderdag avond. BOSKOOP - Inbrekers heb ben zich op woensdag 31 ja nuari toegang verschaft tot een woning aan de Vogellaan. Men kwam binnen door de achterdeur open te wrikken. Een hoeveelheid cd’s, een sporttas en poppetjes werden meegenomen. Een dag later was een woning aan het Zwa- luwplein het doelwit en ook hier zag men kans de achter deur open te krijgen. Enkele schilderijen vormden de buit. ’Je kunt niet een beeld van Maria aan de ene kant neerzetten en de andere kant leeg laten. Vandaar dat er een actie ’Wie helpt Maria aan Jozef?’ nodig is’, verduidelijkt pastoor Tom Buitendijk. De Waddinxveense voetgang- ster liep in de schemering aan de noordzijde van de Brug weg - ze wilde bij de buren I een krant in de brievenbus doen toen zij werd aange reden door een personenauto 1 die in de richting van de hef- brug over de Gouwe reed.Om zoveel mogelijk stille getui gen te vinden is de Brugweg na het verkeersongeval enke- J le uren voor het doorgaande De beurs is de grootste in zijn soort in de regio en wordt ge organiseerd door de Ned. Ver. de Verzamelaar. Er kan ge kocht en geruild worden. Open van 10.00 tot 16.00 uur, entree 3 gulden voor niet-le- den. Voor kinderen tot 18 jaar en 65-plussers 1 gulden. Spoorstraat 17-29 - 2801 BA Gouda Tel. (0182) 51 80 55 Fax (0182) 52 29 26 klein if f i w a 1 p II x •- 22 WADDINXVEEN - Vorige In het midden Zuidhollands commissrais der Koningin ir. J.M. Leemhuis-Stout in de Waddinxveense raadzaal met links Waddinx- veens burgemeester C.M. van der Linden en rechts de Goudse kun stenares Carla Rodenberg. (Foto: Archief Sjaak Noteboom). WADDINXVEEN - Zuidhollands commissaris der Ko ningin ir. J.M. Leemhuis-Stout brengt maandag 1 WADDINXVEEN - Pastoor T.F. Buitendijk van de Zijn oproep is in de eerste rooms-katholieke St. Victorparochie voert namens de ’Stichting tot Onderhoud van de St. Victorkerk’ voor zijn kerk aan de Zuidkade in Waddinxveen een financiële actie voor de aanschaf van een beeld van de bijbelfiguur Jozef, omdat sinds okto ber vorig jaar in het Godshuis al een schitterend beeld van zijn echtgenote Maria staat. ’Het is een kwestie van eer en van rechtvaardigheid dat deze heilige timmer man in de meubelstad Waddinxveen een beeltenis krijgt’, aldus de Waddinx veense geestelijk leider, die inmiddels voor dat doel een geldinzamelingsactie on der zijn parochianen is ge start (postgiro 2307630 ten WADDINXVEEN - Als blijk van waardering voor al zijn maatschappelijke verdiensten als vrijwilliger en in het bijzonder voor de rol die hij gedurende 23 jaar bekleedt als Sint Nicolaas heeft de zilveren rijschool houder Henk van Erk (Vijverlaan) de gemeentelijke oorkonde uitgereikt gekregen. Waddinxveens burgemeester C.M. van der Linden over week donderdagavond stak handigde de oorkonde vorige een fietser de toerit van rijks- week donderdagmiddag tij- weg A12 (Den Haag-Utrecht) dens een receptie die Henk -j- van Erk -n hej. GoUwebad ’de Sniep’ (Sniepweg) hield ter gelegenheid van zijn 25-jarig bestaan als rijschoolhouder en -instructeur. Alhoewel het jubileum van de bekende Waddinxvener een bezoldigde activiteit betreft, heeft het college van Burge meester en Wethouders toch besloten hem een oorkonde aan te bieden. Op grond van de gemeentelij ke verordening op de ereblij- ken, vastgesteld door de ge- uit de tegenovergestelde meenteraad op 16 januari T'- 1 1994, kan namelijk een der- i gelijke onderscheiding alleen het worden uitgereikt in het ka der van een jubileum of een afscheid als vrijwilliger. ‘De belangrijkste reden voor toekenning van de oorkonde is de rol geweest die Henk van Erk heeft vervuld als Goedheiligman', verduide lijkte burgemeester Van der Linden. ‘Een uitreiking ter gelegen heid van een jubileum van de ze activiteiten of ter gelegen- I Over de preciese inhoud van het werkbezoek van de com missaris, die eind vorig jaar in de raadzaal van het Wad dinxveense gemeentehuis X 1 1 1 I het schilderij van koningin Bea trix van de Goudse kunstena res Carla Rodenberg opende, is in het gemeentehuis nog overleg met het provinciaal gemotoriseerde verkeer afge- bestuur gaande. zet geweest. Het ligt in ieder geval in de bedoeling dat ’s morgens om negen uur wordt begonnen met een informele kennisma king met de gemeenteraads leden. Aan de andere pro grammapunten in de loop van de ochtend tot ongeveer één uur wordt gewerkt. Commissaris der Koningin Joan Marike Leemhuis-Stout is 49 jaar geleden in Hooge- zand geboren. Ze heeft de be- ta-afdeling van het gymnasi um gedaan en studeerde aan de Landbouw Universiteit in een grote algemene verzamel- Wageningen. en telefoonkaartenbeurs ge houden. Met daarnaast ook postzegels, munten, ansicht kaarten, lucifersmerken, si garenbandjes, oude pijpen, boeken en grammofoonpla ten, eierdopjes, poppen, markclips, Coca Cola artike len, spaarpotten etc. Voorts is er een expositie van en over Ritmeester sigaren. vorige week dinsdagmiddag 30 januari om kwart voor vijf hebben gereden of gelopen toen daar een ernstig verkeersongeval gebeurde. Mogelijk hebben ze daarvan iets gezien. Vorige week tegen het eind van de dinsdagmiddag 30 ja nuari was er op de Brugweg sprake van een zeer ernstige aanrijding waarbij de 72-jari- ge buurtbewoonster me vrouw C. Blonk levensge vaarlijk gewond is geraakt. Pastoor T.M. Buitendijk van de rooms-katholieke St. Victorparochie bij het Maria-beeld in de St. Victorkerk (Zuidkade) waarbij een schitterende beeltenis van 'timmerman' Jozef moet ko men. (Foto: Joop Dorst). MP ventig werkte ze bij het mi nisterie van Landbouw, Na tuurbeheer en Visserij (LNV). In 1976 trad ze in dienst van de Unie van Waterschappen. In 1984 werd ze de eerste vrouwelijke dijkgraaf van Nederland. Ze stond tot in 1994 aan het roer van het Hoogheemraadschap van Schieland in Rotterdam. t Zilveren rijschoolhouder Henk van Erk bedankt de deels als Sint Nicolaas vermomde Waddinxveen se burgemeester C.M. van der Linden voor de gemeentelijke oorkonde die hem ten deel is gevallen. Links de echtgenote van de jubilerende Waddinxvener. (Foto: Sjaak Noteboom). S’-- - •KB”/-; I BS

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1996 | | pagina 1