D66 schrikt van reacties op 'De Nieuwe Passage ■niiiiij yn ZO ANK Lidmaten sparen voor nieuwe kerk Muzikale carnavals krakers I s, 25.000 gulden i f wtl Workshops kunst historie en muziek 3 HARWA 4awU 1945 Lustrum van zanggroep 'Da Capo' 54.95 Goed slapen begint bij HARWA Controles in Waddinxveen T/T-A Ifalkhoven Schenking van Rotary aan AZC xjt autocentrum PROFITEER NU! DEZE KANS KRIJGT U MAAR EEN KEER. aueeh in beide FILIALEN IN GOUDA klein lp - L NanBarlingen (0172) 21 51 40 1 g Hl -150.0° voerd door Antoon Hogervorst. ster’ in het bestemmingsplan Zuidplas ’90. |(Hini=VUL|> MVi ji’ j 3 0182-641600). <s OPELO OPLAGE 13.925 EXEMPLAREN MAANDAANBIEDINGEN G FOK VIDEO AUDIO Zie onze advertentie elders in deze krant. Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Telefoon 0182-615594. Kantoor Kanaalstraat 10, 2741 HH Waddinxveen, Postbus 372,2740 AJ, Telefoon 0182-630332, Telefax 0182-632633. Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 8.30-17.00 uur. 3 METER WENSKAARTEN PRESENTATIE ERBIJ PROFITER MEE..! 3e KAART GRATIS (de voordeligste) NÓG MÉÉR WENS KAARTEN! Alisun Cleosun Hapro Palm Beach Philips het stratenpatroon namen van in Boskoop zijn formulieren beschikbaar. afgelopen heeft D66 k SI ORGELS-PIANO’S KEYBOARDS 1 cc WADDINXVEEN - Vanmiddag - woensdag 14 februari - heeft wijkpredikant drs. M. van Campen van de Cen traal Hervormde Gemeente van Waddinxveen de ’eer ste’ paal geslagen voor de nieuwe kerk ’De Morgen en bewoners en er is gegeten i in de eetzaal. Het asielzoe- de betaling van de te verwer- activiteiten en jeugdwerk. De centrale hal van ’De Morgen ster’ biedt de mogelijkheid voor ontmoeting en gesprek. De bouw van de hervormde kerk is noodzakelijk gewor den door de voortgaande groei van wijkgemeente Zuid. Deze wijkgemeente kent sinds 1992 een eigen kerke- raad, heeft sinds 1994 een ei gen predikant en maakt tot de nieuwe kerk er is gebruik van de hal en sporthal van de hervormde Rehobothschool (Sperwerhoek). De groei van de Centraal Hervormde Gemeente (elke zondag 250 tot 300 kerkgan gers) maakt voortzetting van gebruik van die ruimte onmo gelijk. De centrale kerkeraad en het college van kerkvoorgden hebben dan ook ingestemd met de plannen tot nieuw bouw. De leeftijdsopbouw van de wijkgemeente en de toe komstige omvang van de woonwijk Zuidplas ’80 en ’90 rechtvaardigen de verwach ting van een intensief ge bruik. WADDINXVEEN - Donder- ,juinin9s' inaf mee Pieter Boer (trompet), Mir- J t van de Burg-Oskam (dwarsfluit), Arjan Bennik (synthesizer), Fred van de Heiden (basgitaar), René van Vliet (drums), Ben Kra mer (orgel en vleugel). Tevens is de algehele leiding in handen van Ben Kramer. Op het programma staan on der andere werken van Tom Parker en een ‘Ode-aan Vicki Brown1. Ook zal er een med ley uit ’The Phantom of the Opera’ ten gehore worden ge bracht. Na de pauze zal ‘The Young Messiah' worden uit- Het naar een ontwerp van ar chitectenbureau Stuurman Partners BV (Brugweg) door bouwbedrijf Egbo BV (Ha- zerswoude) neer te zetten Godshuis kan waarschijnlijk met Kerstmis dit jaar in ge bruik worden genomen. 'De officiële grondtransactie voor ’De Morgenster’ was vo rige week donderdagmiddag met enig feestelijk vertoon in het Waddinxveense gemeen tehuis. Hierbij waren onder meer aanwezig burgemeester C.M. van der Linden en wijk- Leden predikant ds. M. van Cam- pen, die ook voorzitter van het bouwteam is. WADDINXVEEN - D66, toch al nooit voorstander van een winkelhart aan de Passage, is hevig geschrokken van de felle reacties op het structuurplan ’De Nieuwe Passage’ van de meerderheid van het college van Burgemeester en Wethouders. ‘De weerstand is nog veel groter dan wij al dachten. Wij zijn op een doodlo pende weg beland’, vindt de driemansfractie in de Waddinxveense gemeenteraad, die wordt aange- De Nieuwe Passage*. ‘De fractie stemde dan ook sa men met de PCW en een meerderheid van het college tegen het raadsvoorstel van februari 1994, waarin werd vastgelegd dat de financiële en verkeerstechnische haal baarheid van het plan zou worden onderzocht*. Antoon Hogervorst: ‘Die slag hebben wij toen verloren. En als goede democraten hebben wij ons vervolgens open min ded en positief-kritisch opge steld. Nu echter moeten wij vaststellen dat de huidige plannen financieel, verkeers technisch en maatschappelijk niet haalbaar zijn*. ‘Maar het is aan de andere kant voor onze fractie ook duidelijk dat er iets moet ge beuren aan het ontwikkelen van een centrum. Daarover is denk ik in de gemeenteraad eenstemmigheid. Koopkracht vloeit niet alleen uit Midden- Holland, maar juist ook uit Waddinxveen weg. Dat is puur slecht voor de lokale economie en werkgelegen- BOSKOOP - De stichting Bos koop Creatief start binnen kort een aantal nieuwe korte cursussen en workshops. Op het gebied van de kunst en ar chitectuur is er een cursus die bestaat uit drie themablok- ken, die los van elkaar gevolgd kunnen worden. De blokken bestaan steeds uit een the orieles op maandagavond met aansluitend een excursie op zaterdag. Blok 1: Vermeer en tijdgeno ten. In de theorieavond wordt het realisme van Vermeer en zijn tijdgenoten behandeld en de Hollandse interieurs in de ze tijd. De excursie voert naar het museum Het Prinsenhof in Delft voor de tentoonstel ling ’Delftse Meesters, Tijdge noten van Vermeer’. Data: 18 maart theorie, 23 maart ex cursie. Blok 2: Sociale woningbouw in Nederland en met name Am sterdam. De excursie voert naar het KNSM-eiland in Am sterdam. Data: 15 april the orie en 20 april excursie. Van Vliet Bodegraven B.V HUIS-AAN-HUIS AUlNCFAPPARAniUR VOOR SUPER STUNTPRIJZEN! p/ULFTS VOLMET FOTOCAMERA'S VIDEOCAMERA'S, 3^eKehner^ zonnebed I \ampe' o SS fc J CC E o o Ia? S. 2 co S w (- s 1 ra c. E ‘Het zou nu dé gelegenheid zijn om via een referendum de mening van de Waddinx veense bevolking te vragen, of en zo ja, waar een nieuw winkelhart moet komen. Maar gezien de vele brieven die we als gemeenteraad heb ben ontvangen en de vele brieven die zijn gepubliceerd in het Weekblad voor Wad dinxveen kan ook nu al wor den geconstateerd dat er voor centrumontwikkeling aan de Passage geen maatschappe lijk draagvlak bestaat*. De democraat besluit zijn be- aHne‘L1 belanghebbenden to°g ‘Uiteindelijk heeft de - politiek z n eigen verantwoor delijkheid in deze. En de raad is verdeeld. Naar mijn me ning is een besluit met een stemverhouding 11 tegen 10 per definitie een slecht be sluit*. ‘Als er tegen de maatschappe lijke stroom in een besluit wordt genomen, moet je dat als raad wel héél zeker we ten. Er zou nu geen ruimte moeten zijn voor fractie-disci- pline of een politieke presti geslag. Elke lokale politicus die dat niet ziet, sluit de ogen voor de werkelijkheid*. bouwvereniging Waddinx veen en van Huize Souburgh en de plannen worden schie lijk teruggenomen.* ‘Ik kan mij voorstellen dat het college alle voors en te- gens zorgvuldig heeft gewo gen, alvorens met een raads voorstel naar buiten te ko men. Dit geldt ook voor de re acties en de standpunten van de omwonenden, de midden standers en alle andere ge sprekspartners. Er zijn toch met i uitvoerige besprekingen ge weest!* ‘Ik moet vaststellen dat de brief van de woningbouwver eniging Waddinxveen en van Huize Souburgh voor een deel van het college als een volsla gen verrassing moet zijn ge komen. Dan moet ik dus con cluderen dat de externe bege leiding in de advisering naar projectwethouder Jan Hiele- ma (CDA) en het college van dat standpunt, er volledig naast zat*. Antoon Hogervorst gaat er van uit dat het college onvol ledig of onzorgvuldig is inge licht. *Wat daarnaast opvalt is dat wethouder Jan Hiele- ma over bezwaren en op- en aanmerking van de bewoners van de Stationsstraat, van de Ondernemers Vereniging Waddinxveen (OVW) en van de bewoners van de Prins Bemhardlaan nogal luchtig deed. Telkens kregen we te horen dat het allemaal wel meeviel*, aldus de democraat. ‘Ongelukkig ben ik ook met het feit dat de projectwethou der zegt de verkeerssituatie en het parkeren te zien als randverschijnselen van de centrumontwikkeling. Ter wijl hele volksstammen zich daarover juist grote zorgen maken. Dat snap ik echt niet*. ‘Het is voor de lokale Wad dinxveense politiek in het bij zonder heel slecht dat dit zo loopt*, vindt de D66-voorman. ‘De geloofwaardigheid is in het geding. Voor ons als D66- fractie was dat al het geval na onze uitgebreide telefonische enquête over de centrumont wikkeling van januari 1994. Toen al bleek zonneklaar dat er geen groot maatschappe lijk draagvlak was voor plan nen op de Passage*. ‘De politiek moet dienstbaar zijn. Wij zijn er voor de inwo ners en niet andersom. Op basis van die gedachtengang heeft de fractie van D66 zich steeds kritisch getoond over WADDINXVEEN - 1 van de Rotary Club in Nieu- werkerk aan den IJssel zijn op bezoek geweest in het tij delijk asielzoekerscentrum Het slaan van de eerste paal aan de Zuidelijke Rondweg in is gepaard gegaan met een Waddinxveen. ballonnenwedstrijd voor de Er was een rondleiding over jeugd en het ’slachten’ van de het terrein door medewerkers bij de jongeren en ouderen uitgezette spaarvarkens voor betaling van de te verwer ven grond. In ruim een jaar ontvangen tijd blijkt er ongeveer 25.000 Tijdens het fractieberaad van maandagavond van gedachten ge wisseld over het draagvlak voor ’De Nieuwe Passage’ en de vraag ’waar doen we het nou eigenlijk voor?’ Zo langzamerhand is iedere Waddinxvener het gedoe van de centrumontwikkeling in het Gouwedorp meer dan zat, constateert de fractie en ach terban van D66. Naast veel mensen die reage ren hebben veel Waddinxve- ners zoiets van ’het zal wel’ en ’wat heeft die plannenmake rij van de afgelopen jaren al niet gekost?’ D66-fractievoorzitter Antoon Hogervorst is teleurgesteld in de gang van zaken. Vooral de matige informatievoorzie ning is hem een doorn in het oog. ‘Er is in de afgelopen maan den heel rommelig naar een raadsvoorstel toegewerkt, waarbij de rol van de externe deskundige (Heidemij Ad vies) als bepaald niet sterk kan worden omschreven*. ‘De onvolledige en onnauw keurige cijferbrij, de parkeer- normen, het financiële ver haal en natuurlijk de steeds maar weer wisselende ver keersintensiteiten en ge luidsbelastingen is een hope loze basis om tot een goed af gewogen besluit te komen.* Het afvoeren van het raads voorstel op het allerlaatste moment noemt de democraat een gevolg van de onzorgvul dige en onhandige manier, waarop de onderbouwing van de plannen naar belangheb benden, maar ook naar het college en de gemeenteraad zijn gepresenteerd. ‘Wat heeft zich allemaal in het college afgespeeld?*, vraagt Antoon Hogervorst zich af. ‘Eerst komt het colle ge met plannen die voluit in alle raadscommissies zijn be handeld en vervolgens komt er een brief van de woning- kerscentrum heeft een finan ciële bijdrage waarvoor muziekinstrumen- gulden bij elkaar te zijn ge- ten en woordenboeken zullen spaard. worden gekocht. ’De Morgenster’, die 400 zit- Het asielzoekerscentrum is plaatsen gaat omvatten en op zoek naar een aantal vrij- 2,7 miljoen gulden kost, is in willigers voor de speeluitleen. de bijbel een aanduiding van Gezocht wordt ook een man- God’s Zoon Jezus Christus en nelijke vrijwilliger die met de past wat naamgeving betreft bewoners wil gaan sporten in in het stratenpatroon van een sportzaal op donderdag- Zuidplas ’90, dat middag. sterren omvat. Verder wil men in contact ko- Het ontwerp van de nieuwe mèn met een vrijwilliger die hervormde kerk - de vierde er zin in heeft een voetbal- van de Centraal Hervprmde team te gaan trainen. Men- Gemeente van Waddinxveen- sen van 20 jaar en ouder, die kenmerkt zich door een func- in dit vrijwilligerswerk gein- tionele opzet vanuit één der teresseerd zijn, kunnen con- hoeken van de kerkzaal. tact opnemen met Carolien In beide vleugels zijn ruimten Verbree (op maandag, tel. ondergebracht voor vergade- 0182-641600). ringen, catechisaties, kring- WADDINXVEEN/BOS- KOOP - De Boskoopse zang groep Da Capo geeft vrijdag avond 16 februari om acht uur een concert ter gelegen heid van hun vijf jarig be staan in de Waddinxveense Blok 3: Hollandse Jugendstil. Ontmoetingskerk (Groens- De excursie bestaat uit een voorde), wandeling door de binnenstad Aan dit concert werken van Den Haag, waar een groot aantal pandjes in deze stijl is jam gebouwd. Data: theorie op 6 mei en excursie 11 mei. De kosten bedragen 65 gulden voor de hele cursus of 25 gul den per blok. Op maandag 11 en 25 maart is er een tweedaagse workshop over de plaats van de muziek in de verschillende wereld beelden. Voor mensen die ge ïnteresseerd zijn in klassieke muziek en die op snelle ma nier een inzicht willen hebben in de muziekgeschiedenis en haar relatie met andere kunstvormen en wetenschap. De lessen worden gegeven aan gevoerd, de hand van geluidsfragmen- De opbrengst van deze avond ten. Kosten: 25 gulden. zal besteed worden aan het Op maandag 23 februari zijn Koningin Wilhelmina Fonds er nog enkele plaatsen voor de workshop kartonnage. Tij dens deze workshop leert u uit delen karton een decoratieve doos te maken die u vervol gens bekleedt met stof naar keuze. Kosten: 20 gulden in clusief materiaal. Wie geïnteresseerd is in een van de workshops kan een aanmeldingsformulier opvra gen bij het secretariaat van de Stichting Boskoop Creatief, Loes Vermeer, telefoon dagavond werd door de politie 215319. Ook bij de^bibliotheek aan de Juliana van Stolberg- laan een verlichtingscontrole gehouden op fietsers en bromfietsers. In totaal wer den zeven (brom)fietsers be keurd wegens defecte verlich ting. Bij een alcoholcontrole op de Juliana van Stolberglaan in de nacht van zondag op maandag werden twee be stuurders bekeurd wegens te veel alcoholgebruik. Het wa ren een 64-jarige man uit Moerkapelle en een 41-jarige Waddinxveense Rijnlandstraat 4 tel. (0182) 61 61 19 en het Ronald Mac Donald- huis van het Sophia kinder ziekenhuis te Rotterdam. De toegangsprijs bedraagt 8,50. Er is nog een beperkt aantal kaarten verkrijgbaar bij Jan- ny van Bockel, Acerstraat 5, Boskoop, telefoon 0172- 212402; banketbakkerij Loef, Bootstraat 1, Boskoop; José Versluis, Jan Luyken- straat 9, Waddinxveen, tel. 0182-618852 en Asscheman Groente en Fruit, Bredero- laan, Waddinxveen. Weekblad voor Waddinxveen 3 dit jaar zal de wijkgemeente Zuid van de Centrale Hervormde Gemeente elke zondag bijeen komen in de gemeen- hervormde Bethelscnool aan de Sperwerhoek. Zoals de foto laat zien is die tijdens de wekelijkse erediensten steeds r geldig t/m 24-2-’96 Kantoorboekhandel Zie pagina FZl KERKSTRAAT 2-28, BODEGRAVEN TELEFOON: (0172) 61 25 41 Verkoop van: maandag t/m vrijdag van 10.00-21.00 uur, zaterdag van 10.00-17.30 uur Kon. Wilhelminaplein 6, Waddinxveen Tel.: (01820) 61 30 61 Fax: (0182)619115 co 0 0 ai O) O) C\J O s 3 Volop keus - Volop voordeel!! O cc o> ra ra 2 in ra 2 Q. <Z> S ra 5 ra ra o V) ra CB 5 Snel, zeker en betaalbaar GRATIS huidtest en pigment r kOHTiNg Let op! s Avonds geopend lak. Openingstijden: ma.-vr. 8.00 - 20.00 uur zaterdag: 9.00 -14.30 uur Tot het einde van i schapsruimte van de hervormde Bethelschool tot ae laatste plaats bezet. (Foto: Joop Dorst). Kervend j*l <5 0'ph ■■J ex pert Spoorstraat 17-29 2801 BA Gouda Tel. (0182) 51 80 55 Fax (0182) 52 29 26 D66-fractievoorzitter Antoon heid*. Hogervorst. (Foto: Archief - Sjaak Noteboom). Spanjeweg 22, 2411 PX BODEGRAVEN Industrieterrein Groote Wetering. Tel.: (0172) 61 03 28 77f tot 800, in Waddinxveen, Zevenhuizen en Moerkapelle 52e JAARGANG NUMMER 2480 WOENSDAG 14 FEBRUARI 1996 O 0 0 ra o ra ra 0 S ra S ra B Bedrijvencentrum 'De Valk' Valkenburgerlaan 3 2771 CW Boskoop cnmnzEzi -c in ra b* ra LD q 8 8 S o k s f ra ra E E s? g ,E> ra 2 c S, '3 D CD «x 5 o sS INBRAAKBEVEILIGING een zaak van vertrouwen in 0) o it 3 g 2 uj Voor de ondertekening van het koopcontract buigen zich over de bouwtekeningen van links naar rechts burgemeester C.M. van der Linden, aemeente-ambtenaar ing. S. van Houten, notaris mr. P.L. van der Meulen en voorzitter H.J. Hagen van de kerkvoogdij. (Foto: Joop Dorst). F Regentesseplantsoen 52 (Centrum hoek Kleiweg-Kleiwegbrug) K 2801 CM Gouda. Telefoon (0182) 52 99 04 t IIIMIIIWIM! ‘V,

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1996 | | pagina 1