Stoeien met oud INSPIREREND H Scholieren bezig met afval-werkjes sreeascnap in otel 'De Unie' ANTIEK Beurs DE JONG CDA-avond over belang modern gezinsbeleid Zaterdag 6 maart Internationale Vrouwendag 1996 Tentoonstellingen en uitvoeringen Kreater EEMSKERK I I I Bijna 27.000 gereedschappen naar projecten Lezing over mystiek 28e Langs de Gouweloop is op zaterdag 2 maart Opening van 'Rapid Service Onderzoek kwijtschelden lasten Dialezing over Griekenland AVIFAUNA BS n I I PAGINA 15 Service WITGOED KLEIN HUISHOUDELIJK tegen hebben veel over milieu ge werkt in werkboeken. Ook hebben ze van allerlei afval De thema’s die aan de orde komen zijn politieke partici patie door vrouwen (W. Stig ter), mensenrechten voor r Anker de gereed- m ingedeeld en pro- j zoveel mogelijk hier over te weten te komen. Een groot aantal boeken over de verschillende ambachten be hoort dan ook tot zijn collec tie. De gereedschappen komen overal vandaan, van Makkin- VR. 23 FEB. 16-21 UUR ZA. 24 FEB. 11-17 UUR ZO. 25 FEB. 11-17 UUR ite lezing over lap wordt ver- Anker uit Lei- rentien jaar ou- rappen verza- over een grote ver leid aan beroepen, tuinder, smid, hoe- ganiseerd door het Platform van Vrijz. Geloofsgemeen schappen. Groep 7 en 8 hebben op straat een kwartier lang, onder goedkeurende blikken van voorbijgangers, vuil geraapt. Vooral onder struiken viel INXVEEN - Dinsdagavond 27 februari om acht ordt er op initiatief van de Vereniging Histo- Genootschap Waddinxveen in hotel-café-res- it ’De Unie’ (Kerkweg-Oost) een lezing gehou- I N (TjjR'1 E U R Ford-rijders wordt die dag de mogelijkheid geboden hun auto te laten inspecteren. De Rapid Service-specialisten geven tijdens de gratis voor- j aarsinspectie graag advies en controleren de auto’s op al le punten die belangrijk zijn voor de verkeersveiligheid. WADDINXVEEN - Auto Arbo Waddinxveen (Noordakde) gaat van start met ’Rapid Service’, een snelle dienstver lening voor reparaties of on derhoudswerkzaamheden waarop men kan wachten en waarvoor geen afspraak ge maakt hoeft te worden. Komende zaterdag 24 febru ari van negen tot vier uur be gint ’Rapid Service’ met een open dag voor klanten, rela ties en andere belangstellen- WADDINXVEEN - De FNV heeft afgelopen week bij Zuid- hollandse gemeenten een on derzoek ingesteld naar de ruimhartigheid waarmee zij een kwijtscheldingsbeleid voeren. Sinds 1995 hebben de gemeenten de mogelijkheid om zelf normen te stellen voor kwijtschelding van gemeen telijke en provinciale heffin gen en belastingen voor men sen met een gering inkomen. Doordat gemeenten nu zelf standig een kwijtscheldings beleid kunnen voeren, ver moedt de FNV dat er grote verschillen ontstaan zijn tus sen gemeenten onderling. Het onderzoek moet aanto nen hoe gemeenten omgaan met de nieuwe beleidsvrij heid. Komen alleen mensen in aanmerking met inkomens op het sociaal minimum of kunnen ook mensen met een iets hoger inkomen gebruik maken van de regeling? In dien de gemeente gebruik maakt van de mogelijkheid om het beleid te verruimen, houdt dat in dat meer men sen meer belastingen kwijt gescholden krijgen. Zo kan de gemeente de koop kracht van de inwoners met lagere inkomens positief be ïnvloeden. Eind februari zullen de resul taten van het onderzoek in een rapport beschikbaar ko men. ga in Friesland töt Baarle- Nassau in Noord-Brabant. Daardoor kan één stuk ge reedschap verschillende na men hebben, al naar gelang de streek van oorsprong. Bij ons in Zuid-Holland bij voorbeeld spreek je van hooi vork of riek, terwijl men het in het noorden van ons land heeft over gaffel of greep. Ver der is er een groot verschil in werkwijze. In Drenthe gebruikte men bijvoorbeeld een heel andere methode om turf te steken dan in onze omgeving. Daar werd gewerkt met grote en kleine schopjes, terwijl men bij ons gebruik maakte van een lange beugel met een net aan een stok. Op beide ma nieren was het zwaar werk. De heer Anker neemt de b ezoekers aan de hand van een 30 a 40 tal voorwerpen mee op een reis door ons land en door het land van de ambach ten. Het is zijn bedoeling de aan wezigen de verschillende voorwerpen te laten raden. Hij vertelt er dan de geschie denis bij. BOSKOOP - Het echtpaar Beenen verzorgt op donder dag 28 februari een dialezing over Griekenland in de Bos- koopse bibliotheek. Zij heb ben een keuze gemaakt uit ei gen dia’s, aangevuld met hun commentaar en met passende muziek. Griekenland is de laatste ja- ren uitgegroeid tot een geliefd vakantieoord. Maar het land biedt meer dan zon, zee en gastvrijheid. De Griekse ge schiedenis beperkt zich niet alleen tot de boeken, zij is al om tegenwoordig. De meeste bergen, vlaktes en steden zijn getuigen geweest van belang rijke historische gebeurtenis sen. Derhalve een kijkje in de wieg van de Europese bescha ving. Er wordt ook een kleine ten toonstelling ingericht. De avond begint om 20.00 uur, plaatsbewijzen (inclusief kof fie) kosten 2,50 gulden en zijn verkrijgbaar in de biblio theek. Telefonisch reserve ren: 213170. den. Het is een speciale fees telijke dag voor jong en oud met aanbiedingen en attrac ties. Cees Tijssen (keyboard) en Heerte Wiersma (dwarsfluit). Maandagavond 25 maart om zeven uur laten de popgroe pen van Meerten Huisman en leerlingen elektrisch gitaar zich horen. Woensdagavond 27 maart spelen de gitaar- leerlingen van Kris Pels, ter wijl vrijdagavond 29 maart de leerlingen van Cees Tijs sen (keyboard) en Wout Wier- da (saxofoon) optreden. Vrijdagavond 19 april is Wim Wieland (piano) aan de beurt en zaterdagavond 20 april Anke van der Bijl (dwars fluit). Zaterdag 8 juni houdt ’Kreater’ een open huis. Aan het einde van die maand, vrijdagavond 28 juni, staat een leerlingenuitvoering in de Ontmoetingskerk (Groensvoorde) op het pro gramma. In juni en juli zijn eveneens een aantal optre dens van leerlingen gepland. WADDINXVEEN - De CDA-afdeling Waddinxveen houdt volgende week donderdagavond 29 februari om acht uur in het centrum voor kunstzinnige vor ming ’Kreater’ (Kerkstraat) een voor iedereen toe gankelijke ledenvergadering, waarin het moderne gezinsbeleid centraal zal staan. De christen-democraten stel len zich de vraag op welke wijze de overheid kan bevor deren dat mensen verant woordelijkheid voor elkaar op zich nemen. Is dat eigenlijk wel een taak voor de overheid? Hoe kun nen de partners de zorgtaken in een gezin met opgroeiende kinderen zo verdelen dat er voor hen ook ruimte blijft voor een eigen maatschappe lijke ontplooiing? Na een inleiding van me vrouw Biesheuvel-Vermei- den, lid van de Emancipatie- raad, zal over dit soort vragen aan de hand van een viertal stellingen worden gediscussi eerd. Toen tijdens de algemene be schouwingen in september vorig jaar CDA-fractievoor- zitter drs. E. Heerma stelde dat er wat hem betrof naar Duits en Zweeds model een minister voor Gezinszaken zou mogen aantreden, scho ten de paarse bewindslieden, met uitzondering van pre mier W. Kok, collectief in de lach. Dat lachen verging hen snel, immers sindsdien staat het thema ‘gezin’ weer helemaal in de belangstelling. Politici van alle partijen realiseren zich dat, volgens onderzoek- cijfers, 90 procent van de be volking in een of andere vorm van gezinsverband wil leven. De overheid mag zich dus niet blindstaren op de indivi- WADDINXVEEN - De Internationale Vrouwendag 1996 wordt in Waddinxveen gevierd op zaterdagmid dag 9 maart van een tot vijf uur in het Coenecoop Col lege (Dreef). De toegang is gratis en er is kinderop vang. Het thema van deze dag, die wordt geoipend door dagvoor zitter Brigitte Leferink, is Van Peking naar Waddinx- veen‘. Verschillende vrouwen, die naar de internationale vrouwenconferentie in Pe king waren afgevaardigd, zullen in het Gouwedorp over hun ervaringen komen ver tellen. Belangrijk is dat de resulta ten van deze vierde vrouwen conferentie omgezet worden in vernieuwend beleid en ac tiviteiten in eigen omgeving. De onderwerpen waar het aanbe steed wordt zijn dan ook doel- WADDINXVEEN - In het centrum voor kunstzinnige vorming ’Kreater’ (Kerkstraat, tel. 1082-614422) is de komende maanden van alles te zien en te horen. door Hein Kouwenhoven, Roosje Voshoeve 23, Wad dinxveen, tel. 1082-630082. WADDINXVEEN - Zaterdagmiddag 2 maart zal op de Staringlaan weer het startschot klinken voor de 28e editie van de jaarlijkse ’Langs de Gouweloop’ van de Waddinxveense sportclub Antilope. De organisato ren van deze in de wijde omgeving zeer bekende 10 kilometer lange wedstrijdloop zien dit evenement weer met groot vertrouwen tegemoet. grote vellen papier gemaakt. Alle leerlingen hebben zelf van afvalpakken speelgoed gemaakt. Donderdag 15 februari kon den de ouders van de leerlin gen de tentoongestelde afval- kunstwerken van de kinde ren op de beide scholen ko men bezichtigen. Dit ter af sluiting van het project. Elk jaar weer zorgt de ’Langs de Gouweloop’ voor een span nende wegwedstrijd met deel nemers die soms van heinde en ver komen. Zowel de wed- strijdlopers als de recreatieve deelnemers brengen veel le ven in de brouwerij op het 3,2 kilometer lange parcours. Voor KNAU-leden staat een exacte 10 kilometer wedstrijd op het programma (start om 13.30 uur) voor de categoriën heren, dames en veteranen. Om 14.30 uur gaan de presta- tielopers van start voor hun afstanden van 3,6, 6,8, 10, 13,2 en 16,4 kilometer. De best geklasseerden in de di verse categoriën wedstrijdlo- pers ontvangen geldprijzen. Verder is er voor de deelne mers aan zowel de loopwed- strijd als aan de overige pres- tatielopen een herinnering. Voor elke tiende deelnemer is er weer een paar Asics-sok- ken ter beschikking gesteld. Waren er vorig jaar ’slechts’ 130 atleten bij de wedstrijd en mocht een middag met de vuilniswagen meerijden. De interviews zijn verrassend leuk en staan gepubliceerd in de schoolkrant. In kleine groepjes hebben Van maandag 11 tot en met zondag 25 maart wordt een tentoonstelling rond de vriendschapsband Waddinx- veen-Pelhrimov gehouden. Te zien zijn onder meer teke ningen van de Tsjechische president V. Havel. Daarna volgt een expositie ‘Kies Kleurig' voor de leerlingen van het basisonderwijs. Kleine uitvoering van leerlin gen staan eveneens op het programma. Beginners en ge vorderden krijgen de gelegen heid zich aan het publiek te presenteren. Vaak zijn dit (groot)ouders en andere familie, maar ieder een die zo’n optreden wil mee maken is welkom. Indien niet anders vermeld beginnen de uitvoeringen om zeven uur ’s avonds. Komende vrijdagavond 23 fe bruari is de balletzaal van ’Kreater’ het podium voor «3 inss. AMSTERDAM - Ruim vijf duizend hamers, bijna vier duizend zagen, 743 naaima chines en 1.550 tangen von den vorig jaar hun weg vanuit Nederland naar projecten in ontwikkelingslanden In totaal verzond de Stichting Gered Gereedschap in Am sterdam, die ook in Waddinx veen actief is, in 1995 26.784 stuks tweedehands gereed schap over de grenzen. Goed gereedschap is in veel ontwikkelingslanden moei lijk te krijgen of extreem duur. In Afrika moeten klan- 3P> ten soms dagen reizen om een !as winkel te vinden die gereed schap verkoopt om vervol gens vijf maandlonen kwijt te zijn aan een simpele hout schaaf. De Stichting Gered Gereed schap legt zich toe op het in zamelen van afgedankt ge reedschap in Nederland. De vrijwilligers knappen het op en verschepen het naar diver se landen waar de nood hoog is. ‘Gereedschap is onontbeerlijk voor mensen die hun toe komst in eigen hand willen nemen*, zegt landelijk coördi nator J. den Blanken. ‘Of het nu gaat om een naaiatelier, een smidse of een hout- en metaalbewerkplaats; zonder materiaal kom je niet ver‘. Bij Gered Gereedschap zijn zeer boeiend Inlichtingen over de Langs de Gouweloop worden verstrekt veertig^Aza^êfpuntën en 25 werkplaatsen in het hele land aangesloten. Geld vormt het belangrijkste struikelblok voor de stichting. Weliswaar knappen vrijwilligers al het werk op, maar het verzenden van de giften is een dure zaak. De stichting ’Doen’ van de Nationale Postcodeloterij schonk de stichting onlangs geld om een campagne te be ginnen die moet leiden tot grotere naamsbekendheid in Nederland. ‘Op het moment weten ze in Afrika beter wie wij zijn dan in Nederland', al dus Den Blanken. is naar het gemeentehuis ge weest, waar hen verteld werd over het nieuwe afvalstation voor het brengen van grof vuil. Verder werden ze ingelicht over de nieuwe kringloopwin kel die er in de gemeente gaat vrouwen (W. Stigter). Er is volop gelegenheid om met de Peking-bezoeksters in gesprek te komen. Daar is speciale ruimte voor beschik baar die bij de sfeer van deze middag past. In het middag programma wordt voor leuke ontspanning gezorgd. De Waddinxveense kunstena res Anke Mensink is op de In ternationale Vrouwendag in een heel andere rol te zien. Zij speelt en zingt dan speciaal voor vrouwen geschreven blues. Uit Koudekerk aan den Rijn komt de muziekgroep ’Glo baal’ optreden. Deze groep heeft tot doel liederen te zin gen voor en over mensen uit de hele wereld. Globaal zingt en speelt met gebruik van akoestische in strumenten. De liederen moe ten veelzeggend, maar zeker ook muzikaal klinken. Elk jaar wordt door Globaal een thema gekozen. Dit jaar is dat de strijd tegen racisme, fascisme en onderdrukking. Op verzoek van en met de steun van de gemeente orga niseert de Stichting Vrou wenraad Waddinxveen al ja- ren de Internationale Vrou wendag in Waddinxveen. Het middagprogramma is door de Stichting Vrouwen raad Waddinxveen samen voorbereid met de Stichting Waddinxveens Welzijnswerk, de werkgroep Waddinxveen van Amnesty International en de Stichting Wereldwinkel Waddinxveen. Op deze dag zullen ook weer allerlei Waddinxveense vrij willigersorganisaties aanwe zig zijn, zoals het centrum voor kunstzinnige vorming ’Kreater’, de Stichting Gered Gereedschap, de Vereniging Historisch Genootschap Wad dinxveen, de Kerngroep Ont wikkelingssamenwerking Waddinxveen, de Stichtig Goed Werk, het NFVON, de Stichting Vluchtelingenwerk en de Stichting Wereldwinkel Waddinxveen. ALPHEN - Mystiek in onze tijd, is het onderwerp van een lezing door Dr. Jurjen Be umer, diakonaal predikant en coördinator van een oeceme- nisch centrum in Haarlem. Hij schreef ook het boek ’Inti miteit en solidariteit’ over het evenwicht tussen dogmatiek, mystiek en ethiek. In januari 1993 promoveerde hij op dit onderwerp. Hij doet een po ging de mystiek opnieuw in de theologische discussie te middagprogramma betrekken. De lezing wordt gehouden op gericht, donderdag 29 februari in acti- viteitencentrum Wielewaal, Kwartelstraat 66 in Alphen. Aanvang 20.00 uur, entree 5 ter), mensenrechten gulden. De avond wordt geor- vrouwen (Zorica Majic), duur zame ontwikkeling en milieu (A. van Hoeve) en de sociaal - economische positie van WADDINXVEEN - De protestants-christelijke Konin gin Beatrixschool (Zuidplashof) *n ®en ?eza‘ menlijk project met de rooms-katholieke Kardinaal Alfrinkschool (Zuidplashof) gewerkt aan een project over natuur en milieu. Alle groepen van bneide basis- scholen zijn intensief bezig geweest met afval-werk jes. De groepen 1 tot en met 3 hebben onder andere geknut seld met afval, zoals weven met lapjes stof door kippen- een stad gemaakt. Een groep gaas, tasjes gemaakt van af- val en eigengemaakte afval- bakjes voor op hun tafeltjes in de klas. Ook hebben ze hoe den gevouwen van kranten papier. Oud papier hebben de kleu ters zelf in de papierbak van de gemeente gedaan. Sommi- komen. Op school hebben di- ge groepen zijn naar de glas- ~;JJ -- bak geweest en de kleuters hebben bezoek gehad van de straatveegwagen van de ge meente. Ze mochten hem op daliserings-tendens, maar moet meer dan voorheen er oog voor hebben dat mensen niet naast elkaar, maar met elkaar willen leven. Individuele creativiteit en persoonlijke wedijver bren gen dynamiek in de samenle ving, maar samenwerking en saamhorigheid zijn minstens zo belangrijk. Werden ‘voordeurdelers* in het verleden door de overheid slechts als fiscale melkkoeien gezien, steeds meer breekt het besef door dat het bewust kiezen van verantwoordelijk heid voor elkaar een groot maatschappelijk goed is. Dat geldt heel in het bijzon der als het gaat om leefeenhe den waarin kinderen opgroei en. Het kiezen voor kinderen is geen privé-hobby van de ouders. Het is voor de samen leving als geheel van groot belang dat een nieuwe gene ratie in een zo harmonisch mogelijk verband opgroeit. De gemeente Waddinxveen kan volgens het CDA wat be treft het voorzieningenni veau in veel opzichten kind- en gezinsvriendelijk worden genoemd. Toch sluiten deze voorzieningen wel sterk aan op het traditionele gezin, waarin de moeder zich voluit aan de verzorging van de kin deren kan wijden. Steeds meer ouders vinden naast hun gezin ontplooiing in een maatschappelijke car rière. Zij willen onderling de zorgtaken en het werk bui tenshuis op evenwichtige wij ze verdelen. Kinderopvang is daarbij erg belangrijk. Op dat punt blijft er in Waddinxveen nog wel wat te wensen over. De ge meente heeft maar heel wei nig localiteiten ter beschik king om het particulier initia tief in staat te stellen de nodi ge opvang te regelen. Natuurlijk ligt er voor, ‘Den Haag* een centrale taak op het gebied van een modem gezinsbeleid. Te denken valt aan het verder bevorderen van deeltijdarbeid, maar ook aan het scheppen van finan ciële randvoorwaarden. Een vitaal gezinsleven moet immers ook weggelegd zijn voor mensen die weinig meer dan het minimum-inkomen hebben. Ook een alleenstaan de ouder moet zich gesteund weten door de overheid. Maar de gemeente mag zich niet achter de centrale over heid verschuilen. Waddinx veen heeft juist op het punt van ‘sociale vernieuwing* een eigen verantwoordelijkheid. De gemeente heeft hiervoor een speciaal eigen budget, waarvan tot op heden nog on voldoende gebruik is ge maakt. De bijeenkomst van de chris tendemocraten waar deze vragen aan de orde komen be gint eerst met een huishoude lijk gedeelte. Vervolgens zal wethouder Jan Hielema een korte uiteenzetting geven over de stand van zaken met betrekking tot het nieuwe winkelcentrum. Vanaf kwart voor negen staat het moderne gezinsbeleid op de agenda. ftepid aan de start, volgende week zaterdag wordt toch weer met enkele honderden wedstrijd- lopers rekening gehouden. In 1995 waren de extreem slechte weersomstandighe den en verwachtingen er de oorzaak van dat het deelne mersveld beneden de 150 zakte. Dat was sinds jaren niet meer voorgkomen. Het parcours wordt nog steeds door de atleten als prettig en snel ervaren, wat ook tot uitdrukking komt in de gelopen tijden van de deel nemers. Het parcoursrecord staat op naam van Jan Dirk Hazeleger (HRR Den Haag), die in 1991 de formidabele tijd van 29,56 minuten op de klok bracht. Vorig jaar won Ed van Geme- ren (Phoenix) in 31,24 minu ten, terwijl Gerrit Voortman (HAC 63) in 1993 en Peter v.d. Velde in 1992 zegevier den. Er staan trouwens heel wat bekende namen op de erelijst van winnaars, die er deels als volgt uitziet: 1985: Emile Puttemans (DCL België) 30,01 min.; 1986: Cees Kraayeveld (Sliedrecht Sport) 30,30 min.; 1987: Aart Stigter (AAV 36 Alphen a.d.Rijn) 30,32 min.; 1988: Erik Edelman (AVR Rotter dam) 31,06 min.; 1989: Rien v.d.Wilt (Clytoneus Woerden) 30,43 min.; 1990: Erik Punt (Four Seasons Track) 30,23 min.; 1991: Jan Dirk Hazele ger (HRR Den Haag) 29,56 min.; 1992: Peter v.d. Velde (AVR Rotterdam) 30,35 min.; 1993: Gerrit Voortman (HAC 63 Hoogeveen) 30,35 min.; 1994: Kipande Kogo (Zuidwal Huizen) 30,26 min. Voor Antilope kwamen in 1995 in actie Rob Meijer en Erik Mookhoek bij de heren, Petra Bretveld bij de dames- veteranen I en Fer Bonsel, Piet Blaauboer en Bram Lindhout bij de heren-vetera- nen. Het volledige parcours omvat de Staringlaan (start), Bos boom Thoussaintsingel, Al- berdingk Thijmlaan, Wilgen laantje, Linnaeusweg (Bos koop) en Noordkade. De winnaar van de 27e editie van de Langs de Gouweloo- Ed van Gemeren, heeft reec„ toegezegd wederom aan de start te zullen verschijnen. Tijdens de wedstrijden en de prestatielopen zal de Noord kade weer volledig zijn afge sloten voor alle doorgaand verkeer, terwijl een weghelft gereserveerd blijft voor open bare diensten, zieken- en noodtransporten. Ook op de Linnaeusweg zal een strook weg met pilonen de atleten van het wegverkeer scheiden. Het inschrijfgeld voor de wed strijd bedraagt f 8,- (na-in- schrijving f 10,-). Voor de prestatielopen geldt een ta rief van f 6,50 met herinne ring en f 3,50 zonder herinne ring. verse middenbouwgroepen vuilnisauto’s gevouwen. Een groep heeft gescheiden vuil nisbakken gemaakt waarin ‘vuilnis* geknipt uit tijdschrif- het fietspad achter de school ten werd gedeponeerd, bevoelen en bekijken. Een groep heeft de eigen prul- lebak met een getekend ge zicht aantrekkelijker ge maakt en daarover hebben ze ook een gedicht gemaakt. Een veel te halen, andere groep heeft ‘getoverd* Een aantal kinderen heeft met oud karton, verf en plak- vuilnisophalers geïnterviewd sel. De resultaten waren ver bluffend mooi. Juf Els heeft voor alle leerlin gen en ouders een kleine ten toonstelling ingericht over merklappen, stoplappen en verstel werkjes vanaf het jaar leerlingen onder toezicht zelf 1700. De groepen 4 tot en met 6 uur w- WADDINXVEEN - WOENSDAG 21 FEBRUARI 1996 WEEKBLAD VOOR 5 SHOWROOM EN MAGAZIJN LEEGVERKOOP Dorpstr; /-ZZ/4H»* I I I I I I I Dorpstraat 33 2742 AP Waddinxveen Tel. (0182) 63 08 99 Mag de veelzijdige kollektie van de Jong interieur zonder overdrijven genoemd worden. De stijl, sfeer en het raffiniment getuigen van een verfijnde smaak. Met de vanzelfsprekende optimale aandacht en service, kunnen wij samen met U die inrichting creëren waarop U trots mag zijn. Dorpsstraat 24-30. Nieuwerkerk a/d IJssel. Telefoon: 0180-31 22 05 ■x. «R.v. ■- X Os. imvttt met nummer 338 herkenbaar Jan de Jong van AV 47 uit Boskoop, schuin rechts daarachter Rien v.d. Wilt van Clytoneus uit Woerden. (Foto: Archief - Han Zoet). Auto Arbo Waddinxveen begint met 'Rapid Service'. (Foto: Auto Arbo Waddinxveen). V- ion in Waddinxveen. In het midden is uit 1992oi

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1996 | | pagina 15