KOOP NU RISICO van dér linde LAAGSTE GARANTIE Gemeente: Energie heffing hoeft geen gein te kosten Gift van 50 mille rl jll lil 1 H rk- ninaatvloer 72,50 PLUS 2 JAAR GRATIS verzekering en garantie kléin Sponsoractie kraam- spullen zeer geslaagd ALLES VOOR UW OPEL... NU 99,- Rolodex adressysteem kalkhoven Paasversieringen Geen bingo Modepresentatie voor senioren in Huize Souburgh b BURGER? Van Elswijk b.v. officieel Opel service-dealer È5 Geheim beraad OPRUIMING 'Mr V Si O ISL II Informatie-avond Gastouderproject INTERIEURVERZORGING autocentrum VAN 149,- rif r t tele- i OPEL- Telefoon: (0182)6123 73 Dorpstraat 38, Waddinxveen. OPLAGE 13.925 EXEMPLAREN FOTl VIDEO AUDIO werkt in ieders 30 Zie onze advertentie elders in deze krant. Voor uw nieuwe telefoonnummers KOPEN/VERKOPEN? Voor woonhuizen in Boskoop en Waddinxveen de makelaar. voor op de prijs die maandelijks t aardgas en elel energiebedrijf ir en draagt ze af tingdienst. De belastingvc Voor meer informatie of opgeven kan men bellen op werkdagen tussen 9.00 en 11.00 uur naar het Gastouderproject, foon 0182-619591. Van VIi&t Bodegraven B.V. WADDINXVEEN - De nieuwe energieheffing hoeft per saldo geen geld te kosten. Dat heeft het gemeen tebestuur in een persbericht laten weten. Volgens het college van Burgemeester en Wethouders gaan belas- BOSKOOP - Wegens groot succes in voorgaande jaren houdt het AOC Groen College aan de Zijde in Boskoop een korte cursus paasversierin gen. De cursus bestaat uit twee avonden (19 maart en 2 april) en kost inclusief mate- riaal 70,- (exclusief btw). In schrijven kan via de school, telefoon 0172-213456. WADDINXVEEN - In tegen stelling tot hetgeen staat ver meld in het programmaboek je van het eerste kwartaal 1996 van de Stichting Wijk- werk De Zuidplas gaat de bin go van zaterdagavond 24 fe bruari in wijkgebouw Het Zuidhonk (Zuidplaslaan) niet door. De eerstvolgende bingo wordt gehouden op zaterdag avond 30 maart en zal in het teken staan van Pasen. WADDINXVEEN - Het tijdelijk asielzoekerscentrum aan de Zuidelijke Rondweg in Waddinxveen heeft een succesvolle sponsoractie gevoerd voor extra voorzie ningen voor de kraamafdeling. WADDINXVEEN - Dinsdag morgen 5 maait om tien uur verzorgt de firma Dolfïng uit Bodegraven een modepresen tatie voor senioren in Huize Souburgh (Prins Bemhard- laan). In deze show wordt zowel da mes- als herenkleding ge toond. Tevens zijn verkrijg baar speciale rolstoelcapes en ondergoed. Tijdens de show krijgen de bezoekers een kop je koffie met iets lekkers aan geboden. De verkoop is gelijk na de show tot ongeveer half vier. energieheffing met 15% gestegen ten van vorig jaar. De over aardgas wordt wijs over drie jare voerd. De prijs van zal in 1998 met 20 zijn gestegen ten van 1995. L. J de kantoorspecialist Door diverse fabrikanten zijn grote hoeveelheden babyver- zorgingsmiddelen, luiers, voorlichtingsmaterialen en proefmonsters van crèmes en shampoo geschonken. Sinds de start van het asiel zoekerscentrum zijn er tien baby’s geboren. Het centrum beschikt over drie speciale kraamkamers. Vanwege deze bijzondere voorziening krijgt het asielzoekerscentrum in Waddinxveen frequent zwan gere vrouwen voor opvang toegewezen. De bevalling vindt meestal poliklinisch plaats in Het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda. De kraamzorg wordt gedaan vanuit Waddinxveen. De contacten met de ver pleegkundige worden door het asielzoekerscentrum als zeer positief ervaren. Ouders krijgen bij de geboor te van een kind eenmalig vangen huishoudens ook per maand. Het maandelijks net toloon of de uitkering zal iets hoger zijn. Daar hoeft men verder niets voor te doen. Hoe minder het energiege bruik, hoe lager de energie heffing. Huishoudens met een hoog of gemiddeld ener gieverbruik kunnen door het nemen van een aantal simpe le maatregelen behoorlijk wat gas en elektriciteit be sparen. Een paar voorbeelden: Het licht uitdoen waar het kan, de wasmachine alleen vol laten draaien, tv en geluidsappara tuur niet op stand-by laten staan, korter douchen en de waakvlam van de verwar ming uitdoen tijdens de zo mermaanden. Een aantal andere bespa ringsmaatregelen vergt een kleine investering, die echter snel weer is terugverdiend, zoals tochtstrips, spaarlam pen, een waterbesparende douchekop en isolatiemateri aal voorleidingen. Degenen die meer informatie over de energieheffing willen hebben, kunnen bellen met de Postbus 51 infolijn: tele foon 06-8051 (40 cent per mi nuut). Daar ligt een gratis brochure over fing klaar. WADDINXVEEN - Wijkpre- dikant ds. M. van Campen heeft zoals bericht vorige week woensdagmiddag de eerste officiële paal geslagen voor de hervormde kerk ’De Morgenster’, die aan de Ster renlaan 1 in de woonwijk Zuidplas ’90 naar een ont werp van architectenbureau Stuurman Partners BV (Brugweg) door het Hazers- woudse bouwbedrijf ERgbo BV wordt neergezet. Inmiddels is de opbrengst van de ’spaarvarkenactie’ op gelopen tot 30.500 gulden, zo Zomerkinderkledingbeurs WADDINXVEEN - Maandag 18 en dinsdag 19 maart wordt er in wijkgebouw Het Zuid honk (Zuidplaslaan) weer een zomerkinderkledingbeurs ge houden. De beurs was in voorgaande jaren een gewel dig succes.Het blijkt dat in de kinderrijke wijk Zuidplas een grote behoefte is aan een der gelijke activiteit van de Stich ting Wijkwerk De Zuidplas. Tel. (0172) 58 96 97 Dorpsstraat 257 Hazerswoude-Dorp MEGA-COLOR 80,- voor babykleertjes en an dere voorzieningen. Daar naast krijgt men een kraam pakket met onder andere een kruik, (navel (verband en an dere benodigdheden. De materialen die de bijzon dere sponsoractie hebben op geleverd zijn een welkome aanvulling op dit basispak ket. WADDINXVEEN - De Stichting Gastouderpro ject Waddinxveen en om geving houdt donderdag avond 22 februari om acht uur in het Anne Frank- centrum (Jan van Bijnen- pad) een informatieavond voor wie graag gastouder wil worden bij het project. huishouden. Dit gebruik is wel te beïnvloeden en daar mee de hoogte van de heffing. Bij een gemiddeld energiege bruik heeft de energieheffing uiteindelijk geen of een be perkt effect op de financiële positie. Als het energiege bruik echter wordt vermin derd, dan is het mogelijk er fi nancieel iets op vooruit te gaan: het voordeel van de be lastingverlaging is dan groter dan de lasten van de energie heffing. Energiebesparing betekent dus twee vliegen in één klap: men betaalt minder aan het energiebedrijf omdat minder energie wordt afgenomen en men betaalt minder heffing. De energieheffing moet lei den tot energiebesparing. En energiebesparing is gunstig voor de portemonnee, maar draagt ook bij aan een beter milieu. Bij het verbranden van fos siele brandstoffen, zoals olie, kolen en aardgas, ontstaat luchtverontreiniging. Eén van de gassen die wordt uit gestoten is kooldioxyde (CO2). Kooldioxyde is de grootste veroorzaker van het broei kaseffect: het stijgen van de gemiddelde wereldtempera- tuur, waardoor het klimaat gaat veranderen. De gevolgen kunnen ernstig zijn. Reden genoeg dus om er iets aan te doen. De energiehef fing is één van de mogelijkhe den. Behalve voor aardgas en olie geldt die heffing ook voor elektriciteit, omdat bij het op wekken van elektriciteit fos siele brandstoffen worden verbrand. Over een bepaalde hoeveel heid energie hoeft geen hef fing te worden betaald. Deze heffingvrije energie is per huishouden vastgesteld op 800 m2 aardgas en 800 kWh elektriciteit per jaar. Per 1 januari is het normale tingverlaging en hogere energietarieven hand in hand. Aan de ene kant minder loon- en inkomstenbelasting beta len en aan de andere1 kant meer belasting betalen over het energiegebruik. Dat is in een notedop de inhoud van de energieheffing die de over heid begin dit jaar stapsge wijs heeft ingevoerd. De bedoeling van het duurder maken van het energiege bruik is zowel huishoudens als bedrijven, instellingen en andere organisaties er toe te bewegen zuiniger om te gaan met energie. Per 1 januari van dit jaar is de energieheffing ingevoerd. Dat betekent dat heffing moet worden betaald over de hoeveelheid aardgas, elektri citeit of olie die wordt ge bruikt. De energierekening zal dus omhoog gaan. Toch hoeft duurdere energie niet te betekenen dat het be steedbare inkomen lager wordt. De opbrengst uit de energieheffing wordt name lijk teruggesluisd naar de be lastingbetalers in de vorm van verlaging van de loon en inkomstenbelasting. Ook de ze belastingverlagingen zijn per 1 januari ingevoerd. Aan de ene kant moet dus meer worden betaald voor het energiegebruik, maar aan de andere kant hoeft minder in komsten- en loonbelasting te worden betaald. Op het eer ste gezicht lijkt dit een vest- zak-broekzakaanpak. Hoe kan deze regeling een zuini ger gebruik van energie sti muleren? De belastingverlaging is een algemene maatregel die ef fect heeft op het inkomen en geen verband houdt met het energiegebruik van het huis houden. Er is geen mogelijk heid om het bedrag van de be lastingverlaging te beïnvloe den. De hoogte van de energiehef fing is afhankelijk van het to tale energiegebruik van het Voor pasklare informatie over een enrgiebesparing kan men terecht bij het Energiebedrijf Midden-Holland, telefoon 0182-589589. kon oud-AAC-voorzitter H.C. Kooyman (Stationsstraat) de aanwezigen trots meedelen. Met dit geld kan een deel van de bouwgrond worden be taald. Ter verhoging van de festiviteiten lieten schoolkin deren ballonnen op. De Centrale Hervormde Ge meente van Waddinxveen heeft ook melding gemaakt van een gift van 50.000 gul den voor de bouw van de nieu we kerk, die de wekelijkse plaats van samenkomst in de hervormde Rehobothschool gaat vervangen. WADDINXVEEN - Om te voorkomen dat het college van Burgemeester en Wet houders in het openbaar ver der zouden bekvechten over de voor- en nadelen van het nieuwe winkelhart ’De Nieu we Passage’ is vrijdag op een geheim adres geprobeerd de bestuurlijk meest scherpe kantjes van deze discussie af te halen. Dat gebeurde tij dens een bijeenkomst en een lunch in restaurant ’d’Ouwe Stee’ in Reeuwijk-Brug. Van dit overleg waren maar wei nig mensen op de hoogte. De redactie van het Weekblad voor Waddinxveen maakte van de gelegenheid gebruik even langs te gaan en foto’s van het opmerkelijke beraad te maken. B. en W. bleken vrijdagmidddag desgevraagd niet bereid nadere informatie over het karakter van hun ge heime samenkomst buiten Waddinxveen te geven. Bur gemeester C.M. van der Lin den trachtte de aandacht nog enigszins af te leiden door te Hp pnprmphpf. peggen dat de nieuwe wet- nouder mevrouw M.C. Wient- jens-van der Velden (WD) moest worden ’ingewijd in de regelen der kunst’, maar dat mislukte. Naar verluidt blijven de standpunten binnen het col lege van B. en W. over het nieuwe winkelhart overigens fors verdeeld. Afgesproken is in ieder geval wel dat men el kaar niet meer zo zou afval len als laatst tijdens het PvdA-interpellatiedebat in de gemeenteraad gebeurde, toen de burgemeester en de CDA- wethouder elkaar scherp ver weten te weinig te hebben ge daan voor een eensgezind col lege van B. en W. Zo wil men niet meer met elkaar om gaan. Intussen zal ’De Nieuwe Pas sage’ niet eerder dan in april opnieuw in de gemeenteraad aan de orde kunnen komen. Het adviesbureau Twijnstra en Gudde is uitverkoren voor het leveren van een second- opinion over de kostenopzet en dergelijke van de nieuwe centrumvoorziening. KONICA EU-MINI voor i -Mf van Weekblad voor Waddinxveen i «k Snel, zeker en betaalbaar Zie pagina ftij 4, 7^ Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Telefoon 0182-615594. Kantoor Kanaalstraat 10, 2741 HH Waddinxveen, Postbus 372, 2740 AJ, Telefoon 0182-630332, Telefax 0182-632633. Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 8.30-17.00 uur. INBRAAKBEVEILIGING een zaak van vertrouwen makelaardij b.v. Julianastraat 6 Waddinxveen tel. (0182) 61 23 09 Dorpstraat 76 Waddinxveen Tel. (0182) 63 20 02 Spoorstraat 17-29 - 2801 BA Gouda Tel. (0182) 51 80 55 Fax (0182) 52 29 26 Gedegen vakwerk en kwaliteit. Gunstige legkosten. Vraag vrijblijvend een offerte aan. Spanjeweg 22, 2411 PX BODEGRAVEN Industrieterrein Groote Wetering. Tel.: (0172) 61 03 28 Openingstijden: ma.-vr. 8.00 - 20.00 uur zaterdag: 9.00 - 14.30 uur Aanbieding van deze week, Ruithemden (lange mouw) mt 92 t/m 122 van'39'Wl.voor 34.90 mt 1 28 t/m 1 76 van"3ï9Q.voor 39.90 Groensvoorde 16, 2742 DJ Waddinxveen. Telefoon: (0182) 61 82 18. Waddinxveen Dorpstraat 39. Tel. (0182) 61 22 98 Fax (0182) 63 02 30. Na afloop van het geheime beraad in Reeuwijk-Brug lopi van der Linden (op de a<htergrond), wethouder mevrouw M.C. Wientjens-van der Velden, gemeentese cretaris C.A.P.M. Loose (midden) en wethouder J.A. Hielema (CDA). (Foto: Joop Dorst). HUIS-AAN-HUIS in Waddinxveen, Zevenhuizen en Moerkapelle 52e JAARGANG NUMMER 2481 WOENSDAG 21 FEBRUARI 1996 Ds. M. van Campen slaat de eerste paal voor de hervormde kerk 'De Morgenster'. (Foto: Sjaak Noteboom). Van napraten in Reeuwijk-Brug komt in aanwezigheid van de fotograaf nauwelijks meer. Bij de au- Wientjens-van der Velden. Op de voorgrond burgemeester C.M. van der linden (links) en wethouder J. Neele (PCW). (Foto: Joop Dorst). Bij besteding van 50,- ontvangt u aeze week een gratis bos tulpen t.w.v. 5.95 |fotoshop| op van het geheime beraad in Reeuwijk-Brug lopen snel naar hun auto burgemeester C.M. iaën (op de achtergrond), wethouder mevrouw M.C ^>4 'ii* ’kV::* V'

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1996 | | pagina 1