1 ZONNEBANKEN Onderzoek naar een 'tweede Kreater' Remonstrantse Kerk en herenhuis 'trouwzaal' 191.6 FM Jonge geitjes in Warnaarplantsoen Middenstand niet akkoord met 'De Nieuwe Passage' IP ft is sin Ottafoattfafafa aüteU 945 I Radio 916 k 999 X.T autocentrum V van Vliet Bodegraven B. V. ïjjj? Publieksbalie op begane grond gemeentenuis Besluit voor bouwplannen in Zuidplas '90 I HARWA i 200 ARBO filterhulzen nu vaste prijs Goed slapen begint bij HARWA Kalkhoven [lil WU MAKEN PLAATS VOOR DE NIEUWSTE, MODELLEN. Piasweg 37 wordt aangewezen als 'bijzonder huis' NanBarlingen (0172) 21 51 40 Bedrijvencentrum De Valk’ Valkenburgerlaan 3 2771 CW Boskoop 5 50.00 14.95 normaal 55 Alisun Cleosun Hapro Palm Beach Philips j 2WcoS,e/-S/ 70 CM GROOTBEELD ffejL CORRECT PRIJS s o Sis L WADDINXVEEN - De Ondernemersvereniging Wad manente trouwlocatie aan te I I opelS Van uw tabakspecialist: a (alléén bij aankoop van shag) 0182-613500 OPLAGE 13.925 EXEMPLAREN MAANDAANBIEDINGEN FOTI VIDE’ AUDI’ Ook voor: video, radio, wasmachine, koelkast, enz.. 24 uur service 3 maanden garantie Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Telefoon 0182-615594. Kantoor Kanaalstraat 10, 2741 HH Waddinxveen, Postbus 372,2740 AJ, Telefoon 0182-630332, Telefax 0182-632633. Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 8.30-17.00 uur. boren dieren een mooie naam krijgen van de vaste bezoe- kertjes van het dierenpark. Het is daarom zeer de moeite waard een bezoekje te bren gen aan de ’kraamkamer’. Het dierenparkje is elke dag ,S’ kenen OVW) van gedachten wil wis selen over de ontstane proble men en de vele reacties met 5 o CD S Vanwege de verbouwing en herinrichting van het ge meentehuis is tussen 1 mei 1996 en 1 juni 1997 de huidi ge trouwzaal aan het Raad huisplein niet beschikbaar voor het voltrekken van hu welijken. In die periode zul- Spanjeweg 22, 2411 PX Bodegraven Industrieterrein Groote Wetering Tel.: (0172) 61 03 28 Tel.: (0182)61 30 61 Fax: (0182) 61 91 15 ke stand (waaronder het vol- van vrijdag 1 maart huwelij ken in deze kerk worden vol trokken. ’Wij hebben gekozen voor de ingangsdatum 1 maart om dat er al verzoeken voor het voltrekken van huwelijken vanaf die datum in deze kerk bij ons binnenkomen’, aldus aanwijzen, bijvoorbeeld hulp- B. en W. secretarieën of tijdelijke be- huizingen van het gemeente bestuur. Omdat het tijdelijk niet Zie onze advertentie elders in deze krant. Luister en maak elke dag kans op retours PARIJS of LONDEN Het gemeentebestuur heeft overleg gevoerd met de be heerder van de Remonstrant se Kerk, omdat dit een fraai kerkgebouw is met een stijl vol interieur en derhalve voor een aantal aanstaande bruidsparen een uitstekende locatie om het voorgenomen huwelijk te voltrekken. De gemeente zegt goede prak tische werkafspraken te heb ben kunnen maken en wan neer de kerkeraad definitief van de instemt met deze werkaf- ambtenaar van de burgerlij- spraken kunnen met ingang trekken van huwelijken) ver richt in het gemeentehuis. In het algemeen moet onder gemeentehuis worden ver staan het pand waar het ge meentebestuur zetelt. De raad kan echter ook andere panden als gemeentehuis WADDINXVEEN - In het ka der van de nieuwe gemeente lijke organisatie heeft het ge meentebestuur besloten de publieksbalie te centralise ren op de begane grond van het Waddinxveense gemeen tehuis aan het Raadhuis plein. Dit noodzaakt tot verbouwing van het bestaande gemeente huis, waarbij het complex kan worden uitgebreid met een aanbouw aan de voorkant op het niveau van het Raad huisplein. Het huidige bestemmings plan staat uitbreiding van het gebouw niet toe. Om een planologisch kader te scheppen voor de voorgestel de uitbreiding stellen B. en W de vanavond (woensdag 29 februari) vergaderende ge meenteraad voor een voorbe- reidingsbesluit voor deze lo- katie te nemen. geopend van 15.00 tot 16.30 uur en op woensdag en zater dag de hele middag. Beheer der Rens Boogaard verwacht dat binnenkort in het Wad dinxveense dierenparkje meer geboortes zullen plaats vinden. INBRAAKBEVEILIGING een zaak van vertrouwen 1 O) den alternatief van de 80 ex tra ondergrondse parkeer plaatsen is en blijft het OVW- bestuur van mening dat de extra kosten niet voor reke ning van de huurders mogen komen. ’Dat onze uitgesproken zor gen en twijfels niet onge grond zijn geweest blijkt nu wel uit de reacties van zowel de woningbouwvereniging Waddinxveen en zorgcen trum Souburgh als de vele re acties vanuit de bevolking’. Vervolgens verrast het de On dernemersvereniging Wad dinxveen ten zeerste dat in het allerlaatste stadium nog een extern bureau (Twijnstra en Gudde BV) moet worden ingeschakeld om een en an der te beoordelen. Deze gang van zaken heeft het vertrou wen bij de georganiseerde winkeliers in het project ver der doen afnemen. ’Tevens vragen wij ons af, nu er zoveel zaken opnieuw aan de orde moeten worden ge steld, of het niet verstandig zou zijn om gelijktijdig een al ternatief plan, welk plan dat dan ook moge zijn, te onder zoeken’. Alles samenvattend en ter voorkoming van misverstan den laat de Ondernemersver eniging Waddinxveen niet on vermeld dat het bestuur - me de gelet op de laatste ontwik kelingen - voorlopig niet ak koord gaat met ’De Nieuwe Passage’. WADDINXVEEN - Omdat de trouwzaal in het ge meentehuis de komende dertien maanden wordt ver bouwd kunnen aanstaande bruidsparen voortaan het burgerlijk huwelijk laten sluiten in de Remon strantse Kerk (tijdelijk) en in een daartoe ingericht herenhuis aan de Piasweg (permanent), een activi teit van horeca-ondernemer Ton Ververs jr. (restau rant Bibelot) trekken in de trouwzaal is het noodzakelijk dat door de ge meenteraad andere locaties worden aangewezen als‘ ’ge meentehuis’. De meerkosten hiervan (200 gulden per hu welijksplechtigheid) zullen rdoor het gemeentebestuur len naar verwachting 80 hu- worden betaald. welijken elders gesloten gaan worden. In die tijd worden bij wijze van proef twee andere loca ties in het Gouwedorp aange wezen als plaats waar huwe lijken kunnen worden vol trokken. Deze locaties zijn de Remonstrantse Kerk aan de Zuidkade 59) en het heren huis aan de Piasweg 37. Op grond van het Besluit Burgerlijke Stand (BBS) van 25 februari 1994 worden de ambtsbezigheden van de WADDINXVEEN - Nagegaan wordt in hoeverre de nu leegstaande Prof. Kohnstammschool voor openbaar MAVO aan de Mauritslaan als een ’tweede Kreater’ geschikt gemaakt kan worden voor een deel van het verenigingsleven. Voor dit haalbaarheidsonderzoek Hierdoor kunnen met een grote mate van waarschijn lijkheid uitspraken worden gedaan voor de korte en lange termijn over de benodigde ruimteomvang en locatiege- schiktheid. Voorts heeft BMC minder tijd nodig voor het haalbaarheidsonderzoek. De kosten van het haalbaar heidsonderzoek worden ge raamd op ƒ31.000,-, inclusief de ambtelijke uren. WADDINXVEEN - Het colle ge van Burgemeester en Wet houders heeft de vanavond (woensdag 29 februari) ver gaderende gemeenteraad ge vraagd een voorbereidingsbe- sluit te nemen voor de woon wijk Zuidplas ’90. Op dit moment is daar een aantal bouwplannen in voor bereiding. Om aan deze plan nen medewerking te kunnen verlenen, is volgens het colle ge het nemen van een nieuw voorbereidingsbesluit nood zakelijk. Het huidige bestemmings plan Landelijk Gebied West staat de bouw van de wijk na melijk niet toe. Het ontwerp- bestemmingsplan Zuidplas ’90 is overigens al in het ka der van het voorgeschreven overleg eerder aan Gedepu teerde Staten van Zuid-Hol- land voorgelegd. Sindsdien is de voortgang van dit plan vertraagd door de aanhoudende onzekerheid over en aanpassing van de plannen voor een dependance van de Hooge Burch. risch’. Ook met Ton Ververs zijn door de gemeente goede af spraken gemaakt met betrek king tot de werkwijze rondom de huwelijksvoltrekking. stand schrijft B. en W met verbazing te hebben kennis genomen van hun brief van 7 februari over de voortgang rond ’De Nieuwe Passage’, waarmee wordt gereageerd op de laatste middenstands- brief van 26 januari, zonder dat hierop overigens inhoude lijk wordt ingegaan. TJ beperkt u slechts tot het vermelden van een aantal da ta waarop u met alle betrok- (uitgezonderd de gedachten wil wis- de ontstane proble- 1 .Li--X betrekking tot het structuur- ontwerp De Nieuwe Passage’, aldus een teleurgesteld OVW- bestuur. De Ondernemersvereniging Waddinxveen zegt zich vanaf het begin van de ontwikkelin gen constructief en positief te hebben opgesteld, ’ondanks de zwakke en vaak niet van twijfel ontdane presentaties met betrekking tot het ver keerscirculatieplan en de parkeermogelij kheden’ In feite hebben de winkeliers met een vaste regelmaat hier voor aandacht gevraagd en er op gewezen dat de parkeerfa- ciliteiten onvoldoende zijn en dat het verkeerscirculatie plan in z’n huidige opzet ab soluut onvoldoende mogelijk heden biedt om een goede en vlotte bereikbaarheid te kun nen garanderen. Tn onze laatste brief hebben wij deze punten nogmaals be nadrukt en u er vervolgens op gewezen dat het nauwelijks verantwoord is om op basis van de thans voorhanden zijnde gegevens met betrek king tot het verkeerscircula tieplan ’De Nieuwe Passage’ verder te ontwikkelen’. Voor wat betreft het aangebo- Zij willen in eerste instantie deze kerk alleen tijdens de verbouwingsperiode aanwij- mo- zen als trouwlocatie. Tijdens gelijk is huwelijken te vol- deze periode kan worden be- WADDINXVEEN - Om in het herenhuis aan de Piasweg 37 een trouwzaal in te richten heeft het college van Burge meester en Wethouders aan de vanavond (woensdag 29 fe bruari) vergaderende ge meenteraad gevraagd voor de verbouwing van het pand een voorbereidingsbesluit te ne men. Het verzoek is gedaan door horeca-ondernemer T. Ververs jr. Tegen inwilliging van dit verzoek bestaan bij B. en W, mede gelet op de aan staande verbouwing van het gemeentehuis, geen bezwa ren. Om de gevraagde mede werking te verlenen is een be sluit van de gemeenteraad nodig om dit pand aan te wij zen als ’bijzonder huis’. Het huidige bestemmings plan ’Landelijk Gebied West’ geeft aan de locatie Piasweg 37 de bestemming recreatie ve doeleinden met sub-be- stemming manege. Om het de gemeente mogelijk te maken planologische me dewerking te verlenen aan dit verzoek is derhalve het nemen van een voorberei dingsbesluit noodzakelijk. Voorzien is een versnelde ar tikel 19-procedure van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. de opgedane ervaringen blijkt dat dit toch geen ge schikte trouwlocatie is. Omdat ook voor deze locatie verzoeken binnenkomen om vanaf 1 maart daar huwelij- georganiseerde ken te voltrekken, stellen B. en W. de gemeenteraad voor ook hier als ingangsdatum ren. Öm m dit pand te kun- leurgesteïde middenstanders zouden het in dit stadium zelfs verstandig vinden als het gemeentebestuur een al ternatief woon- en winkel- plan gaat onderzoeken, ’welk plan dat dan ook moge zijn’. De georganiseerde midden- 8° S. g co WADDINXVEEN - Vorige week donderdag 22 februari zijn in het dierenparkje van het Warnaarplantsoen jonge geitjes geboren. De twee han- goor-geitjes, een jongetje en een meisje, maken het goed. Binnenkort zullen de pasge- Eén bedrijf voldeed niet ge heel aan de vraagstelling, de overige twee hebben hieraan wel voldaan. B. en W. stellen de gemeente raad voor ’Bestuur en Manga- nement Consultants’ (BMC) het haalbaarheidsonderzoek te laten verrichten. Naast het feit dat BMC de goedkoopste offerte heeft in gediend, wordt door dit bu reau in het onderzoek de mo gelijke invloed van toekom stige bestemmingsplannen meegenomen. hebben B. en W. de vanavond (woensdag 29 februari) vergaderende gemeenteraad gevraagd 31.000 gulden beschikbaar te stellen. De gemeentelijke startnotitie accommodatiebeleid, waar mee de raadscommissies heb ben ingestemd, geeft aan dat een centrale accommodatie de meeste mogelijkheden biedt om de huidige accom- modatieproblemen in de wel zijnssector op te lossen. De voormalige Prof. Kohn stammschool voor openbaar MAVO (Mauritslaan) komt vervolgens als beste locatie naar voren. Besloten is door middel van een haalbaar heidsonderzoek te onderzoe ken of deze locatie in de Oran- jewijk in financieel en ruim telijk opzicht haalbaar is. Dit onderzoek is echter naar de mening van B. en W. te be perkt. Het college vindt dan ook een breder onderzoek noodzakelijk, waarbij alle Waddinxveense welzijnsac- commodaties worden betrok ken. Aan drie bedrijven is verzocht een offerte voor een haalbaar heidsonderzoek in te dienen. „Mbruinings- catie voor degenen die niet in de Remonstrante Kerk willen trouwen. Na de verbouwingsperiode blijft het herenhuis volgens het college een goed alterna tief naast de eigen trouwzaal. Omdat dit een geschikte loca tie is en Ton Ververs zelf de nodige investeringen moet plegen, pleiten B. en W. er dinxveen (OVW) gaat niet akkoord met het structuur- dus voor deze locatie als per- plan ’De Nieuwe Passage’ van de projectontwikke- manente trouwlocatie aan te laars William Properties BV en MAB Projectontwik- wijzen, tenzij medio 1997 uit keling BV. Dat schrijft secretaris me vrouw C. Cuvelier afgelopen vrijdag in een heldere brief namens het bestuur van de winkeliers aan het college van Burge meester en Wethouders. ooDe in velerlei opzicht ver- donderdag 1 maart te hante- baasde, geïrriteerde en te ren. Om in dit pand te kun- leurgesteïde middenstanders neh trouwen is het noodzake lijk dat de bestemming inge volge het geldende bestem mingsplan wordt gewijzigd. Thans is de bestemming van het pand en perceel ’agra- plan dat dan ook moge zijn’. zien of het voltrekken van hu welijken in dit pand voldoet aan de gemeentelijke eisen en de wensen van de bruidspa ren. Aan de hand van de opgedane ervaringen kan dan door het gemeentebestuur een defini tieve beslissing wordenn ge nomen omtrent het definitie ve aanwijzen van de Remon strantse Kerk als trouwloca tie. Horeca-ondernemer T. Ververs jr. heeft bij de ge meente een verzoek inge diend om medewerking te verlenen aan het verbouwen van het herenhuis aan de Piasweg 37 tot permanente trouwzaal. ’Omdat wij het klantgericht en derhalve een goede zaak vinden dat er meerdere trouwlocaties kunnen wor den aangeboden is door ons besloten medewerking te ver lenen aan dit verzoek. Boven dien is dit pand een stijlvolle locatie en uitermate geschikt voor deze plechtigheden’, me nen B. en W. Het herenhuis aan de Piasweg dat door horeca-ondernemer Ton Ververs jr. geschikt zal worden ge- Tijdens de periode dat het ge- maakt voor hot sluiten van burgerlijke huwelijken in Waddinxveen. (Foto: Joop Dorst), meentehuis wordt verbouwd is het bovendien een goede lo- Rijnlandstraat 4 tel. (0182) 61 61 19 ssesMSS# Weekblad voor addinxveen 9, 9> 3 UW TELEVISIEDOKTER GRATIS huidtest en pigment Let op! 's Avonds geopend Verkoop van: maandag t/m vrijdag van 10.00-21.00 uur, zaterdag van 10.00-17.30 uur Openingstijden: ma.-vr. 8.00-20.00 uur zaterdag: 9.00-14.30 uur o> Spoorstraat 17-29 2801 BA Gouda Tel. (0182) 51 80 55 - Fax (0182) 52 29 26 O) O) CM 3 O) O) 2 o CTJ cd ra W co ra 2 co ■O co Cd nainrlm. Zie pagina A cr.end ■j Go1?" Snel, zeker en betaalbaar ^T] Kantoortxiekhandei Kon. Wilhelminaplein 6, Waddinxveen kleïr Hoor je een van deze platen: Streets of London - Ralph McTell To France - Mike Oldfield Bel dan direct 079-341.69.41 HUIS-AAN-HUIS in Waddinxveen, Zevenhuizen en Moerkapelle 52e JAARGANG NUMMER 2482 WOENSDAG 28 FEBRUARI 1996 Eén van de pasgeboren geitjes in de armen van Rens Boogaard, beheerder van het dierenparkje in 100 t BINat'E lot 800 ca w s S o c 15 a ra E E o S 3 .2» ra 2 c 0 o> JÉ 5 o 3$ LD 3 0) o W V) Cü Regentesseplantsoen 52 wi (Centrum hoek Kleiweg-Kleiwegbrug) I 2801 CM Gouda. Telefoon (0182) 52 99 04 o 0 CD o ra ra co V) ra 5 2 CO L_ c CC E O 8* V) <S> er s CQ H .L ra 2 u 'n D E het Warnaarplantsoen. (Foto: Dierenparkje Warnaarplantsoen). 0 ■- V

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1996 | | pagina 1