Gemeente FfflM t rk- SUPER AKTIE ruziet met middenstand Bedrijf schenkt drie bomen in Zuidplas van der linde riinaatvloëx VERGROTINGEN VAN FOTO KLAAR TERWIJL U WACHT! 13,95 Vragen PCW over Brugweg-woningen Blueszangeres Anke Mensink c CORRECT WINTERPRINT Staatssecretaris slaat een paal Sanering van vuile bodem Dorpstraat VANDAAG GEBRACHT, MORGEN KLAAR 2' SET FOTO'S NU SLECHTS Hf Italkhoven Bent u al omgenummerd? De grootste keus in telefoonboekjes INTERIEURVERZORGING CONTACTLENZEN ^^25 cent BASTI 'anElswi 12 waarover de hoogte te stellen van het lang A in de wijk Zuidplas. 7 N Telefoon: (0182) 6123 73 Dorpstraat 38, Waddinxveen. OPLAGE 13.925 EXEMPLAREN FOTf VIDEO AUDI* MEGA-COLOR (permanent aanwezig) 't is beter bekeken bij Zie onze advertentie elders in deze krant. Vanaf 10 april bellen met de nieuwe nummers. Telefoonboekje met handig ringmechaniek KINDERSCHOENEN... DAAR NEMEN WIJ DE TIJD VOOR.' 4 bekende merken in meerdere breedtematen Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Telefoon 0182-615594. Kantoor Kanaalstraat 10, 2741 HH Waddinxveen, Postbus 372, 2740 AJ, Telefoon 0182-630332, Telefax 0182-632633. Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 8.30-17.00 uur. woningbouwvereniging Wad dinxveen en het bestuur van zorgcentrum Souburgh over de problematiek rond te roepen. Hiervan is t*ot op heden geen sprake geweest. Het college: ‘Uw vertegen woordigers in de klankbord groep (Gerrit van Ringelen- stein en Marius Verboom) hebben zich vanaf het begin stelling van de klankbord groep er uitdrukkelijk op is gewezen dat als er behoefte bestaat bij één van de partij en om extra bij elkaar te ko men van de kant van het col lege de bereidheid bestaat om WADDINXVEEN - Voor het derde achtereenvolgende jaar gaat het groenbedrijf Zwammerdam voor de ge meente Waddinxveen het groenonderhoud in de wijk Zuidplas doen. Gedegen vakwerk en kwaliteit. Gunstige legkosten. Het ideale lenzen vervangingssysteem. Probleemloos lenzen dragen nu met leasemogelijkheid v.a. 35,- per maand, (incl. contactlenzenvloeistoffen) Het bedrijf* kwam dan ook naar de gemeente met het aanbod voor de schenking van vervangende bomen. duurzame ontwikkeling positie van vrouwen. N; op de zanggroep Kodekerk aan d( de risico’s onverantwoord ‘hoog zouden zijn. Daarbij werd tevens aangegeven dat binnen een periode van een jaar naar een alles omvatten de oplossing zou worden ge zocht voor het bedreigde hui zenblok. Deze termijn werd mede be paald, omdat de ‘standzeker- heid‘ van de staalconstructie naar verwachting voor onge veer één jaar kon worden ver zekerd. De andere vraag die mr. Wie brand Dijksterhuis aan B. en op het bezwaarschrift dat de heer Konijn wordt namelijk aangegeven dat B. en W. in afwachting van de uitspraak van het Gerechtshof voorals nog geen actie ondernemen. Het Gerechtshof heeft intus sen onder meer vastgesteld dat er een causaal verband bestaat tussen het storten van betonvloeren in de wo- bordgroep zou zelfs het voe ren van goed constructief overleg met de midden- standsvereniging erg moei lijk zijn geworden. Ook de WADDINXVEEN - Staatsse cretaris dr. D. Tommel (D66) van Volkshuisvesting komt dinsdagmiddag 14 mei om half drie naar Waddinxveen voor het slaan van een eerste paal voor 87 huurwoningen het inzakken van de wonin gen 12 en 18. Huisbezitter PA. Konijn werd 25.000 gul den toegekend als voorschot op de schadevergoeding. Deze kwestie loopt al sinds juli 1989 toen op illegale wij ze de houten vloeren van de niet onderheide woningen Brugweg 14 en 16 werden vervangen door betonnen fundamenten. De gemeente verleende alsnog een bouw vergunning, maar de veen grond ging verschuiven en de woning Brugweg 12 liep grote betrokkene, oordelen B. en W. “Van dit overleg hebben wij uw vertegenwoordigers in de volking objectief kunnen in- WADDINXVEEN - Het college van Burgemeester en Wethouders is op papier fors gaan ruziën met het be stuur van de Ondernemersvereniging Waddinxveen (OVW) - de plaatselijke middenstandsvereniging - over het omstreden geworden nieuwe winkelhart ’De Nieuwe Passage’ van de projectontwikkelaars Willi am Properties BV en MAB Projectontwikkeling BV. over de slepende toestand van de verzakte woningen Brugweg 12 tot en met 20. INFORMEER EENS NAAR DE MOGELIJKHEDEN bij een van onze contactlensspecialisten werkgroep Waddinxveen van Amnesty International, het centrum voor kunstzinnige vorming Kreater, de Kern groep Ontwikkelingssamen werking Waddinxveen, de Stichting Goed Werk, de Ver eniging Historisch Genoot schap Waddinxveen, het NI- VON, de Stichting Vrouwen raad, Vluchtelingenwerk re gio Waddinxveen, de Stich ting Gered Gereedschap, Stichting Waddinxveens Welzijnswerk en de Stich ting Wereldwinkel Waddinx veen. beginnen hun kribbige schrif telijke antwoord aan de On dernemersvereniging Wad dinxveen dat ze met verba zing hebben kennis genomen van het schrijven van het middenstandsbestuur. Het college meende er juist ven te onderzoeken be vreemdt ons dan ook ten zeer- De inmiddels verwijderde es sen zullen worden vervangen door Italiaanse populieren. Deze karakteristieke smalle en zeer hoog wordende bomen krijgen ^an de Roosje Voshoe ve de ruimte die zij vragen. De gemeente is ingenomen met het initiatief van Zwam- van een HUIS-AAN-HUIS 52e JAARGANG NUMMER 2483 WOENSDAG 6 MAART 1996 wen, die op de conferentie in Peking zijn geweest, verle nen hieraan hun medewer king. Zij zullen uitleg geven over vier verschillende thema’s als politieke participatie, mensenrechten van vrou wen, geweld tegen vrouwen, J en milieu, sociaal-economische aast Anke Mensink treden ’Globaal’ uit len Rijn en de Eritrese Muziekgroep. Met een stand zijn aanwezig de de kantoorspecialist b> BURGER™ DEN HAAG/WADDINX- VEEN - De vervuilde bodem in het gebied Veenkade-Dorp- straat in Waddinxveen zal nog dit jaar worden gesa neerd. Dat heeft het provinci aal bestuur van Zuid-Holland laten weten. Zuid-Holland wil dit jaar een groot aantal saneringsprojec ten uit vorige werkprogram ma’s afronden. De afgelopen jaren zijn veel onderzoeken gedaan naar aard, ernst en omvang van verontreinigde locaties die de komende jaren moeten worden gesaneerd. In het werkprogramma zijn daarom niet alleen sanerin gen opgenomen die dit jaar worden uitgevoerd, maar ook locaties die in 1997 en 1998 moeten worden gesaneerd. De kosten die hieruit voort vloeien bedragen in totaal 37,8 miljoen gulden. Dit be drag omvat niet de kosten voor saneringen van locaties die hoger zijn dan 10 miljoen gulden. De bijdrage voor deze locaties worden rechtstreeks betaald door het rijk. De aanpak van verontreinig de locaties zal in de toekomst steeds meer in eigen beheer gedaan worden. Dit betekent dat de provincie bij elke loca tie bekijkt of de sanering be taald moet worden door de veroorzaker, eigenaar of ge bruiker. De provincie begeleidt en be oordeelt in deze gevallen de onderzoeken en plannen die de initiatiefnemers voor goed keuring moeten voorleggen aan de provincie. WADDINXVEEN - Op de In ternationale Vrouwendag 1996, die in Waddinxveen zaterdagmiddag 9 maart in het Coenecoop College (Dreef) wordt gehouden, kunnen de bezoekers de Waddinxveense beeldend kunstenares Anke Mensink horen en zien als blueszangeres, terwijl ze zichzelf begeleidt op de ac cordeon. Het thema van de gratis toe gankelijke vrouwendag is Van Peking naar Waddinx veen’. Verschillende vrou- betrokkenen dat er eindelijk schot komt in deze onver kwikkelijk lang durende kwestie. Intussen verwijt advocaat mr. M.L. Groen het Waddinx- klankbordgroep op februari op de hoogte gesteld. Er is plan, zoals dat thans ter tafel Pzazat-ï Axrn'ri rrnn o rrzx Tot besluit zeggen B. en W. het ten zeerste te betreuren ‘dat door de wisselende te neur van uw brieven en het Schoenen en Schoenreparatie Over en weer zijn er inmid dels brieven gestuurd die er niet om liegen. Nadat een ge ïrriteerd, verbaasd en teleur gesteld OVW het college op vrijdag 23 februari had ge schreven voorlopig niet ak koord te kunnen gaan met de klankbordgroep bij elkaar ’De Nieuwe Passage’ sloegen x- TT-- B. en W. vijf dagen later - woensdag 28 februari - hard en verongelijkt terug. Ook het college zegt op zijn beurt verbaasd te zijn. B. en W. vragen zich namelijk openlijk af of OVW-voorzitter constructief opgesteld in de besprekingen. Niet duidelijk is of zij van het OVW als be stuur volledig mandaat heb ben. Dat maakt het voeren van constructief overleg erg moeilijk1. De eerdere OVW-brief van 26 januari is besproken in de WADDINXVEEN - PCW-gemeenteraadslid mr. Wie brand Dijksterhuis heeft aan het college van Burge- v_ o_ o meester en Wethouders schriftelijke vragen gesteld volgens het college wisselen- verkeerscirculatieplan. i de teneur van OVW-brieven heeft hier alles mee te maken, aan de Brugweg. In het geharrewar zou de In het besluit van het college brief van het college van B. en W. inmiddels plotseling weer kleinbedrijf daar als belan- iiihoud daarvan door het OVW-bestuur zeer hoog is op genomen. Een breuk in de sa menwerking was zeer nabij. Niettemin blijft projectwet- houder Jan Hielema (CDA), zoals hij deed op de vorige week donderdagavond in ’Kreater’ gehouden algemene ledenvergadering van partij, de verdeeldheid bin nen de OVW zien als een ex tra complicerende factor op weg naar ’De Nieuwe Passa ge’. Hij wil daarover op korte termijn onder vier ogen met OVW-voorzitter Gerrit van Ringelenstein gaan spreken. Burgemeester en Wethouders De Nieuwe Passage’ door een derde partij te laten doorre kenen (adviesbureau Twijn- stra en Gudde) kan dit naar de mening van het college al leen maar leiden tot extra ze kerheid en heeft dit alles niets te maken met afnemend vertrouwen, waarover de goed aan te doen de OVW op OVW rept. derhoudsploeg van ‘Meerdere malen is bij monde merdam een doorn in het oog. van uw voorzitter aangege ven dat er geen sprake is van discussie over alternatieven', constateren B. en W. ‘Uw op roep om thans ook alternatie- Aanleiding voor deze aardige te onderzoeken be- geste was de prettige samen werking met de wijkbewo ners in de twee jaar dat Zwammerdam het groenon- Gerrit van Ringelenstein en OVW-bestuurslid Marius Verboom in de gemeentelijke klankbordgroep voor ’De Nieuwe Passage’ eigenlijk wel volledig mandaat van hun bestuur hebben. Mede door het verschil van hun opstelling in de klank- klankbordgroep. Uit die be- L_’ i__x spreking is duidelijk gewor den dat er voor de midden standsvereniging als belang rijk knelpunt was overgeble ven het nog te verschijnen de diverse Aangegeven is toen - aldus het college - dat het verkeers circulatieplan te zijner tijd de normale inspraakprocedure kent en dat het midden- en betrokkenheid bij het groen in de wijk, die verder gaat dan wat verwacht kan wor den van een aannemer. De bomen zullen op feestelij ke wijze geplant worden met kinderen uit de wijk op woensdagmorgen 20 maart. Op die dag wordt voor de 40e keer in ons land de Nationale Boomfeestdag gevierd. Ook in andere delen van Waddinxveen zullen ’s mor gens door schoolkinderen bo men geplant worden. Om 14.00 uur begint voor alle schoolkinderen vanaf groep vier een activiteitenmiddag in het Wamaarplantsoen. Het thema van de Boomfeest dag is ‘Een zee van bomen". veense gemeentebestuur in deze zaak ’een merkwaardig -- X.V.XX xx. soort struisvogelpolitiek’, W. heeft gesteld is welke ge- ’lichtvaardig gedrag’ en ’ver volgen naar de mening van stoppertje spelen’, het college de uitspraak van het Haagse Gerechtshof heeft voor de oplossing van de pro blematiek van de woningen toen overigens ook niet ge vraagd om bij dit overleg be trokken te zijn'. Het college wijst er op dat de OVW als enige belangen groep is vertegenwoordigd in verschil met de opstelling in de klankbordgroep de indruk merdam. Het getuigt wordt gewekt dat wij geen goed structureel overleg met de Ondernemersvereniging gaat gewoon door. Wij begrij- Waddinxveen kunnen voeren. -x-T-xxii- lx Het lijkt ons goed hierover in de eerstvolgende klankbord groep indringend overleg te voeren1. zijn ingetrokken, omdat de genvereniging ook voor uitge nodigd zal worden. Betreffende de extra 80 par keerplaatsen stelt de OVW in zijn laatste brief dat wordt verwacht dat bij verdere on- derhandelingen over dit punt overeenstemming kan wor den bereikt. enW.: ‘Dit is ook bevestigd zijn door uw vertegenwoordigers v in de klankbordgroep. Thans Om dit feit een feestelijk tint- Stelt u weer onverkort dat de je te geven, heeft dit bedrijf extra kosten niet voor reke- drie Italiaanse populieren ge ning van de huurders mogen schonken, die in de wijk Zuid- komen*. plas aan de Roosje Voshoeve Nu de gemeenteraad heeft zullen worden geplant. gevraagd om de financiële ge- Samen met een aantal school- gevens van het winkelplan kinderen zal het groenbedrijf Zwammerdam dit gaan doen op woensdag 20 maart als het inn ons land Nationale Boom feestdag is. Op het speelveld aan de Roos je Voshoeve hebben tot voor kort drie grote essen gestaan. Deze bomen waren al jaren zeer verzwakt. Dit was de on derhoudsploeg van Zwam de klankbordgroep. ‘Dat is het platform waarin wij met elkaar van gedachten wisse len. Dus het overleg met u pen uw teleurstelling op dit punt dan ook niet', aldus B. enW. Daarbij komt dat bij de in- De twee schriftelijke vragen van het PCW-gemeente raadslid zijn gesteld naar aanleiding van de uitspraak van het Haagse Gerechtshof van 13 december 1995, uitge lokt door de Waddinxveense advocaat mr. M.L. Groen, die eigenaar P.A. Konijn van Brugweg 12 bijstaat. In vervolg op de gerechtelijke uitspraak wil mr. Wiebrand Dijksterhuis weten welke ac tie het college van Burge- ningen Brugweg 14 en 16 en meester en Wethouders heeft het inzakken van de wonin- ondernomen om de op 29 mei 1995 binnen een jaar in het vooruitzicht gestelde totaal oplossing voor het blok wo ningen Brugweg 12 tot en met 20 gestalte te geven. In mei vorig jaar hebben B. en W. namelijk P.A. Konijn, eigenaar van de in november 1993 onbewoonbaar ver klaarde woning Brugweg 12, aangeschreven een staalcon structie aan te brengen, ten einde instorting van de wo ningen te voorkomen. Sloop achtte de gemeente niet schade op. mogelijk, onder meer omdat Gerechtelijke procedures, die de risico’s onverantwoord werden gewonnen door P.A. Konijn, brachten in 1991 nog gemeentelijk overleg met de geen soelaas. De problema- -*~_1-w.j tiek bleef namelijk volop be staan. Met de uitspraak van het de problematiek rond de Haagse Gerechtshof hopen de bouw van het woonzorgdcom- plex. Daarin is de OVW geen direct ste. Wij zijn ons thans aan het beraden op welke wijze wij met extra voorlichting de be- derhoud in Zuidplas pleegt. lichten over het structuur- MHU 1 .V eekblad voor addinxveen PCW-gemeenteraadslid mr. Wiebrand Dijksterhuis. (Foto: Ar chief Sjaak Noteboom). k I H O P K V klein INBRAAKBEVEILIGING een zaak van vertrouwen Dorpstraat 76 Waddinxveen Tel. (0182) 63 20 02 Vraag vrijblijvend een offerte aan. y Spoorstraat 17-29- 2801 BA Gouda Tel. (0182) 51 80 55 Fax (0182) 52 29 26 doe-het-zelf-materialen keukens - kasten wand- en vloertegels tuinhout - sierbestrating «(0182)61 25 96 Noordeinde 76a Waddinxveen conc' Zie pagina OPT Winkelcentrum Groensvoorde Waddinxveen, tel. (0182)63 02 40 Projectwethouder Jan Hide- ma (CDA), eerstverantwoordelij ke voor 'De Nieuwe Passage'. Voorzitter Gerrit van Ringe- lenstein van de Ondernemers vereniging Waddinxveen (OVW). in Waddinxveen, Zevenhuizen en Moerkapelle Waddinxveen Dorpstraat 39. Tel. (0182) 61 22 98 Fax (0182) 63 02 30. I E ISeroere'eparabel jw Bremmerk^] Kerkweg’ Oost 177 - 2741 HO Waddinxveen - Telefoon 0182B-12O12 Qpen ma. 13.30 - 18.00 di.-vr. 9.00 - 18.00 za. 9.00 - 17.00 do. 19.00 - 21.00 het Bezinningscentrum in Oegstgeest. (Foto: Riet Stout jesdijk). F O T O S k dens de zaterdag in Wad*

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1996 | | pagina 1