Recordbezoek in Gouwebad te. J I.',['1:11(11 SIEME GSM ZONNEBANKEN TELEFOON Veertigjarigen actief op 40e Boomfeestdag Geen verdere actie na koolmonoxide-kwestie Inbraakpoging autobedrijf VASTOOM O 149 TULPEN 3 DAAGSE IS S-3+ BelBloembinderij ALLES VOOR 1 UW OPEL... Muziekavond op 20 april Groot fractie- beraad van CDA Noordkade in Waddinxveen stukje mooier Wijnprijs Akkeroord ■\50.00 14.95 Klein behuisd? of onverwacht logés? STEREO WALKMAN METAUTOREVERSE Alisun Cleosun Hapro Palm Beach Philips SLAAPBANKEN Van Elswijk b.v. kalkhoven nk’jj'n Bij inlevering van deze bon 7 QC een bos tulpen voor w w HARWA VanBarlingen (0172) 21 51 40 Bedrijvencentrum 'De Valk’ Valkenburgerlaan 3 2771 CW Boskoop SB 229.- Div. hobbyboekjes v.a. MÉ OPLAGE 13.925 EXEMPLAREN Zijde 42 - Boskoop - "S 21 30 21 G1g VIDEO AUDIO FOK 3.95 0.80 0.95 2.85 9.90 In onze winkel is het volop voorjaar. Bos zijden tulpen Jute eieren v.a. makelaardij b.v. Julianastraat 6 Waddinxveen tel. (0182) 61 23 09 Bij ons vindt u een uitgekiende kollektie Eenvoudig clic-cloc systeem Diverse modellen en stoffen Levertijd 4-6 wk. v.a. 795,- Div. ruit jute lint v.a. Tempex hobbyeieren v.a. 0.50 Fimo klei jkuiiaafiihiiimvan ^omBiNati£ KOPEN/VERKOPEN? Voor woonhuizen in Boskoop en Waddinxveen de makelaar. 52e JAARGANG NUMMER 2484 WOENSDAG 1 3 MAART 1996 Gouda-Centrum: Markt 63 14,15 EN 16 MAART BIJ DE BLOEMBINDERIJ. Keuze uit meer dan 20 soorten... 2 voor 7.50 Gemengde tulpenboeketten staan voor u klaar! I GSM, 2Watt, 20 uur stand- by, 100 min. Nu voor: air eekblad voor addinxveen Retordbezoek tijdens voorjaarsvakantie in het Waddinxveense subtropisch Gouwebad 'De ep'. (Foto's: Gouwebad 'de Sniep'). Sniep'. (Foto's: Gouwebad 'de Sniep'). B-1 1 Links de plek aan de Noordkade met het naar de Tweede Bloksweg verhuisde bedrijf van A. Vis BV en rechts de op dezelfde plek gebouwde drie woonhuizen. (Foto's: Sjaak Noteboom). AIWA HS-PX 547 Lel op! ‘s Avonds geopend Verkoop van: maandag t/m vrijdag van 10.00-21.00 uur, zaterdag van 10.00-17.30 uur alle kinderen die meedoen is er iets te snoepen en een ca deautje om mee naar huis te nemen. INBRAAKBEVEILIGING een zaak van vertrouwen Na deze drukke vakantie zijn de instructeurs en in- f weer ZEVENHUIZEN/MOERKA- PELLE - Er wordt in Zeven huizen op zaterdag 20 april weer een muziekavond voor amateurmusici gehouden. officieel Opel service-dealer Tel. (0172) 58 96 97 Dorpsstraat 257 Hazerswoude-Dorp y Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Telefoon 0182-615594. Kantoor Kanaalstraat 10, 2741 HH Waddinxveen, Postbus 372, 2740 AJ, Telefoon 0182-630332, Telefax 0182-632633. Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 8.30-17.00 uur. WADDINXVEEN - WD-staatssecretaris R.L.O. Lin- schoten van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ziet in de vermeende ’koolmonoxidezaak’ in Waddinx veen geen aanleiding tot het ondernemen van verde re actie. Dat heeft hij de vragen stellende Tweede-Ka- merleden H. Klein Molenkamp (WD) en B. Leerkes (Unie 55+) eind vorige week schriftelijk geantwoord. WADDINXVEEN - Volgende week woensdag 20 maart wordt in Waddinxveen weer meegedaan aan de jaar lijkse Nationale Boomfeestdag. Deze landelijke dag wordt voor de 40e keer gehouden. zullen weer vele aquarobi- cers, aquajoggers, baby-peu- ter-kleuters, ouderen, trim- zwemmers en zwemlesklan ten hun plezier en ontspan ning vinden in het Gouwe- Spoorstraat 17-29 - 2801 BA Gouda Tel. (0182) 51 80 55 - Fax (0182) 52 29 26 WADDINXVEEN - Maandag avond 18 maart om acht uur houdt de CDA-raadsfractie een grootfractieberaad in het gemeentehuis. Er zal die avond geen cen traal onderwerp op de agenda staan, maar is er gelegenheid voor een uitgebreide politieke rondblik. Daarnaast zullen een aantal lopende zaken door de fractie worden aange dragen, zoals de structuur schets Waddinxveen 2015, de inrichtingsschets van ’De Tri angel’ (Zuidelijke Rondweg) en het accommodatiebeleid. WADDINXVEEN - De Noord kade is weer een stukje mooi er geworden. De drie door de Bodegraafse architect Ben bo Hazerswoude BV gebouw de woonhuizen op de plek van het bedrijf van A. Vis BV wor den sinds kort bewoond door de trotse eigenaren A. Broer, C.H.M. Koot en F.W. Smit. De foto’s laten de vroegere en de huidige situatie goed zien. De nieuwe situatie is in nog geen jaar tijd ontstaan. De eerste palen werden na melijk op 24 april 1995 gesla gen. Kantoorboekhandel Kon. Wilhelminaplein 6, Waddinxveen Tel.: (0182) 61 30 61 Fax: (0182) 61 91 15 WADDINXVEEN - Maandag avond 11 maart omstreeks kwart over elf werd door een getuige ontdekt dat vermoe delijk een onbevoegde zich bevond in één van de ruimtes van het autobedrijf van Boon- stoppel BV aan de Oranje- laan. Toevallig was de bedrijfslei ding in één van de andere ge bouwen aanwezig die gealar meerd werden. De dader ont kwam en vluchtte via de Ju liana van Stolberglaan in de richting van de parkeerplaats achter de Passage, waar hij uit het zicht verdween. Ook de politie wist hem niet meer te achterhalen. Door de onbekende klaarge zette autoradio’s werden ach tergelaten. De dader was via een raam binnen gekomen waarna het geactiveerde alarm werd uit geschakeld. Het gaat om een blanke man van 25 a 30 jaar oud, stevig postuur, opgeschoren stekelig blond haar. Hij was gekleed in een blauw trainingspak. Kraan ontworpen_en door Eg- GRATIS huidtest en pigment ana|yse L lot 800, ■jexpen HUIS-AAN-HUIS in Waddinxveen, Zevenhuizen en Moerkapelle Het middagprogramma is door de werkgroep NME gesi tueerd in het Wamaarplant- soen. Om twee uur start de middag met een verhaal. Ver der is er een bomenpad uitge zet. Alle kinderen vanaf groep 4 zijn van harte welkom. Voor De twee Tweede-Kamerleden hadden over de gebeurtenis sen rond drie leerkrachten op de Koningin Beatrixschool en op de Kardinaal Alfrink- school in totaal zeven schrif telijke vragen gesteld. Op woensdag 17 januari van dit jaar is volgens de staats secretaris inderdaad een leer kracht van de protestants- christelijke Koningin Bea trixschool (Zuidplashof) aan het eind van de voormiddag onwel geworden en door een door haar geraadpleegde huisarts verwezen naar de eerste hulpafdeling van het Goudse Groene Hart Zieken huis. Er was een vermoeden van koolmonoxidevergifti ging. Een soortgelijk incident deed zich voor op woensdag 24 januari van dit jaar met betrekking tot twee leer krachten van dezelfde school; ook deze leerkrachten wer? den onwel aan het eind van de voormiddag en werden bei den door dezelfde huisarts en onder dezelfde verdenking verwezen naar het Goudse ziekenhuis. De inspectie dienst Sopciale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), re gio Midden-Nederland, werd nog dezelfde dag in de late namiddag op de hoogte ge steld van de incidenten en kwam op donderdag 25 janu ari in actie. Door het onderzoek in het be treffende schoolgebouw, ook in gebruik bij de rooms-ka- tholieke Kardinaal Alfrink- school (Zuidplashof) en door het onderzoek bij het drietal onwel geraakte leerkrachten kon worden vastgesteld, dat er sprake geweest is van een koolmonoxide-bron in de vorm van niet goed functione rende gevelkachels. Bij op woensdag 17, woens dag 24 en donderdag 25 janu ari door een installatiebedrijf verrichte metingen kon dat echter alleen voor eerstge noemde datum objectief wor den vastgesteld. In de discussie tussen de be trokken inspecteur en de schoolleiding werd het vol gens de staatssecretaris niet nodig geacht alle ouders op dat moment actief door mid del van een brief te informe ren. Er waren immers direct maatregelen getroffen, een koolmonoxide blootstelling was op dat moment niet vast gesteld en van meet af aan was er sprake van een open communicatie met de direct betrokkenen. De mening dat een grote ma te van openheid veel onrust kan wegnemen en dat open heid uitgangspunt van beleid bij de inspectie dient te zijn, wordt door de staatssecreta ris gedeeld. In het Waddinxveense geval heeft de inspectiedienst SZW volgens hem dan ook de grootst mogelijke openheid betracht jegens de voor deze dienst betrokkenen, namelijk de schoolbesturen, de school leiding, de medezeggen schapsorganen en de betrok ken leerkrachten. ’Uiteraard is het de verantwoordelijk- WADDINXVEEN - Voor de derde maal heeft het Waddinxveense restau rant ’Akkeroord’ van Tbn- neke en Ron de Bruin met hun huiswijn beslag we ten te leggen op een enor me wisselbeker. Dit keer gaat het om de ’Koonunga Hill’ 1993 van de druivenrassen shiraz en cabernet sauvignon en van het huis Penfolds uit South Australia. De wisselbeker zal vrij dagmiddag 15 maart tus sen vier en vijf uur op feestelijke wijze worden uitgereikt door Waddinx- veens burgemeester C.M. v.d. Linden. Hierbij is ook aanwezig het Nederlands Wijngilde (regio Midden-Holland). De bezoekers kunnen dan de winnende wijn en en kele ’broers en zussen’ daarvan proeven, vergez- led van hapjes uit de keu ken van ’Akkeroord’. schoolgebouw. Met de schoolleidingen werd direct overeen gekomen, dat een ogenblikkelijke sanering van de aangetroffen situatie noodzakelijk was en welke maatregelen daartoe geno men dienden te worden. Deze overeenkomst werd bij schrijven van vrijdag 26 janu ari bevestigd aan de gebrui kers van het schoolgebouw, namelijk het bestuur van de Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs te Waddinxveen en het Bestuur van de Stichting Sint Victor te Waddinxveen, zijnde de werkgevers in de zin van de Arbeidsomstandighedenwet. De gevraagde sanerende maatregelen zijn op zo kort mogelijke termijn door de verantwoordelijken geno men, zoals de inspectiedienst heeft kunnen vaststellen. De drie betrokken onderwijs krachten zijn door de arts-ge- neeskundig inspecteur van de inspectiedienst uitvoerig ge hoord, zodat alle betrokke nen, werknemers en werkge ver, over het doorstane ge zondheidsrisico met betrek- aan koolmonoxide konden worden geïnformeerd. Inmiddels kon door de inspectiedienst wor den vastgesteld, dat de be trokken werknemers tevre den waren over de wijze van afhandeling van de bij deze dienst gemelde incidenten. ’Uit de beantwoording van voorgaande vragen moge dui delijk zijn, dat de gebeurte nissen op de school te Wad dinxveen geen aanleiding ge ven tot het ondernemen van actie’, besluit staatssecreta ris Linschoten de vragen reeks van WD en Unie 55+ in de Tweede Kamer. klein WADDINXVEEN - Ruim vijf jaar na opening heeft de voorjaarsvakantie een nieuw weekrecord opgele verd in het subtropisch Gou webad ’de Sniep’. ConctWMtrSüePns Zie pagina [El I Tot nu toe was de voorjaars vakantie van 1992 met 7.865 recreatiebezoekers de drukste week in het Gouwe bad. Vorige week wisten 7.917 recreatieve bezoekers het Gouwebad te vinden. Vanaf 1 januari hebben al 38.745 recreatieve zwem mers het overdekte bad be zocht. Inclusief alle andere vormen van gebruik (zwem les - schoolzwemmen - ver huur) passeerde vanaf janu- vinden om het te bezoeken, activiteitenpakket, ari 65.989 zwemlustigen de is dat voor alle medewerkers Tot aan de zomervakantie entree. een extra stimulans om de Zwembadmanager Cock Re- toekomst met vertrouwen horst: Voor ons een bevesti- tegemoet te zien’, ging dat we goed bezig zijn. Als ruim 5 jaar na de opt- ning zoveel klanten het Gou- structrices maandag webad aantrekkelijk genoeg gestart met het uitgebreide bad ’de Sniep’. 1 „Plbruin'ngs- De Waddinxveense werk groep Natuur- en Milieu- Educatie (NME) nodigt de in woners van Waddinxveen die volgende week 40 jaar wor den uit om ’s middags in het Wamaarplantsoen mee te helpen met plantactiviteiten. Die dag worden ’s morgens voor de leerlingen van de groep 8 van de basisscholen in de woonwijken plantactivi teiten gehouden. De plantlocaties zijn Papa- verveld, Gijsberterf, Oostpol- derweg, Alpherwetering, Roosje Vbshoeve en Peter Zuidlaan. In totaal zullen on geveer 60 bomen worden ge plant. L Rijnlandstraat 4, 2741 GZ Waddinxveen msattWW Tel.: (0182)61 61 19 Fax: (0182)61 66 38 beltijd B Model AT&T. Alleen geldig in W combinatie met j l een Libertel abonnement. heid van een schoolleiding om ouders al of niet te informe ren’, voegt hij er n og aan toe. Er speelden dus volgens ’Den Haag’ geen overwegingen bij de inspectiedienst om de di rectie in dit geval te advise ren de oorzaak van het onwel- zijn van de docenten geheim te houden. ’Van de zijde van de inspectie dienst bestond niet de inten tie, om de mogelijke oorzaak van het onwelzijn geheim te houden’, meent de staatsse cretaris. De schooldirectie van de Ko ningin Beatrixschool heeft overigens direct na het ge beurde geen melding gedaan van een bedrijfsongeval (CO- vergiftiging) bij de arbeidsin spectie, zoals de ARBO-wet voorschrijft. De incidenten met betrek king tot de drie leerkrachten werden op woensdag 24 janu- .king tot blootstelling ari telefonisch bij de inspec tiedienst SZW gemeld door de echtgenoot van één van de leerkrachten, die onwel ge worden was en door het ge meenteraadslid ing. J.G. Viergever (Unie 55-+). De inspectiedienst heeft vol gens de staatssecretaris in deze kwestie slagvaardig en juist gehandeld. Nadat deze dienst op woensdagmiddag 24 januari na schooltijd twee telefonische meldingen ont ving, werd de volgende dag al, ’dus bij eerstmogelijke gele genheid’, een inspectie ver richt in het betreffende F Regentesseplantsoen 52 (Centrum hoek Kleiweg-Kleiwegbrug) J 2801 CM Gouda. Telefoon (0182) 52 99 04 «O I p ij®. .1 >z i - I T*1*nx„__ -

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1996 | | pagina 1