t min PvdA schetst rofiel nieuwe SUPER DUBBELPUNT AKTIE van der linde P1 burgemeester DIREKT SERVICE Unieke 'trouwdag' in Waddinxveen GEEN NEGATIEF? rk- Reconstructie van Brugweg Fractieberaad D66 in raadhuis Bazar in AF-centrum FOTO VAN FOTO 13x18 nu 4.95 KLAAR TERWIJL U WACHT MUZIKAAL VOORJ AARS VOORDEEL BIJ CORRECT Trouwen ninaatvloer GRATIS Gift van twee maal f 1.350,- kalkhoven VANDAAG GEBRACHT, MORGEN KLAAR Verzorging van bomenrij bij de Petgteplas ALLES VOOR UW OPEL.., Samenwerking met huurders in overeenkomst Fietspad naar de gemeente Informatieavond sportblessures Ernstig verkeersongeval op Piasweg b BURGER’.. Grote ravage na botsing '7faecau4&&zct Z 945 Van Elswijk b.v. officieel Opel service dealer INTERIEURVERZORGING £2 9KI& week worden gesproken. ver- dinxveense motorrijder vrije OPLAGE 13.925 EXEMPLAREN Zie pagina FOK VIDEO AUDI' MEGA-COLOR Zie onze advertentie elders in deze krant. Verschut van sportinstituut Den Edel (Noordkade) in de duren. Gebruikers van deze inritten worden dan ook vriendelijk verkeer zal door middel van borden worden omgeleid. stond alleen materiële scha de. aal voor dit onderwerp uitge- -x in Kreater is voor iedereen vrij toegankelijk. WADDINXVEEN - Trouwen stond dinsdag centraal in Waddinxveen. In restaurant Plantariumgebouw ITC terrein, Boskoop/Hazerswoude Geopend van 10.00 tot 18.00 uur. Toegangsprijs ƒ12,50, CJP-houders of 65+ 10,-, kinderen van 4 t/in 11 jaar 5,- tol 4 jaar gratis. Groepstarief (vanaf 18 pers.) 10,- p.p. Parkeren ƒ2,50. samenwer- Midden-Hol- INBRAAKBEVEILIGING een zaak van vertrouwen ORGELS-PIANO’S KEYBOARDS de commissaris van de Konin gin. Gedegen vakwerk en kwaliteit. Gunstige legkosten. Boekenweek ’96 tot 23 maart bij besteding van ƒ19,95 boekenweekgeschenk BEURSVOORTUINPLEZIER'96 E' Maas recipieerden Tn de drie Hooibargen’ in Zoetermeer en zijn gaan wonen aan de Wil genhorst in Waddinxveen. Het huwelijk van Piet van ’t Wout en Karin Piels was het eerste dat in het Gouwedorp in een commerciële omgeving is gesloten. De alternatieve trouwzaal in ’Huize Reigers- burgh’, die in tegenstelling tot die in de Remonstrantse Kerk een permanent karak ter heeft, is een initiatief van het horeca-echtpaar Ton en Caroline Ververs. Zij hebben voor de komende tijd al met een kleine 60 trouwlustige paren afspra ken gemaakt voor een huwe lijksplechtigheid aan de Pias weg. Een met champagne en boonstoppel boskoop b.v. WADDINXVEEN - Het jubi leumconcert van de Boskoop- se zanggroep Da Capo was vorige maand een groot suc ces. De vele positieve reacties waren overweldigend. Dit bleek ook uit het feit dat het koor naar het Ronald MacDonaldhuis in Rotter dam en naar het KWF (kan- Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Telefoon 0182-615594. Kantoor Kanaalstraat 10, 2741 HH Waddinxveen, Postbus 372,2740 AJ, Telefoon 0182-630332, Telefax 0182-632633. Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 8.30-17.00 uur. maart ook gesproken over een van de sociaal-democratische ge- meenteraadsfractie. Wat ging er goed en wat kan er beter? Vanaf ongeveer negen uur houdt oud-PvdA-wethouder dr. Martin Kraaijestein een WADDINXVEEN - De driemansfractie van de Partij van de Arbeid heeft een profiel ontworpen waaraan MoerkapèÜe(HWZM) hebben de opvolger van burgemeester Kees van der Linden volgens de sociaal-democraten moet voldoen. Over de schets zal op de partijvergadering van volgende Dorpstraat 38. Waddinxveen. Telefoon: (0182) 6123 73 ingediend. De raadsfractie van de PvdA heeft een profiel ontworpen waarin staat waaraan de nieuwe burge meester moet voldoen. Wat moet hij of zij kennen en kunnen? Moet het een vrouw zijn of maakt dat niets uit? De Partij van de Arbeid vindt HUIS-AAN-HUIS andere faciliciteiten aange klede bijeenkomst kan daar anderhalf uur in beslag ne men. De zuivere trouwbijeenkomst kerbestrijding) elk een be drag van ƒ1350,- konden overmaken. brede kring gesproken wordt voordat de gemeenteraad F* WADDINXVEEN - Nu de lan ge winter echt ten einde loopt is het Waddinxveense ge meentebestuur van plan te gaan beginnen met de recon structie van de Brugweg bin nen de bebouwde kom. Deze werkzaamheden zullen ongeveer zes weken gaan du ren waarbij de weggebruikers en de omwonenden er reke ning mee moeten houden dat gedurende de laatste drie we ken de Brugweg voor door gaand autoverkeer is geslo ten. Gedurende de periode van af sluiten zal het werk in twee stukken worden verdeeld waarbij de inritten binnen het afgesloten stuk niet toe- informatiebijeenkomst zorgen over blessures. Naast de veel voorkomende blessures wordt er ook aan dacht besteed aan de normale herstelprocessen van het li chaam, omdat deze, naast de ernst van de blessure, bepa lend zijn voor wanneer en hoeveel er getraind mag wor den. De eerste avond (20 maart) zal in het teken staan van blessures aan de nek, schou ders en armen. De tweede avond (3 april) worden bles sures besproken van rug, bekken, heup en knie en en kel. zes inzittenden kwam op de kop in de sloot terecht. Naast de bestuurder en zijn vrouw zaten vier kinderen van het echtpaar in de auto, in de leeftijd van 5,7,10 en 11 jaar. Een brandweerwagen met brandweerlieden uit Moerka pelle kwam toevallig langs de plek van het ongeval en ver richtten de eerste hulp. Zij konden de auto gedeelte lijk uit het water trekken en de inzittenden bevrijden. De vrouw bleek hierbij zwaar ge wond te zijn. Ook een duik team van de Waddinxveense vrijwillige brandweer kwam WADDINXVEEN - Vanaf vol gende week zal de gemeente Waddinxveen verzorgende werkzaamheden laten uit voeren aan de bomenrij langs de Dorrekenskade-West, ten zuiden van de Petteplas. Onderzoek door de gemeente lijke afdeling Openbare Ruimte heeft uitgewezen dat de bomen slechts behouden kunnen blijven indien op kor te termijn groeiplaatsverbe tering plaatsvindt onder het wegdek. Slechts één boom is dermate verzwakt, dat redding niet mogelijk is. Deze boom, die na blikseminslag flink bescha digd raakte, zal als enige wor den gekapt. Met de uitvoe ring van dit werk is de totale vervanging van de mooie es- sebomen voorlopig van de baan. In verband met deze werk zaamheden zullen gedeeltes van de Jan Dorrekenskade- West voor het verkeer afge sloten worden. De bewoners zijn door de gemeente op de hoogte gebracht. Aansluitend aan de 1 werkzaamheden zal het - deels verzakte - wegdek wor den hersteld. De werkzaam heden zullen enige weken in beslag nemen. Tel. (0172) 58 96 97 Dorpsstraat 257 i Hazerswoude-Dorp j Kleine reparaties klaar terwijl u wacht, zonder afspraak. WADDINXVEEN - De Stich ting Samenwerkende Wo- ningbouwkorporaties SSW en de in december vorig jaar opgerichte Stichting Huur- dersbelangenorganisatie Waddinxveen Zevenhuizen- WADDINXVEEN - Op vrijdag 22 maart van twee uur tot half negen wordt in het Anne Frank-cen- trum (Jan van Bijnenpad) de jaarlijkse bazar van de Stichting Ouderen On derling Sociëteit (SOOS) gehouden. Er zijn op deze bazar mooie handwerken (trui en, schorten, sokken) bruikbare tweedehands artikelen, boeken, baby- en kleuterkleding, levens middelen, bloemen en planten en vele andere za ken tegen zeer aantrekke lijke prijzen te koop. Ook zijn er diverse spe len, zoals sjoelen en vlot bruggen, en draait er het rad van avontuur met leu ke prijzen. De opbrengst van dit alles komt in zijn geheel ten goede aan het ouderenwerk. uur in het centrum voor gin. kunstzinnige vroming ’Krea- Er wordt donderdagavond 28 de wethouders ter’(kerkstraat) gehouden. Werkgelegenheid, het profiel tussentijdse beoordeling voor de nieuwe burgemeester en een evaluatie van de PvdA-gemeenteraadsfractie staan dan op de agenda. Burgemeester Kees van der Linden vertrekt op 1 januari 1997. Hij heeft zijn ontslag al inleiding over het gemeente- r lijk werkgelegenheidsbeleid. Eind vorig jaar is hij op dat onderwerp gepromoveerd. Hij is dus een deskundige die zelf ook betrokken is geweest bij het Waddinxveense beleid en daarover uit eigen erva ring boeiend kan vertellen. Daarna is er discussie met de het belangrijk dat hierover in aanwezigen. De PvdA heeft ook de plaatse- ’Bibelot’ (Limaweg) werd het lijke organisaties van werk- boekje ’Trouwen. Gouden tips gevers en werknemers speci- voor de mooiste dag van je le- aal voor dit onderwerp uitge- ven‘ van de Waddinxveense nodigd. De bijeenkomst in trouwambtenaren Liesbeth Bakker en Peter de Vries ge presenteerd. Loco-burge- meester Joop Neele (PCW) nam vlak daarna de commer ciële trouwzaal ’Huize Rei- gersburgh’ (Piasweg) in ge bruik. De officiële handelingen in Bibelot werden luister bijge zet door de aanwezigheid van de 26-jarige Liz van Os, ’Bri de of the Netherlands 1996’, en de eerste huwelijksplech tigheid aan de Piasweg van de Waddinxveners Piet van ’t Wout jr. en Karin Piels. WADDINXVEEN - Op ver zoek van de provincie Zuid- Holland om de onderliggende grond en de verhardingscon- structie van het fietspad nr. 97 te Moerkapelle (Schraven- wildertpad bij de Onderweg in Waddinxveen) over te ne men, ten einde te kunnen j overgaan tot het uitbetalen i van de gewenningsbijdrage ter grootte van ƒ53.000,-, is er een concept-leveringsactie opgesteld waarmee de ge meente Zevenhuizen-Moer- kapelle kan instemmen. B. en W. hebben de gemeente raad voorgesteld het fietspad formeel over te nemen en ac- coord te gaan met de aange paste concept-leveringsacte. L WADDINXVEEN - De D66 gemeenteraadsfractie houdt maandagavond 25 maart om half acht in het gemeentehuis (Raadhuisplein) weer een openbaar fractieberaad. De belangrijkste onderwer pen van de avond zijn de con- cept-structuurschets Wad dinxveen 2015, de concept-in- richtingsschets Triangel en het bestuurlijk model inter gemeentelijk kingsorgaan land. Het D66 fractieberaad staat open voor iedere belangstel lende. Tevens zijn vanaf half acht de drie D66-raadsleden aanwezig om persoonlijk met een ieder te spreken. I F O T O S WADDINXVEEN - Op de woensdagavonden van 20 maart en 3 april om acht uur o zal de fysiotherapeut Jeroen gankeïijk zijn. Dit splitsen is uit Veenendaal eveneens te- gedaan om niet te veel auto’s gen de vangrail. op de openbare weg gepar- Vrijdagmiddag vond op antine van de sportschool een keerd te krijgen en de afslui- - ting zo kort mogelijk te laten plaats tussen een personen auto en een motor. De 41-jari- ge Waddinxveense bestuur ster van de personenauto verzocht hun auto te parke- sloeg linksaf zonder de tege- ren aan opritgedeelte naar de Hene- gouwerweg. Het doorgaand doorgang te verlenen. Er ont- meente aan de Dorpsstraat in Benthuizen. Peter en Ger linde Neele- WADDINXVEEN - Zaterdag recht. De auto met in totaal 16 maart om tien over half twee is een 36-jarige automo bilist uit Waddinxveen met zijn personenauto in een sloot gereden langs de Piasweg in Waddinxveen. Zijn 35-jarige vrouw is daarbij zwaar ge wond geraakt en in zorgwek kende toestand opgenomen in het Rotterdamse Dijkzigtzie- kenhuis. De Waddinxvener I1€U1O1U1VCUU reed met zbn Opel Kadett boomverzorgende °ver de Piasweg in de richting Zevenhuizen. Even voor de kruising met de Bredeweg verloor hij de macht over het stuur en kwam via de berm in een vier meter brede sloot te- duurt zoals in Waddinxveen gebruikelijk is en blijft onge veer een half uur. Dan moet de ambtenaar van de burger lijke stand hebben gespro ken, het jawoord zijn gegeven p en de trouwringen zijn uitge wisseld. Voor het gebruik van de alter natieve trouwlokaties betaalt de gemeente 200 gulden huur (inclusief btw). Uitgaande van 80 huwelijken in een jaar tijd komen de totale huurkos ten in ieder geval neer op 16.000 gulden uit de gemeen tekas. de kantoorspecialist Dorpstraat 39. Tel. (0182) 61 22 98 Fax (0182) 63 02 30. Voorbeeldtuinen j^xi Demonstraties Plantenmorkt ter plaatse. Doktoren van het heli-traumateam van de ANWB werden gewaar schuwd en verzorgden de vrouw. De man en kinderen werden met een nat pak over gebracht naar het districts bureau van de politie in Wad dinxveen. Een team van slachtofferhulp verzorgde daar de eerste opvang. De oorzaak van het ongeval is niet bekend. Mogelijk heeft de bestuurder in een ver- keerssluis een stuurfout ge maakt. De verkeersdienst van de politie Hollands Mid den stelt een nader onderzoek in- 4 I de onderhandelingen over een onderlinge samenwer kingsovereenkomst naar ie ders tevredenheid afgerond. Donderdag 21 maart om acht De bijeenkomst van de PvdA uur zal in hotel-café-restau- over diverse gemeentelijke rant De Unie (Kerkweg-Oost) onderwerpen wordt donder- aanbevelingen gaat doen aan deze samenwerkingsovereen- dagavond 28 maart om acht komt door beide partijen wor- uur in het centrum den ondertekend in aanwe zigheid van voor volkshuisvesting van de gemeenten Waddinxveen en Zevenhuizen-Moerkapelle. alternatieve trouwlokatie of ficieel in gebruik genomen nu de gemeentelijke trouwzaal in het gemeentehuis (Raad- verbou wing ruim een jaar gesloten zal zijn. j de In de Remonstrantse Kerk Zuidplaslaan een aanrijding werd vanmiddag het burger lijk huwelijk gesloten tussen Peter Neele (zoon van de PCW-wethouder) en Gerlinde Maas. Hun huwelijk werd daarna door ds. A.J. Gunst de noordzijde van het moetkomende 24-jarige Wad- kerkelijk bevestigd in de kerk dinxveense motorrijder vrije van de Gereformeerde Ge- WADDINXVEEN - Donder dagochtend gebeurde op de rijbaan richting Den Haag van rijksweg A12 een aanrij ding waarbij drie auto’s be trokken waren. ER waren geen gewonden.Een 24-jarige bestuurder van een bestelau to uit Schijndel week plotse- Vanmiddag - woensdag 20 ling uit naar links, botste te- maart - is ook de Remon- gen de vangrail en kwam op strantse Kerk (Zuidkade) als de zijkant terecht.Bij een uit wijkmanoeuvre botste een 41-jarige bestuurder van een personenauto uit Leerbroek en een 46-jarige bestuurster huisplein) wegens gen de vangrail.zal zijn. '"ft-. e Weekblad voor Waddinxveen 22 >0 Zijde 450 Boskoop Tel. 0172-215111 De Opel Kadett van een 36-jarige Waddinxvener kwam H O P kléin KERKSTRAAT 2-28. BODEGRAVEN TELEFOON: (0172) 61 25 41 Dorpstraat 76 Waddinxveen Tel. (0182) 63 20 02 Gouden tips voor de mooiste dag van je leven Liesbeth Bakker Peter de Vries ƒ32,50 Bij ons verkrijgbaar! Volop keus - Volop voordeel!! Vraag vrijblijvend een offerte aan. v met loco-burgemeester het boekje 'Trouwen. Gouden tips voor de mooiste dag van je leven' van'de trouwambtenaren Lies beth Bakker en Peter de Vries luister bij. (Foto: Sjaak Noteboom). O T D E A L E R s Spoorstraat 17-29 - 2801 BA Gouda Tel. (0182) 51 80 55 - Fax (0182) 52 29 26 in Waddinxveen, Zevenhuizen en Moerkapelle 52e JAARGANG NUMMER 2485 WOENSDAG 20 MAART 1996 I-■■■- Bijv, olie verversen, banden wis selen, uitlaatvervangen etc. Alles tegen concurrerende prijzen. Een hartelijk lachende Liz van Os, 'Bride of the Netherlands 1996', samen l._:1 Joop Neele (PiW), die een zieke burgemeester C.M. van der Linden verving. Zij zetten de uitgave het boekje 'Trouwen. Gouden tips 1 1 beth Bakker en Peter de Vries luister bij. (Foto: Sjaak Noteboom). De Opel Kadett van een 36-jarige Waddinxvener kwam op zijn kop in de sloot langs de Piasweg te recht. In de wagen zaten twee volwassenen en vier kinderen. Rechts de traumahelikopter van de ANWB, die de 35-jarige echtgenote van de bestuurder zwaar gewond naar het Rotterdamse Dijkzigt- ziekenhuis vervoerde. (Foto: Sjaak Noteboom). Waddinxveen isfel ïiéh «fageh hiinple^ier 3O Jnaart t/M 8 april 'I Beide PaasdaOeh geopend Vj-A Trouwambtenaren en boekauteurs Liesbeth Bakker en Peter de Vries snijden in restaurant 'Bibelot' (Limaweg) een bruidstaart aan ter gelegenheid van de 'trouwdag' die Waddinxveen dinsdag meemaakte roor de verschijning van net boekje 'Trouwen' en de ingebruikname van de alternatieve trouwlokaties aan de Piasweg (Huize Reigersburgh) en Zuidkade (Remonstrantse Kerk). (Foto: Sjaak Noteboom). l >-«. - - x-v-. 4*

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1996 | | pagina 1