Oud-wethouder Werkbezoek commissaris MEPHISTO M A GROENBOEKERIJ A DE TRENDS IN TUINIEREN S STUNT BALANS KOOPJES ïnwoudt g£ürk- èfkA rfinaatvloeren van der linde Willem FILM Bremmer^ Manou- en Rotanhuis (P\ Q >V| r mist stevicj banenbeleid s I^Sfè BU INLEVERING VAN ÉÉN VOLLE SPAARKAART Kardinaal steunt acties voor St. Victorkerk Volgende week is uw spaarkaart zeven gulden kontante korting waard! i WAARDE- i i bon GRATIS POLAROID 636CL DIREKT KLAAR CAMERA Onderlinge Zwammerdam Bingo-avond ALLES VOOR ^JJW OPEL.... r Van Elswijk b.v. Aan onze lezers C A9 CORRECT APRIL INTERIEURVERZORGING Y'. De directie S H O P I OPLAGE 13.925 EXEMPLAREN FOT< VIDEO AUDI* MEGA-COLOR Tegen inlevering van uw volle spaarkaart trekken wij van 9 april t/m 4 mei 1996 maar liefst 7,- af van uw aankoopbedrag. Zie ook onze advertenties elders in deze krant. DE SPORTIEVE WANDELSCHOEN Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Telefoon 0182-615594. Kantoor Kanaalstraat 10, 2741 HH Waddinxveen, Postbus 372, 2740 AJ, Telefoon 0182-630332, Telefax 0182-632633. Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 8.30-17.00 uur. uit minderheidsgroepen. Maar ook het eigen perso neelsbeleid van de gemeente moet actief en geloofwaardig zijn als je een beroep op be drijven doet om een sociaal belëid te voeren. Van Lennepstraat 20a - Alphen aan den Rijn Telefoon: (0172) 47 71 77 Nu slechts: Dorpstraat 76 Waddinxveen Tel. (0182) 63 20 02 RECTIFICATIE De redactie van 2 Vandaag verklaart hierbij dat ons is gebleken dat de familie W. Broer van bakkerij Broer in Waddinxveen NIETS te maken heeft met de sekte van Wim Griffioen. Iedere relatie tussen de bakkerij en de sekte, zoals die opgevat kan zijn naar aanleiding van onze uit zending, is volledig ten onrechte. Wij bieden hierbij onze oprechte excuses aan. Redactie 2 Vandaag (EO) Dorpsweg 36 Coöperatief verzekerd zonder winstoogmerk, dus lage permies Extra uitgebreide opstalverzekering 0,80 %o Extra uitgebreide inboedelverzekering 1,50 %o Personenautoverzekering etc., etc. KOPEN/VERKOPEN? Voor woonhuizen in Boskoop en Waddinxveen de makelaar. w&ooh makelaardij b.v. Julianastraat 6 Waddinxveen tel. (0182) 61 23 09 Gedegen vakwerk en kwaliteit! i Gunstige legkosten. 1 I I Reeuwijk bij snelservice. I Geldig t/m 15 april '96 I Telefoon: (0182)6123 73 Dorpstraat 38, Waddinxveen. ciaal-democraten werd ook gesproken over de eisen die aan de opvolger van de op 1 1997 afzwaaiende burgemeester Kees van der Linden moeten worden ge steld. Naast de eis dat hij actief, sa menbindend en inspirerend is aan de Erasmus Universi- teit in Rotterdam. Goede voorzieningen zoals sport, recreatie, cultuur en uitgaansmogelijkheden, zijn volgens hem belangrijk bij de WADDINXVEEN - In ver band met Goede Vrijdag zullen onze kantoren in Alphen a.d. Rijn, Bode graven, Boskoop, Gouda, Schoonhoven en Woerden op vrijdag 5 april vanaf 16.00 uur gesloten zijn. Daar ons kantoor ook op tweede Paasdag gesloten is wordt u verzocht hier mee rekening te houden bij het aanbieden van ad vertenties of kopij. In ver band met de zeer beperk te produktietijd op disdag wordt de krant groten deels al voor het weekein de gereed gemaakt. WADDINXVEEN - Zuidhollands commissaris der Ko ningin ir. J.M. Leemhuis-Stout heeft maandagmor gen een geslaagd werkbezoek aan de gemeente Wad dinxveen gebracht. nen is. Hij toonde zich zeer geïnteresseerd in alle acti viteiten die ontplooid wor den om deze beeldbepalen de kerk voor het Gouwe- dorp ook in de toekomst te behouden en reageerde en thousiast op de uitnodiging tot het comité van aanbeve ling toe te treden.Het on derhoud duurde ongeveer een halfuur. Spontaan trok hij zich toen even terug om vervolgens een envelop met inhoud te overhandigen voor de St. Victorkerk. Deze werd dankbaar door de delegatie aanvaard en in overleg met de kardinaal bestemd voor de actie ’Geef Maria een St. Josef’, die op dit moment in Waddinx veen gehouden wordt. - BURGERZO® WADDINXVEEN - Vrijdag avond 5 april om acht uur is er weer een bingo in wijkge- bouw De Paddestoel (Lijster besstraat). De toegang is gra tis. Iedereen vanaf 12 jaar is van harte welkom. Schoenen en Schoenreperetie WADDINXVEEN/ UTRECHT - Kardinaal dr. A.J. Simonis, oud-kape- laan in Waddinxveen, steunt acties voor het be houd van de beeldbepalen de rooms-katholieke St. Victorkerk aan de Zuidka- de in Waddinxveen. INBRAAKBEVEILIGING een zaak van vertrouwen Frits Ruysstraat 54-55-57-65-67 Rotterdam Kralingen telefoon (010) 452 09 49 Het doel daarvan is om een St. Josefbeeld te plaatsen voor de rechterbeuk van de kerk als pendant van het Mariabeeld, dat sinds okto ber 1995 voor de linker- beuk staat. Ook dit Maria beeld is door een actie met giften van parochianen bij eengebracht. De kardinaal werd tevens uitgenodigd om voor te gaan in een plechtige eredienst op woensdagavond 1 mei om zeven uur, waarin de intro- nasatie van het nieuwe St. Josefbeeld zal plaatsvin den. St. Josef is in de ka tholieke traditie de pa- troom van de timmerlieden en meubelmakers, meer al gemeen van de arbeidende mensen. HUIS-AAN-HUIS 52e JAARGANG NUMMER 2487 WOENSDAG 3 APRIL 1996 Er is inmiddels een comité van aanbeveling gevormd ter ondersteuning van het werk van de Stichting tot Behoud van de St. Victor kerk te Waddinxveen. Behalve Waddinxveners als de oud-directeur van de voormalige christelijke scholengemeenschap De Wadde, Jan Willemstein, en oud-notaris Jacob in ’t Hol, maakt hiervan sinds vraag waar bedrijven zich zullen vestigen. Martin Kraaijestein was opti mistisch over de mogelijkheid om afspraken te maken met bedrijven over personeelsbe- T en het in dienst nemen van werklozen of mensen die moeilijk aan werk komen, zo- officieel Opel service-dealer TeL (0172)58 96 97 Dorpsstraat 257 Hazerswoude-Dorp J Het bezoek begon met een ontvangst in het gemeente huis door het college van Bur gemeester en Wethouders. Ir. Leemhuis sprak daarna met B. en W. over de integriteit van de openbare sector, de rolverdeling tussen het colle ge en de gemeenteraad, de rampenbestrijding, het droogvallen van houten paal- funderingen, het streekplan Zuid-Holland Oost, de aanleg ringsbedrijf), van het Bentwoud, allerlei verkeersvoorzieningen (wes- Dat is de mening van oud- PvdA-wethouder dr. Martin Kraaijestein (50). Hij sprak vorige week donderdagavond 28 maart tijdens een openba re bijeenkomst van zijn in het centrum voor kunstzinnige leid vorming Kreater (Kerk straat). Dr. Martin Kraaijestein gaf als gehandicapten of mensen kort aan wat de ontwikkelin- "'x -*--Jt-~‘J- gen in de afgelopen vijftig jaar zijn geweest in het beleid van gemeenten ten aanzien van werkgelegenheid. Hij is daarop vorig jaar gepromo veerd. ‘Sommige gemeenten, vooral Op de bijeenkomst van de so- de wat grotere, zijn of waren erg actief. De aandacht ver slapte ook wel eens. Maar ge meenten hebben best moge- januari lijkheden om op veel terrei nen iets te doen, vooral in overleg met de plaatselijke ondernemingen en vakbon den', vond de Waddinxveense oud-politicus, die verbonden moet leiding geven aan de ge meenteraad en het college van Burgemeester en Wet houders, moet hij of zij ook een open oog en oor hebben voor wat leeft onder burgers en organisaties. Bovendien moet er ’bewezen’ gevoel en ervaring zijn voor sociale verhoudingen en no den van mensen. De eerste burger moet verder passen in en bijdragen aan de verschei denheid aan maatschappelij ke en politieke opvattingen in Waddinxveen. De PvdA sprak ook uit dat de nieuwe burgemeester bij voorkeur moet komen uit groepen die niet goed verte genwoordigd zijn onder bur gemeesters, zoals vrouwen, gehandicapten en etnische minderheden. De aanwezigen discussieer den ook over de evaluatie van beleid en het optreden van de gemeenteraadsfractie van de PvdA. Men vond het een open en eerlijke evaluatie en inge stemd werd met punten die nog beter kunnen. Uitvoerig werd stilgestaan bij de plannen voor het winkel centrum ’De Nieuwe Passa ge’. De Partij van de Arbeid pleit al jaren voor een cen trum op bescheiden maat met een vriendelijke uitstraling, waar het prettig en ontspan nen wandelen en toeven is. Dat kan zonder kapitaalver nietiging volgens de sociaal democraten het beste op de locatie in de Passage. ‘Keer op keer heeft de PvdA kritisch gekeken of de knel punten voldoende zijn op te lossen en of het winkelplan haalbaar is. Een definitief oordeel is er nog niet, maar de sterke argumenten voor ’De Nieuwe Passage’ staan nog overeind', aldus PvdA-ge- meenteraadslid Bep Vermeij. ‘In mei zullen we in de ge meenteraad beslissen. Alle Waddinxveners krijgen tevo ren nog uitgebreide informa tie van de gemeente'. De aan wezigen op de bijeenkomst onderschreven de opstelling van de drie leden tellende PvdA-fractie. telijke rondweg, extra brug over de Gouwe, ’vertram- ming’ NS-lijn Gouda-Alphen aan den Rijn, het asielzoe kerscentrum en de vacature van de burgemeester. Vervolgens werd een rondrit door Waddinxveen gemaakt. Aangedaan werden het be drijvenpark Coenecoop, de wonwijk Zuidplas, de Tweede Bloksweg (Groencomposte- Waddinxveen- Noord, het Gouwebos, nieuwe bedrijfslokaties, het punt van het laagste polderwaterpeil, het Bentwoud en het AZC. Het werkbezoek werd afgelo- ten met een informele kennis making in de raadzaal van het gemeentehuis aan het Raadhuisplein met de ge meenteraadsleden. 2 WADDINXVEEN - ‘Er wordt op dit moment in Wad dinxveen geen stevig werkgelegenheidbeleid ge voerd. Het moet weer op de politieke agenda. Een Waddinxveens plan van de arbeid is hard nodig. Daarin zouden getallen moeten staan, bijvoorbeeld 25 procent minder werklozen in vier jaar*. kort ook oud-Waddinxve ner kardinaal dr. Adriaan J. Simonis deel uit. Daartoe heeft een groep be trokken Waddinxveners een bezoek gebracht aan de kardinaal. De delegatie, die in het aartsbisschoppe lijk paleis in Utrecht werd ontvangen, bestond uit stichtingsvoorzitter Ge rard Mulleman, de Wad dinxveense leden van het comité van aanbeveling Jan Willemstein en Jacob in ’t Hol en de secretaris Han Lelieveld van het kerkbestuur van de St. Vic- torparochie.Zij werden eminent ontvangen door de kerkvorst, die als kapelaan in de St. Victorkerk zijn kerkelijke loopbaan begon- - ff' actieprijs I 19,90 «gswsyi r eekblad voor addinxveen 7 'W WM 1 Zie pagina 03 39 bij metrostation Gerdesiaweg klem GROEN BOEKERIJ D* bette boeAee trver /ro«w« «n Monra, towa fa batUa Uw aankoopbedrag dient hoger te zijn dan uw totale korting. U krijgt géén kontant geld terug. :ji| |g:g i Vraag vrijblijvend een offerte aan. y J J J I I Het adres voor sfeervol wonen 2e paasdag, 8 april geopend van 11.00-17.00 uur. HANGING BASKETS Wint Oudshoorn Tal van fraaie voorbeel den en praktische tips vindt u in Hanging Baskets. Uiteraard vertelt Mm Ouds hoorn u ook alles over de diverse beplantingsmogelijk- heden, de benodigde materialen en de verzorging. g VERKRIJGBAAR BIJ: Dorpstraat 39. Tel (o182) 6 f 22 98 Fax (0182) 63 02 30 Kerkweg Oost 177 - 2741 HD Waddinxveen - Telefoon 0182-612012 I^É kalkhoven Spoorstraat 17-29 - 2801 BA Gouda Tel. (0182) 51 80 55 - Fax (0182) 52 29 26 in Waddinxveen, Zevenhuizen en Moerkapelle Zuidhollands commissaris der Koningin ir. J.M. Leemhuis-Stout, met aan haar zijde Waddinxveens burgemeester C.M. van der Linden, krijgt van gemeente-ambtenaar mevrouw M. van Ulden een wel- komstboeket. (Foto: Sjaak Noteboom). F O T Kardinaal en oud-Waddinxvener dr. AJ. Simonis met links naast hem oud-schooldirecteur J. Willemstein en rechts oud-notaris J. in 't Hoi, leden van het comité van aanbeveling ter ondersteuning van het werk van de Stichting tot Behoud van de $t. Victorkerk te Waddinxveen. (Foto: St. Victorparochie). doe-het-zelf-materialen keukens - kasten wand- en vloertegels tuinhout - sierbestrating (0182)61 25 96 Noordeinde 76a Waddinxveen

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1996 | | pagina 1