IJ JIJ 6?5 klein U HOEFT VAN ONS NIET WAKKER TE LIGGEN Willem Waterreus aan de slag als uitvoerend secretaris ICW Vanaf deze week is uw spaarkaart zeven gulden kontante korting waard! ELKE VRIJDAGAVOND KOOPAVOND!! tot 21.00 uur Willem droenwoudt KO kalkhoven Auto open gebroken: snoep- en rookwaar Verbouwing van 'De Paddestoel' Kenteken graveren bij Groensvoorde Delegatie uit Pelhrimov bezoekt Waddinxveen E-180F ALLES VOOR UW OPEL... BES! F* VIDEO TAPE 4&tcCb Z 45 NvaxBarlingen (0172) 21 51 40 Bertus Kooyman(62) overleden Ballonfiësta groeit naar 24 ballonnen DEALER VAN: AUPING UBICA/ICA PULLMAN etc. Van Elswijk b.v. officieel Opel service-dealer FU Jl 18a «R FUJI NL te® bedrijven STUNTPRIJZEN UIDPLAS OPLAGE 13.925 EXEMPLAREN VIDEO AUDI* FOTl Tegen inlevering van uw volle spaarkaart trekken wij van 9 april t/m 4 mei 1996 maar liefst 7,- af van uw aankoopbedrag. Zie ook onze advertenties elders in deze krant. Nu slechts: INBRAAKBEVEILIGING een zaak van vertrouwen (tevens diverse winkels óók op donderdag koopavond) en dag geld inzamelt voor de bouw en het onderhoud van de Waddinxveense hervorm de kerken. Hij was daarvoor in februari in de woonwijk Zuidplas-Extra aanwezig bij het slaan van de eerste offi ciële paal voor het kerkge bouw De Morgenster ter gele genheid waarvan een groot de ondernemerskring ’Industrieel Contact Waddinx veen’ (ICW). Willem Waterreus werd gebo ren in Eist (Gelderland), haalde zijn HBS-A-diploma in Nijmegen en ook nog het landenteken NL in de ruiten wordt gegra veerd valt het nog sneller op als de auto met buitenland se kentekenplaten de grens over gaat. De auto is dan overal, ook in het buiten land, herkenbaar als een ge stolen, Nederlandse auto. Beveiliging door middel van graveren van kentekens is een goedkope en effectieve vorm van beveiliging. Veel mensen waren het van plan, ’maar het kwam er nooit van’. Nu is er de mogelijk heid om het kostbare bezit wat beter te beschermen. Door de snelle werkmethode van Automark zijn er geen wachttijden en hoeft men 1.50 1.60 1.80 2.50 2.95 3.60 9.50 13.95 2.25 2.75 4.60 4.95 5.95 Tweede Kamer voor een rondleiding, ’s Avonds staat er een 1 strand en een diner in het zich deze dag nog zeer goed kunnen herinneren. Vorig j aar trok het ballonfes- tijn 5.000 bezoekers. De orga nisatie verwacht dit jaar, ze ker als de weersomstandighe den gunstig zijn, misschien wel het dubbele aantal toe schouwers. De ballonnen zijn voorname lijk door Waddinxveense be drijven gesponsord: Van ’t Wout Heiwerken, Toyota Van Leeuwen, Heemskerk, Ver- kley Bloemen, Winkelcen trum de Passage, Vermeulen Kunststoffen, DGS-Wijnko- pers, Van Noort Verhuizin gen, Ease Software, Autobe drijf Boonstoppel, Air Pro ducts, De Waardt Bouwmate rialen, Axis Aandrijvingen, Hooftman Autobedrijf, Bru- wa Meubelfabriek, Baxmeijer Meubelindustrie, Houtex en Karin’s Wassalon, alsmede de firma Boode uit Zevenhuizen met twee ballonnen. Het comité is er in geslaagd nog twee ballonnen te con tracteren. Mochten er nog be drijven zijn die een drie per- soons of een vier persoons ballon willen sponsoren, dan kunnen zij contact opnemen met Ruud Visser (tel. 0182- 611448, telefax 0182-630818. Reeuwijk Dorpsweg 36 opengebroken en werd een GSM-telefoon weggenomen. In de nacht van vrijdag op za terdag werd ingebroken in een woning aan de Noordka- de. Men kwam binnen door met grof geweld de voordeur open te breken. Weggenomen werden geld en juwelen. Zaterdagavond werd op de parkeerplaats van het NS- station Waddinxveen-Noord een auto opengebroken door het inslaan van een ruitje en werd een telefoon ontvreemd. In de nacht van zaterdag op zondag werd ingebroken in een woning aan de Graanak ker. Men kwam binnen via het keukenraam. Ontvreemd werd een kluis, waar weinig van waarde in zat. hij zich toe op administratie ve automatisering. In 1965 trad de christen-de- mocraat toe tot de redactie van de vakbladen ’De Kan- toormachinegids’ en ’Kantoor Efficiency’. Enige jaren la ter werd hij marketing deve lopment medewerker bij Phi lips Data Systems, eerst in Eindhoven en later in Den Haag. In 1972 werd de Waddinxve- ner marketing manager van Samsom Automatiserings Service Centrum in Alphen aan den Rijn. In 1975 startte hij zijn eigen onderneming VMS-Venture Management Staten van Zuid-Holland voor het CDA. Hij is lid van de sta tencommissie Ruimtelijke Ordening, Verkeer Vervoer en Economische Aangelegen heden, waarbij hij voor zijn fractie woordvoerder is voer economische onderwerpen. Hij is ook lid en tevens voor zitter van de statencommis sie voor Personeel, Financiën en Bestuurlijke Aangelegen heden. Tenslotte is hij lid van de onderzoekscommissie van de Provinciale Rekening. Willem Waterreus vertegen woordigt het provinciaal be stuur in het Regionaal Be stuur Arbeidsvoorziening Rijnstreek, dat het beheer voert over de arbeidsbureaus in Zuid-Holland Oost. De nieuwe uitvoerend secre taris van het ICW is gehuwd met oud-CDA-gemeente- raadslid (1987-1994) Wil Wa- terreus-de Vries en heeft vier kinderen die inmiddels allen het huis uit zijn, twee wer kend en twee studerend. vraagt aanpassingen op het gebied van het buffet, de keu ken, de bergruimte, het ge handicaptentoilet, het zaal- plafond en de vloerbedek king. Bij het buffet ontstaan er nu regelmatig problemen, met name bij grootschalige activi teiten, waardoor vervelende maar ook gevaarlijke situ aties ontstaan. Bovendien is er geen rechtstreekse verbin ding tussen het buffet en de grote zaal. Sinds de bouw van ‘De Padde stoel* in 1980 is er niets ver anderd aan de keuken. De keuken wordt intensief ge bruikt en is derhalve in zeer slechte staat. De huidige keu ken biedt geen ruimte voor de benodigde keukenappara- tuur (de apparatuur zelf is ui teraard voor rekening van het bestuur). Het gebouw heeft onvoldoen de bergruimte. De zaal wordt op dit moment als bergruimte gebruikt. Dit levert een ge vaar op voor de daar spelende peuters van peuterspeelzaal ‘Ketelbinkie*. Een groot deel van de problematiek kan op gelost worden door het aan brengen van verlaagde pla fonds, waardoor extra berg ruimte gecreëerd kan wor den. - In mei 1994 heeft het bestuur van speeltuinvereniging ‘De Paddestoel* bij het gemeente bestuur al een verzoek inge diend voor aanpassingen aan het gebouw. Besloten is echter om voor de speeltuinen eerst een zoge naamde ‘nulsituatie’ te creëe- ren voordat nieuwe afspra ken door middel van de opge stelde convenanten kunnen worden gemaakt. De aanpassingen aan het ge bouw De Paddestoel is het laatste subsidieverzoek dat er in het gemeentehuis nog uit het verleden ligt. Het bestuur van speeltuin vereniging ‘De Paddestoel* MOHOianHkaaaaam Feestdagen Waddinxveen, die vorig jaar in het leven werd geroepen om 50 jaar be vrijdingsdag te vieren. De straat woonde en een paar jaar geleden besloot een punt te zetten achter zijn met z’n echtgenote gedreven stoffeer- derij en woninginrichting in het winkelcentrum ’de Passa ge’, heeft binnen de Centraal Hervormde Gemeente van Waddinxveen diverse belang rijke functies in de kerkeraad en het kerkelijk verenigings leven bekleed. Zijn laatste openbare optre den was dat als oud-voorzit- ter van het Algemeen Active- dinxveen op Koninginne- rings Comité dat sinds jaar dag (dinsdag 30 april) in middels zo’n 24 hete- luchtballonnen het luchtruim kiezen. De kleinste ballon neemt op het WSE-terrein in totaal drie man mee, de groot ste zeven. Organisator van de tweede ballonfiësta in het Gouwe- aantal spaarvarkens werden dorp is de Stichting Nationale geopend. Bertus Kooyman wordt vrij dagmorgen na een rouw dienst in de Bethelkerk (Bil- derdijklaan) ter aarde besteld Waddinxveense bevolking zal op de algemene begraafplaats aan de Alberdingk Thijm- laan. Onze matrassen brengen rust in uw leven. Kom eens proefliggen... WADDINXVEEN - De 56-jarige Waddinxvener Willem Waterreus (Peuleyen), lid voor het CDA van de Pro vinciale Staten van Zuid-Holland, is het 69-jarige oud-CDA-gemeenteraadslid Kees Dijkshoorn (Beet hovenlaan) opgevolgd als uitvoerend secretaris van WADDINXVEEN - In de nacht van maandag op dins dag werd aan het Snieppad ingebroken in een perso nenauto. Men kwam in de auto door het forceren van het slot. Weggenomen werd een behoorlijke hoeveel heid snoep en rookartikelen. In de nacht van dinsdag op woensdag werd aan de Joke Smithoeve ingebroken in een auto middels het forceren van het slot. Uit de auto werden onder andere schoonmaak spullen gehaald. In dezelfde nacht werd inge broken in een woning aan de Troelstrahoeve. Aan de voor zijde werd een raam openge broken. Weggenomen werden een computer, tv, video, spel computer, cd-speler en enkele bankpasjes. Donderdagavond werd op de parkeerplaats van het zwem bad aan de Sniepweg een au to opengebroken waarbij de radio-cd-speler werd ont vreemd alsmede een telefoon. Vrijdagavond werd op dezelf de plaats eveneens een auto WADDINXVEEN - Het gebouwtje van de speeltuin vereniging ‘De Paddestoel4 aan de Lijsterbesstraat zal worden verbouwd. Voor dat doel heeft de gemeen teraad f 63.540,- beschikbaar gesteld. Bestuursleden zullen het schilderwerk en het sloopwerk zelf uitvoe ren, zodat de kosten in de hand gehouden kunnen worden. Tel. (0172) 58 96 97 Dorpsstraat 257 Hazerswouae-Dorp WADDINXVEEN - Zoals gemeld zullen in Wad- Services BV. Zowel voor eigen rekening als voor derden wordt door hem management gevoerd over commerciële projecten onder andere op het gebied van au tomatisering, marktonder zoek en media. Ook worden bedrijfskundige adviezen ver strekt. Tevens is Willem Waterreus vele jaren opgetreden als do cent in informatica en in mar keting. Hij was ook de auteur van het boek ‘Het Kantoor van de Toekomst* (1980) en is vele malen opgetreden als spreker op diverse seminars. In zijn vrije tijd is de Wad dinxvener steeds actief ge weest en gebleven in de chris- ten-democratische politiek. Zo was hij voorzitter van de Waddinxveense afdeling van de KVP en van het CDA in de federatie-periode Later was hij vice-voorzitter en waarnemend voorzitter van.de toen gefuseerde CDA- afdeling in Waddinxveen. Na mens de Kamerkring Leiden van het CDA was hij voorzit ter van de Regio Gouwe IJssel en lid van de landelijke Partijraad. Sinds 1988 is Willem Water reus lid van de Provinciale Op dit moment is er geen ge handicaptentoilet in De Pad destoel. Gebleken is dat een gehandicaptentoilet ook hier noodzakelijk is. Jn de zaal is het plafond heel hoog, waardoor veel warmte verlies optreedt. Om de ener giekosten zo laag mogelijk te houden, is het noodzakelijk dat het plafond een stuk ver laagd wordt en tevens een goede ventilatie wordt aange bracht. De vloerbedekking in de hal en in de zaal is door het inten sieve gebruik totaal versleten en dient vervangen te wor den. Met het bestuur van speel tuinvereniging ‘De Padde stoel* is overleg gevoerd over zelfwerkzaamheid. De af spraak is gemaakt dat zij het sloopwerk en het schilder werk zelf zullen uitvoeren. in Nijmegen en studeerde De kosten voor de aanpassin- toen enkele jaren aan de Ka gen bedragen in totaal tholieke Economische Hoge- 63.540,-. Op verzoek van het school in Tilburg. Daar legde college van Burgemeester en Wethouders heeft de gemeen teraad dit bedrag beschik baar gesteld. Konstant aanbiedingen door gezamenlijke inkoop. WADDINXVEEN - In de vroege morgen van Tweede Paasdag (maandag 8 april) is na een ernstig ziekbed op 62- jarige leeftijd overleden Hui- bertus Comelis Kooyman. De geboren en getogen Waddinx vener was voor de Centraal Hervormde Gemeente van Waddinxveen lid van de syno de van de Nederlands Her vormde Kerk en was voorzit ter van het Comité Senioren reis Wad dinxveen. De gedre ven, altijd enthousi aste en ge lovige Ber tus Kooy man, die met zijn harmoni eus gezin aan de Stations- modellen’ wil in verband met het voorradig zijn van reserveonderdelen. Gestolen auto’s worden nor- Souburgh en het politiebu reau te hebben bezocht is er nog een lunch in ’De Unie’, waarna het gezelschap boor devol indrukken weer de reis terug naar Pelhrimov onder neemt. 3 FOTO FLIPALBUMS (3x60 foto’s) 7.95 gestolen auto’s mogelijk niet ren bij meer. C. Volgens het Vermiste Auto mark). T.-—,T7.r,. n., bij maal gesproken met valse papieren met een andere kentekennummer weer WADDINXVEEN - Een be- Vriendschapsband in de Donderdag is er een rondlei- ging van de ondernemers- stuurlijke delegatie uit Wad- Tsjechische plaats. ding in het gemeentehuis en kring Industrieel Contact dinxveens Tsjechische zus- De inwoners van Pelhrimov wordt er een bezoek ge- Waddinxveen (ICW) diverse terstad Pelhrimov brengt de- komen vanmiddag in drie bracht aan het Coenecoop Waddinxveense bedrijven ze week een vierdaags auto’s in Waddinxveen aan. College. Na een autorit door worden bezocht. Na zater- vriendschapsbezoek aan het Ze zullen aan het eind van de het Gouwedorp en een lunch dagmorgen de brandweer, de Gouwedorp. middag in de trouwzaal van in ’t Praathuis (’t Weegje) Stichting Openbare Biblio- het gemeentehuis ontvangen wordt koers gezet naar de theek Waddinxveen^ Huize Het buitenlandse gezelschap worden door het college van bestaat uit negen mensen, onder wie de huidige en vroegere burgemeester van Pelhrimov M. Brezina en J. Ibmasek), twee wethouders en WADDINXVEEN - Op de parkeerplaats van het win kelcentrum Groensvoorde kunnen automobilisten ko mende donderdag 11 april van 9.00 tot 17.30 uur te recht om door medewerkers van het bedrijf Automark het kenteken in de ramen van de wagen te laten grave ren. Sinds 1980 stijgt het aantal autodiefstallen jaarlijks met zo’n 5%. Dat komt neer op een verdubbeling in die pe riode van het aantal gesto len auto’s. Nog steeds worden er veel nieuwe auto’s ontvreemd, maar dankzij tal van pre ventiemaatregelen stijgt het huidige aantal van 35.000 Donderdag kenteken grave- geen afspraak te maken. winkelcentrum Het aanbrengen van de gra- (Foto: Auto- vures kost slechts enkele minuten. Register (VAR) leiden alle Het graveren van het kente- preventiemaatregelen bij maal gesproken met valse ken met NL kost ƒ25,- per nieuwe auto’s tot een grote- papieren met een andere auto. Dit is inclusief twee re diefstal van oudere auto’s, kentekennummer weer waarschuwingsstickers op Dieven verleggen hun werk- doorverkocht. Als het oude de voorportieren. Voor ƒ10,- terrein, ook al omdat men in nummer nog in de ruiten extra kan men een speciale het Oostblok graag ’bekende staat, ziet iedereen dat het reflectielaag over de gravu- met de papieren niet klopt res laten aanbrengen, waar- en dus moeten de dieven alle door deze ook bij regen en ’s ruiten vervangen. avonds bij weinig licht goed Als er naast het kenteken zichtbaar blijven. B. en W.en het bestuur van de Stichting Vriendschaps band Waddinxveen-Pelhri- ---- - mov. Daarna zal er gezamen- Scheveningse Kurhaus op lijk worden gegeten in ’De het programma. leden van de Stichting Boeg’aan de Nesse. Vrijdag zullen op uitnodi- wandeling over het ,>)V‘ UIDPLAS I» Weekblad voor addinxveen 7. ’Si j het Groensvoorde. Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Telefoon 0182-615594. Kantoor Kanaalstraat 10, 2741 HH Waddinxveen, Postbus 372,2740 AJ, Telefoon 0182-630332, Telefax 0182-632633. Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 8.30-17.00 uur. Houten lijsten 10x15 13x18 18x23 20x25 25x30 s STUNT Rijnlondstrool 4, 2741 GZ Waddinxveen Tel. (0182)6161 19 Fax:(0182)61 66 38 ■RJexpert M Kantoorboekhandel Kon. Wilhelminaplein 6, Waddinxveen Tel.: (0182) 61 30 61 Fax: (0182) 61 91 15 Uw aankoopbedrag dient hoger te zijn dan uw totale korting. U krijgt géén kontant geld terug HUIS-AAN-HUIS in Waddinxveen, Zevenhuizen en Moerkapelle 52e JAARGANG NUMMER 2488 WOENSDAG 10 APRIL 1996 Bedrijvencentrum 'De Valk’ Valkenburgerlaan 3 2771 CW Boskoop Spoorstraat 17-29 2801 BA Gouda Tel. (0182) 51 80 55 Fax (0182) 52 29 26 Bertus Kooyman BU INLEVERING r.^_>VANÉEN VOLLE X/SPAARKAJART M I F&EQ&Miy F Waddinxvener Willem Waterreus is de nieuwe uitvoerend secretaris van de ondernemerskring In dustrieel Contact Waddinxveen (ICW). (Foto: Joop Dorst). Wissellijsten 10x15 13x18 15x20 18x24 20x25 24x30 40x60 50x60 ;vUc KENTEKEN BRAVEREN

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1996 | | pagina 1