p LAAGSTE TRIOMFATORKAPEL OOR ieding 499 499 599 1699 429 649 799 399 449 899 599 899 799 1599 FOT AUDI' VIDE g Moorjaars Nu f/m 31 mei Deze unieke kunststofvloer voor 399 9990 899 __=s 649 VOO RJJC HTING lat» -•1 uimuK: DESKUNDIG modellen 7UH BINNEN Ü1299 GARANILf 699 is 399 II. M,- per M2 s 599 fa 1899 BH92 Havenstraat te Alphen aan den Rijn. Thema: DRIE SOORTEN LIEFDE Spreker: Ds.H.G. KOEKKOEK Muzikale medewerking: SOUND OF JOY PROFITEER NU! IS Op zondag 21 april a.s. wordt er een bijzondere dienst gehouden in de PKIJ9 55CM I +L50,n-dKM^'-2'i n T'JwS' t Ook u bent van harte welkom. ALLE REFLEXCAMERA'S BIJVOORBEELD: ALLE COMPACTCAMERA'S BIJVOORBEELD: ALLE KLEURENTELEVISIES BIJVOORBEELD: PIZZERIA NAPOLI GRILLROOM JERUSALEM Zijde 104, Boskoop. Tel. (0172) 21 78 08 GRATIS THUISBEZORGD tussen 17.00 en 22.00 uur. Minimale afname: ƒ12,50 Vanaf 27-03 t/m 27-04-1996 Alle pasta's Spare-ribs Shoarma schotels vanaf Aanvang: 18.30 uur. ,0^6 OPsOP ZOOM_ lOx oPsQf. ■o'p=oP op=q£ op=o? GRATIS PARKEREN GESPREID BETALEN INRUIL ALTUD MOGELIJK OMRUILGARANTIE GARANTIE TOT 5 JAAR MOGELUK GEMAKKELUK BETALEN MET UW PIN-CODE Kennisgeving ontwerp-beschikking -t NA DE FINALE KOOP NU BETAAL PAS NA DE FINALE niÏÖnT^Sy-T KOOP NU BETAAL PAS NA DE FINALE KOOP NU BETAAL PAS NA DE FINALE ƒ10,- ƒ15,- ƒ13,- -- ALLE HIFISETS BIJVOORBEELD: gp=oP 63CM TELETEKST STEREO ALLE VIDEORECORDERS BIJVOORBEELD: ALLE VIDEOCAMERA'S BIJVOORBEELD: KOOP NU BETAAL PAS NA DE FINALE JE u ÓP=OP“ 70CM OPsÓP II 55CM TELETEKST STEREO ÖP=Op— 51CM |U3Cm" I TELETEKST ISTEREO/IOOHZ ill Rijnland Exclusieve sierbestrating slechts 85,- per m2 Incl. uitgraven, afvoeren, zand en stenen aanleggen, trillen, btw en 1 jaar garantie. ■S^^^r3É699 KOOP NU BETAAL PAS NA DE FINALE KOOP NU BETAAL PAS NA DE FINALE Bekendmaking definitieve beschikking Wet verontreiniging oppervlaktewateren MEER WETEN? wi Color Floor Uw huis krijgt er een kleur van, De 8 Voordelen van Color Floor 88 F ‘m BOW»- urn |J7Z. ■TTWl -jjt\ ]999 37CM 40CM TELETEKST LSTEREO Piet v/d Pool Ontwerp en aanleg sierbestrating Info (030) 294 83 70 of (0182) 55 (M 37 ■II I 1 1 1 1 1299 I I /499^-^r—1 inclusief j BOXENj sharp’vuaoo^^^^ I TELETEKST I Superstunt: 699 - MINOLT/T9XrBÖDY~| 12x1^ ^Z/De meest kreatieve vloer van 1996\< 1COLORJF1* -aanl 0ngeacht aantal meteis door ons aangebracht I X Tfiimiiiiiiimiiiiiiiiiiifii^l I Provincie Zuid-Holland Wet bodembescherming ZHI085I0069I820 SAMSUNG VPH-68 JVC MICROSET PIONEER N-650 PHILIPS CDi-SPELER SONY TR-780 OLYMPUS SUPERZOOM 110 JVC HRJ-6OO (F MINOLTA RIVA 135EX jMMWet MINOLTA 500Si SUPER BODY PHILIPS 51 CM PHILIPS 70CM BREEDBEELD tuner met,30 presets, CD speler, SONY MINISET T JVC GR-AX2OO PHILIPS 37CM I sl compensatie. +999 Superstui Gedeputeerde Staten zijn voornemens te beschikken op grond van artikel 29 juncto artikel 37 Wet bodembescherming en hierbij te bepalen dat op bovenvermelde locatie sprake is van een ernstig en niet-urgent geval van verontreiniging. Inspraak Op grond van artikel 6.1 van de Provinciale milieuverordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, kunnen belanghebbenden gedurende de bovengenoemde inzagetermijn hun zienswijze over de ontwerp-beschikking schriftelijk kenbaar maken aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag. Inzage U kunt de ontwerp-beschikking en de overige van belangzijnde stukken van 17 april 1996 tot 15 mei 1996 op de volgende plaatsen inzien: - gemeentehuis van de gemeente Boskoop, Raadhuisplein 3, openingstijden van 9.00-12.15 uur, tel.nr.: (0172) 219500; - in de leeszaal van het Provinciehuis, Prinses Beatrixlaan 15 te Den Haag, openingstijden van 9.00-16.00 uur, tel.nr.: (070) 4416484. uren is inzage mogelijk na telefonische afspraak met de afd. Bestuurszaken, tel. (0172) 21 9516; het Hoogheemraadschap van Rijnland, afd. Vergunningen, Breestraat48te Leiden, op werk dagen tijdensde kantooruren van 10.OOtot 12.00 uur en van 14.00tot 16.00 uur; buiten voornoemde tijden isinzage mogelijk na telefonischeafspraak met de afd. Vergunningen, tel. (071)51682 18 of 516 82 04; voor nadere informatie kunt u zich wenden tot voornoemde afdeling. Beroepsmogelijkheid Gedurende voormeldetermijn van 6 weken kan naar aanleiding van de definitieve beschikkin gen daartegen beroep worden ingesteld door: a. de aanvrager; b. de wettelijke adviseurs; c. degenen die tegen de aanvragen en de ont- werp-beschikkingen bedenkingen hebben inge diend; d. belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen de aanvragen en de ontwerp-beschikkingen. Het beroepschrift moet vóór 30 mei 1996 wor den ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019,2500 EA Den Haag. Zij die beroep instellen, kunnen tevenseen ver zoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet eveneens vóór laatstgenoemde datum worden gericht aan: de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019,2500 EA Den Haag. De beschikkingen worden niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Leiden, 10 april 1996. ingeb. flitser, rode WW Superstunt: FJO,- HOffit Inlichtingen Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het Centraal Registratie- en Meldingenpunt van bureau Saneringen Eigen Beheer, tel.nr.: (070)4417187. Onderwerp Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben op 2 april 1996 van Restauratiebedrijf Bart Holland B.V. te Bodegraven een verzoek ontvangen de ernst en urgentie te bepalen van een geval van verontreiniging op de locatie Plankier 22-26, in de gemeente Boskoop, ingevolge artikel 29 lid 1 juncto artikel 37 van de Wet bodembescherming. In het provinciaal bodemsaneringsprogramma is deze locatie geregistreerd onder Wbb-code ZH/085/0069/820. f i -a uotiww*’"" PENTAX ESPIO 110 I TELETEKST STEREO Aktie isjn. Comfort Cord. Vroog naar de voorwoorden in de winkel. Met deze advertentie komen voorgomde aanbiedingen en/of okties te ven allen. Aanbiedingen gelden zolang de voor raad strekt. Prijswijzigingen en zet of tekstfouten voorbehouden. Afbeeldingen kunnen afwijken. FofoKlein Klaaswaal Vogel R&MOud Beijetland. ~Qp*OP Kleurentelevisie met een 63cm beeld. Trilogie plus, 4 koppen, stereo, PDC, ShowView, I longplay mogelijkheid Hoogheemraadschap van' Illumimagic met compuplay, 2x14W., 12/220Volt, reverse cassettedeck, UX-T3. 499 Superstunt: 599 ^il38-l 05mm zoomlens, scherpe opnamen, ingeb. flitser, rode ogen reductie. M' Superstunt: TaBurar— 'wefWWfc Wkl»- sMMHOet PHILIPS HIFI STEREO SONYSLV^80o""^| Nr. V.31738/V.31665/V.31323 Dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheem raadschap van Rijnland maken hierbij bekend dat bij hen aanvragen voor een vergunning in- gevolgede Wet verontreiniging oppervlaktewa teren (W.v.o.) zijn binnengekomen van: - J.A. Vermeulen, gevestigdte Boskoop voor het lozen van: huishoudelijk-en bedrijfsafval water, afkomstig van het boomkwekerijbedrijf gele gen aan Insteek 62 te Boskoop, in oppervlakte- watert.w. een watergang in de Gouwepolder; - P.B.W. Bontekoe, gevestigd te Boskoop voor hetlozenvamhuishoudelijk-enbedrijfsafvalwater, afkomstig van een boomkwekerijbedrijf, gele- genaanDeOudeWijk5-7teBoskoop,inopper- vlaktewater.t.w.eenwatergangindeNessepolder; - T. de Wit, gevestigd te Boskoop voor het lozen van: huishoudelijken bedrijfsafvalwater, afkom stig van een boomkwekerijbedrijf, gelegen aan Halve Raak40te Boskoop, in oppervlaktewater van de Gouwepolder. Dijkgraaf en hoogheemraden voomoemd hebben besloten de gevraagde lozingsvergunningen onder het stellen van voorschriften te verlenen. DedefinitievebeschikkingenW.v.o.zijntenopzich te van de ontwerp-beschikkingen niet gewijzigd. Overeenkomstig de geldende procedure van hoofdstuk 3 (Afd. 3.5) van de Algemene wet bestuursrecht (A.w.b.) worden thans de defini tieve beschikkingen W.v.o. bekendgemaakt en ter inzage gelegd. De definitieve beschikkingen W.v.o. worden van kracht op 31 mei 1996. Ter inzage De definitieve beschikkingen W.v.o., de aanvragen met bijlagen, en de overige van belang zijnde stukken liggen van 18 april tot en met 30 mei 1996 gedurende 6 weken ter inzage. De stukken zijn in te zien bij; - de gemeente Boskoop, het Raadhuisplein 3, op werkdagen van 09.00 tot 12.15 uur; buiten deze Multi autofocus compact, 38-11 Omm zoomlens, werkt volautomatisch, flitser. Stylus zoom 3000.699 Superstunt: 4^9M Hi-8, 12x motorzoom, program AE, steady lot, 2 lux, tegenlicht- 1399 ONY 40CM BREEDBEELD T PHILIPS VR SERIE I Wij nodigen u van harte uit voor een bezoek aan onze showroom. Wij laten u graag zien welke vele mogelijkheden er zijn en geven u vrijblijvend advies. I_üfTj Volautomatische compactcamera met flPS een35' 110mm J uïsbiiBi zoomlens, ingebouwde flitser. #99 Showroom Color Floor: Bedrijfsweg 1 Industrie terrein Rijnhaven-West Alphen aan den Rijn. Telefoon 0172 440735 I I Openingstijden: maandag t/m vrijdag 09.00 17.00 uur zaterdag van 10.00 uur tot 15.00 uur j ■j.wsrawo SONY 55CM STEREO Automatische scherpstellinq en belichting, 38-1 35mm ingebouwde zoom-flitser rode ogen red. 999 AOQ Makkelijke lichtgewicht body. Eenvoudig, compact en intelligent. I 1199 Superstunt: 1999 3D matrix belichtingsmeting, 6- segmenten matrix sensor, Riggb flitser met invulflits. 399 WIJ Superstunt: 699. 2x30Watt, tuner met 30 presets, dubbel op=£lcassettedeck dolby B, 1 bit CD speler. 799 Superstunt: 599 Kleurentelevisie met een 51 cm I beeldbuis. Kompleet met I afstandsbedie-ning. Model I Magnavox 499 I Superstunt: 549 ‘T - ukwk BUbBlM- UlMM 3MMWet JVC 63CM STe“ TELETEKST VHS-C camera met 12x zoomlens, program AE, full range autofocus, fader. 4499 Superstunt: 1199 m| Anti-Alergisch 0 Keuze uit 92 kleuren Onverslijtbaar Makkelijk in onderhoud Naadloos Geen onderhoudskosten Vele dessins [gf Vakkundig gelegd met 18 maanden garantie. Hi-8, steady shot, 24x digitale zoom, program AE, LCD display, 16:9 schakeling. 3399 Superstunt: 1899 Ymexk - ~1j7|Ufef.10ft- Geavanceerde technieken, groot I scherpstelgebied, inge bouwde flitser, display. 999 Superstunt: 799. KTV met een 55cm trinitron beeldbuis. 60 voorkeuzes, OSD, ste reo, 2x scart, afstandsbe diening. KVX-21014399 Supurstunt: 999 Kleurentelevisie met een 37cm beeldbuis. Kompleet met afstandsbediening. Model Magnavox. 399 Hi-8 camera met een inge- UiBak bouwde LCD kleuren- monitor, fader. 3999 Superstunt: Voor audio CD, CD-graphics, Photo CD en digital video. Met cartridge. Model Magnavox. 999 Superstunt: W 699 Losse componenten, tuner, CD speler, dubbeldeck, I VHS HQ, ShowView, PDC, hifi stereo, turbodrive, t niivyiv. ^iva, wu|jcii, aicievi, r u»k_, uikjwvicw, easy link, video longplay, 99 voorkeuzes, timer, I I longplay mogelijkheid, 50 voorkeuzes, timer, P—afstandsbediening. 4399 Superstunt: OSD, picture search, A.B. 4499 Superstunt: 999 899 ZOOI ZO Famkuu» bikf.ioo,- ysmww I3MMW» lOOhz, stereo, teletekst, sleeptimer, OSD, afst.bed. 63TA7911 MM Superstunt: 1799 Super Trinitron, 4 beeld- H modes, OSD, 60 presets, A 3x scart, A.B. KV-16WT1 1199 Superstunt: U899 zfe K0® sumsnNi -.IIWM 3MAWet SONY 55CM KTV UtSWK: BWtF.lOA- UB»» 3MAAM>et ARISTONA 63CM 1 OOHZ VHS videorecorder, hifi stereo, hyper bass sound, I express timer, digitale tracking. Kompleet met afstandsbediening999 Superstunt: 749 surröund boxen. 4999 Superstunt: Voor de professionele fotograaf die boven alles snelheid en betrouwbaarheid wenst. B4999 Superstunt: BWtFJOA- ^3MM»et Kleurentelevisie met een 55cm H trinitron beeldbuis, OSD. Met 1 KTV met een 63cm black matrix beeld. 'M| Cinema stand, eco sensor, N_ 100 voorkeuzes, surround -B effect, A.B 4499 9 Superstunt: 1299 FOTOKLEIN NU MET 16 FILIALEN IN REGIO ROTTERDAM Gouda Centrum: Markt 63 Gouda: Bloemendaal Hoogvliet: Binnenban 91A Klaaswaal: Molendijk 22 Middelharnis: W.C. D'n Diek Nieuwerkerk a/d IJssel: Dorrestein 19 Numansdorp: Voorstraat 51 Oud Beijerland: Oost Voorstraat 14 Rotterdam-Centrum: Karel Doormanstroat 333 Rotterdam-Schiebroek: Peppelwegl09 Rotterdam-IJsselmonde: Keizerswaard 40 Rotterdam-Oosterhof: Poolsterstraat 43 Schiedam-Centrum: Hoogstraat 44 Spijkenisse- Centrum: Stadhuispassage 11 •Spijkenisse: 't Plateau 27 Zoetermeer Stadshart: Promenade 156 70cm Blackline_beeldbuis, on screen display, 60 voor- keuzes, stereo, teletekst, 9 A.B. 28PW630. g 3999 Superstunt: §2699 klein NIKON ZOOM 700 I PENTAX MZ-5 BODY 3 MMWBLÜÜbBMI

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1996 | | pagina 11