i i 0 o 0 26 en 27 ap ZONNEBANKEN" met paalfunderingen I ARO Dienstengroep koopt acht NPV-avond over gezondheidszorg Ophaaldag rommelmarkt Platform Gehandicapten wil korting terugdraaien De gezamenlijke autodealers houden een Mitsubishi-bedri|fswagens Drie corporaties stoppen hun werkorganisaties in stichting 'Woonpartners Midden-Holland' Cadeaumand bij start van de Weekendbezorgdienst Driehonderd beste turners in sporthal Collecte voor aangepaste sport gehandicapten Zangavond in Zevenhuizen Mieke van Inge gast in Op Moer Kom, kijk en zoek de antwoorden bij de 7 autodealers uit Bodegraven en maak kans op één van de grandioze prijzen in het Prijsvragenspel Elke deelnemer ontvangt een leuke verrassing! Geslaagden zwemdiploma A 50.00 14.95 Alisun Cleosun Hapro Palm Beach Philips AUSUNi JkWgo Je achter ons liggende jaren for- bouwcorporaties ’SSW’, ’Waddinxveen’ en ’Beter Wo- houden aan de Mercuriusweg aan- wegdrukken der 1, rug te brengen en de eigen bijdrage die mensen met een handicap hebben betaald voor een voorziening terug te betalen. veense i pel Jr. vanwege de goede er varingen met service en on derhoud aan het bestaande wagenpark van 12 auto’s. heeft gewerkt met veel Ne derlandse toneelspelers. Al meer dan 25 jaar oefent zij haar vak uit. schappen zelf te doen, dus voor mij is dit echt een heel goede oplossing'. Kunnen we de zorg voor oude ren op het niveau houden zo als we die nu hebben? Is dat betaalbaar? Hoe ziet de oude renzorg er uit in bijvoorbeeld 1998? Ook op medisch-ethisch ge bied komen er steeds meer vragen. Dat komt door de toe name van de techniek. Maar ook door de veranderde waar dering van het menselijk le ven. Mag en moet alles wat technisch kan? Wordt er niet getornd aan de bescherm waardigheid van het mense lijk leven? Het is een greep uit de onder werpen waarmee de NPV zich bezighoudt. Afdelingen van de NPV streven ernaar om leden en niet-leden daar van bewust te maken. Na de inleiding van NPV-be- leidsmedewerker P. van Duy- venboden is er gelegenheid vragen te stellen en verder door te spreken over dit on derwerp. Alle belangstellen den zijn hierbij van harte uit genodigd. In de gemeentebegroting van dit jaar staat dat het budget van de Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG) toe reikend is en dat een deel van het WVG-budget, dit jaar on geveer 300.000,-, voor ande re doeleinden gebruikt gaat worden. Gezien de financiële moge lijkheden die het budget WVG geeft is het volgens het platform niet meer nodig de bezuinigingen toe te passen die op 1 april 1994 zijn inge voerd. Het argument van deze be zuinigingen was toen het ver wachte tekort aan financiële middelen. Hoewel de gemeen te vorig jaar al enig herstelbe leid heeft toegepast blijft het niveau in Waddinxveen naar de mening van het platform WADDINXVEEN - Zaterdag 27 en zondag 28 april houdt de Waddinxveense gymnas tiekvereniging TOOS in sa menwerking met de Konink lijke Nederlandse Gymnas tiek Bond (KNGB) het plaat- singstoernooi voor de Neder landse tumkampioenschap- pen voor heren in sporthal ’de Dreef’. Tijdens dit toernooi worden (verdeeld over twee dagen vanaf negen tot vijf uur) in to taal zes wedstrijden geturnd. De deelnemers komen niet al leen uit Zuid-Holland, maar uit het gehele land. Ze heb ben zich in voorwedstrijdenm geplaatst. Het niveau van de turners is goed. De beste 300 van hen (inclusief de Nederlandse se lectie die vorig weekeinde meedeed aan de wereldkam pioenschappen in Puerto Ri co) zullen in Waddinxveen hun opwachting maken. Ook hebben zich een aantal turners van TOOS, dat al bij na een jaar bezig is met de voorbereidingen voor dit toer nooi, zich voor deze wedstrijd weten te plaatsen. De toegangsprijs bedraagt vijf gulden voor volwassenen en drie gulden voor kinderen tot en met 16 jaar. Het pro grammaboekje kost één gul den per stuk. Voorts wil het PGW het vori ge maand aangeboden ge bruikersonderzoek met B. en W. bespreken en te vernemen Inge, die voor tv en radio hoe men daarmee denkt om te gaan. Een andere wens is de gemeentelijke gehandicap tennota uit 1983 te herzien. nog altijd beneden het voor- zieningsniveau van vóór de invoering van de WVG. Verder heeft het PGW in de brief aan het colege gevraagd aan nog drie andere punten aandacht te besteden. Zo heeft het platform in een eer dere brief het gemeentebe stuur gevraagd een gedeelte van het werkbudget van de WVG ter beschikking te stel len om zitbanken voor oude ren te plaatsen in wooncom plexen. WADDINXVEEN - Aan de Limaweg in Waddinxveen is een uniek onderzoek naar experimentele en van el kaar verschillende paalfunderingen aan de gang. ’Het is uniek in Nederland en zelfs in de gehele we reld wat hier gebeurt’, aldus directeur próf.ir. A.F. van Weele van IFCO Funderingsexpertise BV. MOERKAPELLE - Zaterdag 20 april worden in Moerka- pelle weer goederen opge haald voor de jaarlijkse rom melmarkt op Koninginnedag (dinsdag 30 april). De op brengst is bestemd voor de Stichting reformatorische Hulpaktie Woord en Daad. Inwoners van Moerkapelle en directe omgeving, die goede ren hebben voor de rommel markt, kunnen dit kenbaar maken door komende zater dagmorgen de verspreide fol der (of een stuk wit papier) op een duidelijk zichtbare plaats voor het raam te hangen. Vorige week donderdag is in Wad dinxveen de Weekendbezorg dienst van de vijf versspecia listen Van de Kaasplank ’Brouwer’, poelier Cock Smit, banketbakkerij Van den Berg, Van Bentem Groente en rende Waddinxveense. Fruit en Keurslager Peter heb weinig tijd om mijn bood- Compeer van start gegaan. Onder de eerste tien klanten werd een cadeaumand met verse produkten ter waarde van 65,- verloot. Elke tiende klant heeft een waardebon ter waarde van 25,- gewon nen. De gelukkige winnares was mevrouw Kasanwirdjo. Zij was zichtbaar overdonderd, toen zij naast haar bood schappen, ook de cadeau mand bij haar thuisbezorgd kreeg door Christel, de telefo- veen is de fundering aange bracht voor een nieuw kan toorpand van IFCO Funde ringsexpertise BV en het Waddinxveense notariskan toor. De paalfundering is volledig experimenteel, waarbij het gedrag van alle 55 palen zo wel tijdens het aanbrengen van de palen, tijdens de bouw van het kantoor als na de bouw nauwgezet wordt geme ten. Om zoveel mogelijk te weten te komen zijn er vijf verschil lende, in ons land gangbare, paaltypen toegepast, alsook een geheel nieuw type funde- ringselement, zijnde een U- vormige damplank van voor gespannen beton. Van elk funderingselement worden er enkele toegepast onder volkomen gelijke om standigheden om de onderlin ge verschillen in gedrag te le ren kennen en met die ver schillen een statistische ana lyse mogelijk te maken. Op grond hiervan kan het laagst mogelijke veilige) draagvermogen van elk paal- type bepaald worden. Een dergelijke rekenwijze wordt als uitgangspunt gebruikt bij de Europese regelgeving, maar bruikbare achtergrond informatie daartoe ontbreekt op het gebied van de funde- ringstechniek. De experimenten bij het nieu we kantoor in Waddinxveen worden gebruikt om dit man co aan te vullen. Er wordt ge tracht op drie verschillende (in de tijd gezien, na elkaar komende) manieren het wer kelijke draagvermogen van elke paal te voorspellen. Dat gebeurt op grond van het grondonderzoek vooraf, op grond van het waargenomen ZEVENHUIZEN - Zaterdag avond 20 april om acht uur wordt er in de Hervormde Kerk in Zevenhuizen een gra tis toegankelijke koor- en sa menzangavond gehouden, een initiatief van het inter kerkelijk gospelkoor ‘El Ja- kim‘. De muzikale leiding is in handen van Ben Kramer. Het belooft een gevarieerde avond te worden waarin het koor El Jakim diverse gos pelsongs en liederen zal zin gen. Verder is er veel samen zang en zullen er enkele mu zikale improvisaties te horen zijn op orgel, piano en dwars fluit. De NPV, waarvan beleidsme dewerker P. van Duijvenbo- den in Waddinxveen een in leiding zal houden, is een christelijke organisatie die de belangen behartigt van ge bruikers van de gezondheids zorg. De vereniging heeft als grondslag de Bijbel als Gods Woord. Op veel gebieden is de ge zondheidszorg in beweging. Zo moet er onder andere be zuinigd worden. De vraag is dan waarop? En door wie worden die keuzes gemaakt? Verder is er de toename van de vergrijzing in ons land. Paalfunderingen vormen de belangrijkste manier van funderen voor, alles wat nieuw gebouwd wordt in Ne derland. Ons land vervult daarmee een leidersrol in de wereld. ren.De corporaties zelf moes ten meer bedrijfsmatig gaan werken om zodoende de bete re bedrijfsresultaten te kun nen halen. Die resultaatver- betering moet dan ten goede komen aan het bestaande en toekomstige woningbezit, hetgeen uiteraard in het be- gen of voor het opknappen lang is van de huurders, van bestaand bezit. Het wegvallen van die jaar lijkse overheidssteun moest mede opgebracht worden door de huurders, die in de WADDINXVEEN - Het Platform Gehandicapten Wad dinxveen (PGW) heeft in een brief aan het college van Burgemeester en Wethouders gevraagd de bezuini gingen die deze maand twee jaar geleden zijn inge- controleerd en vergeleken met het weinige, dat daarover bekend is. Dat er bij paalfundering zo veel gemeten wordt is uniek in Nederland en zelfs in de gehele wereld. Het initiatief is genomen door IFCO Fun deringsexpertise BV, welk Goudse bedrijf samen met de Waddinxveense notarissen voor het nieuwe pand van ARO op het ITC-terrein bij Boskoop, waar oud-Waddinx veense bedrijf kortgeleden naar toe is verhuisd vanuit Waddinxveen, overgedragen. ARO Dienstengroep BV heeft nu de beschikking over een modem kantoorpand en een opslaghal. Door de sterke ex pansie die het bedrijf door maakt was er behoefte aan uitbreiding van het wagen park en vervanging. Schoonmaakwerk is de be langrijkste activiteit van WADDINXVEEN/BOSKOOP - Het Waddinxveense auto mobielbedrijf Boonstoppel Jr. (Coenecoop) heeft acht nieu we Mitsubishi-bedrijfswa- gens L300 verkocht aan de kortgeleden naar Boskoop uitgeweken ARO Diensten groep BV. De sleutels werden officieel door directeur A. Boonstoppel jr. en zijn verkoper Jacq. Hor dijk overhandigd aan ARO- directeur Arjan van Zwaan en zijn vader. De bedrijfsvoertuigen werden volkshuisvesting. De eersten die dit merkten waren de wo ningbouwcorporaties die niet langer ruime subsidies kre gen voor nieuwbouwwonin- voerd minimaal op het oude voorzieningenniveau te- 27 in Waddinxveen en op het w rr jor -«* bestaande adres van ‘Beter <11116X6 6X 06 FI Hl 6II T6II Wonen in Zevenhuizen. Het -. kantoor van “Waddinxveen' aan de Staringlaan wordt woensdag 24 april gesloten. MOERKAPELLE - De afde ling Moerkapelle van de Ne derlandse Bond van Platte landsvrouwen houdt op van daag (woensdag 17 april) om acht uur haar slotavond van dit seizoen in dorpshuis Op Moer.Aan deze avond ver leent met liedjes, parodietjes, Aan de Limaweg in Waddinx- muziek en cabaret medewer king cabaretière Mieke van De officiële ondertekening vormt de bekroning van an derhalf jaar hard werken ach ter de schermen om het sa mengaan van de werkorgani saties van de drie woning bouwcorporaties mogelijk te maken. Sinds het begin van de jaren negentig waait er een nieuwe wind in de wereld van de 111 SL- f ARO, maar door meer spe cialisme zijn er nieuwe dien- heigedrag en op grond van i.--i-K'--j.-_ een Speciaie) dynamische be proeving kort na het heien. Het werkelijke paaldraagver- mogen wordt bepaald door met vijzels één voor één alle 3vieKen WADDINXVEEN - Het Nationaal Fonds Sport Gehandicapten (NFSG) collecteert deze week in Waddinxveen. Met de op brengst worden kostbare voorzieningen voor aange paste sport betaald, zodat er voor mensen met een handicap meer mogelijk heden ontstaan om sport te bedrijven. WADDINXVEEN - ’Ver ontrustende ontwikke lingen in de gezondheids zorg’ is het onderwerp van de informatie-avond die de Nederlandse Pati ënten Vereniging (NPV) houdt op donderdag avond 25 april om acht uur in de Bethelkerk (Bilderdijklaan). Een corporatie kan in de ja ren negentig niet meer ge rund worden door bestuur ders, die daar een groot deel van hun vrije avonden en weekeinden aan opofferen. Men moet de dagelijkse be schikking kunnen hebben over professionele deskundi gen op het gebied van bouwen en beheren en dat lukt niet als je te klein bent. Vandaar de samenwerking die er toe leidt dat ‘Woonpart- ners Midden-Holland' het be heer gaat voeren over 4.300 verhuureenheden. Hiermee is de stichting op één na de grootste woningbeheerder van de Goudse streek. “Woonpartners Midden-Hol- WADDINXVEEN - Dins dag 9 april is in het Gou- webad ‘de Sniep' gezwom men voor het diploma B. De beoordelingscommis sie bestond uit W. van Minnen, J. Rhijnsburger en R. Hogerbrugge. Er waren 21 kandid aatjes die allen zijn geslaagd.De geslaagden zijn: Rifka Brand, Lilian Milev, San dra Stolk, Arno Oudijk, Mark Monster, Melissa Weijers, Ellen Clements, Larissa Klijn, Hannah de Graaf, Roosje Glasbeek, Tessa Rammeloo, Sten Hvirring, Sacha Scholten, Kevin de Vreugd, Melissa den Ouden, Naomi Burg graaf, Vinanda Wasse naar, Hilmar de Vries, Marjolein Brinkhorst, Chris Veltman en Rens Droge. mede-huürder wordt, omdat zij als adviseur voor funderin gen ‘het naadje van de kous wil weten'. Vorige week donderdagmid dag werden belangstellenden door directeur prof.ir. A.F. van Weele in restaurant Bi belot (Limaweg) ingelicht over het experiment en wer den de eerste resultaten van de metingen bekend ge maakt. Die middag werd ook begon nen met het heien van de be tonnen damplanken, alsmede het dynamisch beproeven van het paaldraagvermogen. ,-mnen^ana_-f sten bijgekomen. Eén van die diensten betreft (door uitbe steden van gemeenten) het ophalen van afval en het ge motoriseerd straatvegen. Ook gevelonderhoud is dage- palen weg te drukken nadat lijks werk voor ARO. het gebouw gereed zal zijn ge- De bedrijfswagens zijn aan- komen. geschaft bij het Waddinx- Tijdens dat wegdrukken autobedrijf Boonstop- wordt tegelijkertijd de eigen stijfheid van de draagcon structie van het gebouw ge- WADDINXVEEN/ZEVENHUIZEN/MOERKAPELLE - achter ons liggende jaren for- Donderdagmiddag 18 april ondertekenen de woning- se huurverhogingen moesten bouwcorporaties ’SSW’, ’Waddinxveen’ en ’Beter Wo- betalen om het verlies aan nen’ (Zevenhuizen-Moerkapelle) voor hun werkorga- subsidies deels te compense- nisaties in dorpshuis Swanla (Zevenhuizen) de op- richtingsacte vanhun nieuwe beheerstichting ‘Woon partners Midden-Holland'. WADDINXVEEN - Vorige niste van de Weekendbezorg dienst. ‘Ik heb na het lezen van het artikel in het Weekblad voor Waddinxveen meteen gebeld om de folder aan te vragen', aldus de enthousiast reage rende Waddinxveense. ‘Ik W WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN - WOENSDAG 17 APRIL 1996 PAGINA 13 Telefoniste Cristel van de Weekendbezorgdienst in Waddinx- Het Waddinxveense autobedrijf Boonstoppel Jr. (directeur A. Boonstoppel jr. en zijn verkoper Jacq. rdijk) leverde ARO Dienstengroep BV (directeur Arjan van der Zwaan en zijn vader) in totaal acht (op Let op! 's Avonds geopend Verkoop van: maandag t/m vrijdag van 10.00-21.00 uur, zaterdag van 10.00-17.30 uur Regentesseplantsoen 52 (Centrum hoek Kleiweg-Kleiwegbrug) 2801 CM Gouda. Telefoon (0182) 52 99 04 Aan de Limaweg in Waddinxveen is een zelfs voor de hele wereld uniek experiment aan de gang met allerlei vormen van paalfunde ringen op één plek als ondergrond van het nieuwe kantoor van IFCO Funderingsexpertise BV en van de Waddinxveense notarissen. (Foto: land' gaat voorlopig kantoor Sjaak Noteboom). GRATIS huid test en pigment U analyse LUffiw'füM«rr veen overhandigt de cadeaumand aan de gelukkige mevrouw Ka sanwirdjo. (Foto: Weekendbezorgdienst). r Jan - X 'y. X 'X'- ii" A, 'is®.; - .-f.v - - - - T IHHUIEHE f WiilS!!!,

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1996 | | pagina 13