van De Vlieger naar Kreater Elke ochtend... Kindertheater met 'Kleine Frederik' WADDINXVEEN Kunstwerken van Vrouwenraad '4in De Vlianar nm.rlCret.fer Rijn en Gouwe Gereformeerd vrijgemaakten zwaaien eigen predikant uit Zaterdag 22e rommel markt aan de Dreef 60e Jaarvergadering van schoolvereniging Speelleerklas doet mee aan Beestenboel 63 24 43 BEZORGERS m/v Team Cammeraat is koploper af Jeugddienst 'Onder Ons' grijpt naast wisselbeker Jeugddisco in De Paddestoel Nieuw subsidiesysteem is nog even uitgesteld Fietstocht 55-plussers Tobben verstevigt toppositie boulers Open huis bi| Harwa Rijn en Gouwe Keramische sculpturen I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I Wie nu kiest voor Interesse? Bel dan Prima verdienste. in de plaats is op zoek naar minimum leeftijd 15 jaar Wie nu kiest voor een kennismakings- abonnement, ontvangt Rijn en Gouwe vier weken vóór zeven uur in de bus. Voor deze vrijblijvende kennismaking betaalt u 13,75. -wwat Tl PAGINA 15 worden se kunstenaressen Martina Pruiimboom en ken' overgeplaatst. (Foto: Sjaak Noteboom). op Rijn en Gouwe. Naam: Adres: Plaats: •s ’Kleine Frederik’ is een eigen lijk familievoorstelling. Er Gouwezwembad. Grote spul len kunnen tegen een redelijk tarief thuisgebracht worden door één van de 180 rommel- marktmedewerkers. hem een belangrijke taak. De Kavogels vertellen hem over een rose monster dat plotse ling de rust verstoorde. Door toedoen van het rose monster worden er geen nieu we sterretjes meer geboren. Een oude ster helpt de Kleine vest in ’Kreater’ is dit van nu af aan eveneens de thuisbasis voor de Vrouwenraad. groepen ingedeeld. groep werkt onder leiding van hun docent sinds eind maart aan een scene. In ’Beestenboel’ gaat het met spin Sebastiaan niet goed. Verder is er de zwarte kip Holland in Waddinxveen (Kreater) doet zondag- spelen de leerlingen uit Gou da, Hendrik Ido Ambacht, Capelle aan den IJssel en Waddinxveen. GOUDA/WADDINXVEEN - De speelleerklas van de daarbij volledig g^preindj dende voorzitter van de Vróu- stokpoppen, marionetten en schimmen. De voorstelling gaat over Frederik die wordt geboren in het te nauwe straatje. Iedereen is daar rose. Kleine Frederik past daar niet. De normale mensen in het te nauwe straatje besluiten dat Frederik moet verdwijnen. Hij is groen. Hij wordt wegge gooid. Tussen het afval vormt zich een paard. JSen paard dat kan ze Elk jaar komen duizenden orgels, boeken, computers en curiosa. Maar ook de afdelingen meu bels, speelgoed, kleding en knutsel- en toneelactivitei ten, zodat de kinderen zich kunnen inleven in ’Kleine Frederik’. De toegangsprijzen bedragen voor kinderen ƒ5,- en voor ouder en kind 7,50. WADDINXVEEN - Ds. L.S.K. Hoogendoom heeft zon dagmiddag in de Kruiskerk (Passage) afscheid geno men van de Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt) in Waddinxveen. De 43-jarige predikant doet zondag 28 april intrede in Uithuizermeeden. WADDINXVEEN - Zaterdag 20 april van negen tot vier uur houdt de Centraal Hervormde Gemeente Waddinxveen op het evenemententerrein aan de Dreef voor de 22e maal een rommelmarkt. van binnen de Vrouwenraad van af het eerste uur, schetste de spinnerij de gemoederen erg verhit in Waddinxveen. Op 30 maart 1936 werd onder leiding van de hervormde predikant ds. L. Vroeginde wey de Nederlands Hervorm de Christelijke Schoolvereni ging opgericht. Na een maand waren er al 307 leden met 260 schoolgaande kinde ren. Van de kant van de overheid kreeg men weinig medewer king, integendeel. Het kostte drie jaar van aanvragen en procederen voor men een ei gen school kreeg. Op 28 april 1939 vond in de Brugkerk de officiële opening plaats van de Rehoboth- school. Deze eerste locatie aan de Onderweg is later af gebroken voor woningbouw. In de jaren na de Tweede We reldoorlog kon de Rehoboth- school de leerlingen niet meer bergen. Zij werden onderge bracht in de openbare school en in het verenigingsgebouw achter de Brugkerk. In 1950 kon de Eben Haëzer- school aan de Jan Dorrekens- kade-Oost in gebruik worden genomen. In 1974 volgde de Bethelschool, eerst nog in een noodlokaal. Het duurde tot 1980 voordat de Bethelschool een eigen ge bouw kreeg aan de Hegge- winde. De Rehobothschool kreeg in 1985 een nieuw ge- bnouw aan de Sperwerhoek. De opeenvolgende schoolbe sturen hebben steeds weer moeten strijden voor erken ning en haar bestaansrecht. De drie hervormde basisscho len worden nu bezocht door ongeveer 680 leerlingen. De achterliggende jaren wer den volgens het schoolbe stuur getekend door verande ring. ’Wat niet verandert is de noodzaak van wedergeboorte en persoonlijke bekering tot God. Deze zaken moeten op school de nadruk blijven krij gen’, aldus de 60-jarige Ver eniging tot Stichting en In standhouding van Neder lands Hervormde Christelij ke Scholen’ te Waddinxveen. WADDINXVEEN - Het ver lies van twee wedstrijden in de vijfde ronde zat kennelijk nog tussen de oren bij het triplette Cammeraat want in de zesde ronde van de voor jaar scompetitie bij de jeu de boulesvereniging Waddinxve- ne (Alberdingk Thijmlaan) verloren ze maar liefst drie wedstrijden en raakten gelijk hun koppositie kwijt. Met een wedstrijd minder ge speeld is de eerste plaats overgenomen door Toos en Stephan Tabben en Joop Dries die de koplopers in een rechtstreeks duel versloegen. Op de tweede plaats staat nu Cammeraat-Hulskamp-Van Wageningen met op de derde plaats Kooistra-Lanting-v.d. Made die ook van het trip lette Cammeraat wisten te winnen. Het triplette Ron, Rob en Fred van Dijken wist een par tij te winnen. Dat was niet ge noeg om van de troosteloze laatste plaats af te komen. WADDINXVEEN - Zondag ochtend 21 april om half tien is er weer een jeugddienst van de Gereformeerde Kerk en de hervormde Immanuël- kerkgemeente in de Ontmoe- tingskerk (Groensvoorde). Het thema van de dienst luidt Tegeliggers?’. Voorganger is de Waddinxveense gerefor meerde predikant ds. P.A.C. Bongers. Muzikale medewer king wordt verleend door het koor ’His Revelation’ uit Al- phen aan den Rijn. mogelijkheden van vermaak, zoals rad van avontuur, grab belen, enveloppen trekken en nog veel meer. Voor het eten hoeft men niet naar huis, want er is voldoen de te koop zoals vis, oliebol len, slaatjes en saté. Ook de bekende Waddinxveense stroopwafelbakker ontbreekt niet. Voor de rommelmarkt kan er Zaterdagmiddag was er in de Kruiskerk een afscheidsre ceptie met ds. Hoogendoom en zijn gezin. Ook daar kwamen velen de vertrekkende predikant, die ook gedeputeerde geestelijke verzorging van militairen en redacteur van het kerkblad voor Zuid-Holland is, uit zwaaien. De afscheidsdienst van ds. Hoogendoom wordt zondag morgen 21 april uitgezonden op de lokale RTW-radio. Tus sen negen en twaalf uur is de verzorging van dit wekelijk se kerkprogramma in han den van de Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt). Om negen uur wordt begon nen met de rubriek Kerkmu ziek. Vervolgens is er voor de kinderen vanaf half tien een bijbelverhaal te horen. Van kwart voor tien tot tien uur is er een rubriek met gos pelmuziek. Om tien uur begint de opge nomen kerkdienst, waarin ds. Hoogendoom afscheid neemt van de Waddinxveen se vrijgemaakten. Na de kerkdienst zijn nog af scheidswoorden en toespra ken te horen. Vanaf kwart over elf wordt er een interview uitgezonden waarin wordt gesproken over hoe de Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt) aan een nieu we eigen predikant denkt te komen. Rond tien over half twaalf zal het kerkprogramma wor den afgesloten met de poëzie rubriek. In dit laatste pro- gramma-onderdeel kan men luisteren naar gedichten, muziek en een toelichting op de uitgesproken tekst. Naar het centrum voor kunstzinnige vorming 'Kreater' aan de Kerkstraat hebben de Waddinxveen- kunstenaressen Martina Pruijmboom en Anke Mensink hun kunstwerken 'De Vlieger' en 'De Keu- WADDINXVEEN - Vrijdag avond 19 april van kwart over zeven tot tien uur houdt de wijk- en speeltuinvereniging ’De Paddestoel’ (Lijsterbes straat) de maandelijkse disco voor de Waddinxveense jeugd van 9 tot en met 14 jaar. De disco van vorige maand trok meer dan 100 bezoekers. De disco van vrijdag is de laatste van dit seizoen, omdat ’De Paddestoel’ verbouwd gaat worden. De avond duurt daarom een half uur langer dan normaal. Onder alle be zoekers wordt een cd-single uit de top-50 en een aantal andere prijzen verloot. De Waddinxveense drive-in- discotheek ’The Flying Dutchman’ met de disc-joc key’s Ed en Martin draaien weer de allerbeste muziek. DFe toegangsprijs bedraagt f 1,50. WADDINXVEEN - De 'Vereniging tot Stichting en In standhouding van Nederlands Hervormde Christe lijk Scholen’ te Waddinxveen heeft haar 60e jaarver gadering gehouden. WADDINXVEEN - Donder dag 18 april houdt het senio- renwerk van de Stichting Waddinxveens Welzijnswerk (SWW) de eerste fietstocht van dit seizoen. Deze tocht van 35 kilometer voert naar de Krimpenerwaard. Bij goed wordt om 10.00 uur vertrokken bij het Anne Frank-centrum (Jan van Bij- nenpad). Onderweg is er bij café ’De Vriendschap’ gele genheid voor een rustpauze en een drankje. Zowel voor het vertrek als na afloop van de tocht is er gele genheid een kopje koffie of thee te drinken in het AF-- centrum. De kosten voor deel name zijn 2,50 per persoon. De officiële kennismaking van de Stichting Vrouwen raad Waddinxveen met de Stichting Waddinxveens Wel zijnswerk en het centrum voor kunstzinnige vorining ’Kreater’ was vorige week donderdagavond Geruime tijd geleden is er al contact gelegd tussen de Vrouwenraad en SWW om te komen tot samenwerking. Dit overleg heeft er toe geleid dat vanaf januari dit jaar tussen beide stichtingen nauw wordt GOUDA/WADDINXVEEN - De strijd om de Rijn en Gou- we-wisselbeker tussen de se niorenbiljartclubs Onder Ons (Waddinxveen) en ’t Wiel (Gouda) is na een spannende tweekamp gewonnen door de Gouwenaren. De laatste wedstrijd, ge speeld in het Anne Frank- centrum (Jan van Bijnen- pad), begon met een voor sprong van 10 punten voor ’t Wiel. Onder Ons, zeer gemo tiveerd in deze sportieve strijd, kwam in dit laatste treffen toch niet verder dan 16-16. Hiermede was het duel be slist. De eindstand werd 59 punten voor Onder Ons en 69 punten voor winnaar ’t Wiel. De Gouwenaren namen hier mee de wisselbeker over van Onder Ons. De vierkamp had een goed en sportief verloop. In het nieu we seizoen wordt weer gestre den om de Rijn en Gouwe- wisselbeker, die een bijdrage levert aan de goede contacten en activiteiten voor en i^r ouderen. WADDINXVEEN - In het centrum voor kunstzinnige vorming ’Kreater’ (Kerkstraat) heeft de Stichting Vrouwenraad Waddinxveen met haar nieuwe ’huis- kbaas’ (Stichting Waddinxveens Welzijnswerk) een - kennismakingsborrel gegeven. dat er nog steeds sterren aan de hemel staan. draagt 115,- (inclusief een- Voorafgaande aan de voor- stelling zijn er vanaf half een WADDINXVEEN - Door in de zevende ronde van de voor- jaarscompetie van de jeu de boulesvereniging Waddinx veen (Alberdingk Thijmlaan) drie wedstrijden te winnen heeft het triplette Tabben haar eerste plaats verstevigd. De stand aan kop is nu 1. Toos en Stephan Tabben en Joop Dries (16 gewonnen 77), 2. Hans Cammeraat, Roy Huls kamp en Marco van Wagënin- gen (13 gewonnen 73), 3. Nel Oudijk, Wim van Bockom Maas en Norbert Schifferling (13 gewonnen 55), 4. Jan Kooistra, Bets Lanting en Piet v.d. Made (13 gewonnen 48). Equipe Van Dijken heeft de rode lantaarn over gedragen aan Corrie ’t Hart, Hanna de Wilde en Bert Rei- che.Wim van Bockom Maas, Nel Oudijk en Norbert Schif ferling zijn in poule A win naar geworden van het op Tweede Paasdag (maandag 8 april) gehouden vooijaar- stoemooi van de jeu de bou lesvereniging Waddinxveen. De tweede plaats was voor Hans Cammeraat, Marco van Wageningen en Roy Huls kamp. De derde plaats was voor triplette Stein van Abba uit Rijswijk. Het triplette De Graaf van Mix werd eerste in poule B. De tweede en de derde plaats waren weer voor de Waddinx veense teams Hulskamp en Van Woudenberg. Er was een deelnemersveld van 52 equipes. mensen naar dit inmiddels vermaarde festijn, wat ook tot uiting komt in de op brengst. Vorig jaar was dat huishoudelijke artikelen wor- maar liefst meer dan den altijd druk bezocht door ƒ52.000,-, waarmee doelen op belangstellende kopers. het gebied van het jeugd- en De organisatoren hebben ook evangelisatiewerk worden nu weer hoop op een goede ondersteund. planten- en bloemenverkoop. ’Rommel’ kan het eigenlijk Voor tussendoor zijn er veel nauwelijks genoemd worden. Tweedehands is een betere naam als het gaat om video’s, WADDINXVEEN - In het af gelopen. halfjaar is er bij wo ningstoffeerder Harwa (Rijn- geparkeerd worden bij het landstraat) gewerkt aan uit- breiding van de afdeling zon wering met ruime collecties voor elk budget. Ook de gor dijn- en vloercollecties heb ben uitbreiding ondergaan. Het Waddinxveense bedrijf van Piet Hardendood houdt daarom donderdag 18, vrij dag 19 en zaterdag 20 april open huis met voor de bezoe kers leuke presentjes en een expositie met (natuur)schil- deringeifvan de Rotterdamse kunstenares Lida Lam Woningstoffeerder Harwa is Omdat er in 1936 onder de hervormde ouders in het Gou- wedorp veel onvrede leefde over principiële zaken op de lagere school van het Christe lijk Nationaal Onderwijs (CNS) werd toen een eigen schoolvereniging opgericht. Pogingen om zitting te krij gen in het CNS-bestuur mochten namelijk niet baten. Hoewel driekwart van het aantal leerlingen hervormd was, bezat deze geloofsgroep geen enkele vertegenwoordi ger in het bestuur. Destijds bleef niets anders over dan zelf een school te stichten. Dat ging echter niet van een leien dakje. Het heeft Ik heb de afgelopen drie maanden geen proefabonnement gehad Postcode: agenda voor de vergade ring voorgeschoteld. In het gemeentehuis konden zij de stukken bestuderen. De PvdA informeerde bij de instellingen die op korte termijn met het nieuwe systeem te maken kregen. Daar bleek, dat er in janu ari wel gesprekken gevoerd waren, maar dat de voor stellen verder niet bekend waren. In de raadscommissie drong de PvdA aan eerst met de instellingen te over leggen over de techniek en of de drie instellingen die daar vanaf 1997 onder val len in staat waren het nieu we systeem dan al in te voeren. Gelet op het feit dat veel besturen uit vrijwilligers bestaan, maakt de PvdA zich namelijk zorgen over de vraag of dit allemaal zo maar kan. Wethouder Maria Wient- jens-van der Velden toonde begrip voor de bezwaren. Zij zegde toe de instellin gen om een reactie te vra gen. De reacties worden voor de volgende commis sievergadering bij de leden neergelegd. Pas dan zal de raadscommissie om een ad vies worden gevraad. Op deze manier hebben de instellingen de kans zich over de invoering van het nieuwe systeem uit te spre ken voordat de gemeente raad een besluit neemt. Het uitstel komt ook tege moet aan de eisen die aan inspraak gesteld mogen I worden. Tel.: (voor controle op de bezorging) Stuur deze bon in een open envelop zonder postzegel naar: Rijn en Gouwe, Afdeling Abonnementen, Antwoordnummer 10008, 2400 VB Alphen aan den Rijn. WADDINXVEEN - In het centrum voor kunstzinnige vorming Kreater (Kerk- vliegen? Samen rijden straat) wordt vanaf zaterdag naar ’Eiland’. Daar wacht 27 april een cursus kerami- -v 1- sChe sculpturen voor volwas senen gegeven.Aan het wer ken in ruimtelijke vormen en rh’et chamotteklei, handop- h^uw en holle vormen, droge ert bakprocessen en glazuren kunnen negen mensen mee- döen.De cursus is op zaterdag Frederik. Daardoor komt het van 14.00-17.00 uur en duurt vijf weken. De cursusprijs be- (Jl f 11 r 1-C voudige materialen). de SWW bedankte de Vrou wenraad voor het in de stich ting gestelde vertrouwen en stelde het bestuur en de teamleden~van zijn stichting voor. Omdat de SWW sinds samengewerkt, onder andere oktober vorig jaar is gehuis- bij het organiseren van cur sussen en op financieel en se cretarieel gebied. ‘De eigen indentiteit blijft Van de zijde van het Kreater- daarbij volledig onreind‘, al- bestuur werd het synergie-ef- dus Tiny Ribbens; de schei- fect benadrukt dal uit de ge meenschappelijke huisves- jeugdtheaterschool Zuid- wenraad tijdens haar wel- ting kan voortvloeien. komswoord. Vervolgens stel- Wethouder Maria Wientjens- de zij haar mede-bestuursle- van der Velden (WD), actief middag 21 april in de den aan de aanwezigen voor, binnen de Vrouwenraad van- Glanszaal van de Garen- Haar opvolgster wordt dea af het eerste uur, schetste de spinnerij (Turfmarkt) van Ringelenstein. 9-jarige geschiedenis van de- mee aan één van de in to- Jan Korving, teamleider van ze raad. taal zes voorstellingen van de spetterende leer- j ’Bees tenboel’ van Annie M.G. Schmidt. De toegangs prijs bedraagt vijf gul den. ’Beestenboel’ wordt zowel op zaterdagmiddag 20 april als op zondagmiddag 21 april om een uur, half drie en vier uur gebracht door negentien van de WADDINXVEEN - De gemeente Waddinxveen stelt de invoering van het nieuwe subsidiesys teem in het Gouwedorp nog een maand uit. In de commissievergadering van vorige week kreeg wethouder Maria Wientjens-van der Velden (WD) nog niet het groene licht voor een ander systeem van budgetsubidiëring. De raadscommissie vroeg de WD-wethouder eerst nog met de instellingen in Waddinxveen te overleggen en pas daarna het systeem in te voeren. In december vorig jaar heeft de gemeenteraad be sloten het systeem van budgetsubsidiering in te voeren. Daarmee wordt be doeld, dat de instellingen een bepaald subsidiebe drag krijgen, waarvoor een afgesproken prestatie gele verd wordt. Kan de instelling de pres tatie niet leveren, dan wordt bekeken hoe dat komt. Als de instelling daaraan schuld heeft, wordt het subsidie verlaagd en in bij zondere gevallen terug ge haald. Is dat op andere oorzaken terug te voeren, dan wordt bezien of de afspraken moeten worden bijgesteld. Kan de instelling de pres tatie leveren met minder geld, dan wordt bezien of er meer voor dat geld ge vraagd kan worden. Instel lingen mogen onder voor waarde het geld, dat ze over hebben, houden. Deze manier van subsidi ëren sluit aan bij landelijke ontwikkelingen, waarbij meer afspraken over resul taten worden gemaakt en minder nadruk ligt bij de techniek van subsidiëren. Binnen het gemeentehuis is verder gewerkt aan de uitvoering. Op donderdag 4 april kre gen de commissieleden de oWADDINXVEEN - In het centrum voor kunstzinnige goed thuis in het confectione- vorming ’Kreater’ (Kerkstraat) wordt zondagmiddag ren van gordijnen en biedt 21 april om twee uur voor kinderen van 4 tof enmet volop keus uit draperieën, 12 jaar de kindertheatervoorstelling ’Kleine Frede- vouwgordijnen, optrekgordij- rik’ gespeeld door Damiet van Dalsum. De middag is nen (’blinds’) dekbedover- een initiatief van de Stichting Waddinxveens Wel- trekken, spreien.Het pakket zijnswerk (SWW). harde vloeren is uitgebreid met Zweeds parket en kurk van Wicanders, voorzien van veel voordelen en tien jaar wordt gespeeld met hand- en slijtgarantie op de toplaag. Een kwaliteitsparket en la minaat is dat van het Duitse merk Topos met meerdere la- klagen dan gewoonlijk (6). 9-jarige geschiedenis van de ze raad. Tevens gaf zij aan dat de sa- menwerking tussen de SWW lingenuitvoering en de Vrouwenraad een stevi- - - ge basis is voor het organise ren van activiteiten voor vrouwen en mannen in Wad dinxveen. De beeldende kunstenares sen Martina Pruymboom en Anke Mensink onthulden daarna beiden hun kunstwer ken ’De Vlieger’ en ’De Keu ken’, die zijn overgeplaatst speelleerklassen van ’De Vlieger’, het voorma- jeugdtheaterschool. lige onderkomen van de Vrou- De klassen zijn in twee grote wenraad aan de Staringlaan, groepen ingedeeld. Iedere naar ’Kreater’. Martina Pruijmboom hoopte dat haar collage een blijvend symbool zal vormen voor het streven van de Vrouwenraad om constructief met elkaar bezig te zijn en eikaars ach- Zwartbessie. Het beertje Pip- tergronden te leren begrijpe- peloentje heeft geen jas en n.Een vlieger biedt de moge- heeft geen schoentje. lijkheid los te komen van de De afzonderlijk ingestudeer- eigen situatie en een ruime de scenes zijn tot een grote blik over de wereld te krijgen, voorstelling gemaakt en wor- Ze liet die dan ook graag op- den in één weekeinde drie nieuw op in ’Kreater’, als keer gespeeld. voortzetting van ’De Vlieger’, Zaterdag 20 april spelen de destijds officieel geopend door leerlingen uit Lekkerkerk, actrice en schrijfster Maijan Bodegraven en Capelle aan Berk. den IJssel. Zondag 21 april WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN - WOENSDAG 17 APRIL 1996

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1996 | | pagina 15