Wim de Wit (D66) terug in Waddinxveense raad ""'HiiHI Vanaf deze week is uw spaarkaart zeven gulden kontante korting waard! SUPER STUNT MINIKIJKER 8x21 CLASSIC Willem Menwoudt VERGROTING VAN FOTO Gevluchte Nederlander schreef het Wilhelmus' College op wiikbezoek in Zuidplos en Bomenwijk m A I Al ji u Zaterdag open huis bij Opleidingscentrum SVS klein R^idl kalkhoven JE VOELT JE r ERDER IN 1 PEUGEOT IE VOELT JE Boordevol indrukken naar huis Huizenavond in raadzaal 'Boulevard' is in 1997 definitief ingericht ALLES VOOR UW OPEL...: KLAAR TERWIJL U WACHT 19.90 Hans Geel signeert Van Elswijk b.v. op de GrOetlsvoorde r*% Het boek van Hans Geel LH Vara's Kasssa: Aanpak Frijters werlct het best Ballonfiesta en muziekfestijn op 30 april '96 ’’Niet ongemerkt voorbij” boonstoppel autobedrijven Inschrijven seniorenreis IfrXBWJMBia Zie ook onze advertentie elders in deze krank I KASSA KORTING F OPLAGE 13.925 EXEMPLAREN MEGA-COLOR VIDEO AUDI1 FOTI Tegen inlevering van uw volle spaarkaart trekken wij I van 9 april t/m 4 mei 1996 I maar liefst 7,- af van uw I aankoopbedrag. Bij voorbaat vriendelijk dank! I.v.m. koninginnedag verzoeken wij u alle advertenties voor 1 mei op maandag 29 april vóór 12.00 uur aan te leveren op onze kantoren. ORGELS-PIANO’S KEYBOARDS Reeuwijk Dorpsweg 36 Winkelcentrum GROENS VOORDE Woddiruveen^ F- F U Weekblad voor Waddinxveen I' MM I maweg in Waddinxveen. 1 4 4_ Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Telefoon 0182-615594. Kantoor Kanaalstraat 10, 2741 HH Waddinxveen, Postbus 372,2740 AJ, Telefoon 0182-630332, Telefax 0182-632633. Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 8.30-17.00 uur. KERKSTRAAT 2-28, BODEGRAVEN TELEFOON: (0172) 61 25 41 een terrasje willen zitten. Ge tracht is de hiervoor noodza kelijke werkzaamheden vóór het voorjaar uit te voeren. Omdat het onmogelijk geble ken is dit binnen de beschik bare tijd te realiseren en het ^erkend sloten expert Dorpstraat 76 Waddinxveen Tel. (0182) 63 20 02 INBRAAKBEVEILIGING een zaak van vertrouwen veen, bereikbaar tijdens kan tooruren onder telefoonnum mer 0182-624639. Volop keus Volop voordeel!! Uw aankoopbedrag dient hoger te zijn dan uw totale korting. U krijgt géén kontant geld terug. officieel Opel service-dealer Téh(0172) 58 96 97 Dorpsstraat 257 Hazerswoude-Dorp J den gedurende het vooijaar en het zomerseizoen uit te voeren is besloten de plannen een jaar uit te stellen. Vóór 30 april 1997 zal het werk daarom nu moeten zijn voltooid. Het komend voor jaar en de komende zomer WADDINXVEEN - Het spec taculaire feest met meer dan 20 hetelucht ballonnen aan het eind van de middag van Koninginnedag 1996 (dins dag 30 april) wordt op het WSE-complex (Oranjewijk) opgeluisterd met een show van vier muziekkorpsen en een ballonnenwedstrijd voor 2.000 kinderen van 11 basis scholen. Dat heeft de Stich ting Nationale Feestdagen Waddinxveen in een voorlo pig programma laten weten. maakte dat zijn broer Frans ook ‘tot het gilde der dichters de 16e eeuwse veldprediker lijkt te horen1. De naam Coornhert viel ook al in de 17e eeuw als mogelij ke dichter van het volkslied, maar toen dacht men aan WADDINXVEEN - In het ge- J._l/T>31I-*- is dinsdagavond 15 april een ’woonexpositie’ voor alle adspirant-huurders leidingscentrum SVS aan de en kopers van de in plandeel E en F van de woonwijk Zuid- plas-Extra te bouwen 137 wo ningen. De 137 nieuwbouwwoningen omvatten 87 huurwoningen en 50 vrije sectorwoningen vanaf381.000 en 464.000 gul den (vrij op naam). De koop woningen omvatten 24 ge schakelde herenhuizen en 26 geschakelde twee-onder-één- kapwoningen. WADDINXVEEN - Komende zaterdag 20 april van tien tot twaalf wordt er voor de Waddinxveense be volking een open huis gehouden in het nieuwe be- c drijfspand van het Opleidingscentrum SVS aan de Li- worden ingericht.' in zijn onderzoek juist op de verschillen in het Wilhelmus en het werk van Marnix van Sint Aldegonde. ‘Er waren zoveel verschillen en van dusdanig gehalte dat dus Bram Maljaars. Dat Frans Coornhert kon dichten, blijkt uit een opmer king van de bekende huma- WADDINXVEEN - Oud-D66-fractievoorzitter Wim de Wit keert terug in de gemeenteraad van Waddinx veen. De Mercuriusweg-bewoner wordt de opvolger van Antoon Hogervorst, die deze zomer naar Lim burg verhuist. De zittende raadsleden mr. Jan Selles en Frans Bos hebben Wim de Wit gevraagd weer als fractievoorzitter op te treden. Men concludeerde dit na on derzoek van de overeenkom sten tussen het geuzenlied en ander werk van Sint Aldegon de. Bram Maljaars bestrijdt niet dat er overeenkomsten zijn. ‘Maar die zeggen zo weinig. Die hebben geen argumentele waarde, want ook met andere schrijvers zijn er overeen komsten aan te wijzen*. De Waddinxvener wierp zich De verhuizing is vlot verlo pen, zodat de draad van het werk op maandag 1 april al weer snel is opgepakt. Het Opleidingscentrum SVS is trots op dit nieuwe kantoor dat vooral ook ter beschik king staat van de afwerkings- en afbouwbedrijfstak. Komende zaterdag houdt het Opleidingscentrum SVS open huis in het nieuwe kantoor aan de Limaweg. Van 10.00 tot 12.00 uur zijn belangstel lenden van harte uitgenodigd een kijkje te komen nemen en de sfeer in het gebouw te ko men proeven. De officiële ope ning staat gepland op vrijdag 24 mei. Limaweg in Waddinxveen. Na ruim een jaar bouwen is eind maart het nieuwe pand aan de Limaweg betrokken en de vestiging aan de Noord- kade verlaten. Het is een mo dem gebouw geworden naar een ontwerp van het Wad dinxveense architectenbu reau Stuurman Partners BV, gedurfd kleurrijk en volop voorzien van schilder- en stucwerk. WADDINXVEEN - Dinsdag 21 mei brengt het college van Burgemeester en Wethouders een bezoek aan de woonwijken Zuidplas en Bomenwijk. Dit bezoek Waddinxveen in oorlogstijd het moeilijk is vol te houden dat Marnix de dichter is', al dus Bram Maljaars. De onderzoeker geeft enkele nist, die ooit de opmerking aanzetten voor verder onder zoek. Hij neemt onder meer PEUGEOTDEALER L Booratappeibv.Oranjeloan21 Woddlnxveentel.0182-612344 1 Showroom Juliana van Stolbergloan Boon«toppelBo»koopbv.Zljde450Bo«kooptei.0i72-215111 WADDINXVEEN - Voor de op woensdag 5 juni te houden jaarlijkse seniorenreis van het Comité Seniorenreis Waddinxveen wordt dinsdag morgen 23 april van 9.00- 11.00 uur in het Anne Frank- centrum (Jan van Bijnenpad) de eerste inschrijvingsbijeen- komst gehouden. De daarop volgende is donderdagavond 25 april van 9.00-11.00 uur in Huize Souburgh (Prins Bern- hardlaan). De deelnamekos ten aasn de seniorenreis (dit maal naar Noord-Holland) bedragen f 50,- per persoon. HUIS-AAN-HUIS in Waddinxveen, Zevenhuizen en Moerkapelle 52e JAARGANG NUMMER 2489 WOENSDAG 17 APRIL 1996 brandweerkazerne, het poli- tieburerau en Huize Soubur gh- Buiten het Gouwedorp werd een kijkje genomen in Gouda, Den Haag (Tweede Kamer) en Rotterdam (Europoort). Het ligt in de bedoeling dat Waddinxveen in september een tegenbezoek aan Pelhri- mov zal brengen ter gelegen heid van het 750-jarig be staan van de Tsjechische stad. Het nieuwe kantoor van het Opleidingscentrum SVS aan de Li maweg in Waddinxveen. (Foto: SVS). WADDINXVEEN - Het VA- RA-tv-programma ’Kassa’ heeft de anti-rook bijeenkom sten van de Waddinxvener Pieter Frijters (Frijters Mind Tuning) aangewezen als een vorm van groepssessie die het meeste succes heeft bij pogin gen van particulieren om van het roken af te komen. De aanpak van Pieter Frijters werd vergeleken met het le zen van een cursusboek, acu punctuur en andere vormen van verslagingsaanpakken voor rokers, maar die van de Waddinxvener boekte het meeste succes. Van de vijf kandidaten lukte het er vier definitief met roken te stop pen. Spoorstraat 17-29 2801 BA Gouda Tel. (0182) 51 80 55 - Fax (0182) 52 29 26 door de wijken en bezoekt zij diverse locaties en projecten. Naast contacten met de bur gers is er ook ruimte voor overleg met georganiseerde groeperingen, zoals bijvoor beeld bewonersgroepen, wijk- verenigingen en scholen. ’s Avonds zal er een inloop spreekuur worden gehouden. Tijdens dit inloopspreekuur kan iedereen die vragen of op merkingen heeft voor de ge- meentebestuuders, deze per soonlijk aan hen bekend ma ken. Wie belangstelling heeft voor een bezoek van een collegelid aan huis of ideeën en sugges ties heeft voor de rondgang door de wijk, kan dit melden bij de afdeling Publiekszaken van de gemeente '*Waddinx- dat Saravia in 1568 schreef en dat veel overeenkomsten vertoonde met het Wilhel mus. Wetenschappers meen den later weer dat Saravia niet de auteur kan zijn omdat van hem geen andere gedich ten bekend zijn. Maar volgens Brain Maljaars is dat niet terecht. Hij wijst op een kerkhistoricus die in de j aren tachtig een biografie over Saravia schreef. Daaruit blijkt dat de veldpredikant toch kon dichten. Zo vertaal de Saravia tijdens zijn ver blijf in Gent gedichten van de rederijkers in de Franse taal. Ook de broer van de bekende humanist Dirk Coornhert moet nader onder de loep ge nomen, meent Bram Mal jaars. Over Dirks broer Frans is niet veel bekend. Hij was notaris en speelde in Emden, de thuisbasis van de Neder- profielschets van de nieuwe burgemeester en de nieuwe begrotingsmethodiek een boeiende tijd tegemoet gaan'. Zaterdagmiddag signeert de auteur in onze winkel b BURGER" Waddinxveen Dorpstraat 39. Tel. (0182) 61 22 98 Fax (0182) 63 02 30. iqe van B. en W. van Pelhrimov na net Waddinxveense politiebureau aan de Mozartlaan. Saravia als mogelijke auteur. Saravia werd in een eerder stadium al op de lijst gezet van de mogelijke dichters. Aanleiding was een geschrift Dirk. Mogelijk zijn de namen -__i-r verwisseld en doelde men op Frans, zo oppert Bram Mal jaars. WADDINXVEEN - Waddinxvener drs. Bram Maljaars landse geuzen, een sleutelrol (51) heeft landelijk de aandacht getrokken met zijn binnen het verzet tegen de - - - - - Spaanse overheersing. De geuzenkapiteins van prins Willem van Oranje kwamen geregeld bij hem over de vloer, aldus de onderzoeker. Frans hield zich bovendien bezig met onderzoek naar het recht zich te verzetten tegen het gezag van de wettige vorst, koning Pilips II. Een element dat ook in het Wil helmus naar voren komt, al- p H O O T opvatting dat ons ruim vier eeuwen oude volkslied, het ’Wilhelmus’, niet is geschreven door de calvinisti sche aristocraat Marnix van Sint Aldegonde (1540- 1598), maar vermoedelijk door een onbekend geble ven Duitssprekende Nederlander die voor de Span jaarden was gevlucht. De Waddinxveense taalkun dige en Goudse docent Neder lands promoveert volgende week maandag 22 april aan de Universiteit van Amster dam op zijn opzienbarende proefschrift ’Het Wilhelmus auteurschap, datering en strekking’. Het antwoord op de vraag wie dan wel de dichter is van het Nederlandse volkslied en oud-strijd- en marslied moet Bram Maljaars schuldig blij ven. ‘Dat is het grote geheim', zegt de Neerlandicus die in 1984 (het gedenkjaar van Willem van Oranje) met zijn sinds 1989 door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gesubsidieerde studie begon. Al sinds jaar en dag wordt er over getwist wie de dichter is van het oude geuzenlied. Naar algemeen wordt aange nomen, was het Marnix van Sint Aldegonde, een naaste medewerker van prins Wil- Het college van B. en W. van Pelhrimov nam ook een kijkje in lem van Oranje (1533-1584). een cel van r (Foto: Sjaak Hoteboom). o s SPAARKAART 0ud-D66-fractievoorzitter Wim de Wit werd bij zijn afscheid van zijn actieve werkzaam leven benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. (Foto: Archief - Sjaak Noteboom). WADDINXVEEN - In op dracht van het Waddinxveen se gemeentebestuur is het ad vies- en ingenieursbureau Grontmij NV (Limaweg) be zig met plannen om de Zuid- kade vanaf de Jan Dorre- kenskade-Oost tot aan de hef- brug over de Gouwe plus de Nesse definitief in te richten als verblijfsgebied. Hierbij wordt het verkeer zo veel mogelijk ondergeschikt gemaakt aan mensen die hier WADDINXVEEN - Zater dagmiddag van twee uur tot half vijf zal auteur en docent Hans Geel aanwe zig zijn bij boekhandel Burger (Dorpstraat) om zijn boekje ‘Niet onge merkt voorbij' (ƒ19,90) te signeren.Het boekje, dat donderdagmiddag aan burgemeester C.M. van der Linden wordt over handigd en dat elders in het Weekblad voor Wad dinxveen wordt beschre ven. vertelt de lezer over Waddinxveen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het geeft een boeiend verslag en is volgens uitgever Burger Boek en Kantoor BV gemakkelijk te lezen. Een grote hoeveelheid fo to’s maken het verhaal compleet. Ook wordt te ruggeblikt op de festivitei ten rond 50 jaar bevrijding in Waddinxveen. op zaterdag 27 april a.s.! Wil jij ook een gratis plek om je spullen te verkopen? Kom dan naar Stoere Maatjes Kinderkleding V aan de Groensvoorde voor een plaatsje! J Op 2 februari vorig jaar werd door vertegenwoordigers van sociale partners in het afwer- meentehuis (Raadhuisplein) kings- en afbouwbedrijf de j-„_j-j l eerste paal geslagen voor het gehouden nieuwe kantoor voor het Op- WADDINXVEEN - Het vier daags werkbezoek aan Wad dinxveen en omgeving heeft een grote indruk gemaakt op de acht bestuurders en amb tenaren uit de Tsjechische stad Pelhrimov. In het weekeinde gingen ze dan ook boordevol impressies met de auto terug naar hun woonplaats, waarmee het Waddinxveense gemeentebe stuur vriendschappelijke be trekkingen onderhoudt. Het gezelschap onder leiding van burgemeester ing. M. Brezina, waarin zich ook twee wethouders bevonden, werd vorige week woensdag avond in het gemeentehuis welkom geheten. Sinds hun aankomst hebben ze bijna steeds in aanwezigheid van burgemeester C.M. van der Linden een druk programma afgewerkt dat bestond uit be zoeken aan het gemeente huis, een basisschool, Wad dinxveense bedrijven, een woningbouwvereniging, de Wim de Wit stond op eigen verzoek als vierde op de kan didatenlijst. D66 verwachtte bij de verkie zingen tenminste vier zetels te halen, maar dat werden er slechts drie. De oud-politicus wilde be wust niet als lijsttrekker fun geren, omdat hij meende dat D66 toe was aan ’vers bloed’. Een fractievoorzitterschap heeft hij echter nooit op voor hand afgewezen. Door een vervroegde uittre ding heeft Wim de Wit meer tijd dan voorheen om het raadslidmaatschap en het fractievoorzitterschap ener giek ter hand te nemen. ‘Ik heb me twee jaar op de achtergrond gehouden', aldus Wim de Wit, ‘maar ik heb de politieke en bestuurlijke ont wikkelingen wel op de voet gevolgd1. Vast staat dat we met onder meer het winkelcentrum, de volgt op de visite die het gemeentebestuur vorig voorjaar aan de Groens waarden heeft gebracht. willen wandelen of gezellig op De bedoeling van de wijkbe- -zoeken is het dichter bij el kaar brengen van de gemeen tebestuurders en de burgers. Bestuurders en burgers krij gen de mogelijkheid direct met elkaar in contact te tre den, hetgeen het wederzijds heel lastig is de werkzaamhe- begrip kan bevorderen. Burgemeester en Wethouders zullen aan het begin van de middag huiskamerbezoeken brengen. Dit houdt in dat zij op verzoek van wijkbewoners aan huis komen en een be paald onderwerp bespreken dat bijvoorbeeld de wijk of zullen de terrassen langs de straat aangaat. Gouwe daarom op dezelfde Na de huiskamerbezoeken manier als het afgelopen jaar gaat het college op de fiets Pelhrimov's burgemeester ing. M. Brezina (midden) drinkt met meentehuis. ■r

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1996 | | pagina 1