WADDINXVE 1 Mini-tuintje rigineel kado-idee. Kruikje gevuld met rotsplantjes en buxus. 16®5 ROY4LCKNIN Driemaal 'Toi-Toi' met blijspel 'Verre Vrienden' Klaverjassen BON VOOR OPGAVE KINDERMARKT 1996 demonstratie Dactylo plaatst eerste 'PIM-er' Lustrumfeest dansschool van Guus en Renée van der Lubbe r/ Ml I OPENINGSTIJDEN AFDELING PUBLIEKSZAKEN c PROFESSIONELE HIGH TECH VOEDING J G E M T E E N E OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN EN MEDEDELINGE BOUWZAKEN WADDINXVEEN 763 JAAR MILIEUZAKEN VERGADERINGEN GROEN COLLECTEVERGUNNING WOONKRANT GEMEENTELIJKE VERORDENINGEN HET GROENE WARENHUIS dansje op goede en ook mo derne dansmuziek. Ht glaas je werd door de lustrum vie rende dansschool aangekleed met een versnappering. De avond werd een groot suc ces. De sfeer zat er al snel in, want niemand minder dan Sugar Lee Hooper verzorgde de opening van de avond. Daarna was het de beurt aan een aantal live-spelende leer lingen uit de dansschool, ’The New Revolution’. Zij mochten de ‘opsteker van dansschool Guus en Renée van der Lub be' in ontvangst nemen. WADDINXVEEN - In wijkge- bouw Het Zuidhonk (Zuid plaslaan) kis er vrijdagavond 19 april weer vrij-klaverjas- sen (geen competitie). De toe gangsprijs bedraagt 2,50 per persoon. dermarkt - die worden be heerd door de Stichting Kin- derhulpactie Waddinxveen - waren vorig jaar aanleiding een bedrag van ƒ10.000,- over te maken aan de dorpspeet- schappen Tibethan Homes Foundation Mussoorie (In dia) en SOS Children’s Villa ges (Egypte) van de Stichting SOS-Kinderdorpen. zijn, vervult hij die rol maar ten dele. Niet hij maar de on derlinge relatie speelt eigen lijk de hoofdrol. Een gegeven dat door de afwezige vriend Berend, de echtgenoot van Margo, op hilarische en ironi sche manier wordt aange scherpt.Het blijspel is zeker in de opvoering van Toi-Toi de moeite van het bekijken waard. De spelers Yvonne Krijnberg, Kitty Schrever, Corrie de Knikker, Bert Klijn, Michel Boere en Henk Keu ken beloven de bezoekers een grandioze voorstelling. SPREEKUREN Eerste aanmeldingen voor 17e kindermarkt WADDINXVEEN - De eerste aanmeldingen voor de op de ochtend van Koninginnedag (dinsdag 30 april) van 10.00 tot 12.30 uur op het parkeer terrein Beukenhof door de Li ons Club Waddinxveen voor de 17e keer te houden jaar lijkse kindermarkt zijn bin nen. De opbrengst van deze kin- INSCHRIJFFORMULIER voor de Kindermarkt op Koninginnedag 1996 (dinsdag 30 april van 10.00-12.00 uur) van de Lions Club Waddinx veen. Ik doe graag mee aan de kindermarkt: Naam: Leeftijd: Adres: O Ik kom alleen O Ik kom samen met: WADDINXVEEN - De Waddinxveense toneelvereni ging Toi-Toi speelt vrijdagavond 19 april om acht uur, zaterdagavond 20 april om acht uur en zondagmid dag 21 april om twee uur het blijspel ’Verre Vrienden’ van Alan Ayckbourn in hun zoldertheater in de wijk- school St. Jozef (Kanaalweg). De toegangsprijs be draagt tien gulden (tot 15 jaar f 7,50). Het blijspel speelt zich af in de huiskamer van Diana en Paul, een stel dat voor buiten staanders de schone schijn van een goed huwelijk wil op houden. Diana heeft een aantal ’vrien den’ uitgenodigd, met als middelpunt Comelis, wiens dierbare vriendin Carola on langs is vertrokken. Comelis is zo idolaat van zijn Carola dat hij geen oog heeft voor het spanningsveld bij de aanwe zigen. Alhoewel Comelis het mid delpunt van de middag moet (Ook voor- en achternaam van de andere kinde ren invullen). (Het rondje goed zwart maken). Zo spoedig mogelijk dit inschrijfformulier - ui terlijk maandag 22 april - inleveren bij: - Apotheek D.C. van Doorn, Prins Bernhardlaan 65, Waddinxveen. - Tandarts M. Ossentjuk, Kastanjelaan 63, Wad dinxveen. - J.J. Knijff, Brugweg 34, Waddinxveen. k°“" ko w P,50 vangen als ’The Three Sexy Degrees’. En ook ’Pauline de Leeuw en Simon Kleinsma’ waren van de partij. De wedstrijd werd bejureerd door de ‘gasten-van-het- jaar-1996‘, Christel en Cees Weeda. Ze kregen van de dansschool deze ere-titel van wege hun sociale instelling en hun verdiensten (finalisten ballroomdansen). De avond werd geleid door Guus en Renée van der Lub be, zodat de bezoekers - die zeer ruim aanwezig waren - konden genieten van een WADDINXVEEN - Dactylo Uitzendburo (Zuidkade) heeft bij Baas Bedrijven BV in Wad dinxveen de eerste uitzend kracht geplaatst in het kader van de Professionele Instroom Methode (PIM).Via de uitzend- formule en met subsidie kan een nieuwe medewerker in stromen in een vaste baan. Het Waddinxveense uitzendbu reau neemt actief deel aan PIM. Deze stichting laat kan didaten uit achterstandsgroe pen instromen in vaste banen- .Dat gebeurt met behulp van een methode die individueel maatwerk levert op het punt van begeleiding en opleiding. De aanloopperiode van 12 maanden vindt plaats via de uitzendformule. Na één jaar wordt de werknemer de moge lijkheid geboden in te stromen in een vaste baan.Minister drs. A. Melkert van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft PIM de expirimentstatus toege kend. Deze status houdt in dat, in het kader van de subsidiere geling ‘Activering van Uitke- ringsgelden', aan de deelne mende bedrijven een financiële bijdrage kan worden toege kend. Door deze methode loopt de werkgever het eerste jaar geen risico en het uitzendbu reau verzorgt de administra- tie.De nu in samenwerking met het Intergemeentelijk Sti- mulerings Project (IPS) ge plaatste 40-jarige ’PIM-er’ is, na driejaar werkloos te zijn ge weest, bij Baas Bedrijven BV aan het werk gegaan.‘Dit be drijf is de grootste werkgever van Waddinxveen en heeft zich al eerder ingezet voor mensen uit achterstandsgroepen. Wij zijn heel blij dat zij zich ook voor dit project sterk willen maken1 aldus Lia van Vliet van Dactylo Uitzendburo. WADDINXVEEN - Guus en Renée van der Lubbe hebben sinds maart 1991, toen hun inmiddels bijna veertien jaar bestaande dansschool de vestiging aan de Sniepweg betrok, een toeloop van leerlin gen gekend. Het eerste Sniepweg-lustrum is dan ook niet ongemerkt voor bijgegaan. ER werd een ’play-gek-avond’ gehou den en Sugar Lee Hooper kwam langs. Op velerlei niveau wordt er in de Waddinxveense dans school gedanst. Van begin ners tot vergevorderden. Maar ook mensen die meer willen dan ’vergevorderd’, kunnen uitstekend in de dansschool terecht. Door de studiedagen en de congressen mee te maken en zelf nog iedere week les te ne men, blijft het dansechtpaar Guus en Renée van de Lubbe op de hoogte van de nieuwe trends en mogelijkheden. Vele malen krijgen wedstrijd- paren in Waddinxveen gele genheid les te nemen en te trainen. Ook de ouderen uit het Gouwedorp vinden een plek in de modern ingerichte 3 dansschool. Zij krijgen de mo gelijkheid het dansen uit te voeren op speciaal voor hen 1 ingerichte lessen en tijden. Om het eerste lustrum een feestelijk tintje te geven heeft de dansschool - in navolging van het twaalf-en-half jarig bestaan - een ’play-gek- s avond’ gehouden. Ook vorig jaar was dat een succes en ook dit jaar kon het niet stuk. De opdracht aan de verschil lende groepen, personen of optredende was een hitnum- - mer van een bekende artiest 2 op een zo origineel mogelijke wijze te brengen. Zo werd door een groep heren de hit ’Ademloos’ gebracht. Drie schone heksen werden ont- J i f l Pagina 3 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN - WOENSDAG 17 APRIL 1996 (0182) 624 624 Binnengekomen bouwaanvragen/ingediende meldingen Verzoek om medewerking AARD VAN HET BOUWPLAN BOUWPERCEEL Schaepmanhoeve 33 Terinzagelegging besluiten het oprichten van een berging Zuidplaslaan 106 Bosboom Toussaintsingel 52 Binnengekomen kapaanvragen De Visserhoeve 35 het onderheien van een terras Mercuriusweg 22 Beethovenlaan 19 Verleende bouwvergunningen/ingestemde meldingen BOUWPERCEEL AARD VAN HET BOUWPLAN U vindt de woonkrant op pagina 6 van dit weekblad. Sterrenlaan 24 Sterrenlaan 34 Zwembadcommissie RECTIFICATIE In de publicatie van 3 april jl. is abusievelijk vermeld dat een bouw- Intratuin Ter Aar - (0172) 60 22 41 Veldweg 1 - (ingang Kerkweg) HET GROENE WARENHUIS O Mi Het ware respect voor de hond Het loket voor de Algemene Publieksinformatie is dagelijks ge opend van 08.30-14.00 uur (vrijdag 12.30 uur). Daarna kunt u voor informatie terecht bij de receptie. De receptie is dagelijks geopend van 08.30-17.00 uur (op vrijdag tot 16.30 uur). Tijdens de beide avondopenstellingen is de receptie (of het loket voor de Algemene Publieksinformatie) geopend. Gewijzigde inzichten ten aanzien van het beheer van het zwembad en recente wijzigingen in de landelijke wetgeving en de gemeente lijke organisatie maken het gewenst respectievelijk noodzakelijk de huidige verordening te vervangen door een nieuwe. Het onder A. genoemde besluit is gewijzigd ten opzichte van het ont- werp-besluit. Ingevolge het bepaalde in artikel 41 van de Woningwet maken Bur gemeester en Wethouders van Waddinxveen bekend de volgende aanvragen te heben ontvangen: het plaatsen van een dakkapel op het achtergeveldakvlak Voor informatie kunt u terecht bij de afdeling Voorbereiding werken en Verkeer. De burgemeester van Waddinxveen maakt bekend dat Burge meester en Wethouders voornemens zijn medewerking te verlenen tot het oprichten van twee woningen op het perceel Noordeinde 115. vergunning is verleend voor het oprichten van een berging op het perceel Kerkweg-West 82. Dit dipnt echter Kerkweg-West 62 te zijn. 08.30-14.00 uur 08.30-12.30 uur 19.00-20.30 uur De gemeenteraad heeft op 27 maart 1996 de ’’Verordening rege lende de samenstelling, bevoegdheden en werkwijze van de com missie exploitatie zwembad en binnensportaccommodaties 1996” vastgesteld. Tijdens bovenstaande vergaderingen kunnen niet-leden gebruik maken van het spreekrecht. Over de regels die daarbij gelden is in het gemeentehuis een brochure verkrijgbaar. Gemeenteraad op woensdag 24 april 1996, aanvang 19.30 uur in het gemeentehuis. Zaterdag 20 april 1996, bestaat de gemeente Waddinxveen 763 jaar. Ter gelegenheid van deze verjaardag vlagt de gemeente vanaf het gemeentehuis met de eigen gemeentevlag. o E 624 680 624 500 610 401 624 524 624 760 612 570 Het besluit wordt de dag na afloop van de beroepstermijn van kracht, tenzij vóór deze datum beroep is ingesteld en een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is gedaan. Een besluit wordt dan niet van kracht voordat op dit verzoek is beslist. Van de indie ner van een beroep en/of een verzoek om een voorlopige voorzie ning wordt een zeker bedrag aan griffiegeld verlangd. Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend belang over eenkomstig de Algemene wet bestuursrecht een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet binnen bovengenoemde termijn worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Een beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Afde ling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Tot 30 mei 1996 kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State door: - degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit; - de betrokken adviseurs; - degenen die bedenkingen hebben tegen de wijzigingen die bij het verlenen van het besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht; - belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verwe ten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit. De besluiten met bijbehorende stukken liggen vanaf 18 april 1996 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage bij de afdeling Volks huisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu in het gemeentehuis alhier, elke werkdag van 8.30 tot 12.30 uur en, op verzoek op de maandagavonden gedurende drie uren (dookiesnummer 62 47 57, de heer W.P. Kaandorp). A. de directie van Houthandel Houtex B.V. inzake de aanvraag om een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor een machinaal houtbewerkingsbedrijf op het perceel W. de Zwijgerlaan 1; B. de directie van Schilders- en Behangersbedrijf M. Gerts B.V. voor het oprichten en in werking nebben van een schilders- en behangersbedrijf op het perceel St. Victorstraat 52a: C. de directie van Schilderwerken Kloet B.V. voor het oprichten en in werking hebben van een schildersbedrijf op het perceel St. Victorstraat 45a. Burgemeester en Wethouders delen mede dat op resp. 3 en 9 april 1996, onder voorschriften ter bescherming van het milieu vergun ning ingevolge de Wet milieubeheer is verleend aan: In dezelfde vergadering heeft de gemeenteraad als nieuwe leden benoemd de heren R.H. Visser (voorzitter), A. Boonstoppel jr., H. Bakker en J. Baas jr., terwijl de heer P.F.J. van Schie zijn lid maatschap heeft gecontinueerd. Opname in deze publicatie houdt uitdrukkelijk geen uitspraak in omtrent de definitieve besluitvorming. het plaatsen van een dakkapel op het voorgeveldakvlak en een dak kapel op het achtergeveldakvlak het gedeeltelijk veranderen en het vergroten van een woning, het plaatsen van een dakkapel op het achtergeveldakvlak en het oprich ten van een berging het gedeeltelijk veranderen en het vergroten van een garage en het plaatsen van een dakkapel op het achtergeveldakvlak het plaatsen van een dakkapel op het voorgeveldakvlak en een dak kapel op het achtergeveldakvlak het plaatsen van een dakkapel op het voorgeveldakvlak en een dak kapel op het achtergeveldakvlak Jan Dorrekenskade Oost 52 Bonenakker 28 Van 21 april 1996 tot en met 27 april 1996 Nederlandse Hartstichting Ingevolge het bepaalde in artikel 4.5.3c van de Algemene Plaatse lijke Verordening maken Burgemeester en Wethouders van Wad dinxveen bekend de volgende aanvragen te hebben ontvangen: Het verzoek om medewerking te verlenen ligt met ingang van 18 april 1996 gedurende twee weken, tijdens werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur, voor eenieder ter inzage bij de afdeling Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu. Gedurende deze termijn kunnen door eenieder schriftelijk bedenkingen naar voren worden gebracht bij Burgemeester en Wethouders van Waddinxveen, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen. 2 esdoorns en 1 ceder 1 spar Raadhuisplein 1 Postbus 400. 2740 AK ter aar Veldweg l(ingang Kerkweg), tel. 0172-602241. ■S ELKE DONDERDAG ÉN VRIJDAG KOOPAVOND TOT 21.00 UURI ^intratuin Het carillon bij de Rabobank zal ter gelegenheid van de verjaardag van de gemeente, ieder heel uur, de lange versie (92 seconden) van het Waddinxveense lied: ’’Parel aan de Gouwe” ten gehore brengen. TELEFOONNUMMERS Gemeentehuis postadres telefax Gemeentewerf Centraal Meldpunt Zorg Meldpunt vandalisme aan openbare voorzieningen Gouwebad ”De Sniep” (informatie) Overige belangrijke telefoonnummers zie pagina 5 gemeentegids Loket voor Burgerlijke Stand, Burgerzaken, Reis- en Rij- documenten maandag tot en met donderdag: vrijdag: dinsdag- en donderdagavond: De agendastukken liggen op werkdagen tijdens kantooruren in de leeskamer (in de tijdelijke huisvesting) van het gemeente huis ter inzage. Op de agenda o.a.: - Voorstel tot benoeming van een niet-raadslid in commissie IV. -Voorstel tot het vaststellen van de Organisatieverordening gemeente Waddinxveen. - Voorstel tot beschikbaar stellen van een krediet voor het terugbe talen van een deel van reeds in aftrek gebrachte BTW in het kader van de zogeheten herrekenings- en herzieningsbepalingen van de Wet. - Voorstel tot wijziging van de Uitkerings- en pensioenverordening wethouders. - Voorstel met betrekking tot het beschikbaar stellen van een krediet ten behoeve van de aanschaf van twee pc’s en twee printers ten behoeve van de afdeling Publiekszaken. - Voorstel tot het nemen van eeri voorbereidingsbesluit met betrek king tot het oprichten van een distributiecentrum door Van Wijk Beheer B.V. op het voormalige veilingterrein. - Voorstel tot vaststelling van de inkomsten en uitgaven openbaar basisonderwijs 1985-1990, alsmede de stand van de reserve ’’exploitatiesaldi openbaar basisonderwijs”. - Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet ten behoeve van voorzieningen openbare basisscholen. - Voorstel tot weigering van medewerking of verlenen medewerking en beschikbaarstelling krediet ten behoeve van diverse aan- schaffingen/voorzieningen voor het bijzonder basisonderwijs. Het register van verleende bouwvergunningen en meldingen waar mee is ingestemd ligt ter inzage bij de afdeling Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu. Genoemde aanvragen zijn opgenomen in het Openbaar Register, dat op werkdagen tussen 8.30 en 12.30 uur voor eenieder ter inzage ligt bij de afdeling Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu. Noordkade 58, Pr. Bemhardlaan 9, Meldpunt discriminatie Instituut Sociaal Raadslieden Meldpunt vandalisme aan openbare voorzieningen Gouwebad ”De Sniep” (informatie) Decoratief op terras, balkon, tuintafel of etagère. Van 24.95 voor OPENINGSTIJDEN Het hele gemeentehuis elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur. In de middaguren kunt u alleen terecht op afspraak. Openingstijden afdeling Publiekszaken zie elders in deze rubriek. Gemeentewerf, voor afgifte (grof)vuil en K.C.A. elke werkdag van 08.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur. Burgemeester en wethouders alleen na afspraak via de secretaresses. Sociaal raadsvrouw op werkdagen (behoudens de woensdagen) van 09.00 tot 12.30 uur of na telefonische afspraak. Serdag en 1 ïuoopa''ondj Het besluit en de volledige tekst van de verordening liggen voor eenieder kosteloos ter inzage bij de afdeling Publiekszaken en zijn tegen betaling van de legeskosten verkrijgbaar. Inwoners en bedrijven, die een gemeentevlag bezitten, worden opgeroepen om ook deze vlag uit te steken. Belangstellenden kun nen een gemeentevlag kopen bij de gemeente. De prijzen zijn: gevelvlag (150 x 150) ƒ40,- en mastvlag (225 x 225) ƒ50,- Eenieder die meent rechtstreeks in zijn/haar belang te zijn getroffen door verlening van een bouwvergunning danwel instemming met een melding, kan gedurende een termijn van zes weken na de dag van verzending/uitreiking van de beschikking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wet houders van Waddinxveen, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen. Informatie omtrent beschikkingen is verkrijgbaar bij de afdeling Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (telefoonnummer (0182) 62 47 64). UITZONOER LUKE HOGE KWALITEIT GRONDSTOFFEN HOGE VERTEERBAARHEID VAN EIWITTEN, VETTEN EN KOOLHYDRATEN PROGRAMMA AANGEPAST AAN HET FYSIOLOGISCH STADIUM VAN DEHOND Of ZA1BMC.20AHUI De klokkenluiders van 'Trio Gabriël' wonnen de 'play-qek- avond' van de vijf jaar aan de Sniepweg gevestigde dansschool Guus en Renée van der Lubbe. (Foto: Dansschool Van der Lubbe). «s I c 1 tl .E up ■0

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1996 | | pagina 3