H Minder kalk in drinkwater ZD3 Staatssecretaris slaat eerste paal VmOOM ÉT Willem G^nwoudt Reeuwijk Dorpsweg 36 Bram Maljaars (51) gepromoveerd Caravancontrole op Vanaf deze week is uw spaarkaart zeven gulden kontante korting waard! nu 1.55 Caravancontrole op Vanuit auto 4 mei bij Van Leeuwen ,asie 9es,olen NOKIA RINGO Onderlinge Zwammerdam Na Groenswaard bezoekt college nu Zuidplas/Bomenwijk 4 voor 10.- NU 2.00 Toiletwagen 1945 Topturnen in Waddinxveen over bedrijfopvolging Seminars van Rabobanken KURK EN LAMINAAT Inschrijven seniorenreis VASTE LAGE PRIJZEN V-AnBarlingen (0172) 21 51 40 HARWA Ifalkhoven Verzekering spuitgasten Bouwplannen voor Zuidkade Frontale aanrijding KASSA korting BU INLEVERING /ÜS VAN ÉÉN VOLLE /spaarkaart ALLES VOOR UW OPEL... Van Elswijk b.v. Koophuizen hoek Kerkweg en Oranjelaan 0182-613500 OPLAGE 13.925 EXEMPLAREN FOB VIDE» AUDI» Gunstig geprijsd Onderhoudsarm 10 jaar garantie Dealer van Wicanders en Topos Tegen inlevering van uw volle spaarkaart trekken wij van 9 april t/m 4 mei 1996 maar liefst 7,- af van uw aankoopbedrag. 24 uur service 3 maanden garantie Coöperatief verzekerd zonder winstoogmerk, dus lage premies Extra uitgebreide opstalverzekering 0,80 Extra uitgebreide inboedelverzekering 1,50 Personenautoverzekering etc., etc. Ook voor: video, radio, wasmachine, koelkast, enz.. 200 MASCOTTE- HULZEN precies is verdwenen is nog niet bekend. steed aan de ontsluiting. De plannen zijn op onderdelen aangepast aan de adviezen van de Welstandscommissie. en Bakker makelaardij b.v. Julianastraat 6 Waddinxveen tel. (0182) 61 23 09 200ARBO- HULZEN ^5^ Van Lennepstraat 20a - Alphen aan den Rijn Telefoon: (0172) 47 71 77 INBRAAKBEVEILIGING een zaak van vertrouwen Goudu-Centrum: Markt 63 HUIS-AAN-HUIS In Waddinxveen, Zevenhuizen en Moerkapelle 52e JAARGANG NUMMER 2490 WOENSDAG 24 APRIL 1996 Valkenburgerlaan 3 2771 CW Boskoop eenvoudig te herstellen. De voertuigonderdelen die bijzondere aandacht verdie nen zijn de remmen, banden, reflectoren, wiellagers, kop peling, assen en het chassis. REGIO - De NV Watermaat- schappij Zuid-Holland Oost neemt met de ingebruikname van een nieuw zuiveringssta- tion in Ridderkerk opnieuw stappen om minder kalkrijk water in het verzorgingsge bied te leveren. WONING Al sinds jaar en dag wordt er over getwist wie de dichter is van het oude geuzenlied. Naar algemeen wordt aange nomen. was het Mamix van Sint Aldegonde, een naaste medewerker van prins Wil lem van Oranje (1533-1584). Men concludeerde dit na on derzoek van de overeenkom sten tussen het geuzenlied en ander werk van Sint Aldeg onde. Bram Maljaars be strijdt niet dat er overeen komsten zijn. WADDINXVEEN - B. en W. hebben de gemeenteraad ge vraagd een krediet van ƒ15.000,- beschikbaar te stel len ten behoeve van de aan schaf van een toiletwagen voor de kooplieden op de weekmarkt. Naast Burgemeester en Wet houders zijn er ook onder steunende ambtenaren en contactmedewerkers van de politie aanwezig. Ook met de ze personen kan men in con tact treden. Wie belangstelling heeft voor een bezoek van een collegelid aan huis of ideeën en sugges ties heeft voor de rondgang door de wijk, kan dit melden bij de afdeling Publiekszaken van de gemeente Waddinx veen, bereikbaar tijdens kan tooruren onder telefoonnum mer 0182-624639. WADDINXVEEN - Dinsdagmiddag 14 mei om kwart voor vier slaat D66-staatssecretaris dr. Dick Tommel van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu beheer de eerste paal voor een nieuw bouwproject van 137 koop- en huurwoningen in de wijk Zuidplas ’90. De Waddinxveense taalkun dige en Goudse docent Neder lands promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam op zijn opzienbarende proef schrift ’Het Wilhelmus au teurschap, datering en strek king’, zoals wij vorige week hebben bericht. Het antwoord op de vraag wie dan wel de dichter is van het Nederlandse volkslied en óud-strijd- en marslied moet Bram Maljaars schuldig blij ven. KOPEN/VERKOPEN? Voor woonhuizen in Boskoop en Waddinxveen de makelaar. poeder in de wasmachine. Ontharding van het drinkwa ter staat al jaren hoog op het verlanglijstje van WZHO. Hard water is slecht voor het milieu vanwege de agressiee middelen die vaak worden ge bruikt om kalk te verwijde ren en het hoge zeepgebruik. Nadat is besloten tot kwali teitsverbetering is gestart met onthardingsinstallaties in het verzorgingsgebied. De installatie in Ridderkerk is daar één van. In de komende jaren zullen andere installa ties volgen. Wanneer ook de grootste zuiveringsinstallatie van WZHO, de C. Rodenhuis in Bergambacht, wordt aan gepakt zal ook het drinkwa ter in Boskoop sterk verbete ren. Groot assortiment perkplanten en kuipplanten is De bedoeling van de wijkbe- zoeken is het dichter bij el kaar brengen van de gemeen tebestuurders en de burgers. Bestuurders en burgers krij gen de mogelijkheid direct met elkaar in contact te tre den, hetgeen het wederzijds begrip kan bevorderen. Burgemeester en Wethou ders zullen aan het begin van de middag huiskamerbezoe- ken brengen. Dit houdt in dat zij op verzoek van wijkbewo ners aan huis komen en een bepaald onderwerp bespre ken dat bijvoorbeeld de wijk of straat aangaat. Na de huiskamerbezoeken gaat het college op de fiets door de wijken en bezoekt zij diverse locaties en projecten. Naast contacten met de bur gers is er ook ruimte voor overleg met georganiseerde groeperingen, zoals bijvoor beeld bewonersgroepen, wijk- WADDINXVEEN - B. en W. hebbenn de gemeenteraad gevraagd een structureel kre diet van ƒ3.200,- beschikbaar te stellen ten behoeve van het afsluiten van een aanvullen de verzekering voor de vrij willige brandweerlieden in verband met de afschaffing van de Ziektewet. WADDINXVEEN - Zaterdag 4 mei houdt Van Leeuwen Caravans Campers (Piasweg) in samenwerking met de afdeling Waddinxveen van Veilig Verkeer Neder land (WN) en de verkeerspolitie weer een gratis cara vancontrole. WADDINXVEEN - ARW Bouwbedrijf te Waddinxveen heeft bij het gemeentebe stuur een bouwplan inge diend voor de locatie van ga ragebedrijf Roos, meubelhan- del Appel kunstmesthandel aan de Zuidkade. Het nieuwe bouwplan betreft een gebouw met 22 apparte mentengebouw aan de Zuid kade en 16 eengezinshuizen daarachter, de raadsleden zijn eerder over de planont- wikkeling geïnformeerd. Gezien de geconstateerde bo demverontreiniging zal de bodem dienen te worden ge saneerd. Daarbij zal geen be roep op geldstromen van het rijk of de gemeente kunnen worden gedaan. Voor en na deze gebeurtenis wordt voor genodigden een bijeenkomst gehouden in een feesttent op de bouwplaats. Daar is vanaf drie uur de ont vangst. Het einde van de bij eenkomst is om vijf uur voor zien. Staatssecretaris dr. D.K.J. Tommel, Waddinxveens bur gemeester C.M. van der Lin den en J.J.H. Stouthart van de Stichting Pensioenfonds Akzo-Nobel (belegger) voeren er het woord. De VROM-onderminister komt op een cruciaal moment naar Waddinxveen, want in de Tweede Kamer is hij het middelpunt van de strijd om de huren, een hogere indivi duele huursubsidie en meer betaalbare woningen voor de laagstbetaalden. Veel ruzies en conflicten, met vooral het PvdA-Tweede-Ka- merlid Adri Duijvesteijn, zijn gesust, maar niet bijgelegd. De woningbouwcorporaties in Nederland voelen zich in ie der geval ongemakkelijk on der dat gekissebis. Zuidplas ’90 ligt aan de zuid zijde van Waddinxveen en vormt de afronding van de ge meente naar het zuidwesten. De woningen in plandelen A en D worden al gebouwd. De nu aan bod zijnde plande len E en F omvatten de bouw In de nacht van vrijdag op za terdag werd ingebroken in een auto aan de Passage. Men kwam door het open dak in de auto. Het frontje van de autoradio werd weggenomen. In het weekeinde werd aan de Bredeweg op het terrein van een levensmiddelengroothan del ingebroken in twee vrachtauto’s. De laadkleppen De beste 300 turners van Ne derland, inclusief de nationa le selectie die in april meed eed aan de Wereld Kam pioenschappen in Puerto Rico, zullen in Waddinxveen hun opwachting maken. De Nederlandse top is zaterdag middag in actie, van 12.30 tot 16.00 uur. Om te bouwplan mogelijk te maken hebben B. en W. de gemeenteraad voorgesteld een voorbereidingsbesluit te nemen voor een gebied aan de TTT7- T Zuidkade 46, 55 en 56 in het bestemmingsplan ’Zuidkade Hi, jouw eigen telefoon WADDINXVEEN - Vorige week woensdagmorgen omst reeks half negen vond er een frontale aanrijding plaats op de toe- en afrit van rijkweg Al 2 bij de Goudse Poort tus sen de verkeerslichten en de rotonde van de Henegouwer- weg. 1’. Planologisch gezien zijn er volgens het college geen be zwaren tegen woningbouw op deze locatie. Zaterdag 27 april Geraniummarkt op de PASSAGE voor de Kruiskerk Geraniums of Fuchsia’s De Waddinxvener drs. Bram Maljaars promoveerde op het Wilhelmus. (Foto: Sjaak Noteboom). WADDINXVEEN - De aan de Nicolaas Beetslaan wonen de Waddinxvener drs. Bram Maljaars (51) is maandag middag in Amsterdam gepromoveerd op zijn onder zoek dat ons ruim vier eeuwen oude volkslied, het ’Wil helmus’, niet is geschreven door calvinistische aristocraat Marnix van Sint-Aldegonde (1540-1598), maar vermoedelijk door een onbekend gebleven Duits sprekende Nederlander die voor de Spanjaarden was gevlucht. van 137 woningen, waarvan 87 vrije sector huurwoningen en 50 vrije sector koopwonin gen. De opdrachtgever voor dit project is de Stichting Pen sioenfonds Akzo-Nobel. De woningen worden gebouwd door Noorlander Bouw BV onder architectuur van Stuurman Partners BV en ar chitectenbureau D&T van Maanen BV. Eén van de uitgangspunten van de wijk Zuidplas ’90 is duurzaam bouwen, waarbij onder meer wordt gestreefd naar een laag energie- en wa terverbruik, toepassing van minder milieubelastende ma terialen en een indeling die geschikt is voor afvalschei ding door de toekomstige be woners. In de nieuwe deelplannen E en F bestaat bovendien de mogelijkheid zonnecollecto ren aan te brengen op de koopwoningen. Voor de gehe- xBij de uitwerking van het le wijk Zuidplas ’90 is het po- plan zal aandacht worden be- litiekeurmerk ’Veilig Wonen’ verleend. De caravancontrole aan de Piasweg strekt zich niet al leen uit over aspecten van verkeersveiligheid, maar ook andere zaken die met veilig heid van het interieur van de caravans te maken hebben. Hierbij gaat het om de gasin stallatie voor het koken en de elektrische installatie voor de binnenverlichting of het ko- werden geopend en er werden ken. Tenslotte wordt gekeken goederen uitgehaald. Wat of de voertuigdocumenten in orde zijn. De politie keurde de plannen goed op veiligheidsaspecten, zoals onder meer de verlich ting en het hang- en sluit werk aan de woningen. VOOR 1 JU» Iff* De onthardingsinstallatie wordt fasegewijs in gebruik genomen. De hardheid van het drinkwater is op dit mo ment 10 Duitse graden. Wan neer de nieuwe installatie eind mei volledig in gebruik is, zal de hardheid van het water zijn teruggebracht naar het zachte niveau van 8,5 Duitse graden. Het gebruik van agressieve ontkalkingsmiddelen voor schoonmaakklussen is dan niet meer nodig. Ook kan worden volstaan met minder officieel Opel service dealer Tel. (0172) 58 96 97 Dorpsstraat 257 K Hazerswoude-Dorp 7 De controle bij het Waddinx veense bedrijf is op telefoni- sche afspraak met Jan Kruit (tel. 0182-621840). Caravan- bezitters worden op die ma nier in de gelegenheid gesteld aan de vooravond van het va kantieseizoen hun mobiele woning aan een inspectie- beurt te onderwerpen. Medewerkers van Van Leeu wen Caravans Campers BV staan volgende week za terdagmorgen klaar om des gewenst kleine reparaties di rect uit te voeren. Het contro leren van de vakantiehuisjes blijkt geen overbodige luxe te zijn. Bij de politiecontroles op va- kantieroutes is er nog vaak sprake van technische gebre- I ken. Overigens blijken die mankementen vaak snel en WADDINXVEEN - ARW Bouwbedrijf te Waddinxveen heeft bij het gemeentebe stuur een bouwplan inge diend voor een appartemen tengebouw met negen koop- appartementen in de vrije sector op de hoek van de Oranjelaan en de Kerkweg- Oost.Tijdens de vergadering van 12 maart is commissie I uitvoerig over de planontwik- keling geïnformeerd. Het bouwplan zoals dat nu wordt voorgestaan en waar over de gemeenteraadsleden eerder zijn geïnformeerd voorziet in de behoefte aan appartementen in het duur dere type koopwoningen. De plan passen volgens de ge meente in de stedebouwkun- dige visie voor het gebied aan de Kerkweg-Oost. Bij de uit werking van het bouwplan zal rekening worden gehou den met de herplantplicht die op het perceel rust en met de mogelijkheid om rechtsaf te slaan op de Kerkweg-Oost. Om het bouwplan mogelijk te maken heeft het college van B. en W. de gemeenteraad voorgesteld een voorberei dingsbesluit te nemen voor de lokatie Kerkweg-Oost 222 in het bestemmingsplan ’Sta tionsstraat’. Planologisch gezien zijn er geen bezwaren tegen het bouwplan. Alleen de PvdA twijfelt in de gemeenteraad nog over het voorstel voor een appartementengebouw van ARW Bouwbedrijf. WADDINXVEEN - De Ra bobanken Nieuwerkerk- Moordrecht, Waddinxveen en Zevenhuizen-Moerka- pelle houden twee geza menlijke bijeenkomsten met als thema ’Bedrijfsop volging en bedrijfsoverna me'. Aan deze bijeenkomsten, waarbij de aspecten die bij bedrijfsopvolging of be drijfsovername aan de or de zijn uitvoerig worden belicht, wordt onder ande re medegewerkt door nota riskantoor Van der Meu- len, Koek en Wichman en accountantskantoor Moret Ernst Young, alsmede door een tweetal fiscalis ten. Sprekers op één van de twee bijeenkomsten zijn directeur A.J. Ammerlaan van de Rabobank Wad dinxveen, directeur A.B.P.M. Lamot van de Rabobank Zevenhuizen- Moerkapelle, accountant E.J. Blonk, directeur mr. C. Docter van Moret, Ernst Young, directeur J. Wal- last van ACC te Delft, be lastingadviseur J. Booij, notaris mr. J.A.M. Koek, relatiebeheerder G.P. Ge luk van de Rabobank Ze- venhuizen-Moerkapelle en J. Bakker-Heikoop, hoofd relatiebeheerder bedrijvan van de Rabobank Nieu- werkerk-Moordrecht. De twee bijeenkomsten worden gehouden in res taurant Bibelot (Limaweg) op dinsdag 7 mei voor de agrarische sector en op dinsdag 14 mei voor het midden- en kleinbedrijf. Wie één van deze bijeen komsten wil bij wonen kan zich uiterlijk één week voor de genoemde data aanmelden bij de Rabo bank Waddinxveen (tel. 1082-625355). WADDINXVEEN - Samen met de Koninklijke Neder landse Gymnastiekbond or ganiseert TOOS op zaterdag 27 en zondag 28 april het plaatsingstoernooi voor de Nederlandse Kampioen schappen turnen in sporthal De Dreef aan de Sniepweg in Waddinxveen. Tijdens het toernooi worden, verdeeld over twee dagen, zes wedstrijden geturnd door deelnemers uit het hele land. Het niveau is, afhankelijk van de klasse waarin ze tur nen, vrij goed zodat er voor liefhebbers het nodige te zien is. Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Telefoon 0182 - 61 55 94. Kantoor kanaalstraat 10, 2741 HH Waddinxveen, Postbus 372, 2740 AJ, Telefoon 0182 - 63 03 32, Telefax 0182 - 63 26 33. Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 8.30 - 17.00 uur. WADDINXVEEN - Dinsdag 21 mei brengt het college van Burgemeester en Wethouders een bezoek aan de woonwijken Zuidplas en Bomenwijk. Dit bezoek volgt op de visite die het gemeentebestuur vorig voorjaar aan de Groenswaarden heeft gebracht. verenigingen en scholen. ’s Avonds zal er een inloop spreekuur worden gehouden. Tijdens dit inloopspreekuur kan iedereen die vragen of opmerkingen heeft voor de gemeentebestuuders, deze persoonlijk aan hen bekend maken. WADDINXVEEN - Vorige week dinsdag rond het mid daguur werd een 45-jarige Waddinxveense vrouw van haar handtas beroofd. De vrouw reed over de Oost- polderweg toen een personen auto, vermoedelijk een grijze Opel Kadett, haar inhaalde. De passagier in de auto pakte haar handtas uit de fiets mand. In de tas bevond zich een portemonnee met wat Överbelading speelt ook vaak kleingeld en een paar agen- een rol, maar dat is uiteraard da’s. geen technisch gebrek. 1 Een 22-jarige bestuurder uit Hardenberg reed in de rich- i ting van de rotonde en dacht dat beide rijstroken voor de zelfde rijrichting waren. Hij ging daarom inhalen waarna hij frontaal in bot-*, sing kwam met een 22-jarige Boskoopse bestuurder van een personenauto. De perso nenauto vloog in brand en brandde totaal uit. De bestel auto kwam op de zijkant in de berm tot stilstand. J De bestuurder van de perso nenauto, alsmede twee inzit tenden van de bestelauto zijn met diverse verwondingen naar het Goudse Groene Hart Ziekenhuis afgevoerd. Donderdag sloeg op de Oran jelaan een auto over de kop. Vermoedelijk heeft de 21-ja- rige bestuurder uit Waddinx veen door zijn rijgedrag de controle over het voertuig verloren. De bestuurder bleef ongedeerd, de auto raakte to tal-loss. WADDINXVEEN - Voor de op woensdag 5 juni te houden jaarlijkse seniorenreis van het Comité Seniorenreis Waddinxveen is dinsdagmor gen 23 april in het Anne Frank-centrum (Jan van Bij- nenpad) de eerste inschrij- vingsbijeenkomst gehouden. De tweede inschrijvingsbij- eenkomst is komende donder dagmorgen 25 april van 9.00- 11.00 uur in Huize Souburgh (Prins Bernhardlaan). Daar na is er nog een derden en laatste inschrijvingsbijeen- komst op donderdagmorgen 2 mei van 9.00-11.00 uur in het Anne Frank-centrum. De deelnamekosten aan de seniorenreis (ditmaal naar Noord-Holland) bedragen 50,- per persoon. eekblad voor Waddinxveen UW TELEVISIEDOKTER ■BR 7 0 Kantoorboekhandel Kon. Wilhelminaplein 6, Waddinxveen Tel.: (0182) 61 30 61 Fax: (0182) 61 91 15 Bedrijvencentrum 'De Valk' Rijnlorfdstroot 4,2741 GZ Woddinxveen, tel.(0182)616119, fax:(0182) 61 66 38 Spoorstraat 17-29 2801 BA Gouda Tel. (0182) 51 80 55 - Fax (0182) 52 29 26 p OO klein 1J_' TTrrZTTll V w Uw aankoopbedrag dient hoger te zijn dan uw totale korting. U krijgt géén kontant geld terug S3 5 s tv jew.ïtBJ oei .r iniiqh *11 R t GE SLECHTSƒ.25,- PERMAANP_ VOICEMAIL "WERKUREIL.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1996 | | pagina 1