Mischien wel tienduizend aan de Dreef Zaterdag grote rommelmarkt mensen op ballonfiësta Donderdag beginnen alle eindexamens 10,- hn Hofka Banden I Lentepriisi Plattelandsvrouwen maken poppenhuis HEMCAR Bremmer Expositie De Nieuwe Passage Voorwaarden voor bebouwing van de Souburgh-lokatie ALLES VOOR UW OPEL... t Autobrand 1945 PARKET, KURK EN LAMINAAT ZATERD4G11 ME/ geraniummarkt /n /iet winkelcentrum Zuidplas bij het Madeliefje geraniums of fuchia’s i 4 voor i 10% korting ontvangt u met dit ’’kortingshart” op alle <HobbyArtikelen o.a. kalkhoven \'&wBarlingen (0172) 21 51 40 Van Elswijk b.v. officieel Opel service-dealer Tienerdisco 'First Love' in gymzaal Boekenbeurs groot succes ÖSÏÏ» klein ifrk L h i> i /LZ. Verwen moeder met een waardevol kado! blijf aan de Kuyperhoeve. OPLAGE 13.925 EXEMPLAREN U VINDT ONS HIER: VIDE# AUDI» FOK verdeeld. Marjan Langendam werd tot ’hoofdopzichter’ be noemd. Zij zou samen met Fimo GROOT .ASSORTIMENT PERKPLANTEN EN KUIPPLANTEN INBRAAKBEVEILIGING een zaak van vertrouwen Tel. (0172) 58 96 97 Dorpsstraat 257 Hazerswoude-Dorp IWONINGI TX Aü TI7 A 35-70MM casco van het poppenhuis half december klaar zou zijn. Ieder groepje kreeg in decem ber hout en kon aan het za gen, schuren, timmeren en verven. Regelmatig kwam de groep bij elkaar om eikaars _1_ i j. i Doordat intussen het gebouw de Stichting Vrouwenraad Waddinxveen was afgestoten was er geen eigen ruimte meer om gezamenlijk aan het project te werken. Hierdoor kwam van de ge dachte samen iets doen en van elkaar te leren niet pre cies terecht van wat er werd verwacht. Toch is het poppen huis klaar gekomen en het re sultaat mag er zijn. Het benodigde geld is gedeel telijk door leden van de Plat telandsvrouwen bij elkaar ge bracht en gedeeltelijk door carosseriebedrijf Burger BV uit Aalsmeer. Gezien de hoogte van het be drag van de niet afgerekende goederen kreeg hij een trans actie aangeboden van ƒ440,-. In de nacht van woensdag op donderdag werd ingebroken in een bedrijf op het bedrij venterrein achter de voorma lige veiling aan de Bredeweg. Er werd een ruit ingeslagen om binnen te komen. Wegge nomen werd een computer scanner. In dezelfde nacht werd inge broken in de kantine van een voetbalkantine aan de Dreef. Men heeft een ruitje van de toegangsdeur ingeslagen om binnen te komen. Er werd drank, snoepgoed en geluids apparatuur ontvreemd en enorm veel schade aangericht aan het interieur. Donderdagavond werd in een achtertuin aan de Acacias- traat wasgoed van een droog molen gehaald bestaande uit twee spijkerbroeken, witte shirts en een overall. In de nacht van zaterdag op zondag werd vanaf de Kuy perhoeve een grijze Nissan Patrol gestolen met het ken teken VT-97-PG. WADDINXVEEN/DEN HAAG - Ook de Waddinxveense scholieren - van de in totaal 183.000 in heel Nederland - beginnen komende donderdag aan hun eindexamen. Ook zijn er zeer gewilde en kostbare spullen te koop waarop kan worden inge schreven. Genoemd kunnen worden een prachtig eetser vies, een echte citer, een heel oude radio die nog op lampen speelt (en het goed doet), een zeer oud po-tafeltje, een zand-zeep-soda rek met bij passend lepelrek dateerd van WADDINXVEEN - Waddinx veen heeft vorige weeke dins dag 30 april uitbundig Ko ninginnedag gevierd. Het weer was goed en er is gedu rende de gehele dag veel pu bliek op de been geweest. ’s Morgens was het een druk te van belang bij de aubade in j--J’ r»—-J-.1 -- -p de SOS-kindermarkt van de Lions Club Waddinxveen op het parkeerterrein Beuken hof. Nadat er in alle woonwijken kinderspelen waren gehou den, en ook op de hervormde basisscholen Oranjefeest was gevierd, trokken duizenden mensen naar het WSE-voet- balcomplex in de Oranjewijk waar voor de tweede maal een ballonfiësta werd gehou den. WADDINXVEEN - Vorige week maandagochtend vond aan de Zuidkade een insluiping in een woning plaats. Er werden volgens de politie wat kleinigheden uit het huis gehaald. Woensdagmiddag werd een 47-jarige Waddinxvener be trapt bij een winkeldiefstal in een supermarkt aan de Pas sage. De man werd overge dragen aan de politie. Hij had voor ƒ2,79 meegenomen en krijgt nu een boete van ten minste ƒ200,-. Dezelfde middag vond een in sluiping plaats in een woning aan de Wingerd. De bewoners waren op de eerste verdie ping. Men kwam binnen via een niet afgesloten achter deur. Weggenomen werden portemonnee, rijbewijs, giro- pas. De lege portemonnee werd later teruggevonden. Ook woensdagmiddag werd ingebroken in een personen auto aan de Noordkade. On bekenden sloegen een por- tierruitje in om in de auto te komen. Er werd een draagba re telefoon uit de auto ge haald die zonder het gedeelte dat in de auto achterbleef, waardeloos is. Een zinloze braak dus. Donderdagmiddag werd een 37-jarige Boskoper betrapt bij een winkeldiefstal in een supermarkt aan de Passage. 1896, een kolossale atlas en nog veel meer. Ook aan de inwendige mens wordt gedacht. Zo is er vis te koop, maar ook de traditione le poffertjes en oliebollen. Op het gezellige terras kan men even uitrusten en gelijk een gokje, wagen aan het rad van avontuur met mooie prijzen. Voor de kinderen is een spel- letjescompetitie met leuke prijzen. De opbrengst van deze rom melmarkt is voor een gedeel te voor de Gereformeerde Kerk en voor een viertal bui tenkerkelijke goede doelen, zoals het inloophuis in Gouda, een ziekenhuis in Je ruzalem, christelijke scholen in Hongarije en het evange lisch opvangcentrum voor verslaagden in Dordrecht. Deze laatste instelling zal ook met een stand op de markt aanwezig zijn. door hen beheerde of straks te beheren complexen, met name wat betreft uitzicht, terreingrootte, verkeer, par keren en geluidhinder. dicap. Voor een aantal wor den de opgaven en teksten in een groter lettertype gedrukt, of in braille verstrekt. Ande ren worden het examen met een cassettebandje afgeno men. Evenals voorgaande jaren kunnen scholieren met klach ten over hun examen (om standigheden) de klachten lijn van het Landelijke Aktie Komitee Scholieren (LAKS) bellen. Het nummer is 020- 6257288. Ernstige klachten geeft het LAKS door aan de onderwijsinspectie of de Cen trale Commissie Vaststelling Opgaven. Shirin Musa van LAKS ver wacht dit jaar weer meer te lefoontjes dan in de voor gaande jaren. ‘De lijn wordt steeds bekender*. Volgens haar doen de meeste scholen hun best om klachten zo snel mogelijk te verhelpen. Scholieren bellen het LAKS vopral met klachten over ge luidsoverlast en over surveil lanten. Scholieren die willen weten of zij meerkeuzevragen goed hebben beantwoord. Vanaf maandag 10 juni publiceren zij ook waar de grens vol- doende-onvoldoende ligt bij de verschillende vakken. Te letekst laat ook het complete examenrooster zien. nieuwe winkelcentrum ’De Nieuwe Passage’. I Dat blijkt uit een van vijf handtekeningen voorziene verklaring aan het college van Burgemeester en Wet houders. Daarin wordt ge sproken over een ’nader uit te werken compromis’ van het gemeenbestuur. Overigens blijft men nog wel bezwaren houden tegen de aantasting van de parkachtige ambiance van de Souburgh-lokatie. De woningbouwvereniging Waddinxveen, de zorgcentra regio Midden-Holland in Gouda en Huize Sóubuergh in Waddinxveen reageren in hun verklaring op de recente ontwerpschets van architec tenbureau Topos (Middel- burgsweg) voor de bouw van een aantal zorgwoningen op de Souburgh-locatie aan de Prins Bernhardlaan. Gezien de opstelling van de gemeente, en gelet op het ge geven dat de grens van hét te ontwikkelen winkelcentrum Passage-West over ruime af stand binnendringt in het ge bied voor ouderen rond Sou- burgh, achten de drie instel lingen het voorliggende ontwerp een voor hen nader uit te werken compromis, mits voldoende rekening ge houden wordt met een aantal leefklimaat in- en rond de ivoorwaarden, die van invloed fcijn op het woon- en leefkli maat rond HUize Souburgh. Zij handhaven overigens hun bezwaren tegen de aantas ting van de parkachtige am- taMHMHHHMWMMMHMNMMMMMMHMMMnM WADDINXVEEN - Wethouder Maria Wientjens-van der Velden zal dinsdagmiddag 21 mei tijdens een werkbe zoek van B. en W. aan de wijk Zuidplas officieel het poppenhuis onthullen dat door een groep dames van de afdeling Waddinxveen van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen is gemaakt. Het poppenhuis zal worden geschonken aan het medische kleuterdagver- biance van de Souburgh-loca tie. Gezien het grote belang dat beide instellingen hechten aan het zo spoedig mogelijk tot stand komen van zorgwo ningen voor ouderen, aan vaarden zij het schetsont werp van Topos als basis voor verdere uitwerking van de plannen en zullen, voorzover daar voor verantwoordelijk, opdracht tot verdere uitwer king geven. Voorgesteld wordt een land- schaparchitect in te schake len voor adviezen inzake ter reininrichting, in relatie met de vormgeving van de noord zijde Passage. Bij het voorgaande is er van uit gegaan dat de gemeente de nodige medewerking zal verlenen ten aanzien van grondruil, all-in grondprijs, subsidies en stedebouwkun- dige regelingen. Dit alles laat overigens on verlet, dat de instellingen zich het recht voor behouden de woon wijk Zuidplas en op te bestemder plaatse en tijd met de geëigende middelen bezwaar aan te tekenen, te gen de gevolgen van de tot standkoming van het winkel centrum voor het woon- en Rena*»1’ Om negen uur staat voor 35.895 VWO-leerlingen de samenvatting Nederlands op het programma. In het HA VO staan dan de examens te kenen en handvaardigheid op het programma. De laatste examens zijn op dinsdag 28 mei. Op maandag 10 juni weet iedereen of hij geslaagd is of niet. Voor de pechvogels is er op dinsdag 18 juni een herkansing. In -het HAVO doen 49.050 scholieren examen, in het VWO 36.000, in het MAVO 61.500 en in het voorberei dend beroepsonderwijs 33.500. Daarnaast doen in to taal 2.952 mensen een staats examen. In vergelijking met vorig jaar is er weinig veranderd aan de examens. Het belangrijkste is dat het programma wiskunde B in het vwo minder zwaar is geworden. Vorig jaar klaag den veel leerlingen dat het examen veel te moeilijk was. Zij werden hierin gesteund door docenten. Het cijfer werd toen met één punt ver hoogd. Vier onderdelen, waaronder differentiaalver gelijkingen, zijn daarna uit het programma verwijderd. Zij worden dit kfeer niet toe gepast. VWO-leerlingen doen exa men in zeven vakken. In het HAVO, MAVO en VBO (voor bereidend beroepsonderwijs) zijn dat er zes. De meeste examens bestaan uit open vragen, of een combinatie van open en gesloten vragen. Al leen de examens moderne vreemde talen en muziek (in MAVO) bestaan geheel uit meerkeuzevragen met drie tot zes mogelijke antwoorden. In totaal gaan zo’n 182.000 scholieren de periode in waarmee zij hun schoolcar- rière succesvol hopen af te sluiten, ten koste van veel spanning en onzekerheid, maar met het vooruitzicht van de langste vakantie van hun leven. Vijfentwintig kandidaten doen hun examen niet op school in Nederland. Daarbij zijn vier militairen in Bosnië en negen opvarende van ma rineschepen. Ook twaalf kinderen van Ne derlanders in het buitenland doen over de grens examen, bijvoorbeeld in Singapore, Oman en Mali. Vaak zijn dat staatsexamens. Er zijn aangepaste examens voor leerlingen met een han- Lederwaren en Reisartikelen Passage 216 - 2741 GS Waddinxveen - Telefoon (0182) 63 34 77 WADDINXVEEN - Zater dagavond 11 mei houdt de Stichting Waddinxveens Welzijnswerk voor de tweede keer een tienerdis co in de gymzaal aan de Staringlaan in Waddinx veen. Deze ’First Love’-disco- show zal om acht uur van start gaan voor alle tieners van 12 tot en met 16 jaar. De kaarten kosten in de voorverkoop 5,- en aan de zaal 6,-. Er zijn nog kaarten in de voorverkoop bij de cd-spe- ciaalzaak Music Shop (Passage) en bij het kan toor van de Stichting Wad dinxveens Welzijnswerk (Kerkstraat) Het discofeest wordt weer op de zelfde manier opge zet als de eerste keer. Dat betekent dat er geen alco hol geschonken wordt en dat er voldoende toezicht aanwezig zal zijn. Op 9 maart 1995 kwam Mar- greet Kemner de Waddinx veense Plattelandsvrouwen iets vertellen over haar hobby haar vader zorgen dat het poppenhuizen maken en casco van Spulletjes hiervoor verzame len. Op dat moment stond haar poppenhuis bij speel goedzaak De Bas (Luifel- baan) in de etalage. De poppenmaakster had een Winkeltje bij zich, dat ze ook verrichtingen te volgen, in opdracht maakt en dat de F koper dan zelf kan inrichten. De Vlieger (Staringlaan) door Eén van de leden had een 'T-J poppenhuis bij zich waar haar kinderen mee gespeeld hadden. Dit alles riep veel herinne ring op en het enthousiasme Van Margreet Kemner deed de rest. Spontaan ontstond er een werkgroep ’Poppenhuis’ die zelf wel aan de slag wilde. En zo begon dit project. De gedachte hierachter was ge zamenlijk iets te maken, van elkaar iets te leren en iets I voor een ander te doen. Donderdag 12 oktober 1995 was de officiële oprichtings vergadering van de werk groep en werden de taken Gioen7ij< WADDINXVEEN - Vorige week maandagavond laat brandde aan de Minervalaan een personenauto geheel uit. De auto was spontaan in brand geraakt door vermoe delijk een lekke brandstoflei- ding. WADDINXVEEN - De Gere formeerde Kerk van Wad dinxveen houdt zaterdag 11 mei voor de 15e keer een grootse rommelmarkt en ba zar op het evenemententer rein aan de Dreef. Een nauwkeurige selectie heeft er voor gezorgd dat er alleen kwalitatief goede spul len worden aangeboden. Zo is er een originele (gebruikte) Jan des Bouvrie-bankstel en een Dynastie-eethoek te koop. Er zijn waarschijnlijk nooit eerder zoveel mensen op het complex in Waddinxveen- Noord geweest. Zij zagen 23 heteluchtballonnen met 96 passagiers de lucht ingaan. Ook was er een ballonnen wedstrijd. Intussen zorgden vier mu ziekkorpsen afwisselend voor de muziek, geschat wordt dat tussen vijf- en tienduizend mensen het festijn op het WSE-complex hebben bijge woond. De Stichting Nationa le Feestdagen Waddinxveen kan terugzien op een geslaag de aanvulling op het pro gramma voor Koninginne dag. WADDINXVEEN - De voor verkoop van boeken van de rommelmarkt van de Gere formeerde Kerk op Koningin- hedag is een groot succes ge worden. Veel mensen wisten dit evenement te waarderen en kochten grote hoeveelhe den boeken. Er is voor f3.500,- aan boeken ver kocht; 1 WADDINXVEEN - Zaterdag 11 mei wordt in de Kruiskerk (Passage) een tentoonstelling gehouden over de uitbreiding en vernieuwing van de Passage om te komen tot het nieuwe hoofdwinkelcentrum De Nieuwe Passage in Waddinxveen. De tentoonstelling is te bezoeken tussen 10.00 en 16.00 uur. De toegang is gratis. Bezoekers kunnen desgewenst uitleg krijgen over alle aspectenn met betrekking tot het in Waddinxveen in voorbereiding zijnde hoofdwinkelcentrum. WADDINXVEEN - De woningbouwvereniging Waddinx veen en Huize Souburgh zijn onder strikte voorwaar den akkoord gegaan met het ruimtebeslag voor het normaal_5?9 AKlMiJS 399 Zie ook onze advertentie elders in deze krant. Weekblad voor dddinxveen Insluiping Ook in de woonwijken werd volop feest gevierd op Koning innedag. Op deze foto de festiviteiten voor de jeugd in wijk Zuidplas. (Foto: Stichting Wijkwerk De Zuidplas). n, ■Rjexpert MRRH pergatnan0 ■s s STUNT Rijnlandstraat 4, [wwilttlffl 2741 GZ Waddinxveen. tel. (0182) 61 6119, fax (0182) 61 66 38 i i i i i ii i| i i i i i i i i i i i i i i i i i Embossing u 1 1 I 1 I I 1 I I I I I I I I I I I I I 'ntecleerjj j I I I I I I I I I I I I I I I I I I I .1 Kon. Wilhelminaplein 6, Waddinxveen Tel.: (0182) 61 30 61 Fax: (0182)61 91 15 HUIS-AAN-HUIS In Waddinxveen, Zevenhuizen en Moerkapelle 52e JAARGANG NUMMER 2492 WOENSDAG 8 mei 1996 Spoorstraat 17-29 2801 BA Gouda Tel. (0182) 51 80 55 - Fax (0182) 52 29 26 Bedrijvencentrum De Valk* Valkenburgerlaan 3 277 1 GW Boskoop I Gunstig geprijsd Onderhoudsarm 10 jaar garantie Dealer van Wicanders en Topos Volautomatisch, 35-70mm zoom, verschillende flitserfunkties. Stylus zoom. PASSAGE KANAALSTRAAT /R1JNLANOSTRAAT i Gouwe Groenrijk De Bosrand Prinsen Schouw 1 Alphen a/d Rijn Tel. (0172) 47 52 99 HET RIJKE TUINLEVEN Waddinxveen: Coenecoop 79 Utrecht: Nevadadreef 8 Rotterdam: Giessenweg 52 in woning KANAALDIJK I Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Telefoon 0182- 61 55 94. Kantoor kanaalstraat 10, 2741 HH’Waddinxveen, Postbus 372, 2740 AJ, Telefoon 0182- 63 03 32, Telefax 0182- 63 26 33. Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 8.30 - 17.00 uur. 135 R13 (Eco) vanaf: Niet voor handelaren 'PRACHTIGE STAMFUCH- SIA’S V.A. f5,50 VOOR VELE MOEDERS FAVORIET Een beeld van de ballonfië sta op het WSE-(omplex in Waddmxveen-Noord waar 23 heteluchtballionnen het luchtruim kozen met 96 pas sagiers. (Foto: Sjaak Note- boom). //e-tpPiziir o-tut persoonlijk sero-ioe. Wo/’bvboekjesrCai Sandy art. Bon geldt t/m 21 mei. Kantoorboekhandel - ALPHEM A/D IIJN Linnaeusweg 6, 277 HD Boskoop, tel. 10172)21 32 68 nl rj

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1996 | | pagina 1