na besluit over winkelhart a 40% KORTING SUPERLUXE FOTO/VIDEO STATIEF morgana Kwaliteiten belangrijker dan leeftijd, geloof en partij Afscheidsreceptie Kees Dijkshoorn Geen greintje vreugde w 'ALLESVOOR UW OPEL... b BURGER" Dominees reislustig K NU EEN JEFRIT IN DE NIEUWE PEUGEOT 10 JE VOELT JE LEKKERDER IN EEN PEUGEOT SHOWROOM MODELLEN Jh DIVERSE SLAAPKAMERS EN KASTEN ALLEEN TIJDENS DE BRADERIE BRADERIE- AANBIEDING NU Van Elswijk b.v. officieel Opel service-dealer kalkhoven Twee mille van Euromail voor dierenparkje Huizenbouw Kerkweg-Oost Profielschets burgemeester Waddinxveen Jongeman ziek na LSD SUPER STUNT Zaterdag 1 juni Braderie 17.00 uur. 6. Beschikken over represen- door Bert J. Woudenberg ZEER DEGELIJKE UITVOERING m Dit alles en nog veel meer bij: Zaterdag S 0182-613500 OPLAGE 13.925 EXEMI iREN FOP VIDE» AUDI* MEGA-COLOR o Schoolagenda’s ‘96/’97 10% korting! Ook voor: video, radio, wasmachine, koelkast, enz.. 24 uur service 3 maanden garantie Grote partij boeken tegen kleine prijzen. Demonstraties Creatieve Hobby’s 499 Nu slechts: 2. Goede bestuurlijke kwali teiten bezitten. Energiek, in ventief, inspirerend en dyna misch bestuurder zijn. 5. Beschikken over uitsteken de sociale, communicatieve en contactuele vaardigheden. 8. Aantoonbare belangstel ling hebben voor het maat schappelijk leven en het be drijfsleven. Aandacht wordt verwacht voor de problema tiek van de jeugd en de zwak keren in de samenleving. 12. De bereidheid hebben bij voorkeur ca. 2 ambtsperioden in functie te blijven. HUIS-AAN-HUIS In Waddinxveen, Zevenhuizen en Moerkapelle 52e JAARGANG NUMMER 2495 WOENSDAG 29 mei 1996 INBRAAKBEVEILIGING een zaak van vertrouwen Varaf 3 jcni 1996 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Donderdagavond 13.00 - 18.00 cur 10.00 - 18.00 ur 10.00 - 18.00 air 10.00 - 18.00 LLT 19.00 - 20.30 air 10.00 - 18.00 -ar 10.00 - 13.00 air* Bouwbedrijf BV te Waddinx veen, die de bouw ook uit voert. Het ontwerp van de 9 wonin gen is van de hand van D&T van Maanen BV te Noord- wijk. De huizen worden neer gezet op de plek waar A.P.C. Rehorst, de man van ARW Bouwbedrijf BV, eerder met zijn gezin woonde. Tel. (0172) 58 96 97 Dorpsstraat 257 Hazerswoude-Dorp J 10. Oog hebben voor de posi tie van Waddinxveen in het Groene Hart, de regio Mid- den-Holland en de Randstad en bereid zijn daarover een visie te ontwikkelen en uit te dragen, rekening houdend met de opvattingen van de gemeenteraad. 1. Brede maatschappelijke interesse en ervaring hebben. Over bestuurlijke ervaring beschikken, bij voorkeur op gedaan in het openbaar be stuur. 7. Bindend element zijn in de Waddinxveense samenleving. Respect hebben voor de aan wezige verschillen in levens overtuiging en -opvatting en hiermee om kunnen gaan. rassend genoeg niet ter zake, zo blijkt uit de vorige week bekend gemaakte concept-profielschets. 11. De vervulling van het ambt van burgemeester dient boven nevenactiviteiten of andere werkzaamheden te worden gesteld. OPENINGSTIJDEN RABOBANK WADDINXVEEN WADDINXVEEN - Tijdens de open dag ter .gelegenheid van de officiële opening van het zich op het bedrijvenpark Coenecoop gevestigde Goudse bedrijf Euromail Gouda BV heeft Waddinxveens burge meester C.M. van der Linden een cheque overhandigd ge- DER LINDE slaaPkamerS Dorpstraat 38. Waddinxveen. (0182) 61 80 90,'s maandags gesloten - donderdag koopavond Zijde 3. Boskoop. (0172) 21 29 65.3 maandags gesloten - vrijdag koopavond den kostende De Nieuwe Pas sage viel er overigens zowel in als buiten het gemeente huis geen greintje vreugde te bespeuren. Een verheugde reactie kwam eigenlijk alleen van Jan Mulder, de voorzitter van de winkeliersvereniging ’de Passage’. PCW-fractievoorzitter, coali- tieleider en tegenstemmer Jan van Wijk zei het na het debat bijzonder te betreuren dat de CDA-wethouder met zijn portefeuille economische zaken had gezwaaid. Dat ge beurde vrijdagavond voor een week in een discussie bij de lokale RTW-radio, tijdens een besloten bijeenkomst van de raadscommissie en aan het slot van de gemeenteraads vergadering. Die door de projectwethou- ders opgevoerde politieke druk noemde hij onzin en on nodig, omdat alle partijen het er beslist over eens waren dat er een nieuw hoofwinkelcen- trum zou moeten komen. Het portefeuille-incident volgde eigenlijk op een maandenlan ge reeks van felle en emotio neel gevoerde discussies, her haaldelijk gemaakte excuses en toegegeven politieke in schattingsfouten van de zijde van de projectwethouder. Ook was er in de afgelopen maanden sprake van voort durend tijdgebrek en veel misverstanden. Het definitie ve raadsvoorstel over De Nieuwe Passage, waarin de raadsleden ook werd ge- profielschets door de raadsle den worden vastgesteld. Tijdens deze openbare verga dering zal Zuidhollands com missaris der Koningin me vrouw ir. J.M. Leemhuis- Stout aanwezig zijn om met de fractievoorzitters over de profielschets van gedachten te wisselen. 3. Op inspirerende en door tastende wijze een vergade ring kunnen leiden. Beschik ken over samenbindend ver mogen. Bereid zijn actief mee te zoeken naar compromissen en oplossingen bij gerezen problemen. WADDINXVEEN - Op de hoek Oranjelaan-Kerkweg- Oost zijn plannen gemaakt voor de bouw van negen vrije sector koopappartementen. Het Waddinxveense gemeen tebestuur is het met deze planvorming eens. De woningen, die worden voorzien van een ondergrond se parkeergarage, worden ge- de vijf PCW-raadsleden (Jan van Wijk en mr. Wiebrand Dijksterhuis).. Gezamenlijk vinden zij het winkelplan te groot voor de krappe Passa- ge-locatie'en te weinig ruimte overlatend voor het woon zorgcomplex van Huize Sou- burgh (dat 3.600 m2 kwijt raakt). Binnen het college van Bur gemeester en Wethouder bleef burgemeester Kees van der Linden van het begin tot het eind geharnast dwars lig gen, maar de raadsvoorzitter heeft geen stemrecht. Hij heeft echter een en ander maal aangegeven de gekozen plek te klein te vinden, ter wijl er voor hem ook financië le en maatschappelijke rede nen waren om niet voor de sinds 1975 uit te breiden hui dige ’dè Passage’ te kiezen. De voorstemmers (WD, CDA, PvdA en een deel van de PCW-fractie) waren het met wethouder Jan Hielema vraagd een werkkrediet be- eens dat ’De Nieuwe Passage’ de toets der kritiek helemaal kan doorstaan. Bovendien eiste de politieke geloofwaar digheid dat er nu een besluit zou worden genomen. Dat er maar 900 m2 kon wor den ingekrompen had vol gens hen alles te maken met de kritieke haalbaarheids- grens die daarmee werd be reikt, want anders zouden naar alle waarschijnlijkheid de projectontwikkelaars het winkelhart voor gezien hou den en dan zou er voorlopig niets zijn gebeurd. Na het dramatische besluit over een drie keer zo groot wordende en 53 miljoen gul- dienende achtereenvolgens de noordkant van de Passage (november 1997), de panden naast de Kruiskerk (oktober ces-verbaal opgemaakt gens handel in vc.ds. middelen. Ten overvloede waarschuwt de politie tegen het gebruik van verdovende middelen en het experimenteren daarmee. Zie ook onze advertentie elders in deze krant. Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Telefoon 0182- 61 55 94. Kantoor kanaalstraat 10, 2741 HH Waddinxveen, Postbus 372, 2740 AJ, Telefoon 0182- 63 03 32, Telefax 0182- 63 26 33. Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 8.30 - 17.00 uur. WADDINXVEEN - De Waddinxveense gemeenteraad is nu echt op zoek gegaan naar een nieuwe burgemeester in de plaats van de per 1 januari 1997 vertrekkende eerste burger C.M. van der Linden (64). Leeftijd, le- schikbaar te stellen van 60.000 gulden en in te stem men met een gemeentelijke financiële bijdrage voor het winkelhart van minimaal 1,1 miljoen gulden, bereikte het Weekblad voor Waddinxveen bijvoorbeeld enkele uren voor de besluitvorming, zodat van volledige informatie aan de gehele bevolking geen sprake meer kon zijn. CDA-voorman Jan Hielema gaf na het debat over De Nieuwe Passage toe welis waar opgelucht te zijn dat maar liefst 27 maanden na de locatiekeuze voor het nieuwe ontwerp (’helaas een splijt zwam binnen de Waddinx- WADDINXVEEN - Alsof er in Waddinxveen niet vol doende pastoraal werk te doen valt gaan twee van de vier predikanten van de Centraal Hervormde Ge meente van Waddinxveen op reis naar het buitenland. Ds. A.W. van der Plas (Sta tionsstraat) vertrekt don derdag 30 mei naar Canada. Dit ’korte bezoek’, zoals hij dat noemt, duurt tot woens dag 12 juni. Evenals bij vori ge gelegenheden zal hij daar overzee ’s zondags en in de week voorgaan in kerkdien sten met Nederlandse emi granten. ’Bij de beoor deling van kandidaten zullen kwali teiten en ca paciteiten en de mate waarin de kandidaten voldoen aan deze profielschets bepalend zijn’, staat er in de inleiding van de concept-profielschets. ’De politieke kleur van de kandidaten is hieraan onder geschikt’. WADDINXVEEN Onder grote politieke druk van de met zijn portefeuille zwaaiende en emotioneel reage rende projectwethouder Jan Hielema (CDA) heeft een meerderheid van de Waddinxveense gemeenteraad vo rige week woensdagnacht na vier uur vergaderen en schorsen alsnog ingestemd met de veel bekritiseerde plannen voor het nieuwe woon- en winkelcentrum ’De Nieuwe Passage’ van de projectontwikkelaars William Properties BV (Rotterdam) en MAB Projectontwikke ling BV (Den Haag). Voor die steun moest overigens wel de omvang van het nieuwe winkelhart met 900 vier kante meter bruto vloeroppervlak worden verkleind, in plaats van de 3.000 m2 minder die de PCW-fractie had gewild. Het langverwachte cruciale besluit werd een week gele den met 14 stemmen voor en 7 stemmen tegen genomen. Tot de krachtige tegenstem mers behoorden D’66, Unie 55+ en tot ergenis van de CDA-wethouder ook twee van mee kunnen platen over de concept-profielscnets.- Tijdens de extra gemeente raadsvergadering van maan dagavond 10 juni om acht uur - de laatste in het te verbou wen gemeentehuis - zal de met een drug te doen had, werd onwel en moest zich on der doktersbehandeling stel len. Hij had het spul gekocht van een 15-jarige Waddinxve- ner. De jeugdige ’dealer’ is door de Waddinxveense politie ver- tatieve kwaliteiten. Een goe- hoord. Tegen hem is een pro- de ’ambassadeur’ zijn, ook in ces-verbaal opgemaakt we de contacten naar andere gens handel in verdovende overheden. 9. Belangstelling hebben voor de gemeentelijke organisatie en betrokkenheid tonen bij het veranderproces waarin de organisatie verkeert. Bereid zijn een bijdrage te leveren om op gang gebrachte nieuwe bouwd in opdracht van ARW ontwikkelingen teffielpen re- -mr m.jj.- aliseren. ’Hollandkoor’, dat wordt ge leid door dirigent Jan Quin tus Zwart. Het ’Hollandkoor’ vliegt in zes vliegtuigen naar en van Israël en rijdt daar rond in 27 touringcars, terwijl het gezelschap slaapt in zeven verschillende hotels. Ter gelegenheid van het 3000-jarig bestaan van Jeru zalem worden er door het gi gantische koor diverse con certen gegeven. De Her vormd Gemengde Zangvereniging ’Vox Jubi- lans’ uit Waddinxveen doet dat ook. maar dan op diverse plaatsen in Nederland. De concept-profielschets voor Waddinxveens nieuwe burge meester is - naar wordt ge zegd - ’in goed onderling over leg’ door de vertrouwenscom missie opgesteld. Van de steeds in beslotenheid vergaderende vertrouwens commissie, die wordt voorge zeten door PCW-wethouder J. Neele en niet door raadsnestor mevrouw A. raad wel een ’katterig gevoel’ Vermeij (Pv dA), maken de fractie voorzitters deel uit. coalitiepartij Tijdens extra openbare vergadering van de raadscommissie voor algemeen bestuurlijke zaken zullen die gevoelens wel slij- op donderdagavond 30 mei ten, denk ik. Daarbij besef ik om half acht zal de bevolking dat alle leed natuurlijk nog via het gebruikelijke spreek- niet is geladen. Tegen de wij- recht mee kunnen praten ziging van het bestemmings plan kunnen immers over eenkomstig de wettelijke pro cedures die daarvoor bestaan bezwaren worden ingediend, die tot vertraging in de reali sering van de plannen aanlei ding kunnen geven”, reageer de de christendemocraat re alistisch. Volgens de projectwethouder zijn er niettemin al ’veel ge gadigden’ voor een plek in De Nieuwe Passsage. Ónder hen bevinden zich in ieder geval de winkelketens van Blokker en van de Koninklijke Bijen korf Beheer (Hema). Aan uitbreiding met nog meer supermarkten in het nieuwe winkelhart zegt Jan Hielema geen behoefte te hebben, op bijvoorbeeld een discountwinkel als Aldi na. Op basis van reeds gemaakte kregen ter waarde van 2.000 informele schetsen bepaalt de gulden. gemeentelijke branchecom- Het Euromail-geschenk komt missie wie waar komt. In de ten goede aan het dieren nieuwe situatie blijft de (uit parkje in het Wamaartplant- te breiden) supermarkt van Albert Heijn gewoon aan het Koningin Wilhelminaplein gehuisvest. Als alles goed meezit kan het nieuwe winkelhart in mei 1999 officieel in gebruik wor den genomen. Daarvoor is het nodig dat de bouw in april 1997 begint op de plek van de voormalige spijsfabriek. Ds. H. Schipaanboord (Sn- iepweg) valt plotseling van dinsdag 4 juni tot dinsdag 18 juni in als reisleider voor de Stichting Christenen voor Israël. In Israël (eerste week in Je ruzalem en de tweede week in Samaria en Tiberias) fun geert de Waddinxveense predikant als één van de ze ven reisleiders van het zo’n 1.100 mensen omvattende WADDINXVEEN - Tijdens een receptie op donderdag middag 6 juni tussen vijf en zeven uur in restaurant Bi belot (Limaweg) neemt Waddinxvener Kees Dijkshoorn officieel afscheid als uit voerend secretaris van de ondernemerskring Indus trieel Contact Waddinx veen (ICW). Oud-marineman en oud- CDA-gemeenteraadslid Kees Dijkshoorn is 19 jaar uitvoe rend secretaris bij het ICW geweest. Met zijn vrouw Mat ty wil hij van alle onderne mers afscheid nemen. Kees Dijkshoorn is als uitvoe rend ICW-secretaris opge volgd door Zuidhollands CDA-statenlid en kleine on dernemer Willem Waterreus. Zijn betrokkenheid bij het be drijfsleven was één van de re denen om positief te reageren op het verzoek de functie van uitvoerend secretaris op zich te nemen. ’Het ICW is een springleven de ondernemersvereniging. We zijn niet voor niets kandi daat voor de ondememers- kringen-prijs in Zuid-Holland van NCW West-VNO. Ik wil mij graag inzetten voor deze club’, aldus Willem Water reus. Voor het ICW is het belang rijk om te zorgen dat het on- dernemersvriendelijke beleid van de gemeente Waddinx veen gehandhaafd blijft. Ook bij een nieuwe organsiatie van de gemeente en straks als er een nieuwe burgemees ter is. ’Ruimtelijke ordening zit bij de burgemeester in de porte feuille en is erg belangrijk voor de economische ontwik keling van Waddinxveen.’ soen, waar komende zaterdag 1 juni een open dag wordt ge houden. Euromail Gouda BV, gespe cialiseerd in direct mail, is sinds 25 maart van dit jaar in Waddinxveen gevestigd. Di recteur en ex-PTT’er Jos de Vrind van de in 1988 als een manszaak begonnen onder neming geeft leiding aan 140 Daarna komen ijs en weder personeelsleden in vijf vesti- - gingen, exclusief een schare thuis- en flexibele werkers. Het Waddinxveense bedrijf verstuurt nu 100 miljoen ge- 1998) en de gevelrestauratie adresseerde poststukken per van de bestaande kooppan- jaar. De Goudse zakenman den (januari 1999) aan de voorziet een verdubbeling beurt. van dit aantal in de nabije toekomst. Verregaande samenwerking -van Euromail Gouda BV met het Engelse Royal Mail en een joint-venture met ko- pieergigant Océ van der Grin ten vergroten de slagkracht van het bloeiende bedrijf. In België sticht het bedrijf, dat Goudse sportverenigin gen financieel een warm hart toedraagt en beschikt over in totaal 600 vaste klanten, een nevenvestiging voor de Vlaamse markt. Uitbreiding van het personeel en een beursgang liggen binnen de mogelijkheden. De concept-profielschets be vat de volgende 12 karakte ristieken: WADDINXVEEN - Volgens de politie is een Waddinx veense middelbare scholier vorige week woensdag ziek geworden na het innemen van een papiertje met het verdovende ’trip’-middel LSD. Dit papiertje, geel van kleur en met de beeltenis van een stripfiguur, wordt een 4. Dë bereidheid en interesse ‘Druide‘ genoemd. hebben om naast de wettelij- De jongen, die wist dat hij ke taken een politieke porte feuille te beheren. van de expositie in de hal van de Kruiskerk (Passage) toelichting op de vensbeschouwing en politieke kleur doen daarbij ver- alvorens de gemeenteraad een meerderheidsbesluit zou nemen. Links j projectwethouder Jan Hielema (CDA), geheel rechts zijn echtgenote. (Foto: Sjaak Noteboom) veen gemeenschap’) is geko zen, doch stak niet onder stoelen of banken aan de be sluitvorming in de gemeente- te hebben overgehouden. Bo vendien had hij ernstige moeite met het feit dat in een laat stadium een belangrijk deel van de PCW door hem beslist niet te overtuigen viel. „Maar als we nu snel aan het werk gaan 1 Weekblad voor addinxveen I een l F O T O UW TELEVISIEDOKTER 99 Dorpstraat 76 Waddinxveen Tel. (0182) 63 20 02 19.95 ■A^expert PEUGEOTDEALER boonstoppel autobedrijven L Boonstoppei b.v. Oranjeiaan 21 Waddinxveen tel. 0182-612344 V; Showroom Juöana van Stol berg la an Boondoppei Boskoop b.v. Zijde 450 Boskoop tel 0172-215111 Geai PasdierstS3 Het is voor u altijd mogelijk buiten de openingstijden een af spraak te maken met één van de adviseurs van onze bank Spoorstraat 17-29 2801 BA Gouda Tel. (0182) 51 80 55 - Fax (0182) 52 29 26 de kantoorspecialist Waddinxveen Dorpstraat 39. Tel. (0182) 61 22 98 Fax (0182) 63 02 30. klein 5HOP| I ■o

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1996 | | pagina 1