Buitenconcert van Concordia OPRUIMING NIKON F-50 35-80 OBJ. klein W EU 19cti ju uremmer terwijl u wacht Brugwegbewoners klagen over reconstructie art ïB E PIN Kinderschoenen en kindersandalen 20% KORTING 33 cent CREENFIELD&CO ALLES VOOR UW OPEL... Weer meer geslaagden voor verkeersexamen Gouda krijgt 1,9 mln voor restauratie Nieuwe procedure gemeentelijke bouwplannen v v^harwa ZOMERJACKS 30% KORTING SWEATSHIRTS 30% KORTING BLOUSE lange mouw 30% KORTING SPIJKERBROEK 5995 2 STUKS 100°° Vluchtelingenwerk in oude school Weekmarkt viert zevende lustrum Boekenmarkt Of r Fractieberaad van democraten PARKET, KURK EN LAMINAAT JEANS HOUSE &X1WX1IKJ Zie ook onze advertentie elders in deze krant. NastBarlingen (0172) 21 51 40 Bedrijvencentrum De Valk’ Valkenburgerlaan 3 2771 CW Boskoop Van Elswijk b.v. Vechtpartij PER FOTO I u_ kalkhoven De afdeling Waddinxveen-Boskoop van de Vereniging Vluchtelingenwerk Waddinxveen heeft in de voormalige Groen van Prinstererschool aan de Tollenslaan in Waddinxveen een nieuw onderkomen betrokken. (Foto: Joop Dorst). Keihard de goedkoopste OPLAGE 13.925 EXEMPLAREN U VINDT ONS HIER: FOP VIDE’ AUDI’ 999 Nu slechts: ONTWIKKELEN 3,85 NABESTELLINGEN VANAF 39 CENT FORMAAT 10x15 CM MODIEUZE EN BETAALBARE KLEDING OPENINGSTIJDEN RABOBANK WADDINXVEEN Midzomeravondverkoop Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Telefoon 0182- 61 55 94. Kantoor kanaalstraat 10, 2741 HH Waddinxveen, Postbus 372, 2740 AJ, Telefoon 0182- 63 03 32, Telefax 0182- 63 26 33. Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 8.30 - 17.00 uur. Schoenen enSchoenreparatie Gunstig geprijsd Onderhoudsarm 10 jaar garantie Dealer van Wicanders en Topos levertijd 2 werkdagen F x Weekblad voor Waddinxveen MMiftts»»» van rondende fase. 699 PIN Dit ging ten koste van andere hoognodige lende acties en giften rond de restauratie van het Goudse stadhuis, zo’n 120.000 gul den, wordt besteed aan het opknappen van de klokken stoel in de toren van het stad huis. WADDINXVEEN - De Waddinxveense muziekvereni ging Concordia gaat het seizoen deze maand besluiten met twee buitenconcerten in de Zeeheldenbuurt en de wijk Zuidplas. Het eerste concert geeft de harmonie van Concordia, met enkele leden uit het slag- om de snelheid op de Brug weg tot een minimum te be perken en de maximale ver keersveiligheid te bereiken. Boskoop had dringend be hoefte aan meer ruimte om dat het als taak erbij heeft gekregen ook nieuwkomers in ons land op te vangen. Zodra het gemeentebestuur heeft bepaald welke vereni ging waar en in welk verla ten schoolgebouw komt fte zitten kan worden gezegd of de lokatie aan de Tollens laan wellicht definitief ge noemd kan worden. onjuist. Behoudens het overleg tus sen het comité en de gemeen te gedurende enige jaren over 13.00 -'18.00 uur 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 18.00 uur 19.00-20.30 uur 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 13.00 uur* INBRAAKBEVEILIGING een zaak van vertrouwen HUIS-AAN-HUIS In Waddinxveen, Zevenhuizen en Moerkapelle 52e JAARGANG NUMMER 2498 WOENSDAG 19 JUNI 1996 KERKWEG 199 - WADDINXVEEN (NAAST AFRIT HEFBRUG) TELEFOON (0182) 61 11 73 Op de weekmarkt staat ook een Fiat 500 boordevol met zakjes bonen is. Wie precies het aantal weet te raden of er reiding. Wellicht zou onder zoek naar de werkelijke oor zaak van dit falen een beter Gemeenten moeten dan een nemen of er moet een ontwerp van een bestemmingsplan in pro- officieel Opel service-dealer Tel. (0172) 58 96 97 Dorpsstraat 257 L Hazerswoude-Dorp j ken. Tussen de parkeervakken en ter plaatse van inritten is vol doende ruimte voor een trot toir van 172 cm aanwezig. Bovendien zouden dan de in- WN-Waddinxveen feliciteert van harte de leerlingen die geslaagd zijn. De plaatselijke afdeling hoopt en verwacht dat het praktische verkeers- examen bijdraagt aan een juiste toepassing van de ver keersregels. Haar aanwijzingen waren zo danig dat ook zij geslaagd is. Door de politie, die de keu ring van de fietsen heeft ver zorgd, werden er ook nu weer drie fietsen afgekeurd. Dit had volgens de WN-afdeling niet nodig geweest als er ge bruik was gemaakt van de service van de rijwielhande laren. Gelukkig voor de leer ling was er wel weer een leer kracht of vriendje die zijn of haar fiets ter beschikking stelde. WADDINXVEEN - In een brief aan het college van Bur gemeester en Wethouders heeft het Comité Brugweg- bewoners geklaagd over de reconstructie (herinrich ting) van de Brugweg binnen de bebouwde kom. Diver se nadrukkelijk en tevoren gemaakte afspraken zouden door de gemeente niet zijn nagekomen. De laatste brief van het ge meentebestuur geeft volgens het Comité Brugwegbewo- ners dan ook beslist geen be vredigend antwoord op hun eerder schrijven en bevat zelfs enige aperte onjuisthe den. ‘Ondanks een gedane toezeg ging van de gemeente blijkt bij de beëindiging van de werkzaamheden dat er aan zienlijke afwijkingen zijn ont staan', aldus de Brugwegbe- woners die dat onaanvaard baar vinden. BOSKOOP - Amnesty Inter national houdt op vrijdag 21 en zaterdag 22 juni weer een boekenmarkt in gebouw De Brug aan het Kerkplein. Voorradig zijn duizenden boeken in alle categorieën, ook kinderboeken. De boeken worden verkocht voor 3,50 gulden per kilo, de opbrengst is voor het werk van Amne sty. Vrijdag is de boeken markt open van 14.00-21.00 uur, zaterdag van 9.00-16.00 uur. BOSKOOP - In een café aan de Bootstraat heeft zich za terdagnacht een vechtpartij voorgedaan waarbij zes tot zeven personen waren be trokken. Vermoedelijk heeft één van het groepje de knok partij uitgelokt. Een 30-jarige man uit Alphen a.d. Rijn moest met verwondingen naar een ziekenhuis worden De georganiseerde bewoners heblfen bij de gemeente uitge breid aandacht gevraagd voor de aanzienlijke afwijkingen in de uitvoering. Zo wordt het bijvoorbeeld onjuist gevonden dat ruimtelijke beperkingen een voetpad breder dan 127 cm onmogelijk zouden ma- betreft hier niet meer alleen ’kruimels’ zoals tuinmeubi lair, maar voortaan ook bij voorbeeld het ’uitbouwen’ van woningen. Met deze wijzigingen wordt volgens VROM aangesloten bij de in de praktijk gebleken behoefte om projecten via een eigen procedure te realiseren. Het bestemmingsplan be houdt overigens zijn functie. Bij de herziening van zo’n plan moeten de zelfstandige gerealiseerde projecten daar in worden opgenomen. In het wetsvoorstel is ook be paald dat in een Planologi sche Kernbeslissing (PKB) - bijvoorbeeld door de Betuwe route of de hoge-snelheidslijn - precies moet worden aange geven waar burgers en ande re overheden beroep tegen in kunnen stellen. Beroep wordt mogelijk tegen die onderdelen van de PKB die bindend zijn (concrete be leidsbeslissingen). Als de bin dende onderdelen in een be stemmingsplan zijn opgeno men is daartegen geen beroep meer mogelijk. Dit jaar blijkt het slagings percentage hoger dan vorig jaar. Van de 344 leerlingen slaagden voor het praktische verkeersexamen 328 leerlin gen. Negen scholen hebben geen gezakten. De minste fouten werden gemaakt op post 3 en de meeste op post 1. Van de 16 scholen had de KMAAUHI» KANAALSTRAAT /RUNLANDSTRAAT g g JUUANASTRAAT Gouwe Voor de 11e maal hield een team vrijwilligers van de af deling Waddinxveen van Vei lig Verkeer Nederland het jaarlijkse praktische ver keersexamen op dinsdagmor gen 11 juni en woensdagmor gen 12 juni voor de leerlingen van groep 8 van de basis school. De posten langs de route wer den bezet door voornamelijk moeders van leerlingen. Zij zagen de jongelui op goedge keurde fietsen en zenuwach tig voorbij gaan. Het examen- weer was uitstekend. Het startsein voor de eerste twee kandidaten, Najib Aat- em en Gabriëlle Compeer van De Regenboogschool, werd gegeven door onderwijswet houder Maria Wientjes-van der Velden (VVD). ken rib en een geperforeerde long op. De politie heeft een 29-jarige Nieuwerkerker aangehouden, de andere be trokkenen kwamen uit Wad- GOUDA/WADDINXVEEN - De gemeente Gouda krijgt 1,9 miljoen gulden van de rijks overheid voor de restauratie van haar stadhuis. Dat heeft staatssecretaris drs. Aad Nuis van Onmderwijs, We tenschappen en Cultuur toe gezegd. Gouda wachtte al sinds de cember vorig jaar op deze toe- voorbereidingsbesluit werkensemble, in de speel tuin De Overkant aan de Kromme Esse komende don derdagavond 20 juni van half gebracht. Hij liep een gebro- acht tot half negen. Het orkest zal voornamelijk lichte muziekwerken ten ge hore brengen. Op het pro gramma staan ’The Lion King’ uit de gelijknamige dinxveen, Boskoop en Gouda, film, ’You are not alone’ van Michael Jackson en ’Heaven for everyone’ van Queen. Iets klassieker zijn de werken ’Concerto d’amore’ en ’Choral and Rock out’. Bekend voor de wat ouderen is ’Instant Concert’, een medley van be kende melodieën zoals de ’Bloemenwals’ en ’Rule Bri tannia’. Ook het swingende ’Brasil Sound’, waaraan het slagwerk zijn handen vol heeft, staat op het program ma. Het volgende buitenoptreden van Concordia, wat hetzelfde karakter zal hebben, is vol gende week zaterdagmorgen 29 juni kwart kwart over tien tot elf uur bij wijkgebouw Het Zuidhonk (Zuidplaslaan) in de wijk Zuidplas. Dit optreden is ter gelegen heid van de muziekdag. Ook hier gaat het om een concert met lichte herkenbare mu ziekwerken, zoals ’Abba Gold’, een medley van beken- v de liedjes van Abba, T will survice’, ’Heaven for Everyo ne’, ’Instant concert’ en nog veel andere muziekwerken. ruim beschikbare voorberei dingstijd toch nog - slecht - geïmproviseerd moest wor den zou juist reden tot herzie ning van het gemeentelijke dicht bij zit wint een dames- -fiets. Gedurende de feestmarkt worden kinderen gratis ge schminkt als clown. Verder zijn er voor de bezoekers veel weggeefprijzen. .V i*x ....e - - - I geworden plek aan de Es- doomlaan in de Bomenwijk. Het nieuwe en grotere on derkomen is overigens een tijdelijke ruimte, laat coördi nator Gerda van Leeuwen weten. Met andere vereni gingen en instellingen wacht ook de Vereniging Vluchte lingenwerk op een definitie ve oplossing voor de huisves tingsproblemen in het Gou- wedorp. De afdeling Waddinxveen- BOSKOOP - Vrijdag 21 juni is de langste dag wat voor winkeliers in het centrum van Boskoop aanleiding is voor een midzomeravondver- koop. De winkels zullen deze avond tot 23.00 uur open blij ven, er wordt gezorgd voor een gezellige sfeer en diverse winkels hebben dan ook extra aanbiedingen. Daarnaast komen er op de Koninginneweg en de Burg. Colijnstraat terrasjes met muziek. WADDINXVEEN - Het slagingspercentage van de deel nemers aan het vorige week in Waddinxveen gehouden praktische verkeersexamen was ditmaal hoger dan vo rig jaar. Van de 344 scholieren slaagden er 328. Vanaf 3 juni 1996 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Donderdagavond Vrijdag Zaterdag Uitsluitend particuliere adviesdiensten Geen kasdiensten Het is voor u altijd mogelijk buiten de openingstijden een afspraak te maken met één van de adviseurs van onze bank de doorgang en het ontbreken van opritten en dergelijke. WADDINXVEEN - De ge- meenteraadsfractie van D66 houdt maandagavond 8 juli om half acht in het gemeente huis (Raadhuisplein) weer haar maandelijks fractiebe raad. Het belangrijkste onderwerp van de avond is de samenwer kingsovereenkomst met be trekking tot het winkelplan De Nieuwe Passage. Tevens zullen verschillende lopende zaken aan de orde komen. Het D66-fractieberaad staat open voor iedere belangstel lende. Tevens zijn de de drie D66-raadsleden aanwezig om persoonlijk met een ieder te spreken. verbod te verduidelijken met geelgekleurde stoepranden. Het argument dat de commu nicatie tussen uitvoering en bewoners door het krappe uitvoeringsschema nadelig werd beïnvloed, is volgens de Schoen reparatie Kerkweg Oost 177 - 2741 HD Waddinxveen - Telefoon (0182) 61 20 12 DEN HAAG/WADDINXVEEN - Gemeenten mogen voor taan een zelfstandige procedure volgen voor de realise ring van bouwplannen. Als een gemeente wil meewer ken aan een bouwplan dat niet in het bestemmingsplan past kan zij op dit moment vrijstelling verlenen op grond van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Or dening. Het bedrag dat Gouda het rijk krijgt, komt overeen met het bedrag waar de stad volgens de recht op heeft. De restauratie van het stadhuis, waarmee september 1995 een begin werd gemaakt, zit in een af- ring van geen bezwaar meer rcr.dcndc face. nodig hebben. Ook de zogenomede ’kruimel- De opbrengst van de verschil- gevallenregeling’ wordt ver- i j-x;--.o.-j j. ruirnd tot een simpele rege ling voor vrijstellingen. Het van de op het allerlaatste mo ment gedane toezegging aan bewoners' van levering van gratis grond en zand. De te vredenheid van de laatsten verhoogden zeer begrijpelijk de verontwaardiging van de eersten en daarbij kan het ar gument dat ‘door het noodza- twee personen. Het vier gan- 1 ’T improvisatievermo gen negatieve reacties niet r'.'__"j_ jC11 gewicht in de schaal leggen. Rijnlandstraat 4, [HHMMiWiM 2741 GZ Waddinxveen, tel. (0182) 61 6119, fax (0182) 61 66 38 Spoorstraat 17-29 2801 BA Gouda Tel. (0182) 51 80 55 Fax (0182) 52 29 26 Prins Willem-Alexander- school ook dit jaar de minste ’strafpunten’. Dit is ook de school waar Tim van de Wijn gaard met zijn rolstoel in mee deed. Hij heeft het examen zonder strafpunten afgelegd. Van de Dick Brunaschool heeft één kandidate achterop een tandem de proef afgelegd. In de praktijk blijkt dat het voor de weggebruiker thans nog onduidelijk waarneem baar is dat er buiten de met een P gemerkte parkeervak ken en de inritten niet gepar keerd mag worden. Daardoor ontstaat een ver minderde bruikbaarheid van de zogenaamde passeerstro- ritbanden het vlakke trottoir- ken. Wellicht is het parkeer- gedeelte niet tot 75 cm be- 1 1 1 1 perkt hebben, maar zou daar 120 cm vlak trottoir zijn over gebleven, zijnde onder andere de voor rolstoelgebruikers vereiste norm, Verder is tot verbijstering van de Brugwegbewoners de Brugwegbewoners gezocht en snelheidsremmende drempel - onderaan de af- en oprit van de hefbrug over de Gouwe - in het geheel niet uitgevoerd. Deze wezenlijke afwijking de herinrichting, was de uit- - voering al direct na de zomer vakantie vorig jaar gepland, maar daarna om onbekende redenen uitgesteld, zodat uit voering pas dit voorjaar werd gestart. Kantoorboekhandel l>< Kon. Wilhelminaplein 6 - Waddinxveen Tel: (0182) 61 30 61 - Fax: (0182) 61 91 15 De klachten van bewoners over het ontstaan van trillin gen ter plaatse van de tweede drempel zijn daarmede vol gens het comité grotendeels te verklaren, terwijl onge wenste ontwikkelingen hier mee kunnen worden voorko men? Saillant detail daarbij wordt Een en ander ter compensatie gevonden dat aan de uitvoer der tekeningen ter beschik king waren gesteld, welke aanzienlijk afweken van de oorspronkelijke tekening en vastgelegd in het raadsbe sluit van de gemeente Wad dinxveen in het najaar van 1995. Verder is het de Brugwegbe- kelijke woners onbekend dat er nog met bewoners overleg wordt gevoerd over de plaatsing van J 1_ J J _1_ j het voetpad, terwijl er nog steeds enige masten midden op het voetpad staan. Volgens mededeling van me vrouw G. Paling is er - in te genstelling tot de pertinente mededeling van de gemeente - nog geen overleg geweest met het Platform Gehandi capten Waddinxveen inzake de - onnodige - beperking van kan volgens hen niet gekwali ficeerd worden als een ‘gerin ge* - uitvoeringstechnische - aanpassing tijdens het werk. Het weglaten van deze eerste drempel veroorzaakt onder andere dat het - zware - ver keer vanaf de hefbrug met te Juist door dit uitstel van on hoge snelheid de andere wel geveer acht maanden was er aangelegde drempel oprijdt, tijd in overvloed door voorbe- met alle gevolgen van dien. -J--- J Naar de mening van de Brug wegbewoners is de eerste drempel beslist noodzakelijk inzicht geven in de organisa tie, omtrent de handelswijze van de sector ruimtelijke ont wikkeling en beheer bij de ge meente. De Brugwegbewoners zouden een handreiking naar de be woners aan de noordkant, die direct voor eigen rekening de vinden. Dit na uitdrukkelijke het 35-jarig bestaan. Ieder uur is er trekking van het rad van fortuin. De bon nen worden hiervoor gratis uitgedeeld. Er zijn heel veel prijzen te winnen. Al twee weken worden er door de marktkooplieden gra tis 16.000 dinerbonnen uitge deeld. Dat gebeurt ook nog komende vrijdag tot drie uur. Om kwart over drie worden er twintig prijswinnaars ge trokken voor een diner van gen diner voor 40 gelukkigen wordt geserveerd op vrijdag- zijn uit te sluiten' geen enkel avond 28 juni in petit-restau- rant ’t Weegje. Voor live-mu- ïichtmasten achter (naast?) De erkenning dat ondanks de ziek wordt gezorgd. standpunt aanleiding moeten geven. Ter aanvulling van de weg berm langs de sloot is op ui terst slordige wijze enige grond gestort. WADDINXVEEN - Aan de Tollenslaan heeft de Vereni ging Vluchtelingenwerk Waddinxveen-Boskoop mét een geïmproviseerd open huis een nieuw onderkomen in gebruik genomen. De ruimte in de voormalige protestants-christelijke Groen van Prinsterschool in de Vondelwijk, waar voor taan ook de opslag van de vereniging wordt onderge bracht, vervangt de te klein zegging van de onderminis ter. Door het uitblijven van de financiële steun van het cedure zijn. Voor het bouwen rijk voor het opknappen van van onder meer woningen, het stadhuis, was de armlas- kantoren, bedrijven hoeft nu tige gemeente genoodzaakt voortaan geen bestemmings- het gehele benodigde bedrag plan meer te worden opge- van 3,2 miljoen gulden te re- steld. Het project moet wel serveren in de meerjarenbe- passen in de ruimtelijke visie groting. van de gemeente. Dit is één van de voorstellen ter wijziging van de Wet op restauratiepro- de Ruimtelijke Ordening die jecten van bekende gebou- minister Margaretha de Boer wen, zoals de Gouwekerk van van Volkshuisvesting, Ruim- Johan Maasbach Wereldzen- telijke Ordening en Milieube- ding. heer (VROM) binnenkort voor advies naar de Raad van State zal sturen. In de plannen staat ook dat Gedeputeerde Staten voor be- subsidieregels paalde bouwplannen voor taan kunnen beslissen dat gemeenten voor een artikel 19-vrijstelling geen verkla- WADDINXVEEN - De marktkooplieden houden komende vrijdag 21 juni van elf tot zes uur op de Willem de Zwijgerlaan in Waddinxveen een feest- aanpassing uitvoerden juist markt ter gelegenheid van mededeling van de uitvoer ders, dat de gemeente gener lei aanpassing voor haar re kening zou nemen. V -JE*

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1996 | | pagina 1