Ballon gevonden in Denemarken Hooge Burch zoekt logeergezinnen J “"X Hondens Jeugdtitels W'veen-tennis Muziekmiddag voor AMV-cursus bij Concordia WADDINXVEEN - De Waddinxveense muziekvereni ging Concordia gaat in het nieuwe seizoen twee cur sussen algemene muziekleer (AMV) geven voor kinde ren vanaf zeven jaar. Met het oog daarop wordt komen de zaterdagmiddag 22 juni een introductiemiddag gehouden in het clubgebouw ’De Hoge Noot’ (J.W. Fri- soweg). Kring Award 1996 voor komkommerteler o® sSi Otl! Si la? 1983 M# Clubmatch besluit bij HSVW seizoen ’^ddinxveen”j Goudse Kamer stuurt Tweede Kamer brief Geslaagd Feestdag in Hooge Burch Feestdag in Hooge Burch 'Zonneweken' bij Van Ginkel Kennismaken met kanosport J I A nl PAGINA 11 WOENSDAG 19 JUNI 1996 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN Links op de foto de winnaressen van meisjes enkel A en geslaagde clubmatch heeft de hondensportvereniging Waddinxveen afgelopen za- I Met een terdag het seizoen afgesloten. vend aandenken door hem de Kring Award 1996 toe te ken nen. welkome afwisseling en voor het gezin, waar het kind van daan komt een verlichting van de lasten. heid van hun woonplek. Ge pleit wordt dan ook ’ruimte voor werk’. Stefhan Fre- mouw; meisjes enkel B: 1. Sa brina Noorlander, 2. Jeanette de Bruin: jongens enkel B: 1. Nick Nederhof, 2. Matthijs Rijlaarsdam; meisjes enkel A: 1. Maria Jose Vasques, 2. Charlotte Lafort; jongens en kel A: 1. Vincent Pelupessy, 2. Sebastiaan Andringa. BOSKOOP - Aan het AOC het gebied van innovatie dan wel persoonlijke inzet zeer bijzonder voor de glastuin bouw heeft beijverd. Dit jaar heeft het bestuur (te vens jury) besloten de Kring Award 1996 toe te kennen aan L. Poot uit Bergschen- hoek. De heer Poot is kom- kommerteler en is namens de ‘Wij zijn van mening dat de door het ministerie van VROM gewenste groene im puls voor het Groene Hart nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van het warmte CO2-project in het kringgebied. Het bestuur heeft hiertoe be sloten vanwege de bestuurlij ke kracht en kundigheden van de heer Poot om het warmte CO2-project van Ro- Ca3 mede gestalte te doen ge ven. Zijn persoonlijke inzet is me de aanleiding geweest om dit project te doen slagen en voor de gehele tuinbouw tot een eclatant succes te maken. De Stichting Kring Promotie wil dan ook deze dank verge zeld laten gaan van een blij- Het logeergezin is een ge woon gezin, waarvan één der ouders een afgeronde ver pleegkundige opleiding geno ten heeft. Het kind komt er regelmatig logeren, waarbij het lekker meedoet in de da gelijkse gang van zaken. Bibelot (Limaweg) werden de tien prijzen uitgereikt van de op Koninginne- (Foto: Sjaak Noteboom). Voorzitter G. van Ringelen- stein van beide organisaties overhandigde de door de win nende meisjes en jongens zelf uitgekozen prijzen tijdens een gezellig samenzijn met hun ouders. De andere negen prijswin naars zijn': Christine Lodder, Erwin Wiersma, Mariëlle de Pater, Robin de Rooy, Chai- ma Jahoudi, Erwin v.d. Put, Thomas Dodewaard, Maaike Hamoen en Behzad Assadola- hi. WADDINXVEEN - Bij de tennisvereniging Waddinx veen (Alberdingk Thijmlaan) zijn vorige week de club- kampioenschappen voor de jeugd gespeeld. In restaurant Bibelot (Limaweg) werden de tien prijzen uitgereikt i dag 1996 gehouden ballonnenwedstrijd voor de Waddinxveense jeugd. WADDINXVEEN/ZWAMMERDAM - Het christelijke centrum voor mensen met een verstandelijke handicap ’Hooge Burch’ in Zwammerdam, dat ook vestigingen in Waddinxveen heeft (Staringlaan en Zuidplaslaan), is op zoek naar logeergezinnen. De derde prijs werd gewon nen door Anneke Schouten uit Gouda met haar hond Kaya. De tweede prijs was voor Rob van Klaverveld (ook uit Gouda) met zijn hond Dinky en de eerste prijs plus de wis- selbeker was voor Andina Smith uit Waddinxveen met haar hond Dusty. De prijzen werden ’s avonds tijdens de barbeque uitge reikt. Voor het nieuwe sei zoen, dat eind augustus be gint, zal er buiten de normale cursussen tevens gestart worden met de selectie om een groep te vormen van tien combinaties voor de cursus behendigheid. ’Muziek kun je niet missen. Als je vrolijk bent kun je dat laten horen. Als je niet vrolijk bent kan muziekje een hand je helpen. Muziek maken is leuk. Je beleeft er veel plezier aan. Veel mensen denken dat het moeilijk is om het te le ren, of dat het schrikbarend duur is. Dat is een misver stand. Muziek maken kan ie dereen leren en het hoeft ze ker niet duur te zijn’. Zo begint de nieuwe informa tiefolder over algemene mu ziekleer (AMV), die Concor dia onder de aandacht heeft gebracht bij kinderen vanaf zeven jaar en hun ouders. AMV is een basiscursus en staat aan het begin van de muziekopleiding. Daarom or ganiseert Concordia speciaal voor kinderen deze cursus in twee varianten. In deze cursus leren de meis jes en jongens luisteren naar muziek, muziek maken en noten lezen. Verder oefenen ze het ritmegevoel, het ge hoor en de stem. Tijdens de AMV-lessen zin gen de kinderen veel maar daarnaast spelen ze ook op ritme-instrumenten, varië rend van het in de eigen han den klappen tot de grote con- certpauken. De klank-melodische instru menten die gebruikt worden zijn het kleine en grote klok kenspel, de klankstaven, de xylofoon en de blokfluit. De AMV-lessen zijn bedoeld voor kinderen vanaf zeven jaar. Ze moeten kunnen lezen en schrijven. Bij voldoende belangstelling wordt er voor de oudere kinderen een ver snelde eenjarige AMV-cursus georganiseerd. Aan het begin van de cursus hoeven de kinderen nog geen instrument te kiezen. De kin deren spelen eerst op instru menten die in het oefenlokaal alleen de hond moest klaute ren maar ook de baas. Van zelfsprekend moest er ook ap pèl getoond worden door mid del van een volgparcours. De grootste publiekstrekker was toch weer het overvaren. Hond en baas in een piepk lein bootje, wat menigeen een nat pak opleverde. Aan het eind van de middag waren na een vermoeiende strijd drie winnaars bekend. WADDINXVEEN - De Stich ting Nationale Feestdagen Waddinxveen en de Onderne mers Vereniging Waddinx veen hebben vorige week dinsdagavond in restaurant Bibelot (Limaweg) de uitslag bekend gemaakt van de op Koninginnedag (dinsdag 30 april) gehouden ballonnen wedstrijd als onderdeel van de tweede ballonfiësta. Een kleine twee maanden ge leden gingen in totaal 2.000 ballonnen van even zoveel In de diverse vormen van zorg die de Hooge Burch biedt aan verstandelijk gehandi capten is het logeergezinnen- project een vrij nieuwe. Ruim anderhalf jaar geleden begon de Hooge Burch met het bemiddelen tussen gezin nen, waarbij een logeergezin van tijd tot tijd een kind met een verstandelijk gehandi capt kind in huis heeft. Voor het kind zelf is dit een L o -zA V X v~.\ g De Kring Award 1996 is vori ge week woensdag 12 juni uitgereikt door burgemeester C.H.J. Larners van Bleiswijk (tevens bestuurslid van de Stichting Kring Promotie) in aanwezigheid van ir. J.J. Verwer (directeur EZH) en mr.ir. C.J. Remeijnse (direc teur Energie Delfland) in de Bloemenveiling Holland te Bleiswijk. ZWAMMERDAM - Vandaag - woensdag 19 juni - vierden de verstandelijk gehandicapte bewoners van de Hooge Burch in Zwammerdam, welk christelijk centrum voor men sen met een verstandelijke handicap ook in Waddinx veen is gevestigd, hun jaar lijkse zomerfeest. De vele (kermis) attracties, smulkraampjes, kleine en grote spelletjes en de rondrit- tentrein bezorgden de bewo ners een ongekend plezierige dag, waar lang vooraf naar is uitgekeken en lang achteraf nog over wordt gesproken. Belangrijk op deze feestdag was weer de muziek. Een dweilorkest en een muzikaal en komisch duo legden de ba sis voor het feestgevoel. De klapper wordt overigens van avond in het dorpshuis van Hooge Burch verwacht. Er is daar een gigantisch optreden van de Gigantjes. met een door ons gewenste normale ontwikkeling van de bedrijvigheid in het Hart‘, meent de Goudse Kamer. Nog geen 2% van de grond in het Groene Hart is namelijk in gebruik als bedrijventer rein; 80% van het gebied is groen, in hoofdzaak agra risch. De agrarische sector neemt slechts 8% van de werkgele- '1 voor zijn rekening, terwijl op de bedrijventerrei nen ruim 35% van de totale werkgelegenheid is geves tigd. ZWAMMERDAM - Vandaag - woensdag 19 juni - vierden de verstandelijk gehandicapte bewoners van de II__„.' Burch in Zwammerdam, welk hond rustig op de tafel moest christelijk centrum voor men- liggen, sen met een verstandelijke handicap ook in Waddinx veen is gevestigd, hun jaar lijkse zomerfeest. De vele (kermis) attracties, smulkraampjes, kleine en grote spelletjes en de rondrit- tentrein bezorgden de bewo ners een ongekend plezierige dag, waar lang vooraf naar is uitgekeken en nog over wordt gesproken. Belangrijk op deze feestdag was weer de muziek. Een dweilorkest en een muzikaal en komisch duo legden de ba sis voor het feestgevoel. De klapper wordt overigens van avond in het dorpshuis van Hooge Burch verwacht. Er is daar een gigantisch optreden van de Gigantjes. De feestdag maakt deel uit van het recreatie-aanbod van de Hooge Burch. Deze specia le afdeling organiseert het hele jaar door culturele acti viteiten van aard. Muziek staat hoog in het vaandel, maar ook toneel, theater en sport behoren tot het druk bezochte repertoire. Voor wie dit nog niet genoeg de aandacht te brengen is, is er een groot aanbod aan clubs. In diverse clubs kun nen de bewoners van de Hooge Burch zich uitleven in hun hobby op het gebied van muziek, sport en creativiteit. rechts op de foto de winnaars van jongens enkel A. (Foto's: tennisvereniging Waddinxveen). aanwezig zijn. Na het doorlo pen van beide AMV-cursus- sen kan de jeugd in samen spraak met de docent een ins trument kiezen wat bij hen past. Daarna kan men de opleiding vervolgen bij gediplomeerde docenten voor houtblazers, koperblazers of slagwerk, waarna er de mogelijkheid bestaat de bonddiploma’s A tot en met D te halen. AMV-1 en AMV-2 worden eenmaal per week gegeven, waarschijnlijk op donderdag middag. De AMV-1 cursus van 16.30 uur tot 17.20 uur en de AMV-2 cursus van 17.20 uur tot 18.10 uur. De lessen worden gegeven door P. Boer, gediplomeerd muziekdocent en dirigent. Hij is ook docent aan De Goudse Waarden in Gouda en de christelijke Willem de Zwij- ger-school in Schoonhoven. De kosten voor de AMV-cur sus bedragen ƒ190,- per cur susjaar, exclusief de kosten voor een blokfluit en lesboek je (bedraagt ongeveer ƒ30,-). Voorafgaand aan de cursus zal Concordia eerst een intro ductiemiddag houden in het clubgebouw ’De Hoge Noot’ (J.W. Frisoweg) op zaterdag middag 22 juni van twee tot vier uur. Tijdens deze middag kunnen de kinderen vanaf 7 jaar spe lenderwijs kennismaken met de AMV-cursus. Een aantal onderdelen uit deze cursus zullen op die middag behan deld worden. De middag wordt afgesloten in samenwerking met de big band en het opleidingsorkest. Ook ouders zijn op deze mid dag van harte welkom. Voor meer informatie of voor inschrijving kan men zich wenden tot Joke Bouman tel. 0182-619569 of Jan Romijn tel. 0182-616297. clubkampioenschappen gespeeld; gemengd dubbel B: 1. Marloes Prins-Marvin Pe lupessy, 2. Deborah Korte- Compeer; meisjes-jongens enkel D: 1. Marnix v.d. Eijk, 2. Brent Compeer; meisjes enkel C: 1. Martine Elsholz, 2. Patricia Hoogendoorn; jongens enkel C: 1. Levi Schwiebbe, 2. Pas cal Hoogendoorn; meisjes en kel B: 1. Renske Bloemers, 2. Jannemarije Spruitenburg; jongens enkel B: 1. Joost Groenendijk, 2. Vincent Doe- leman; meisjes enkel A: 1. Annemieke Elsholz, 2. Sabri na Evers; jongens enkel A: 1. Jeroen Joling, 2. Norbert Evers. Uitslagen verliezersronde: Meisjes dubbel C: 1. Patricia Ros-Anne van Houwelingen, 2. Marlies Swets-Patricia Weiss; jongens dubbel C: 1. Ralph Verkley-Vincent Weiss, 2. Stephan Fremouw- Rene Laport; meisjes dubbel B: 1. Jeanette de Bruin-Wille- mijn de Bruin, 2. Christa Be- kooy-Annemarie de Jong; jon gens dubbel B: 1. Casper Bomhof-Michiel Tops, 2. Dirk Nederhof; meisjes enkel C: 1. Gabrielle Compeer, 2. Kim Helmer; WADDINXVEEN - De hon densportvereniging Wad dinxveen (HSVW) heeft het seizoen afgesloten met een geslaagde clubmatch op het eigen terrein aan de Middel burgse weg. Eerder deze maand waren door de hondensportvereni ging al de examens afgeno men voor de groepen gedrag en gehoorzaamheid (G en G) en gevorderden 3. Van de groep G en G moesten 34 combinaties hun beste beentje (pootje) voor zetten om te proberen op alle onder delen een voldoende te sco ren: 27 van de 34 konden het zo begeerde diploma in ont vangst nemen. Bij gevorder den 3 waren er drie examen kandidaten. Eén combinatie haalde helaas niet de beno digde hoeveelheid punten. Ter afsluiting van het seizoen werd zaterdag 15 juni een clubmatch gehouden. Alle combinaties konden hun be hendigheid en teamgeest to nen. Dit gebeurde op ver schillende onderdelen zoals het in twee minuten opbou wen van de beroemde toren Hooge van Pisa (van tv), terwijl de Andere onderdelen zijn het ophalen van een oude gym schoen en een speeltje of een stuk worst zonder dit op te eten naar de baas brengen. Ook moest een sleutelbos worden opgedoken uit een emmer en moest worden ge zocht naar de baas die zich moest verstoppen in het lang achteraf struikgewas. Verder moest de hindernis- baan worden genomen. Niet WADDINXVEEN - Bij Van Ginkel Vakanties in Wad dinxveen zijn ’dolle zonnewe ken’ aangebroken. Het reis bureau aan de Passage ver keert in feeststemming, er staan zonnebloemen op de etalageruit en er hangen vro lijke posters. Het begint er voor menigeen langzamerhand om te span nen. Gaan we nog met vakan tie? En zo ja: waar naar toe? Maar zou er ook nog wel plaats zijn? Zouden we nog wel plek kunnen vinden in dat ene leuke hotelletje uit de brochure? Zouden we nog wel een vlucht naar de zon kunnen boeken? Zou dat mooie kampeerter rein niet vol zijn? Zouden we nog wel een vlucht naar de zon kunnen boeken? Tégen welke prijs? Naar Grieken land, Turkije of Spanje? Dit soort vragen houdt vol gens Van Ginkel Vakanties veel mensen bezig. Zeker nu het begin van de grote vakan tie aanstaande is. De mede werkers van het Waddinx veense reisbureau zitten er niet mee. In hun ’dolle zonne weken’ kan alles. Van Ginkel Vakanties is in een zonnige feeststemming. Zonnebloemen op de etalage ruit,.de mooiste aanbiedingen worden aangekondigd op vro lijke posters. Binnen staan vriendelijke medewerkers in hun zonnige polo’s de vakan tieganger in spé te woord. Een vakantie met de meest aantrekklijke prijs- en kwali teitverhouding of een last mi nute reisje? Het meest goed kope ticket voor een lijn- dienstvlucht? Met de auto op pad? Op al deze vragen krijgt men bij Van Ginkel Vakanties zonnige (en deskundige) ant woorden. En er is meer: het Waddinxveense reisbureau heeft achter de schermen in teressante afspraken ge maakt waardoor de medewer kers vaak als eersten op de hoogte zijn van soms heel ex clusieve aanbiedingen, zowel in bestemming als geld. De kende vier categorieën: de A- poule (zondagcompetitiespe- lers), de B-poule (zaterdag- noeven-Matthijs competitie of betere spelers), de C-poule (woensdagcompe- titie of betere spelers) en de D-poule (de jongste spelers van het miniveld). De singlepartijen in de A-, B- en C-poule waren ingedeeld in een afvalsysteem met daarnaast een verliezersron de. De dubbelpartijen waren in poules of een afvalsysteem ingedeeld met ook hier een verliezersronde. Iedere deelnemer kreeg bij de eerste wedstrijd een zakje snoep van suikerkwerkfa- briek Schuttelaar BV, een pen en een potlood van hout handel Alblas BV een bon voor een ijsje van Verzijl Sport (Nesse). Het feit dat dit toernooi in een week gespeeld moest worden en zaterdag de fina les moesten worden gehou den betekende voor de wed strijdleiding een hele klus. Er werden in het voorweek einde al heel wat partijen ge speeld en gedurende de week Westdijk-Nick ging de jeugd na schooltijd ------ tussen de tennislessen of an dere verhinderingen tot onge- jongens enkel C: 1. Jeffrey veer tien uur (oudere jeugdle- Zwinkels, 2. den). Op de finaledag - zaterdag 15 juni - werden om half zes de prijzen uitgereikt door Riet Evers en Henny Joling aan de winnaars en de verliezen de finalisten. Ook de finalis ten van de verliezersronde kregen nog een prijs. Daarna volgde er nog een loterij met schitterende prijzen. De uitslagen van finalisten: Meisjes-jongens dubbel D: 1. Brent Compeer-Marnix v.d. Eijk, 2. Rozemarijn Haags- man-Debbie Langbein; meis jes dubbel C: 1. Ellen Hoogen- doom-Kim van Nes, 2. Patri cia Hoogendoom-Toos Westdijk; jongens dubbel C: 1. Levi Schwiebbe-Jeffrey Zwinkels, 2. Pascal Hoogen- doorn-Jonne Seydel; meisjes dubbel B: 1. Jannemerije Spruitenburg-Annelous Ramp, 2. Renske Bloemers- Monique Swets; jongens dub bel B: 1. Vincent Doeleman- GOUDA/WADDINXVEEN - De Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden- Holland heeft in een snelle brief aan de Tweede Kamer geschreven met grote veront rusting te hebben kennis ge nomen van het voornemen van de minister Margaretha de Boer van Volkshuisves- Maurice Buring, 2. Tjeerd ting, Ruimtelijke Ordening Koop-Ernst Marchand: jon- en Milieubeheer (VROM) om gens dubbel A: Werd 19 juni op korte termijn de provincie een wettelijke aanwijzing te geven inzake het streekplan Zuid-Holland Oost te zullen geven. ‘Wij wijzen u er nogmaals op dat een normale ontwikke ling van de bedrijvigheid in TT ’„bom voldoende arbeidsplaatsen voor de beroepsbevolking in het Hart te creëren. Reeds nu leidt de onbalans tussen wo nen en werken in het Hart tot ongewenste gevolgen zoals uitgaande pendel (resulte rend in een aanzienlijk file probleem) en werkloosheid*, aldus de Goudse Kamer. Volgens directeur-algemeen secretaris drs. J.C. Brink is een deel van de werkloze be roepsbevolking - de lager en niet-opgeleiden - vooral aan- De stichting Kring Promotie is een organisatie die zich tot uiteenlopende doel stelt om de glastuinbouw in het gebied De Kring (tus sen Den Haag, Gouda en Rot terdam) op een goede en zo breed mogelijke wijze onder van overheden en organisaties en bedrijven, die in de glastuin bouw actief zijn. Daarnaast ontplooit de stich ting activiteiten naar een zo breed mogelijk publiek om de tuinbouw ook buiten de sec tor bekend te maken. In de afgelopen jaren heeft de stichting ook jaarlijks een award uitgereikt aan het be- Groen College, Chr. VBO drijf of persoon, welke zich op Groen aan de Zijde in Bo- 1 x skoop zijn geslaagd: Jan Pie ter Aantjes, Waddinxveen. Jan Willem Bakhuijzen, Bo skoop. Remon Bakhuijzen, Boskoop. Wietse Bakhuijzen, Boskoop. Dennis van Beek, Zoetermeer. Daniël Benders, Waddinxveen. Joost Bok, Gouda. Rudie v.d Brink, Al- phen a.d. Rijn. Marnix Dijks- tuinbouworganisatie WLTO tra, Waddinxveen. Janneke van Dolder, Boskoop. Philip v.d. Eijk, Waddinxveen. Je roen Jaakke, Waddinxveen. Menno Jongeneel, Waddinx veen. Tim Jongeneel, Wad dinxveen. Daniël Klaster, Bo degraven. Arthur Klijn, Bo skoop. Aijan de Kort, Hazerswoude. Jaco Laban, Hazerswoude. Maarten Mole naar, Waddinxveen. Corelina Molendijk, Waddinxveen. Kuno Mooren, Waddinxveen. Bas Nieuwenhuizen, Zoeter meer. Jochem Nieuwesteeg, Boskoop. Stef Rijkaart, Ha zerswoude. Alex Schoemaker, Boskoop. BOSKOOP - Er moeten heel I wat mensen zijn die ooit, tij- het Groene Hart nodig is dens een vakantie, wel eens een kano huurden of er een hebben geleend voor een mooi tochtje over een spiegelend meer, misschien zelfs wel op een wilde rivier. Wellicht hebben zij wel eens overwo gen te informeren naar de mogelijkheden bij een kan overeniging. Een mooie gele genheid daarvoor dient zich aan tijdens een open dag van de Boskoopse kanovereniging ’t Schouwtje op zaterdag 22 juni van 11.00 tot 15.00 uur bij het clubgebouw aan de gewezen op werk in de nabij- Parklaan, achter het station. Belangstellenden kunnen er terecht met allerlei vragen op kanogebied, op het terrein liggen ook verschillende bo ten uitgestald. Zo kunt u ken nismaken met een vierper- soons Canadese kano, een echte zeekayak. Of een ’vlak’ heel goed kan samengaan waterkano vergelijken met een ’wild’ waterboot. Deskun digen kunnen er informatie over geven, bekende leveran ciers van kano’s hebben fol ders liggen die meegenomen kunnen worden. Vanzelfsprekend kan er ook gevaren worden. U krijgt er instructie over het in- en uit stappen, de vaartechniek en onder toezicht kan een stukje gepeddeld worden. Mogelijk genheid zal dit mensen overhalen om tijdens een vakantie wat eer der een kano te huren en zelf op ’pad’ te gaan. Het terrein van de leden van de hondensportverenigina Waddinxveen is gelegen aan de Middelburgseweg in Wad dinxveen. (Foto: Joop Dorst). kinderen uit Waddinxveen de lucht in. De organisatoren ontvingen in de afgelopen we ken 230 ingevulde kaartjes terug. De ballon van de eerste prijs winnaar Roy van Assem landde in Birkeröd (Dene marken) en dat is hemels breed een afstand van 660 km. Van de overige negen prijswinnaars kwamen ze te recht in de omgeving van Cuxhaven en van Emden (Duitsland). BLEISWIJK De Kring Award 1996 van de Stichting Kring Promotie is gewonnen door de Bergschenhoekse komkommerteler L. Poot vooor zijn warmte C02-pro- ject in deze streek. w J I AüRANT f 4 ik

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1996 | | pagina 11