Bevorderingen en diploma's voor acht spuitgasten in Waddinxveen 'Marcella' brengt een sfeervol balletfeest Riet Schweinsberg was bij Oranje Zeeheldenbuurt richt aandacht op knelpunten PvdA wil met de jeugd praten over net Jongerenbeleid ura Dreven' zijn 'Duikelaars' de baas Schrijven voor Amnesty- werkgroep Uitstapje humanisten Hoe serieus is D66 eigenlijk? Overpeinzing over Nederlandse driekleur Hulpactie voor verlies portemonnee Is veilig vissen nog wel mogelijk? Luifelbaan houdt vrijdag Summer Party PAGINA 17 WOENSDAG 19 JUNI 1996 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN f De leden van het 'Dreven-team' van de Waddinxveense badmintonclub Florida waren 'De De Waddinxveense Riet Schweinsberg met haar bij bakkerij persoonlijke problemen, ge weld op straat en gebruik van alcohol, tabak en drugs. Maar in het stuk worden ook ideeën gedaan over huisves ting, werk, inkomen, studie kosten en nog veel meer za ken die jongeren in enn bui ten Waddinxveen raken. De PvdA vindt het belangrijk van weer beschikbaar aal-democraten. ‘Wat ont breekt daaraan en hoe kan dat samen met hen tot stand komen?1 De raadsfractie van de PvdA zal daarmee rekening houden als de nota in de gemeente- Waddinxveens burgemees ter verwelkomde tevens als GOUDA/WADDINXVEEN - Ook dit jaar wordt het sei zoen van de afdeling Midden- Holland van het Humanis tisch Verbond afgesloten met een uitstapje. M. KLEINHOONTE Koekoekdreef 19 Waddinxveen je speciale Oranje-zegelkaar- ten uitgedeeld. Het aantal inzendingen was enorm. Uit een grote stapel zegelkaarten zijn 145 geluk kigen getrokken, ’t Stoepje regelde een gezellig dag in de Engelse hoofdstad die werd afgesloten met de spannende voetbalwedstrijd. Rond mid dernacht kwam de groep met de gelukkige Waddinxveense weer in Amsterdam terug. om elf begint aan de achter zijde van het NS-station .Gouda een fietstocht door het Groene Hart naar tuin en theesalon De Meije met een bezoek aan de sfeervolle beel dentuin aan het riviertje in dit deel van Bodegraven/Zeg- veld. WADDINXVEEN - Tijdens een ‘reguliere4 maandagse oefenavond van de Waddinxveense vrijwillige brandweer heeft burgemeester C.M. van der Linden aan een aantal spuitgasten diploma’s en bevorderin gen uitgereikt. LEZERS SCHRIJVEN GOUDA/WADDINXVEEN - Ongeveer 150 leerlingen van de Waddinxveense balletschool van Marcella Rouwen- hoven hebben meegedaan aan de jaarlijkse voorstel ling in de grote zaal van de Goudse Schouwburg. Het werd een sfeervol balletfeest. Duikelaars' wederom de baas. Op de foto de vertegenwoordigsters van de winnende teams. (Foto: Florida-badminton). In het Weekblad voor Wad dinxveen van woensdag 5 ju ni smeekte in de rubriek ’Le zers Schrijven’ mevrouw Lu cy Kuipers (Eikenlaan 25) om haar portemonnee met in houd. In een ogenblik raakte ze die in de hal van haar etagewo- ning kwijt. Een gedeelte van haar uitkering en haar va kantiegeld - bij elkaar zo’n 900,- - was opeens weg. Wat ze hoopte is niet in ver vulling gegaan. De portemon nee bleef weg. Er is met haar door de gemeente een rege ling getroffen met een zeer klein voorschot van 300 gul den tegen terugbetaling. Zo kan ze net aan in leven blij ven. Meer niet. Over het verlies van de porte- Bij de wedstrij dindeling was vooraf zoveel mogelijk reke ning gehouden met eikaars speelsterkte. De verschillen bij de dames- en herenenkels waren niettemin nogal groot. Dit bleek in het voordeel van de spelers uit de sporthal ‘de Dreef. Ook bij de dames- en herendubbel en tevens de tot deze overpeinzing geko men? Wel, afgelopen week trof ik bij één van de Wad dinxveense zaken op de grond voor de toonbank twee Neder landse vlaggen aan. Wat een bezoedeling! Voor ons was dit een grote onteering en kwam het erger over dan een ver vloeking. Het bedienend per soneel, dat wij hierover aan spraken, begreep niet waar over wij ons druk maakten. Zij hadden dat gevoel niet. Navraag bij ouders met schoolgaande kinderen leerde ons, dat op de scholen hele maal geen bewustzijn met tot betrekking tot Nederland, bijvoorbeeld het Nederlander zijn, wordt bijgebracht, laat staan de eerbied voor de vlag en de kennis van ons volks lied, het Wilhelmus! Waarom toch moeten we al len grijze muizen worden in een strak verenigd Europa? Nee toch, we mogen toch best trots zijn op ’ons’ eigen stukje Europese grond en op dat wat wij met elkaar presteren? J. OORTMAN Beethovenlaan 60 WADDINXVEEN - De Wad dinxveense gemeente-ambte- naar Riet Schweinsberg is dinsdag 18 juni op uitnodi ging van bakkerij ’t Stoepje (iedere zaterdag te vinden op het parkeerterrein Beuken- hoD met 144 andere trouwe zegelplakkers in een speciaal vliegtuig naar en van het Londense Wembley-stadion gevlogen voor de voetbalwed strijd Nederland-Engeland. De Spakenbrugse warme bakker drukt al jaren op al haar broodzakken zegels af. Een volle spaarkaart met de ze zegels geeft recht op ƒ2,50 korting op eigen produkten of ƒ1,25 contant. Sinds het be gin van dit jaar heeft ’t Stoep- De contactpersoon voor voor beeldbrieven is Anita Potuyt, Schaepmanhoeve 81 (tel. 0182-631549), die graag be reid is verdere informatie over schrijven voor Amnesty International te verstrekken. streden om de door het teken en ontwerpbureau HB Tech nical Service (Rotterdam) be schikbaar gestelde eretro- feeën. Dat dit schrijven voor Amne sty International wel degelijk zin heeft wordt aangetoond door de vrijlating van Khel- toum Ahmed Labid El-Ou- anat, een 24-jarige vrouw uit de Westelijke Sahara. Ook voor haar zouden deze maand brieven worden ge schreven, maar zij werd vori ge maand onder druk van Amnesty-leden wereldwijd door de Marokkaanse rege ring vrijgelaten. knelpunten werd een door de wijkbewoners zelfgemaakte videoband getoond. Deze vi deo, op ooghoogte van een kind gefilmd, toonde de ge vaarlijke situaties waarmee kinderen uit de Zeehelden buurt worden geconfronteerd in hun weg van huis naar de scholen die aan de andere kant van de hefbrug over de Gouwe liggen. Niet alleen het enorme ver keersaanbod maar ook het re gelmatig door rood licht rij den maakt dat kinderen zich op deze plek heel bedreigd voelen. De bewoners rekenen er daarom ook op dat de betrok- Grieg, gevolgd dbor een zeer moeilijke maar goed uitge voerde solo door Femke Mar- car. Ook de goed en krachtig ge danste moderne dans op mu ziek van Mann Dibango viel zeer in de smaak, evenals ‘dans in beweging'. Twee leer lingen van de school (Anika en Bianca) dansten hun zelf geschreven ‘Enigma1. De avond werd besloten met een schitterend ballet ‘Accla mations1 op muziek van Waldteufel. Het was een zeer sfeervolle voorstelling met een zeer aandachtig publiek. monnee bestaan onder ons di verse meningen, zoals on zorgvuldig en slordig. Daar valt misschien weinig op af te dingen. Wat overblijft is de situatie. En, heeft niet iedereen mis schien wel eens een stomme streek uitgehaald? Wie is briljant? En met ‘wat verve lend voor die mevrouw1 kom je ook niet verder. Wat zou het prachtig zijn als 9Ö personen ieder tien gulden zouden storten. Doet u mee? Haar dank zal groot zijn. U kunt uw bijdragen storten op het rekeningnummer van de Rabobank Waddinxveen 366838148 onder vermelding van ’Hulpactie’. J. TREFFERS Boskoop WADDINXVEEN - Aan het eind van het badmintonsei- zoen is voor de vierde achter eenvolgende keer bij de Wad dinxveense badmintonclub ‘Florida1 het uitwisselings- toernooi gehouden. Winnaar werd het ‘Dreven- team1 (sporthal ‘de Dreef). De badmintonrecreanten bleken in de de Waddinxveense sporthal te sterk voor de re creantenafdeling van sport zaal ‘De Duikelaar'. Zes teams van beide locaties namen het tegen elkaar op en Een half jaar geleden onge veer werd mijn 14-jarige zoon 14 jaar - hij is een fervente enthousiaste visser - door vier Marokkaanse jongeren het water ingeduwd in het Gouwebos. Zo maar. Hij was gewoon aan het vissen. Helemaal over zijn toeren en kleddernat kwam hij thuis. Mijn zoon was kopje onder gegaan en zijn hengel - waar voor hij lang had gespaard - was kapot. De politie is nog gaan kijken in het Gouwebos, maar niemand was er na tuurlijk meer te vinden na tuurlijk. En dan vorige week. Hij viste FRANS POTUYT Voorzitter CDA- afdeling Waddinxveen Schaepmanhoeve 81 Volgens ’t Stoepje - een in 1977 door directeur-eigenaar Jan de Graaf gestarte fran- chise-organisatie met 70 marktkooplieden en 65 mede werkers - is op deze actie en thousiast gereageerd. Ben in den vreemde opge groeid en kreeg met de paple pel ’Het Nationale Gevoel’ toegediend? Bij het spelen van het volkslied was het staan en de pink op de naad van de broek of rok! Elke ochtend werd op school onze driekleur in ons aller aanwezigheid volgens proto col gehesen en ’s middags ge streken. Wee de vlaghijser- van-de-dag die het liet gebeu ren dat een puntje van de vlag de grond raakte. Straf, en niet zo zuinig, volgde. Overdreven? Mogelijk maar wij waren wel bewust Neder lander te zijn en waren daar trots op. Ik heb dit ook gehou den, later, toen ik voor een tiental jaren werkzaam ben geweest in het Verre Oosten en West-Afrika. Ook nu ben ik nog steeds trots Nederlan der te zijn. Dit gevoel lijkt zich bij de massa nu alleen nog voor te doen tijdens de in ternationale voetbaltoernooi en en in mindere mate tijdens de viering van de nationale feestdagen zoals 4 mei, 5 mei en Koninginnedag. Waarom (beschilderd door Lisette Vink en Bianca Groenewegen v.d. Weiden) en werd wat ge- 't Stoepje gewonnen retourticket voor een vliegreis naar Londen en een bezoek aan het Wembley-stadion voor de wedstrijd Nederland-Engeland. (Foto: Bakkerij 't Stoepje - Ekko ten Cate). ken instanties het naleven van de verkeersregels op de Henegouwerweg en bij de hefbrug in de toekomst stren ger zal controleren om de ver keersveiligheid enigszins te kunnen verbeteren. Bewo ners pleiten dan ook voor ca mera’s en meer politiecontro le. De aanwezige instanties trokken zich de verschillende situaties die deze middag be sproken en duidelijk zicht baar gemaakt waren erg aan. Zij beloofden om het een en ander in de verschillende commissies aan de orde te stellen. De wijkraad is posi tief over de getoonde betrok- op de terugweg naar huis bij de Petteplas, waar een groep je jongeren loopt. Mijn zoon fietst er voorbij, hoort ze ren nen, draait zich half om op zijn fiets en krijgt een kaak slag. Zijn bril werd daarbij verbo gen. Zo maar. Hij was gewoon aan het fietsen. Door de poli tie is hij naderhand thuis heel goed opgevangen. En dan vraagt hij mij: Pappa, kan ik nog veilig gaan vissen? mixed dubbel was de winst voor het ‘Dreven-team1. Gezien de uitslagen van de voorgaande jaren en het afge lopen jaar is het misschien wenselijk dat ‘De Duikelaars1 in het nieuwe seizoen meer trainingsarbeid gaan verrich ten of dat er mogelijk nieuwe spelers aangetrokken wor den. Wanneer dit niet gebeurt, wordt het krachtsverschil al leen maar groter en moet de organisatie gaan denken aan een andere opzet. Onder de kop ‘D66 nu veel meer serieus genomen1 geeft scheidend D66-fractievoorzit- ter Antoon Hogervorsfin het Weekblad voor Waddinxveen een analyse van zijn partij binnen de Waddinxveense politiek. Of de democraten inderdaad meer serieus worden geno men is natuurlijk maar de vraag. In elk geval lijkt het niet zozeer aan deze partij zelf om op dit punt met een oordeel te komen. Wat zeker niet bijdraagt aan het ’serieus genomen worden’ van D66 is dat Antoon Hoger- vorst op de valreep nog even alles uit de kast haalt om met het CDA de kachel aan te ma ken. Zo zou het de christen-demo- craten ontbreken aan een langere termijn visie, hun in vloed zou in Waddinxveen on evenredig groot zijn en ook valt de term drammerig. Het CDA probeert, ook in de Waddinxveense gemeente raad, te getuigen van een an der samenlevingsmodel dan wat D66 voor ogen staat. Noties als zorg en verant woordelijkheid voor elkaar, zoals die ons vanuit onze le vensovertuiging worden aan gereikt, stempelen ons demo cratisch handelen. Respect voor minderheidsop- vattingen en tradities is bij ons geen holle frase. Het CDA hecht grote waarde aan de vele maatschappelijke orga nisaties waarin we vorm kun- Automobilisten kunnen zich hier aansluiten. Er wordt daarna een terrasje bezocht aan de Nieuwkoopse Plassen, een rondvaart gemaakt en kano’s en zeilboten gehuurd. Om vier uur wordt er terug- dA nodigt ook organisaties gefietst (of gereden). Iedereen J‘ - is welkom en voor opgave of informatie kan men bellen met Harry Menschaart, tel. 0182-523778. Leerlingen van de Waddinx veense balletschool Marcel la zorgden voor een sfeer volle voorstelling in de Goudse Schouwburg. Op de foto een repetitie van de Hongaarse dans. (Foto: Bal letschool Marcella - Arko). WADDINXVEEN - De wijkraad in de Zeeheldenbuurt heeft de Nationale Straat- speeldag aangegrepen om bij alle betrokkenen aandacht te vragen voor de knelpun ten in de wijk ten oosten van de Gouwe. De wijkraad had hiervoor alle betrokken instanties uitgeno digd. Op deze middag walen bijna alle gemeenteraadsfrac- ties vertegenwoordigd. Bo vendien waren er vertegen woordigers van het gemeen tehuis en de woningbouwvereniging Wad dinxveen. Terwijl de kinderen uit deze wijk buiten bezig waren met straatspelen, werd in het wijkgebouw De Overkant (Kromme Esse) door de wijk raad uitleg gegeven over de verschillende knelpunten waarmee deze wijk te kam pen heeft. De wijkraad heeft door mid del van een enquête in de wijk veel zicht gekregen op wat bij alle wijkbewoners in deze wijk eigenlijk al jaren leeft. Deze raad, bestaande uit ze ven bewoners uit de wijk en ondersteund door de Stich ting Waddinxveens Welzijns werk (SWW), heeft zich inge zet om die knelpunten gebun deld kenbaar te maken bij de gemeente, provincie, woning bouwvereniging en andere betrokkenen. Het was wel duidelijk dat er in de afgelopen periode door verschillende bewoners heel wat werk was verricht om de verschillende knelpunten op verschillende manieren ken baar te kunnen maken. Tijdens de opening van de middag legde één van de wijkraadsleden uit dat de be woners veel grieven hebben over de armzalige bestrating in een aantal straten in de wijk. Vooral voor de oudere bewo ners en kinderen levert dit veel gevaar op. De bijbeho rende fotoreportage over een aantal zwakke plekken in de bestrating illustreerde de pijnlijke realiteit. Verder zouden de bewoners ook graag betrokken willen worden bij de invulling van een stratenplan. Zo vinden de wijkbewoners dat het woonerfgedeelte behouden zou moeten blijven en de rest van de wijk uitgebreid zou moeten worden met een 30 kilometer-zone om de veilig heid in die wijk te kunnen waarborgen. Daarbij is verhoging van een aantal verkeersdrempels een noodzaak. Het landelijke ka rakter van de Kromme Esse zou met beter onderhoud weer hersteld kunnen wor den. Veel bewoners hebben nog begrip voor het feit dat zij van een aantal voorzieningen uit gesloten zijn, maar dat de chemocar hun wijk niet aan doet vindt iedereen een slech te zaak. De woningbouwvereniging Waddinxveen kreeg de bood schap mee dat de bewoners graag meer op de hoogte zou den willen zijn van de voort gang van de renovatie. Na de uitleg over al deze WADDINXVEEN - ’Jongerenbeleid in Waddinxveen, wat kan er beter?’ Dat is het onderwerp van een voor iedereen toegankelijke bijeenkomst van de afdeling Zondagmorgen 23 juni wordt Waddinxveen van de Partij van de Arbeid (PvdA) op donderdagavond 4 juli om acht uur ’s in het centrum voor kunstzinnige vorming Kreater (Kerkstraat). schitterend gedanst op spit zen. Haar optreden werkte duidelijk inspirerend op de kleinste danseresjes. Na de pauze kwamen de ou dere leerlingen aan de beurt. Geopend werd met een prach tige dans op muziek van kwamen elfjes haar te hulp door deze spoken weg te ja gen. Vervolgens dansten de leer- slacht, afkomst, taal, geloof of lingen allerlei dansen om het anderszins behoren tot een meisje op te vrolijken. Er wa- bepaalde groep. ren koorddansers, poppen, paarden, een vrolijke Hon- Ook kunnen het gevangenen gaarse dans en nog veel meer, zijn die geen eerlijk proces of Het méisje werd door Bianca redelijke straf kregen, gevan- Groenewegen v.d. Weiden genen die zijn gemarteld of mishandeld of daarmee wor den bedreigd en ter dood ver oordeeld. Deze maand wordt geschre ven ten behoeve van twee ar tiesten en hun managers in Myanmar (het vroegere Bir ma) en van Narciso Gonzalez in de Dominicaanse Repu bliek. nen geven aan onze ideëen en liefhebberijen. ’Pragmatisme’ en ’met beide benen op de grond staan’, waarvan Antoon Hogervorst hoog opgeeft, zijn belangrijk, maar kunnen nooit richting gevende beginselen zijn als je fundamentele politieke be sluiten moet nemen. En verder is er natuurlijk niets mis mee als je als partij je bestuurlijk ervaring, je oor spronkelijkheid en je creati viteit inzet om binnen het de mocratische proces krachtig je ideëen uit te dragen en te verwezenlijken. Integendeel. Als je van elkaar afscheid neemt probeer je je, ook in de politiek, te concentreren op de positieve punten, op zaken die je binden. Het is dan een beetje teleur stellend als een D66-voorman bij zo’n gelegenheid toch weer vervalt in ’kinnesinne’ in de richting van het CDA. Namens de afdeling Wad dinxveen wens ik Antoon Ho gervorst alle goeds bij het Centraal Bureau voor de Sta tistiek (CBS) in Sittard. Ik weet zeker dat de zeer vele christen-democraten aldaar (ik waarschuw Antoon maar vast) er alles aan zullen doen dat hij en zijn gezin zich snel in het Limburgse zullen thuisvoelen. Daarnaast kregen W. van der Berg (brandwacht), H. geslaagden voor hun studie- Dijkstra (brandwacht eerste zin en inzet. Immers, daar- klasse), M.P. Koetsier door stijgt de kwaliteit van (brandwacht eerste klasse), de repressieve brandbestrij- DWitte brandwacht eerste ding. WADDINXVEEN - Ook deze maand heeft de werkgroep Waddinxveen van Amnesty Voor de pauze dansten de jon- International weer voor- ge leerlingen (vanaf 4 jaar) beeldbrieven beschikbaar het verhaal ‘Het meisje1. Dit voor het schrijven ten behoe- meisje woonde in een huisje ve van mensen voor wie Am nesty zich inzet. Dit kunnen mensen zijn die worden bedreigd, zijn opge- plaagd door spoken. Gelukkig pakt, gedood of verdwenen vanwege het uiten van hun vreedzame overtuiging of om dat zij door huidskleur, ge- Het ging hierbij om de klasse) en mevrouw C.M.E. brandweerlieden C.J. de Bil Moons (hoofdbrandwacht) (hoofdbrandwacht), E.L. een diploma. van Heijst (hoofdbrand- Zoals gebruikelijk zullen de- wacht) en J.L. Zijl (brand- ze bevorderingen worden wacht eerste klasse). uitgereikt op de feestavond van de vrijwillige brand- Deze drie vrijwilligers had- weer, die aan het begin van den reeds eerder hun diplo- elk jaar wordt gehouden, ma behaald, maar door om standigheden liep hun be vordering vertraging op, nieuw lid bij de brandweer hetgeen door de burgemees- M.P. den Ouden, die als ad- ter met een fleurig boeket spirant-brandwacht is aan bloemen werd goedge- gesteld. maakt. In zijn slotwoord bedankte de heer Van der Linden alle Op deze speciale PvdA-avond dat jongeren zelf hun zegje zal een korte inleiding wor- doen. ‘Zij hebben vast veel te den gehouden door Jan Kor- vertellen over wat zij willen ving, coördinator van het met het jongerenbeleid in Jongeren Netwerk Waddinx- Waddinxveen1, aldus de soci- veen bij de Stichting Wad- aal-democraten. ‘Wat dinxveens Welzijnswerk (SWW). Het netwerk heeft kortgele den de nota ‘Jeugd(beleid) in de groei' uitgebracht. Daarin staan voorstellen over uit gaansmogelijkheden, hulp bij raad wordt besproken. De Pv- - <1A ----- - die activiteiten met en voor jongeren organiseren uit voor de openbare bijeenkomst op donderdagavond 4 juli. WADDINXVEEN - Vrij dagavond 21 juni van half negen tot half elf houdt het Waddinxveen se winkelcentrum De Luifelbaan (Bredero- laan) een Moonlight Summer Party om de zo mer op ludieke wijze in te luiden. De Luifelbaan zal voor deze gelegenheid wor den omgetoverd tot een gezellige ontmoetings plaats met lekkere hap jes en drankjes. Boven dien zullen er voor jong en oud leuke evenemen ten zijn. Op het programma staan een Lego-bouw- wedstrijd en sjoelen. Er zullen ook judo-demon- straties. Muziekleerlin- gen van ’Kreater’ zullen eveneens hun medewer king verlenen. De win keliers zullen lekkere hapjes en drankjes laten keuren en er zullen spe ciale moonlight-koopjes zijn, die het zonlicht nauwelijks kunnen ver dragen. Het belooft vol gens de Luifelbaan-win- keliers een avond vol verrassingen te worden. t V Deze rubriek staat ter vrije beschikking van elke lezer van het weekblad voor Waddinxveen. Brieven die de grenzen van het fatsoen of van het recht op privacy te buiten gaan worden ge weigerd. Anonieme brieven worden niet gelzen. Brieven onder pseudoniem worden wel ge plaatst. mits de redactie de schrijver van naam kent. W y r xP V Et?* m t 1

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1996 | | pagina 17