EEN KAST VAN EEN AANBIEDING Voor* lichting Waddinxveense T. Both seniorenvoorlichtster Blokfluituitvoering Remonstrantse Kerk Inloopdaq bij Gouwe College KvK over ISDN 'De Gouwestem' zingt in Rotterdamse Breepleinkerk ■fel W w Alcoholcontrole atste aktieweeK! Bingo in 'De Boog' Diefstal van gereedschap Zaterdag lange muziekdag in Het Zuidhonk Jeugd gaat auto's wassen Aanrijding op rijksweg Al 2 Boskoper naar Atlanta Jeruzalem bij de RTW Inlooplessen bij Kreater op twee maandagen Samen zinqen Moerkapelle ft W ZOMERGEVOEL WOENSDAG 19 JUNI 1996 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN PAGINA 21 voor een week te midden van honderden bezoekers in het centrum voor kunstzinnige GOUDA/WADDINX- voor volwassenen. Het Gouwe College en het Gouwe College Contract zijn voornemens per 1 augustus WADDINXVEEN - Volgende week vrijdagavond 28 juni om acht uur geeft het Christelijk Waddinxveens Man nenkoor ‘De Gouwestem* onder leiding van Waddinxve- ner Martin Mans een zomeravondconcert in de Bree- Er zijn gratis studiegidsen voor het Gouwe College, ME- AO-Modulair en het Gouwe College Contract. In deze Wel wordt er in de toekomst meer met andere onderwijs instellingen samengewerkt. Samen met het Crabeth Col lege in Gouda verzorgt het Gouwe College een eenjarige opleiding voor MAVO-leerlin- gen. met andere onderwijsstellin- gen te fuseren. Vooralsnog zal deze fusie geen invloed op het onderwijsaanbod hebben. Door middel van een inten sieve training en individuele begeleiding worden de jeugdi ge curcisten aan het MAVO- diploma geholpen. damse Breepleinkerk een be levenis vanwege de geweldige akoestische kwaliteiten van deze kerk. Ook het prachtige orgel is de reis naar de Maas stad zeker waard. ‘De Gouwestem1 heeft in de afgelopen jaren grote bekend heid verworven. In septem ber van dit jaar bestaat het koor precies 15 jaar. Sinds het voorjaar van 1993 staat ‘De Gouwestem* onder de en thousiaste leiding van Martin Mans. gen meer bekendheid aan on ze activiteiten te geven*. Kindercursussen zijn er op le tijd van 1.51.29 neer. Dat was dé tweede tijd. Een dag later stond de 200 WADDINXVEEN - Zondag middag vond op rijksweg A12 op de rijbaan richting Den Haag een aanrijding plaats waarbij drie personenauto’s waren betrokken. Een 38-jarige bestuurder uit Zevenhoven ging van de der de naar de vierde rijstrook; terwijl daar een 28-jarige be stuurder uit Utrecht reed. De auto’s raakten elkaar waarna naar rechts werd ge stuurd. Daar reed een 44-ja- rige bestuurster uit Gouda met haar echtgenoot. Zij raakten in de berm en sloe gen over de kop. Het laatste tweetal werd met lichte verwondingen overge bracht naar het Goudse Groe ne Hart Ziekenhuis. De drie auto’s werden met een takeD wagen afgevoerd. spelen van groot belang. Ook wil ze graag kwijt dat de blokfluit nog te vaak onder schat wordt en alleen gezien wordt als een eenvoudig so- loinstrument en een opstapje MOERKAPELLE - Zaterdag avond 22 juni om acht uur wordt er een samenzang avond gehouden in de Her- -VAN DER LINDE Blokfluiten lenen zich juist uitstekend voor samenspel en zijn ook goed te combineren met een aantal andere ins trumenten. Geïnteresseerden kunnen dit zelf komen beluisteren. Er zijn nog plaatsen beschik baar. Voor inlichtingen kan men bellen tel. 0182-611267. SVEDEX Solution nu voor 1899,- plus 50% korting op alle extra opties. Door de Hogeschool Rotter dam en Omstreken is een cursus seniorenvoorlichting voorbereid, met het doel ou deren van 55+ op te leiden om groepsvoorlichting te kunnen geven aan ouderen. Uit onderzoek is gebleken dat ouderen hieraan grote be hoefte hebben om te bevorde ren dat zij in iedere levensfa se een verantwoorde keuze kunnen maken om hun leven in te richten. De gerichte ouderenvoorlich ting omvat onder andere on derwerpen als wonen, medi cijngebruik, het programma ’Goed oud worden’ en finan ciële zaken. BOSKOOP/WADDINXVEEN - De Boskoopse zwemmer Mark van der Zijden heeft zich definitief weten te plaat sen voor de Olympische Spe len in Atlanta. voorlichters krijgen onderdak en ondersteuning van de Stichting Welzijn Ouderen te Gouda. Na Rotterdam en omgeving kunnen nu ook de gemeenten in Midden-Holland (zoals Waddinxveen, Zevenhuizen- Moerkapelle en Boskoop) be schikken over een groep pro fessioneel opgeleide senioren- voorlichters. Het gaat om de tweede groep in heel Neder land. GOUDA/WADDINXVEEN - Vandaag - woensdag 19 juni - houden het Gouwe College en het Gouwe College Con- WADDINXVEEN - Vrijdag avond 21 juni om half negen is er de laatste bingoavond van dit seizoen in De Boog (C. Huijgenslaan). Ter afsluiting van het seizoen is er een ex tra goed prijzenpakket. Van af vrijdag 5 juli is er elke vrij dagavond om acht uur kop- pelklaveijassen in De Boog gedurende het zomerseizoen. Bovendien biedt ISDN financiële I voordelen boven de hui- en 4 van het basisonderwijs dige aansluiting. maken eigentijds kennis met allerlei begrippen uit de mu ziekwereld. Luisteren, zin- verschillende gen, omgaan met muziekno- tatie. WADDINXVEEN - Vrijdag avond werd van negen tot tien uur door de politie op de Beijerincklaan een alcohol controle gehouden. In ruim een uur tijd werden 128 bestuurders gecontro leerd. Een 52-jarige Wad- dinxvener had teveel gedron- brengst van de collecte van deze avond bestemd is. In Manila zwerven tiendui- en nacht over straat en begeven zich in een circuit van drugs, prostitutie en andere crimi naliteit. De voorlichting is er op ge richt het lichamelijk en gees telijk welzijn van de ouderen te bevorderen. Dat de voor lichting door leeftijdgenoten wordt gegeven zorgt voor een extra dimensie. Nu de cursus in Gouda is af gerond zal volgende week woensdagmorgen 26 juni in Gouda aan de 12 geslaagde kandidaten het certificaat worden uitgereikt. In september wordt gestart met het geven van voorlich ting over het programma ’Goed oud worden’. De senior- lijke liederen gezongen rond het thema ‘Ontferming*. De samenzang wordt onder steund door Jaco van der Knijff (orgel), Kees Janse (gi taar), Mare Zwemer (pan fluit), Bastiaan van der Knijff (trompet), Elsbeth Evers en Daarbij is het plezier in het Mirjam van der Maas (dwars fluit). De avond wordt geopend door ds. J.W. van Estrik. Namens het plaatselijk comité van de Stichting Woord en Daad zal iets worden verteld over de naar een ander instrument, het lot van de straatkinderen in Manila, waarvoor de op- ming, kennismakings- en ins trumentale cursussen en les sen op het gebied van teke- nen-schilderen en beeldhouwen-boetseren ‘Muzikale vorming omvat vier cursussen. ’Muziek op schoot’ en ’muziek voor peu ters’ zijn korte cursussen voor moeders met babies en peuters*, legt Aad Koremans uit.‘De ’kleutercursus mu ziek’ richt zich op kinderen van de groepen 1 en 2 uit het basisonderwijs. De poppen Piep en Miep voeren de kleu- board worden ters spelenderwijs de muziek- kingscursussen gegeven, wereld in, waar zij allerlei muzikale avonturen beleven. Heel aanschouwelijk en ge richt op de belevingswereld van de kleuters*. ’Spelen met muziek’ is de nieuwe naam voor de cursus die de vroegere ’algemene muzikale vorming’ vervangt. Leerlingen van de groepen 3 Reenensingel in samen- Door de grote behoefte aan seniorenvoorlichting is in Leiden reeds een derde groep voorlichters in opleiding. 3 ziekles hebben, maar niet we ten welk instrument zij moe ten kiezen, is er de cursus ’in- strumentverkenning’, waar gekozen kan worden uit twee mogelijkheden. Het ene pakket bestaat uit negen weken kennismaken met gitaar, keyboard, accor deon en slagwerk, of in een gelijke periode met viool, piano, blokfluit en dwarsfluit. Voor kleuters en jonge kinde ren die al weten wat ze willen is er de ’kleuterklaviercur- sus’, waarin zij spelenderwijs kennis maken met de piano. Ook voor dwarsfluit en key board worden kennisma- Döcenten geven ook van avond nog tussen zeven uur en half tien aan belangstel lenden voorlichting over de opleidingsmogelijkheden die dé scholen voor educatie aan volwassenen bieden. Belangstellenden kunnen de ze studiegidsen tijdens de in- loopdag bij de onderwijsin stellingen afhalen of ze tele fonisch bestellen, telefoon 0182-525144 Instrumentaal bestrijkt het aanbod een zeer breed ge bied: piano, accordeon, key- board-elektrisch orgel, akoe stische gitaar, elektrische en basgitaar, viool, cello, blok fluit, dwarsfluit, klarinet, WADDINXVEEN - De weke lijkse uitzending voor de ker ken van de lokale RTW-radio wordt zondagmorgen 23 juni tussen negen en twaalf uur verzorgd door de Centraal Hervormde Gemeente van Waddinxveen. Deze ochtend staat in het te ken van het 3000-jarig bei staan van Jeruzalem. Het thema is ’Mazzel Jeruzalem; Van harte gefeliciteerd’. Om negen uur wordt begon, nen met het kinderprogram ma. Aansluitend, wordt om half tien overgeschakeld naar de Rehobothschool voor de kerkdienst. Vooprganger is ds. M. van Campen. Daarna - ongeveer tien voor elf - is er tot twaalf uur een boeiend programma over de stad Jeruzalem. Een Joodse Waddinxvener neemt de luis teraars als het ware aan de hand mee door de straatjes van Jeruzalem om te eindi gen bij Yad Vasschem. Na afloop van deze wandel tocht is er een kort gesprek met de rondleider over de huidige politieke toestand, met name die sinds de verkie zingen. Om twaalf uur wordt de kerkelijke uitzending afge sloten. Het koor geeft jaarlijks een aantal grote concerten en heeft inmiddels drie prachige cd’s gemaakt, die op deze avond verkrijgbaar zijn. De vierde cd is onlangs opgeno men in de Grote of St. Maar tenskerk te Tiel en zal in het najaar verschijnen. De Canadees Willem van Suijdam is in 1956 in Neder-' land geboren. Hij studeerde aan het Conservatorium van Zwolle bij Jaap Dracht met hoofdvak orgel. Hij vervolgde zijn studie bij Charles de Wolf en bij Jean Guillou in Frankrijk. In 1986 emigreerde de onder nemende Willem van Suij dam naar Canada waar hij waar hij orgelconcerten geeft en concerttournees voor Ne derlandse korén organiseert. Daarnaast heeft hij een mu ziekwinkel in Burlington. Tijdens zijn verblijf in Neder land zal Willem van Suijdam nog bij drie concerten de ko ren van Martin Mans begelei den. In de Breepleinkerk zal hij ook solistisch op het prachtige orgel te horen zijn. De Rotterdamse Breeplein kerk is per auto heel eenvou dig te bereiken. Bij de Van Brienenoordbrug, afslag Fe- ijenoord. Na ongeveer twee kilometer staat rechts de kerk. Er is voldoende par keergelegenheid. Tramlijn 2 en buslijn 72 en 75 stoppen bij de kerk. Ook leren zij blokfluit spelen. De blokfluit is bij de cursus prijs inbegrepen. Voorts wer ken de kinderen met melodie- instrumenten, zoals xylo foons, metallofoons, WADDINXVEEN - Voor de derde keer houdt de Stichting Wijkwerk De Zuidplas zater dag 15 juni een muziekdag van tien uur ’s morgens tot elf uUr ’savonds. Het uitgebreide programma is zowel voor jong ate oud aantrekkelijk. OJ> het programma staat een playbackshow, karaoke, een cdjicert van de Waddinxveen se. muziekvereniging Concor- -dija, een optreden van zanger Rick, de schoolband ’Mercur- ab Feeling’ en een accordeon orkest. Meer informatie over het vol ledige programma is te vin den in Het Zuidhonk (Zuid- pl^slaan). Voor de playback show zijn nog enkele plaatsen vrij. Men kan zich voor deel name opgeven bij Cees Mei- dërwijk, tel. 0182-612237. Iri Gouda kan men terecht op dé nieuwe vestiging aan de Tesselschadestraat 1 en in Alphen aan den Rijn op de lo catie Diamantstraat 27. De Waddinxveense musicus en dirigent van 'De Gouwe stem' Martin Mans (links op de foto) met de Canadese or ganist Willem van Suijdam. De foto is vorig najaar in Bun schoten gemaakt. (Foto: De Gouwestem). pleinkerk te Rotterdam-Feijenoord. Het Waddinxveense koor wordt begeleid door de Cana dese organist Willem van Suijdam. Het programma be slat uit graag gehoorde geestelijke, klassieke en pop ulaire muziek. Op het programma is ook pteats ingeruimd voor sa menzang. De toegangsprijs bedraagt 7,50 voor volwas senen en 5,- voor jongeren tot 12 jaar en 65-plussers. Hét zingen en het luisteren naar koorzang is in de Rotter- WADDINXVEEN - Zaterdag 22 juni gaat een groep her vormde jongeren uit Wad dinxveen auto’s wassen op het terrein van wijkgebouw De Hoeksteen (Esdoornlaan). Op die manier willen ze drie rijksdaalders per auto opha- leh om er straatkinderen van Brazilië mee te helpen. Dit project gaat uit van World Servants. Deze organisatie - hejudt elk jaar een aantal rei zen voor jongeren en volwas sen naar arme ontwikke lingslanden. Tijdens deze reizen helpen ze dd bevolking door er scholen, kerken en klinieken te bou- wen. Dit jaar gaat er ook een groep naar Rio de Janeiro. Ze wjllen daar een opvanghuis gaan bouwen voor de straat kinderen, waar ze een vak kunnen leren. ken. Bij controle op het poli tiebureau aan de Mozartlaan bleek hij ongeveer 1,3 promil- zenden kinderen dag le alcohol in zijn bloed te heb ben. Hij kreeg een proces-ver- baal en een rijverbod van zes uur. WADDINXVEEN - In het weekeinde werd in Waddinxj" veen ingebroken in een in aanbouw zijnd bedrijfspand. Een deur werd geforceerd met een breekvoorwerp. Bin nen werd een behoorlijke hoe veelheid gereedschap ont vreemd dat in gebruik was bij de aannemers. WADDINXVEEN - In ’Kre ater’ aan de Kerkstraat wor den volgende maand juli op twee maandagmiddagen in totaal vier gratis inlooplessen gegeven voor leerlingen van de Waddinxveense basisscho len. Alle scholieren krijgen deze week een informatieblad met het cursusaanbod van het centrum voor kunstzinnige vorming ’Kreater’. ‘Gedurende ons open huis werd duidelijk dat onze cur sussen voor volwassenen goed bekend zijn, maar dat velen niet weten dat wij te vens een groot aanbod aan kindercursussen hebben*, zegt Kreater-directeur A. Ko remans. “Vandaar dat ik erg blij ben dat wij vanuit het basison- I Er is uitgebreid de gele- genheid om vragen te stellen. Aan het eind van de avond wordt een documentatieset uitge- reikt. Na aanmelding is de bijeenkomst gratis. Het Gouwe College en het Gouwe College Contract spe len voortdurend in op de vraag vanuit de arbeids markt. Zo zijn er verschillen de contractopleidingen toege spitst op de zakelijke markt. De opleidingen en cursussen kan men zowel overdag als ’s avonds volgen en de cursisten bepalen zelf de duur van de opleiding, of men nu studeert voor een diploma, certificaat of module. GOUDA/WADDINXVEEN - De Waddinxveense me vrouw T. Both (Lindengaarde) behoort tot een groep van twaalf gediplomeerde seniorvoorlichters in Mid den-Holland die in de afgelopen winterperiode is opge leid. Zij en de elf anderen krijgen volgende week woensdagmorgen in Gouda het certificaat uitgereikt door staatssecretaris Erica Terpstra van Volksgezond heid, Welzijn en Sport (VWS). Beelden van het open huis boordevol muzikale optredens en demonstraties dat zaterdag t vor ming 'Kreater' aan de Kerkstraat is gehouden. (Foto's: Kreater). s Daarmee wordt het mo- gelijk om via één verbin- ding tegelijkertijd te te- lefoneren, te faxen en data te verzenden en dat is ideaal voor telewer- ken, videoconferencing, internet en andere vor- men van moderne com- I municatie. tract in Gouda en in Alphen aan den Rijn een inloopdag avond 27 juni om half derwijs de gelegenheid krij- vber acht in het vergadercen- I acht in het vergadercen- trum aan de Goudse I Burgemeester Van I Reenensingel in samen- het gebied van muzikale ver werking met PTT Tele com een voorlichtings bijeenkomst over toe passingsmogelijkheden van ISDN voor het mid- I den- en kleinbedrijf g Tijdens de bijeenkomst worden toepassingen van ISDN gedemonstreerd en komt een aantal onder- I nemers aan het woord g over het gebruik dat zij I overzichtelijke studiegidsen I van ISDN maken, vindt men alle informatie over opleidingen, cursussen en trainingen. GOUDA/WADDINX VEEN - De Kamer van g s Koophandel en Fabrie- g ken voor Midden-Hol- - land houdt donderdag- ISDN biedt grote voor- h delen voor bedrijven. Met dit digitale netwerk I kunnen namelijk j spraak, fax, data en i g beeld geïntegreerd en vijf keer sneller worden getransporteerd. ries zwom hij opnieuw een stuk van zijn persoonlijk re cord af. Ditmaal stond de Miep Swets geeft blokfluitles zeven tot vijftien jaar en als klok stil bij 2.04.21. Een hele (sopranino, sopraan, alt of te- afsluiting van het lesjaar goede tijd, maar helaas niet nor) aan verschillende groep- brengen haar leerlingen hun klokkenspellen, klankstaven jes leerlingen van ongeveer en met diverse trommen en klein slagwerk. Bovendien maken zij kennis met de alle instrumenten waarop les wordt gegeven. “Veel ouders willen graag we ten hoe het in de cursussen toegaat, voordat ze hun kind opgeven. Daarom houden wij voor de kleutercursus en de cursus spelen met muziek gratis toegankelijke openbare vormde Kerk te Moerkapelle. lessen op de maandagen 1 en Op deze avond worden er 8 juli om 15.30 en 16.30 uur*, psalmen, gezangen en geeste- aldus Aad Koremans. Voor oudere kinderen uit de groepen 5 tot en met 8 van de basisschool die wel zin in mu- genoeg voor een Olympische muzikale vaardigheden ten limiet op deze afstand. Hij gehore voor familie en andere had dan 0.5 seconden sneller belangstellenden. moeten zwemmen. Miep Swets is als onderwijze- Mark van der Zijden is door res ruim acht jaar in het ba- de KNZB voorgedragen aan sisonderwijs werkzaam ge- het NOC*NSF voor uitzen- weest en geeft al bijna twaalf ding naar de Olympische jaar blofluitles. Spelen. De sportbonden heb- Op de toenmalige Pedagogi- ben de voordracht omgezet in sche Academie heeft ze een een definitieve plaats. De ge- muziekspecialisatie gevolgd hele Nederlandse zwemploeg met de nadruk op de blok- bestaat uit totaal 21 deelne- fluit. De ervaring en didac- mers. tiek die ze in het onderwijs Zaterdag 15 juni vertrok de heeft opgedaan komt goed Nederlandse zwemploeg naar van pas bij het geven van Frankrijk voor een trainings- blokfluitles. kamp van ongeveer tien da- Miep Swets vindt het belang- gen. Hierna zullen de zwem rijk dat kinderen op de juiste mers nog enkele dagen in Ne- wijze worden gemotiveerd, derland verblijven, waarna waardoor er zoveel mogelijk zij op zaterdag 29 juni zullen uit het kind wordt gehaald, vertrekken naar Atlanta. saxofoon en slagwerk. Na on geveer een jaar les kunnen kinderen gratis meedoen in een samenspelgroep. Op het gebied van tekenen en schilderen is er voor de jeugd van 9 tot en met 14 jaar een Hij stelde tijdens de Neder- mooie cursus tekenen en landse kampioenschappen in schilderen, anderhalf uur per Drachten zijn plaats in de week gedurende twaalf we- Olympische ploeg veilig. Tij ken, met indien gewenst een dens de 4 x 200 meter vrij- vervolg. Beeldhouwen-boet- eslag in estafette verband be seren staat open voor kinde- gon hij als startzwemmer. De ren van 6 tot en met 10 jaar Boskoper zette een heel snel- en van 9 tot en met 16 jaar. - Deze lessen worden niet ge geven in het gebouw aan de Kerkstraat, maar in de ruim- meter vrijeslag persoonlijk op ten aan de Peter Zuidlaan 3 het programma. Nadat Mark in Groenswaard 1. De cursus- van der Zijden ’s morgens in sen duren 30 weken, ander- de series relaxed gezwommen half uur per week. had, ging hij ’s avonds in de Wie meer wil weten kan da- finale voor de Nederlandse ti- gelijks tussen negen en vijf tel en een startbewijs voor de bellen met de administratie Olympische Spelen. van Kreater, tel. 0182- Hij kwam tot een eindtijd van 614422. 1.52.55, wat hem de Neder landse titel op leverde en een plaats in de Olympische ploeg. Tijdens de Olympische Spelen zal hij op de 4 x 200 meter vrijeslag in actie ko men. Mark van der Zijden wilde zich ook op de 200 meter wis- WADDINXVEEN - Zaterdag 22 juni om half acht wordt selslag plaatsen voor de in de Remonstrantse Kerk (Zuidkade) de jaarlijkse Olympische Spelen. In de se- voorspeelavond gehouden van de blokfluitleerlingen van Miep Swets. BRAX 'K morgana k -<7^-slaapkamers Dorpstraat 38, Waddinxveen, 0182-618090 's maandags gesloten - donderdag koopavond Zijde 3, Boskoop, 0172-212965 's maandags gesloten - vrijdag koopavond e V '-'o'-' 1U.11U VIClg, VU. 04. V Y V IJ VClliUlü 11CL UUDlöUll

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1996 | | pagina 21