WADDINXVE MOERKAPELl Lustrumconcert Krea Muska werd muzikaal feest Wethouder bij cabaretgroep Lego-bouwwedstrijd in de Luifelbaan Korpschef ambitieus BEZORGERS F v Vertelster in koffiebar Technische expositie scholieren (0182) 63 03 32 ft Weekblad voor Waddinxveen Begin het nieuwe muziekseizoen nü al met een goede evt. gebruikte) piano van PAGINA 3 WOENSDAG 19 JUNI 1996 WEEKBLAD.VOOR WADDINXVEEN E E T G M N E E OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN EN MEDEDELINGE GROEN VERGADERINGEN MILIEUZAKEN JONGE BOMEN WILLEN WATER COLLECTEROOSTER GEMEENTELIJKE BELASTINGEN VERKEERSMAATREGELEN St. Victorplein 2, Waddinxveen-zuid, tel. (0182) 61 16 97. is op zoek naar Heb je interesse? Bel dan m/v minimumleeftijd 15 jaar in de plaats omgeving Moerkap. zijde/ Rottedijk/ Herenweg enz. OPENINGSTIJDEN AFDELING PUBLIEKSZAKEN zorgd voor de tweede klassers van het Coenecoop Col lege (Dreef). Bij één van de voorstellingen nam onder wijswethouder Maria Wientjens-van der Velden (VVD) een kijkje. VRIENDSCHAPSBAND WADDINXVEEN- PELHRIMOV WADDINXVEEN - De cabaretgroep ’De Gemeentereini- WADDINXVEEN - Ter gelegenheid van het vijfjarig be staan gaf het Waddinxveense algemeen gemengd koor ’Krea Musica’ in de Ontmoetingskerk (Groensvoorde) een jubileumconcert. WADDINXVEEN/LEIDER- DORP - In de landelijke dis cussie over de toekomst van de politiekorpschefs valt op dat de ster van korpschef S. van Hulst van de regiopolitie Hollands Midden stijgt snel. Sinds april van dit jaar is hij officieel de opvolger van de Haagse korpschef A. Brand als voorzitter van de Raad van Hoofdcommissarissen. Sybrand van Hulst wordt ook steeds vaker genoemd als een mogelijke kandidaat om een van de korpsen uit de grote steden te gaan leiden. Zelf heeft hij er nooit een ge heim gemaakt dat het zijn ambitie is door te dringen tot de absolute top van de Neder landse politie. De 48-jarige Sybrand van Hulst studeerde na de HBS aan de Nederland se Politie Academie en volgde daarna een opleiding aan Nij- enrode. Hij begon zijn loop baan bij de politie in 1969. Hij vervulde diverse functies binnen het korps rijkspolitie. In 1991 werd hij benoemd tot korpschef Hollands Midden. SPREEKUREN Ooit begonnen op straat maakt de cabaretgroep ’De Gemeentereiniging’ al meer dan tien jaar cabaret op maat, ondersteund door ac- cordeonmuziek. De groep is gewend om in te WADDINXVEEN - Komende vrijdagavond houdt speel goedwinkel Wigwam de Bas (Brederolaan) een Lego- bouwwedstrijd voor jongens en meisjes van 4 tot en met 12 jaar (twee categorieën). WADDINXVEEN - De exa menkandidaten van de afde ling voorbereidend beroeps onderwijs (VBO) van het Coe necoop College te Waddinxveen hebben naast hun theoretisch examen praktische opdrachten moe ten verwerken De daarmee gepaard gaande technische problemen lossen ze veelal zelf op. Het resul taat van hun ideëen is op de lokatie Dreef van het Coene coop College vanaf donderdag 20 juni te zien. Die middag om vier uur zal de algemeen directeur van de samenwerkingsschool voor VBO, MAVO, HAVO en VWO dr. A.W. Hendriks de ten toonstelling ’Het is allemaal techniek’ officieel openen. Reijes Magos van Takirari. Het hoogtepunt van dit con cert was ongetwijfeld een ge zamenlijk optreden van koor, orkest en pianiste Vanessa van Bemmel in een geweldige uitvoering van een selectie van melodieën uit The Phant om of te Opera van A. Lloyd Webber. Dirigent John Muller, die ook nog de presentatie van dit concert voor zijn rekening ging’ heeft op één dag vier thema-voorstellingen ver nam, blonk uit door het ge heel prima in de hand te hou den. Een ovationeel applaus van het van de stoelen op en met 12-jarigen beginnen om 20.30 uur. Voor elke groep geldt een bouwtijd van drie kwartier. Er zijn telkens drie prijzen te winnen. Deze bestaan uit Le- go-bouwdozen. Daarnaast krijgt iedere deelnemer een Lego-bouwmeesterdiploma. De prijsuitreiking vindt plaats om 22.00 uur. De be kroonde werkstukken wor den tentopngesteld in de eta lage. De animo voor de Lego- bouwwedstrijden is bijzonder groot. Elke wedstrijd trekt honderden deelnemertjes. De wedstrijdbouwstenen worden beschikbaar gesteld door Lego Nederland BV. De keuze van de onderwerpen is geheel vrij. Na afloop worden de bouwwerken beoordeeld door plaatselijk bekende ju ryleden. Zij laten bij hun be oordeling naast de creativi teit en orginaliteit ook de leeftijd van de makers mee tellen. WADDINXVEEN - Vrijdag avond 21 juni om half negen komt in de hervormde koffie bar ’De Schaapskooi’ (Nesse) Elise Moelker vertellen over haar evangelisatiewerk in Zuid-Afrika. Ze was daar actief door onder andere toneel en muziek op straat in de krottenwijken waar miljoenen mensen op- elkaar-gepakt onder erbar melijke omstandigheden moeten leven. Vakantiegangers kunnen dus ook evangelisatiewerk gaan doen. Elise Moelker vertelt in ieder geval hoe het is te leven onder de Afrikaanse zon. De week daarop (vrijdag 28 juni) is er weer een eigen pro gramma in de hervormde kof fiebar ’De Schaapskooi’. zeer verdiend. Het lustrumconcert werd af gesloten met een slotlied op een melodie van My Fair La dy met een speciale tekst ge schreven door koorlid Corrie Witte, waarbij door het en thousiaste publiek werd mee- spelen op de wensen van de gezongen. Na afloop werd meest uiteenlopende publiek- door voorzitter H. Nieswaag groepen, zowel wat betreft de lengte als de inhoud van de voorstellingen. Gewapend met voorkennis verkregen van de opdrachtge ver kan de cabaretgroep bij voorbeeld een symposium op fleuren en congresgangers wakker houden. Voor de tweede klassers van het Coenecoop College in Waddinxveen en Boskoop hebben de lessen in de afgelo pen periode in het teken ge staan van de mensenrechten. Dit jaarlijks terugkerende afgesloten met een optreden van de cabaretgroep ’De Ge meentereiniging’, welk optre den op verzoek van het Coe necoop College werd georga niseerd door de werkgroep Waddinxveen van Amnesty International. De Gemeentereining bracht het programma ’Ik hou van Holland’, speciaal geschreven voor het lesprogramma van het Coenecoop College en sa mengesteld in samenspraak met Amnesty International. Door middel van verschillen de personages werd aandacht gevraagd voor vooroordelen, acceptatie van andere cultu ren, betrokkenheid van we reldproblematiek en bijvoor beeld invloed van politiek. Doordat het publiek nadruk kelijk bij de in totaal vier voorstellingen betrokken werd ontstond een levendige voorstelling. Aan dit concert werd mede werking verleend door de christelijke muziekvereni ging ’Crescendo’ uit Zuid-Be- ijerland en de zanggroep ’Gioia’, het jongerenkoor dat op initiatief van Krea Musica is opgericht. Ondanks het zeer warme weer waren veel belangstel lenden naar dit concert toege komen. Zij hebben genoten van een prachtige muziek avond. Omdat de vaste dirigent van Crescendo was verhinderd stond het koor en het fanfare orkest onder leiding van diri gent John Muller uit Gouda. In het eerste gezamenlijke optreden gingen koor en or kest uitstekend van start met een mooie uitvoering van het Slavenkoor uit de opera Na bucco van Verdi. Bij de uitvoering van een Amerikaanse medley werd het koor begeleid door pianis- staand publiek was dan ook te Vanessa van Bemmel uit Boskoop, die zich prima van haar taak kweet. Vervolgens was het de beurt aan het fanfare-orkest Cres cendo. Dit orkest bleek van grote kwaliteit en heeft tij dens haar bestaan reeds di verse grote successen ge boekt. Vooral een zuivere uit voering van Wonderful Invention van Dizzy Strat ford viel op. Na de pauze verzorgde koor en pianiste Vanessa van Bemmel een tweede Ameri kaanse medley, waarbij voor al een mooie uitvoering van You’ll never walk alone van O. Hammerstein II er uit sprong. Crescendo oogstte veel succes met met de uit voeringen van Oodles of Noodles van Jimmy Dorsen, waarbij Corina Ewijk op alt saxofoon als soliste optrad, en met Orange Blossom Special van E.T. Ronse. Voor haar voortreffelijke solo kreeg Co rina Ewijk terecht een lang durig applaus. Vervolgens trad de jeugdige zanggroep Gioia onder lei ding van dirigent Robert Jan Noordhof voor het eerst op met vooral een goede uitvoe- De Lego-bouwwedstrijden wordt gehouden tijdens de Moonlight Summer Party in het winkelcentrum Luifel baan. De deelname is natuur lijk gratis. Inschrijven voor de Lego- bouwwedstrijd is mogelijk tot en met vrijdagmiddag 21 juni half een. Een deskundige jury zal de bouwwerken beoorde len en de prijswinnaars aan wijzen. Voor de 4- tot en met 7-jarigen begint de bouwwed- strijd om 19.00 uur. De 8- tot gezongen. Na afloop werd c’-XT’ aan de dirigenten John Mul ler en Robert Jan Noordhof, de pianiste Vanessa van Bemmel, de soliste Corina Ewijk en een vertegenwoor digster van het orkest een bloemenhulde gebracht. Krea Musica kan op een prachtig jubileumconcert te rugzien. Het Waddinxveense koor kan nog steeds nieuwe leden gebruiken, vooral man nen met een basstem. Voor informatie kan contact zoeken met mevrouw C.LH. Arkenbout, Willem de Rijke- thema werd op de samenwer- laan 58 te Waddinxveen. kingsschool traditiegetrouw RW.4 (0182) 624 624 Op de agenda o.a.: 1 kastanje en 1 berk Genestetlaan 94 Verleende kapvergunningen 1 iep langs de weg 1 meidoorn in de achtertuin Justus van Effenlaan 25 Terinzagelegging ontwerp-besluit 1 boom in de tuin Bilderdijklaan 4 Op de agenda o.a.: Subsidiëring uitwisselingen Waddinxveen-Pelhrimov Gecombineerde aanslag onroerende-zaakbelasting rioolrecht Terinzagelegging besluiten Wilhelminakade en Stoofkade tijdelijk afgesloten (Foto: Krea Muska). Binnenkort zullen de gecombineerde aanslagbiljetten onroerende-zaakbe- lastingen/rioolrecht 1996 verzonden worden. Tot en met het jaar 1995 zijn deze belastingen door middel van twee afzon derlijke aanslagen in rekening gebracht. Overt 996 zult u een gecombineerd aanslagbiljet ontvangen waarin (voorzover van toepassing) beide belas tingaanslagen zijn opgenomen. Omdat door deze combinatie een tweetal aanslagen tegelijk moet worden betaald, is het aantal betalingstermijnen verhoogd. Over 1995 kon u de aan slag rioolrechten in twee termijnen en de aanslag onroerende-zaakbelas- tingen in drie termijnen betalen. De aanslag 1996 die u binnenkort zult ont vangen kunt u in maximaal 4 termijnen betalen. Zowel de eigenaar als de gebruiker van een onroerende-zaak is onroe rende-zaakbelasting verschuldigd. Onroerende zaken zijn onder meer woningen, kantoren, loodsen, stallen alsmede de bij deze zaken behorende grond. De hoogte van de aanslag is afhankelijk van de economische waarde van Tijdens bovenstaande vergaderingen kunnen niet-leden gebruik maken van het spreekrecht. Over de regels die daarbij gelden is in het gemeentehuis een brochure verkrijgbaar. De agendastukken liggen op werkdagen tijdens kantooruren in de leeskamer (in de tijdelijke huisvesting) van het gemeentehuis ter inzage. Commissie IV op dinsdag 25 juni 1996, aanvang 19.30 uur in het gemeentehuis. Noordkade 58, Pr. Bemhardlaan 9. Raadhuisplein 1 Postbus 400, 2740 AK 624 680 624 500 610 401 624 524 624 760 612 570 Het ontwerp-besluitde aanvraag en andere ter zake zijnde stukken liggen vanaf 20 juni tot 18 juli 1996 ter inzage bij de afdeling VROM in het gemeen tehuis alhier, elke werkdag vanaf 08.30 tot 12.30 uur en, op verzoek, op de maandagavonden gedurende drie aaneengesloten uren (tel. 624757, dhr. W.P. Kaandorp). Desgewenst kan een mondelinge toelichting worden ver kregen. Ook na afloop van bovengenoemde periode kan nog inzage worden ver kregen en wel tot het einde van de termijn waarbinnen beroep kan worden ingesteld tegen het besluit op de aanvraag. Schriftelijke bedenkingen tegen de aanvraag en het ontwerpbesluit kunnen door eenieder tot 18 juli 1996 bij hun college worden ingediend. Desgevraagd bestaat gedurende voornoemde termijn voor eenieder gele genheid tot een gedachtenwisseling over het ontwerp van het besluit en het mondeling inbrengen van bedenkingen daartegen (tel. 624757, dhr. W.P. Kaandorp). Alleen zij die tijdig (schriftelijk of mondeling) bedenkingen hebben ingé bracht tegen het ontwerp van het besluit kunnen later beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, tenzij wordt aange toond dat men redelijkerwijs niet in staat is geweest (tijdig) bedenkingen in te brengen, danwel de besluitvorming straks afwijkt van het voornemen. Indien gewenst, worden de persoonlijke gegevens van degene die een bedenking indient, niet bekend gemaakt. Het verzoek daartoe moet schrif telijk, tegelijkertijd met de bedenkingen, worden ingediend. Burgemeester en wethouders delen mede dat op 11 juni 1996, onder voor schriften ter bescherming van het milieu vergunning ingevolge de Wet milieubeheer is verleend aan: Burgemeester en wethouders delen mede dat vanaf 20 juni 1996 het ont werp-besluit ter inzage ligt inzake de aanvraag van: de onroerende-zaak en de vastgesteldp tarieven voor het eigendom en/of het gebruik. Een aanslag rioolrecht zult u alleen aantreffen als u eigenaar bent van een pand dat op gemeentelijke riolering is aangesloten. Bent u alleen gebruiker (huurder) dan is deze belasting voor u niet van toepassing. De bij het aanslagbiljet gevoegde toelichting geeft op duidelijke wijze uit leg omtrent de wijze waarop de aanslagen zijn berekend, maar ook over andere zaken met betrekking tot het u tegen die tijd toegezonden aanslag biljet. U wordt geadviseerd deze toelichting goed te lezen en in het geval er daarna nog vragen of opmerkingen zijn, kan informatie bij de gemeente wor den ingewonnen via de op de toelichting vermelde telefoonnummers. de directie van Technisch bedrijf de Sterke b.v. inzake het oprichten en in werking hebben van een machinewerkplaats op het perceel Coenecoop 586; het bestuur van Tennisvereniging "de Gouwe Smash" inzake het oprichten en in werking hebben van een tennispark op het perceel J. Dorrekenskade Oost 1. de directie van Tefa Thuiszorg B.V. voor het veranderen van de inrichting (gasdistributiecentrum) door uitbreiding hiervan t.b.v. opslag van vloeibare zuurstof in een cryogene tank op het perceel 2e Bloksweg 54; de heer J.M. de Bas ’’Vibas” om een nieuwe, de gehele inrich ting omvattende vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor een timmermanswerkplaats op het perceel Zuidkade 227. Ter stimulering van de contacten tussen inwoners van Waddinxveen en inwoners van Pelhrimov in Tsjechië kan door de gemeente een subsidie worden verstrekt in de aan uitwisselingsbezoeken verbonden reiskosten cq in de kosten van ontvangst van zusterinstellingen uit Pelhrimov. Het doel van de bezoeken moet beantwoorden aan hetgeen door de gemeentebesturen van Waddinxveen en Pelhrimov betreffende de jume- lage tussen de beide gemeenten in de intentieverklaring van september 1993 is vastgelegd. Voor een subsidie komen in aanmerking rechtspersoonlijkheid hebbende instellingen op de terreinen van sport, cultuur en educatie in de gemeente Waddinxveen. Eventueel kan ook aan andere instellingen een subsidie wor den toegekend. Subsidieverzoeken kunnen worden ingediend bij de Stichting Vriend schapsband Waddinxveen-Pelhrimov, secretariaat Da Costaweg 14, 2741 BJ Waddinxveen. Telefonische informatie: (0182) 61 81 65 of 61 24 99. In verband met werkzaamheden aan de spoorbruggen worden de Wilhel minakade en de Stoofkade Zijdelijk afgesloten voor het verkeer, uitgezon derd fietsers. Dit geldt tot 1 juli 1996. Voor beperkte (auto) toegankelijkheid kan, dagelijks tussen 0.800 en 17.00 uur, contact worden opgenomen met Bouwbedrijf Dekker-Vobi, bereikbaar onder de volgende telefoonnummers: (0226) 39 16 29, (0182) 57 04 23 en 53 97 21 of (0653) 25 57 21. Binnengekomen kapaanvragen Ingevolge het bepaalde in artikel 4.5.3c van de Algemene Plaatselijke Ver ordening maken Burgemeester en Wethouders bekend de volgende aan vragen te hebben ontvangen: gemeentelijk terrein nabij C. van Dort Kroonweg 13 Eenieder die meent door dit besluit in zijn of haar belang te zijn getroffen kan ingevolge de Algemene Wet bestuursrecht binnen 6 weken na publika- tie van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders. Voor informatie kunt u tercht bij de afdeling Voorbereiding werken en Ver keer. Na de snikhete zomer van 1995, de kurkdroge winter en voorjaar van 1996, hebben de bomen het zwaar te verduren. Voor bomen, die vorig jaar en dit voorjaar zijn geplant, kan het fataal zijn. Bossen en oude bomen redden het meestal wel, maar jonge boompjes hebben hun wortels nog niet voldoende ontwikkeld. Nu ze zijn uitgelopen, hebben ze extra water nodig. Hoewel de watertank van de gemeente dagelijks tussen 6 uur ‘s morgens en 8 uur ‘s avonds de jonge bomen begiet, is dit niet voldoende. De gemeente roept de bevolking van Waddinxveen dan ook op tot het geven van extra water aan jonge bomen. Niet iedere dag een beetje, maar 2x per week twee emmers bij een boom. Waarschijnlijk kunnen de bomen hierdoor deze voor hen zware periode overleven. Van 24 tot en met 29 juni 1996 Nederlandse Lever Darm Stichting - a t i i a i a - Voorstel tot instelling ondernemingsraad gemeente Waddinxveen. -Voorstel tot het akkoord gaan met het tot 01-01-1997 doorgeven van Sport& op het kabelnet in plaats van RTL (Duitstalig) en het niet opnemen van Sport& in het basispakket. - Voorstel tot het vaststellen van de nota "nieuwe subsidievormen en de praktijk”, alsmede de "Algemene Subsidieverordening Waddinxveen 1996". - Verzoek van 3 woonwagenbewoners om in aanmerking te komen voor een huurwoonwagen. - Voorstel tot vaststelling van de verordening tot 5e wijziging van de Leges- verordening 1995, in verband met de nieuwe Winkeltijdenwet. i i :08.30-14.00 uur :08.30- 12.30 uur 19.00- 20.30 uur Het loket voor de Algemene Publieksinformatie is dagelijks ge opend van 08.30 - 14.00 uur (vrijdag 12.30 uur). Daarna kunt u voor informatie terecht bij de receptie. De receptie is dagelijks geopend van 08.30 -17.00 uur (op vrijdag tot 16.30 uur). Tijdens beide avondopenstellingen is de receptie (of het loket voor de Algemene Publieksinformatie) geopend. Loket voor Burgerlijke Stand, Burgerzaken, Reis- en Rijdocu- menten maandag tot en met donderdag vrijdag dinsdag- en donderdagavond Het rooien van de bovengenoemde bomen en houtopstanden heeft geen gevolgen voor aantasting van natuur-, landschap-, of dorpschoon, als bedoeld in artikel 5.4.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening. TELEFOONNUMMERS Gemeentehuis postadres telefax Gemeentewerf Centraal Meldpunt Zorg Meldpunt discriminatie Instituut Sociaal Raadslieden Meldpunt vandalisme aan openbare voorzieningen Gouwebad ”De Sniep" (informatie) Overige belangrijke telefoonnummers zie pagina 5 gemeentegids OPENINGSTIJDEN Het hele gemeentehuis elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur. In de middaguren kunt u alleen terecht op afspraak. Openingstijden afdeling Publiekszaken zie elders in deze rubriek. Gemeentewerf, voor afgifte (grof)vuil en K.C.A. elke werkdag van 08.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur. Burgemeester en wethouders alleen na afspraak via de secretaresses. Sociaal raadsvrouw op werkdagen (behoudens de woensdagen) van 09.00 tot 12.30 uur of na telefonische afspraak. - Advies met betrekking tot vaststelling gemeenschappelijke handhavings- strategie milieuzaken Zuid Holland. - Advies met betrekking tot toekenning Milieu estafettestok. - Advies met betrekking tot provinciaal Meerjarenprogramma Stads- en dorpsvernieuwing 1996 2005. - Advies met betrekking tot uitvoeringsbesluiten in verband met nieuwe grof- vuilregeling. - Advies met betrekking tot beschikbaarstelling van een voorbereidingskre- diet ten behoeve van onderzoek lekriolering. - Advies met betrekking tot Wegbeheerprogramma 1996-1997. - Advies met betrekking tot procedure Verkeerscirculatieplan. - Advies inzake onderhoud gemeentelijke gebouwen. De besluiten met bijbehorende stukken liggen vanaf 20 juni 1996 gedu rende zes weken voor eenieder ter inzage bij de afdeling VROM in het gemeentehuis alhier, elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en, op verzoek op de maandagavonden gedurende drie uren (tel. 624757, de heer W.P. Kaandorp). Tot 1 augustus 1996 kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuurs rechtspraak van de Raad van State door: - degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp van een besluit; - de betrokken adviseurs; - degenen die bedenkingen hebben tegen de wijzigingen die bij het nemen van een besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht; - belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van een besluit. Een beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend belang overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet binnen bovengenoemde termijn worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Een besluit wordt de dag na afloop van de beroepstermijn van kracht, ten zij vóór deze datum beroep is ingesteld en een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is gedaan. Een besluit wordt niet van kracht voordat op dit verzoek is beslist. Van de indiener van een beroep en/of een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een zeker bedrag aan griffiegeld verlangd. Commissie III op donderdag 20 juni 1996, aanvang 19.30 uur in het gemeentehuis Het Waddinxveense algemeen gemengd koor 'Krea Musica' tijdens de lustrumuitvoering in ring van het Mexicaanse Los de Ontmoetingskerk.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1996 | | pagina 3