Geen omkijken naar gk’ Verhuizen? COLPA 4 w k 'Niemand heeft BI het gezien.' I i 2 3 Blom De Gruijter Gezocht: Daghladhezorgers m/v Zonder nieuwe helden is de krant nergens. Voorjaarskriebels... 06-0220750 T DE VOETEN AVO HULP KUNNEN I f/vfl Waarborg f T il r Rijnland Bekendmaking aanvraag en ontwerp-beschikking Wet verontreiniging oppervlaktewateren offerte; GOUWE KOERIER pagina 7 Woensdag 19 juni 1996 Zachte maandlenzen van Colpa Optiek Do's goed bekeken! s MAMMOET SKELTERS i VH?HUCERS Kennisgeving ontwerp-beschikking Van onze speciale verslaggever. Wilhelminastraat 38 2411 CZ Bodegraven Telefoon (0172) 61 29 77 W e t e n z e k e r Adm. kantoor J.L. Treur Pr. Margrietstraat 3 3466 LL Waarde? Tel. (0348) 5016»ax (0348) 502331. i i TE HUUR: ROLSTEIGERS M.J. van Ooi ■5^ TWEEWIELERS of nog erger, kon op die manier worden voorko men. 'Ik haalde ’m blik semsnel uit de goot’, zo vertelde de Jonge Held, ’en gelukkig was ik net op tijd, want je hebt maar een paar reservekranten in je tas zitten. Leverbaar in vele maten en uitvoeringen én 2 of 3 jaar GARANTIE Ongecontroleerde moto riek was er de oorzaak van dat het staatshoofd van Boerkinobassi afge lopen maandag in de goot belandde. Het ge beurde bij het nemen OPTIEK l/g;. gg' -iig; g gg g IF 11 S 1 Ik ,41 f g A gg g JR ...en twee linkse handen? Onderlinge ^aatschaPP'j Reeuwijk van een stoeprand. Door een te hoge snelheid sprong het staatshoofd uit de krantentas van de 15-jarige B. van W. uit H. Laatstgenoemde rea geerde koelbloedig en hing direct vol in de remmen. Een nat pak, Sx v Verzekering zonder winstoogmerk! Opstal- en Inboedelverzekering voor bedrijven en particulieren Agrarische bedrijfs Inventansverzekermg 4;, Bedrijfsschadeverzekering Vóór inforrpatïet&yWjijvende 1 W li» - 3 12440. D Provincie Zuid-Holland «■- Wet bodembescherming 4 i T A werkelijkheid ZH/580/00211841 1 MM Einsteinstraat 19. 2811 EP Reeuwijk, (0182) 39 50 94 4 4 Tuinontwerp, -aanleg en -onderhoud Onderwerp Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben op 8 mei 1996 van 'De Henegouwer BV' te Waddinxveen een melding ontvangen ingevolge artikel 28 lid 1 van de Wet bodembescherming. Het betreft het voornemen een gedeelte van een geval van verontreiniging te saneren op de locatie Henegouwerweg/Brugweg in de gemeente Waddinxveen. Gedeputeerde Staten zijn tevens voornemens het voorgelegde saneringsplan op grond van de artikelen 39 lid 2 en 40 van de Wet bodembescherming goed te keuren. Inzage U kunt de ontwerp-beschikking en de overige van belangzijnde stukken van 19 juni 1996 tot 17 juli 1996 op de volgende plaatsen inzien: - afdeling Ruimte en Bouw van de gemeente Waddinxveen, Raadhuisplein 1, openingstijden van 8.30-12.30 uur, tel.nr.: (0182) 624642; - in de leeszaal van het Provinciehuis, Prinses Beatrixlaan 15 te Den Haag, openingstijden van 9.00-16.00 uur, tel.nr.: (070) 4416482. Inspraak Op grond van artikel 6.1 van de Provinciale milieuverordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, kunnen belanghebbenden gedurende de bovengenoemde inzagetermijn hun zienswijze over de ontwerp-beschikking schriftelijk kenbaar maken aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag. Inlichtingen Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het Centraal Registratie- en Meldingenpunt van Bureau Sanering in Eigen Beheer, tel.nr.: (070) 4417187. Gedeputeerde Staten zijn voornemens te beschikken op grond van artikel 29 jo 37 Wet bodembescherming en hierbij te bepalen dat op bovenvermelde locatie sprake is van een ernstig en niet urgent geval van verontreiniging, waarbij op korte termijn, zoals aangegeven in het saneringsplan, met een sanering wordt aangevangen. In het Provinciaal Programma Water en Milieu is deze locatie geregistreerd onder Wbb-code ZH/580/0021 fase 841. 12.00 uuren van 14.00 tot 16.00 uur; buiten voor noemde tijden isinzage mogelijk na telefonische afspraak met de afd. Vergunningen, tel. (071) 516 8218 of 516 82 04; voor nadere informatie kunt u zich wenden tot voornoemde afdeling. Bedenkingen Gedurende de termijn van 4 weken kan ieder een naar aanleiding van de aanvraag en de ontwerp-beschikking W.v.o. schriftelijk - en op verzoek ook mondeling - gemotiveerde beden kingen indienen bijhet college van dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Rijnland, Postbus 156, 2300 AD Leiden. De persoonlijke gegevens van degene die zijn/ haarbedenkingenindientworden, indien deze daarom verzoekt, niet bekend gemaakt. Een zodanig verzoek moet schriftelijk en afzonder lijk, doch tegelijkertijd met de brief met zijn/haar bedenkingen bij Rijnland worden ingediend. Tevens bestaat voor een ieder de mogelijkheid tot een gedachtewissel ing over het ontwerp van het besluit. Men dient zich daartoe te wenden tot voornoemde afdel ing. Erza I dan gelegenheid worden geboden om met deaanvrager, een vertegenwoordigervan dijk graaf en hoogheemraden en andere aanwezi genvan gedachten te wisselen. Leiden, 12 juni 1996. 4 I 4 I i i 4 i i 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Nr.V.31758 Dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheem raadschap van Rijnland maken hierbij bekend dat bij hen een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlak tewateren (W.v.o.) is binnengekomen van J.C. Rijnbeek Boomkwekerijen BV, gevestigd te Boskoop voor het lozen van bed rij fsafva I water, afkomstig van een boomkwekerijbedrijf, gele gen aan Zuidwijk 6, 22 en 35a teBoskoop, in op pervlaktewater van de Gouwepolder. Dijkgraaf en hoogheemradenvoomoemd hebben hetvoomemendegevraagdeiozingsvergunning onder het stellen van voorschriften teverlenen. Overeenkomstig de geldende procedure van hoofdstuk 3 (Afd. 3.5) van de Algemene wet bestuursrecht (A.w.b.)wordtthansde aanvraag en ontwerp-beschikking W.v.o. bekendgemaakt en ter inzage gelegd. Vervolgens zalde defini tieve beschikking W.v.o. worden vastgestelden bekend worden gemaakt. Ter inzage De aanvraag met bijlagen en de op basis daar van opgestelde ontwerp-beschikking W.v.o. ligt voor iedereen van 20 junitot en met 18juli 1996 gedurende 4 weken ter inzage. De stukken zijn in te zien bij: -degemeente Boskoop, het Raadhuisplein 3, op werkdagen van 09.00 tot 12.15 uur; buiten deze uren is inzage mogelijk na telefonische afspraak met de afd. Bestuurszaken, tel. (0172) 219516; - het Hoogheemraadschap van Rijnland, afd. Vergunningen, Breestraat 48 te Leiden, op werkdagen tijdens de kantooruren van 10.OOtot Gemak dient de mens. Daarom bieden wij u voor 245,-* zes paar zachte maandlenzen die uitblinken in draagcomfort en gebruiksgemak. Stap gerust even bij ons binnen om u alles te laten vertellen over de aantrekkelijkste lenzen uit ons programma. exclusief eenmalige aanmetingskosten/inclusief vloeistoffen en controles. 4 t 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 Kamersteigers, ladders hulpstukken,betonmolens. Voor vakman en doe-het-zelver. Rietdekkersbedrijf Tuinstraat 59, 2771 BX Boskoop. Telefoon: (0172) 21 33 56/21 22 12 I Hoogheemraadschap van Gevr. autoracebaan Faller of Fleischmann. Defect geen be- zwaar. 0182-353431. Tefal kachel voor douche of badkamer 50. z.g.a.n. 079- 5931553. Tk. m. eiken krantenbak m. in- gel. blauwe tegeltjes, 50. Tel. 0172-615351. Tk. houten traphekje, past in elke deurbr. 25. Tel. 0348- 501378. Tk. airconditioning unit, merk Smeva, cap. 2.5 kw. 220V 700 0172-420811. Tk. schoolb. MTS Electronica 1e jr. Leiden. 125. na 17 uur 0172-492501. Tk. douchegordijn stang z.g.a.n. compl. 30. Tel. 0172-616854. Tk. linnen schoenen ecru, nw. i mt. 38 15. Tel. 0348- 417191. Tk. 3 aderige kabel met stek kers v aansl. caravan 50. Tel. 0172-432505. Tk. 2 dln. bouwen in gewa pend beton uitg. Agon Else- vier 30. Tel. 0172-432505. Modern wandmeubel 200 4 losse elem. TV kast vitrine 0297-347184. Burgemeester Colijnstroat212771 GE, Boskoop, Telefoon (0172) 214637 T.k. mooie voordeur, links draaiend 212x92, vaste pr. 200 0348-564287 Tk. kampeerkoffertfl. 4 p. 25. 8 p. picknicktfl Meranti 40 0172-443144. Tk. mooie donkerblauwe kin derwagen i.z.g.st. 250. Tel. 0172-6'- Tk. zijtent aan voortent, cara van, z.g.a.n. Vrpr. 300 0348-415160 Tk. pastel baby-wipstoeltje 20. Kinderstoel 25. Tel. 0172-475111. Tk. tiener burokast, kl. bruin/ grenen, 2/1/.40 m. 125. 0172-615351. Tk. grijs wandmeubel met verl. en vitrine 100. Tel. 0172- 435984. L Tk. Blauwpunkt KTV 71 cm. Spelend te zien 250. 071- 3414512. Tk. trouwjurk, wit, mooi mod., evt. met acc. 750. Tel. 0348-501982. Tk. verzamelbanden blad 'Groei en bloei’ 1980-1990 10 pst. 0182-348190. Tijd voor SDR: Wij maken van uw droomtuin Adres: Postcode/Plaats: INTEGRATIE GEHANDICAPTEN Ja, ik wil meer informatie over financiële hulp. Naam: F® Tel: Opsturen in envelop met postzegel aan AVO-Integratie Gehandicapten. Postbus 850, 3800 AW Amersfoort. SS» 1

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1996 | | pagina 7