AUT PUNT Martin Mans geeft 12 zomer<on<erten WASBEURT VANAF 5.50 ^sintratuin 50 Kees Dijkshoorn (69) ere-lid van het ICW Zomeravondwandeling in de Oranjewijk BIG SMILE!! I. - g F COLOPHON Boomkwekers in Tros-programma VOOR EEN BLINKEND SCHONE AUTO! Vierdaagse in Boskoop Anjeractie in het goud r MEDISCHE DIENSTEN BURGELIJKE STAND KERKDIENSTEN SoW-dienst in Wachttorenbe- G. Rang, z r J. I •ft. Weekblad voor Waddinxveen club Avanti voor de 15e keer de avondfietsvierdaagse in het kwekersdorp. De start is in Het Praathuis BOSKOOP - Van maandag 24 tot en met donderdag 27 I I I I I I I I I I I I I I iif GOUDA WADDINXVEEN stellenden wordt aanbevolen een verrekijker en een na nemen. Tei en bij besteding WADDINXVEEN - Oud-uitvoerend secretaris van de on- dernemerskring ’Industrieel Contact Waddinxveen’ (ICW), Kees Dijkshoorn (69), is benoemd tot erelid van de club die hij 19 jaar heeft gediend. Zijn werkzaamhe den zijn inmiddels overgenomen door W. Waterreus. WADDINXVEEN - Deze en volgende maand geeft de Waddinxveense musicus Martin Mans (Koningin Wil- helminaplein) een 12-tal zomerconcerten met zijn ko ren of met diverse andere instrumentalisten. Tijdens deze concerten is hij niet alleen als organist-improvisa tor te beluisteren, maar ook als begeleider. Deze fluit is zodanig vervaar digd dat het stemmen met bijenwas niet meer nodig is. De toegangsprijs bedraagt 7,50 voor volwassenen en 5,- voor jongeren tot 12 jaar en 65-plussers. Zaterdagavond 6 juli om acht uur geeft Martin Mans een orgelconcert in de concertse rie ’Tour langs monumentale orgels 1996’ in de Grote of Le- buïnuskerk te Deventer. Het programma bestaat uit improvisaties op onder ande re het Israëlisch volkslied, Jeruzalem stad van goud, Psalm 65. Daarnaast speelt hij werken van Dubois, Haydn, Bach, Zwart en Pa- meyer. De toegangsprijs be draagt ƒ8,- voor volwassenen en 6,- voor kinderen tot 12 jaar en 65-plussers. Vrijdagavond 12 juli om acht uur geeft Martin Mans sa men met de panfluitiste Noortje van Middelkoop tra ditioneel een zomerconcert in de Grote of St. Nicolaaskerk (Hervormde Kerk) te Brou wershaven op Schouwen-Dui- venland. De toegangsprijs be draagt ƒ8,- voor volwassenen en 4,- voor jongeren tot 12 jaar en 65-plussers. Woensdagavond 10 juli om acht uur begeleidt Martin Mans het beroemde Stads knapenkoor Elburg in de Dio- nysiuskerk te Rijssen. Het koor staat onder leiding van Pieter-Jan Leusink en heeft een hoog muzikaal niveau weten te bereiken. Als 6- a 7-jarigen komen de jongens al bij het koor en krij gen de eerste stemvorming. Ze repeteren driemaal per week in hun prachtige koor- gebouw in Elburg. Donder dagavond 11 juli is het twee de concert in deze zomer-toer in de Oude Kerk, in het cen trum van Ede. Zaterdagmid dag 13 juli maakt het Stads knapenkoor Elburg met Mar tin Mans een toer door Zeeland. Om 13.00 uur zin gen en spelen zij in de Her vormde Kerk (Grote of St. Ni colaaskerk) in Brouwersha ven. Om 15.30 uur geven zij een concert in de Hervormde Kerk in Haamstede en om 20.00 uur is het slotconcert in de Nieuwe Kerk te Middel burg. VERZIJL sport Volgende week woensdag avond 26 juni om acht uur zingt de Christelijk Gemeng de Zangvereniging Immanuël uit Rhenen onder leiding van Martin Mans in de St« Maar tenskerk te Tiel. De Canade se organist Willem van Suij- dam zal het koor op het orgel begeleiden en tevens enkele soli laten horen. Donderdagavond 27 juni om acht uur zingt het Christelijk Streekmannenkoor Noord west Veluwe uit Nijkerk on der leiding van Martin Mans in het hervormde Pauluskerk te Baarn. Ook hier zal Willem van Suijdam de orgelsoli ver zorgen en het koor begelei den. Vrijdagavond 28 juni om acht uur zingt het Christelijk Waddinxveens Mannenkoor ’De Gouwestem’ onder leiding van Martin Mans in de Bree- pleinkerk in Rotterdam-Fe- ijenoord. Willem van Suijdam begeleidt hen op het orgel en speelt enkele orgelsoli. De toegangsprijs bedraagt 7,50 voor volwassenen en 5,- voor jongeren tot 12 jaar en 65-plussers. Zaterdagavond 29 juni om acht uur geeft Martin Mans een orgelconcert in de Neder lands Hervormde Kerk te Mijdrecht. Hij zal daar wer ken spelen uit zijn improvisa- tie-repertoire, maar ook wer ken van beroemde componis ten zoals J.S. Bach, Handel, Elgar en Boëllmann. De toe gang is gratis. Donderdagavond 4 juli om acht uur geeft Martin Mans een concert in samenwerking met de Canadese organist Willem van Suijdam en de Sliedrechtse musicus Martin Zonnenberg. Zij bespelen af wisselend orgel, piano en syn thesizers. Het concert vindt plaats in de Grote Kerk in Sliedrecht. Vrijdagavond 5 juli om acht uur is er een or- gel-panfluit concert van Mar tin Mans en Fred Mann (pan fluit) in de Havenkerk te Al- blasserdam. Fred Mann is een beroemde Nederlandse panfluitist die in grote mate heeft bijgedragen tot de popu lariteit van dit instrument in Nederland. Hij bespeelt tij dens het concert een door hem zelf gebouwde panfluit. ;en inlevering van deze bon van minimaal fl. 25,= ontvang je fl. 5,= korting. Deze bon is geldig op het hele assortiment. Maximaal 1 bon per klant en is geldig t/m 29 juni 1996 collecte die tijdens de Anjer- actie gehouden wordt, van particuliere schenkingen en van loterijen (BankGiroLote- rij). In de afgelopen halve eeuw zijn met behulp van de ze gelden bijna 100.000 pro jecten gesteund door het Prins Bernhard Fonds en de Anjerfondsen. Daarmee was een bedrag van circa 380 mil joen gulden gemoeid. Het Prins Bernhard Fonds werd in 1940 opgericht om de geallieerde strijdkrachten van wapens te voorzien. Het fonds droeg toen de bijnaam ’Spitfire fonds’. Na de Tweede Wereldoorlog kreeg het fonds zijn culturele doelstelling en in 1946 is voor de eerste maal in Nederland gecollecteerd. De verjaardag van Prins Bemhard (29 juni) kosten bedragen ƒ6,50 voor alle vier de avonden. Men kan ook per dag inschrijven. Dan zijn de kosten ƒ2,50. De routes zijn ongeveer 30 I km lang en volledig gepijld. .Na vier avonden fietsen wor den de deelnemers beloond met een medaille. Geboren: Bastiaan Tobias z.v. P. Bakker en A.M. Bons; Faissal z.v. R. Bokasba en M. Aakoubi; Amy Wilhelmina Louisa d.v. C.P. van der Hoek en A.A.M. van der Horst; Lysanne Ilona d.v. W. Mourits en S.Y. Schimmel; Jacobus Cornelis z.v. J.L. Zijl en A.J.A. van der Wilt; Nicolaas z.v. J.A. van Berkel en E.K. Vermeulen; Niels z.v. T.P. van Grieken en J.S. de Heer; Lennard Julian z.v. L.A. de Heer en M.J. Uitenbroek; Arie z.v. T. Krijgsman en J. Suijker; Lieke Christine d.v. P. Leuhof en P.W. de Wolft; Mischa z.v. M.P.M. van Reede en S. de Vlaming; Jelle z.v. E. Stop pelenburg en S. Ponsioen; Denise d.v. J.B.W. Verdegaal en G. Schouten. W.P. Ruiter en A.N. Versloot; B. Kegel en A.E. Bergen. W. van der Schaft en N. van Delden. Ary Zwanenburg, oud 89 jaar; Aaltje Onderdelinden, w.v. J. van Heezik, oud 91 jaar. WADDINXVEEN - Zoals be richt wordt in Waddinxveen door vrijwilligers van een aantal verenigingen deze week druk gecollecteerd voor het Prins Bernhard Fonds en de vijftien regionale Anjer fondsen. De collectanten gaan lande lijk gezien voor de vijftigste maal de straat op om in het kader van de jaarlijkse Anjer- actie geld bijeen te brengen voor de cultuur in ons land. Het Prins Bemhard Fonds en de Anjerfondsen vormen te zamen het Cultuurfonds voor Nederland. Zij subsidiëren projecten op cultureel gebied in brede zin. De fondsen verstaan hieron der niet alleen de kunsten (muziek, theater, letteren en beeldende kunst), maar ook monumentenzorg, weten schap, culturele vorming en natuurbehoud. Het benodigde geld voor de subsidies is afkomstig van de Voor de praktijk van de huisartsen Alberts, Van den Brule, Van der Linde en Vreeken (groep I) heeft dienst: C.N. Vreeken, Weidezoom 50, tel. 612979 W.A. van Heel, Mozartlaan 2-4, tel. 612676 F.F. van Dijk, Kerkweg-West 64, tel. 617255 J. Frinking-Scholten, Gentiaan 6, Boskoop, tel. 0172- 213898 De regeling ‘medische weekeinddienst* is uitsluitend be doeld voor dringende gevallen, waarvan de behandeling niet tot de eerstvolgende werkdag kan wachten. op zaterdag en zondag van 10.00 - 11.00 uur en van 16.00 - 17.00 uur. Voor deze spreekuren behoeven geen afspraken gemaakt te worden. gedurende dezelfde uren als waarop er in het weekeinde spreekuur wordt gehouden. Buiten deze tijden is de waar nemend huisarts alleen voor zeer dringende spoedgevallen bereikbaar. J. Slager, Kerkweg-Oost 220, Waddinxveen, tel. 0182- 612737 (bij afwezigheid dierenarts Y.M. Klaare, Turfmarkt 94, Gouda, tel. 0182-518995 of dierenarts W.C.M. van den Heuvel, Pelmolenerf 59, Gouda, tel. 0182-511215). C. de Vos en B. de Vos-Kroeze, Prins Bernhardlaan 79, tel. 0182-610462. werd in dat jaar uitgeroepen tot landelijke ’Anjerdag1. Met de slogan ’voor geestelij ke weerbaarheid’ is toen ruim 400.000 gulden opgehaald. Dit was voor die tijd zeker een aanzienlijk bedrag. Inmiddels is het motto van het Cultuurfonds veranderd in ’Geven om cultuur die je lief is’. Dat veel mensen het cultuurbehoud en de natuur in Nederland een warm hart toedragen, blijkt onder ande re uit de opbrengst van de collecte in 1995, die bijna 3 miljoen gulden bedroeg. De collectanten zijn leden van de verenigingen die steun (hebben) ontvangen van het Prins Bernhard Fonds of de Anjerfondsen. Een grote stimulans voor de ze verenigingen om zich in te zetten voor de Anjeractie is dat de vereniging een derde van de opgehaalde gelden zelf mag besteden, twee derde gaat naar de fondsen. te aan voorlichting aan de le- den-ondernemers ging Kees Dijkshoorn gekwalificeerde sprekers aantrekken, daarbij geholpen door zijn goede in gangen in Den Haag. Commissies werden in het le ven geroepen, zoals het Over legorgaan Werkgelegenheid, de Commissie Bewegwijze ring en de Commissie Coene- coop. De Stichting Waddinxveen Meubelstad werd opgezet en contacten werden intensiever onderhouden met de gemeen te, de Goudse Kamer, de werkgeversorganisaties VNO en NCW en de andere onder- nemerskringen in de regio. Loco-burgemeester J.A. Hie- lema (CDA) besteedde vooral aandacht aan de diverse vrij willige functies die ’super- vrijwilliger’ Kees Dijkshoorn heeft vervuld in Waddinx veen en de regio voor de Gere formeerde Kerk, het onder wijs, de gezondheidszorg, de sport en de Rotary Club. Ook vermeldde hij zijn werk voor het landelijke 5 Mei Comité en het Verzetsmuseum Zuid- Holland in Gouda. Volgens Jan Hielema draait de samenleving in Waddinx veen in belangrijke mate op vrijwilligers. ‘Dat wordt on voldoende onderkend1. Hij herinnerde er aan dat Kees Dijkshoorn in de perio de 1978-1985 lid was van de CDA-gemeenteraadsfractie. Hij leerde hem toen waarde ren als een goed bestuurder maar ook als een betrouwba re vriend, die bijna nooit uit zijn rol viel. De enige keren dat dit ge beurde was als hem werd ver weten dat hij teveel de belan gen van het bedrijfsleven be pleitte. Maar Kees Dijkshoorn vond dat dan broodnodig. ICW-voorzitter A.W. Brand sloot de sprekersrij. Hij me moreerde de vele activiteiten die Kees Dijkshoorn samen met het ICW-bestuur in di verse samenstellingen tot stand heeft gebracht. Ook de prettige verhoudingen waar in dit al die jaren is geschied. Als blijk van waardering overhandigde hij Kees Dijks hoorn een oorkonde met de benoeming tot erelid voor het leven van het ICW. Hij over handigde symbolisch een koffer-set omdat de oud-uit- voerend secretaris en zijn vrouw Matty meer tijd willen gaan besteden aan hun favo riete hobby reizen. WADDINXVEEN - Volgende week dinsdagavond 25 juni om half acht houdt de Waddinxveense werkgroep Na tuur- en Milieu-Educatie - winnaar van de Waddinx veense milieuprijs (estafettestok) - voor belangstellen den een zomeravondwandeling. 9.30 uur ds. A.W. van der Plas 17.00 uur ds. C.D. Zonnen berg 9.30 uur ds. H. Schipaan- boord 15.00 uur ds. A.W. van der Plas (aangepaste dienst) 18.30 uur ds. M. van Cam- pen 9.30 uur ds. C.D. Zonnen berg 17.00 uur ds. H. Verheul, Amersfoort 9.30 uur ds. M. van Campen 17.00 uur ds. H. Schipaan- boord 9.30 uur ds. A.A. van Hou- welingen 17.00 uur Ontmoetingskerk 9.30 uur ds. N ieuw-V ennep 17.00 uur ds. A.A. van Hou- welingen (SoW-dienst) (in samenwerking met de Vrijzinnige Hervormden) 10.00 uur leesdienst 18.00 uur leesdienst 9.30 uur ds. N. van der Want 17.00 uur ds. N. van der Want 19.30 uur kand. A. Simons Eucharistieviering op zon dag om 9.30 uur en op woensdag om 19.00 uur. Eucharistieviering op zater dag om 19.00 uur, op zondag om 11.15 uur, op dinsdag om 9.00 uur en op donder dag om 9.00 uur. 9.30 uur ds. J.J.C. Dee, Bunschoten 16.30 uur ds. J.J.C. Dee, Bunschoten 10.00 uur samenkomst 9.30 uur leesdienst 19.00 uur ds. G.J. Baan DONDERDAG 20 JUNI 19.30 uur de heer G.J.N. Moens 9.30 uur ds. M.J. Oosting 18.30 uur ds. D. Quant, Rijswijk Triomfaterkapel, Haven straat 10.00 uur ds. H.G. Koek koek 10.00 uur ds. A.W. Davidse 10.30 uur Evangelie studie- klassen 11.20 uur Algemene vergadering BOSKOOP - Het TROS-tele- visieprogramma ’World Tra de Show’ gaat de schijnwer per richten op de boomkwe kerij in Boskoop en omgeving. In het programma van zon dagavond 29 september wor den opnamen uitgezonden die zijn gemaakt bij het Bo- skoopse bedrijf Gebroeders Van Vliet. Samen met twee bedrijven uit andere sectoren doen de boomkwekers mee in het pro gramma dat dit keer is ge richt op Rusland. Het pro gramma wordt gepresenteerd door Tineke Verburg en Ed Nijpels. Vanwege de uitstraling op de totale Nederlandse boomkwe kerij sector wordt ondersteu ning verleent door Plant Pu blicity Holland, de promotie organisatie van de Nederlandse boomkwekerij- sector. Geen van de deelnemende be drijven is nu al echt in Rus land actief. Het gaat in deze fase om de ideëen voor de marktbewerking en de eerste aanzetten daartoe. Ook moe ten de bedrijven aangeven met welke produkten zij op de Russische markt kansen zien. De gebroeders Van Vliet leg gen de nadruk op het uit gangsmateriaal en de halffa brikaten, als basis voor de ei gen Russische produktie. In de World Trade Show wordt in een ongeveer vier minuten durende presentatie ook een beeld gegeven van het bedrijf en de onderne mers die er achter staan. Ook wordt ruim aandacht besteed aan de produkten van het be drijf. De TROS filmt ook in Rus land. Daar wordt nagegaan hoe de aanpak van de bedrij ven aanslaat. Het bedrijf dat op basis van de Russische re acties door de jury tot win naar wordt uitgeroepen is een week te gast in Rusland. De wandeling voert langs het lem de Zwijgerlaan. Belang- pad bij de rioolwaterzuive ringsinstallatie bij de Willem de Zwijgerlaan in de Oranje'- tuurgids mee te wijk. In deze tijd van het jaar staan daar veel wilde planten in bloei, wat op hun beurt weer veel insecten aantrekt zoals vlinders, hommels, bij en en zweefvliegen. Veel vogels zingen nog zodat dit een mooie gelegenheid is nog enkele soorten te onder scheiden. Geleidelijk aan zal juni houdt de Boskoopse tour- het stiller worden. Met deze wandelingen is in het voorjaar van 1988 begon nen. Zo waren er wijkwande- lingen, opdrachten in het (Bosweg-Snijdelwijklaan). De Gouwebos en bij de Petteplas en bezoekjes aan het dieren parkje in het Warnaarplant- soen van het basisonderwijs. De wandeling van volgende week dinsdag 25 juni zal ruim één uur duren en begin nen bij de Prins Willem- Alexandertunnel aan de Wil- Het was een druk bezochte en zonnige receptie waarmee de 69-jarige Kees Dijkshoorn in restaurant Bibelot (Lima- weg) afscheid nam als uitvoe rend secretaris van het ICW. Zoals bericht kreeg hij van voorzitter drs. R.A. Schreu der van de Kamer van Koop handel en Fabrieken voor Midden-Holland de gouden legpenning met bijbehorende oorkonde en verraste loco- burgemeester J.A. Hielema de ondernemende en verdien stelijke Waddinxvener met de gemeentelijke oorkonde voor vrijwilligers. In een geestige toespraak me moreerde de voorzitter van de Goudse Kamer de loopbaan van Kees Dijkshoorn, die na zijn eervol functioneel leef tijdsontslag als marine-offi- cier de samenleving van Waddinxveen in verschillen de vormen heeft gediend. Voor de Kamer van Koophan del en fabrieken voor Mid den-Holland was zijn belang rijkste functie sinds 1977 die van uitvoerend secretaris van het ICW. Voorzitter en erelid J.P. van Oosten van het ICW-bestuur in 1977 keek in zijn toe spraak bijna twintig jaar te rug toen hij de afscheidne mende uitvoerend secretaris aanstelde. De Waddinxveense onderne- merskring had toen net de metamorfose ondergaan van een club van industriële on dernemers tot een erkende vereniging van ondernemin gen. Gezocht werd naar iemand die, als directeur-secretaris zo werd gedacht, het bestuur zou kunnen bij staan en taken die tot dan toe bleven liggen kon opnemen. Zo kwam Kees Dijkshoorn in het vizier als marineman met financieel- economische, administratie ve en organisatorische erva ring. Het ICW-bestuur vond hem bereid en de benoeming volg de op 31 maart 1977. De door hem in een lovende karakter schets omschreven Kees Dijkshoorn ging onmiddellijk aan de slag om met de Wad dinxveense leden-bedrijven kennis te maken. Er werden zaken op poten ge zet als het maandelijks con tactuur en het informatiebul letin ICW-Actueel. Ook wer den er banden gesmeed met de lokale LTS. Voorts werd de nieuwjaarsreceptie inge voerd. Om te voldoen aan de behoef- /Jl PAGINA 9 WOENSDAG 19 JUNI 1996 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN «ga Per stuk 5,95 nu Donderdag en vrijdag koopavond. De Waddinxveense musicus Martin Mans. (Foto: Martin Mans). Alphen a/d Rijn Raadhuisstraat 408 Waddinxveen Passage 218 Uitgave: Dagblad van Rijn en Gouwe BV, Raoul Wallenbergplein 9. Postbus 12400 AA Alphen a/d Rijn Redactie-adres: Kanaalstraat 10 Postbus 372 2741 HH Waddinxveen Telefoon: 0182 - 63 03 32 Telefax: 0182 - 63 26 33 up ■5 «Éi C TER AAR Veldweg Kingang Kerkweg). tel. 0172-602241. HET GROENE WARENHUIS u o <n O -O a3 jp rsl O g 0J O C ZATERDAG 22 EN ZONDAG 23 JUNI BEDRIJVENPARK COENECOOP ZUIDELIJKE RONDWEG 1/3 WADDINXVEEN - TELEFOON: 0182-619285/617900 Openingstijden: Maandag t/m Vrijdag 08.30 - 17.00 uur. 3 stuks voor Klachten bezorging: Donderdag voor 17.00 uur. Kanaalstraat 1O, 2741 HH Waddinxveen Telefoon 0182 - 63 03 32 X, ■M s H X Ondertrouwd: Gehuwd: Overleden: Oud-ICW-uitvoerend secreta ris Kees Dijkshoorn (69). (Foto: Arvhief - Hans Dae- ter). Arts: Voor de praktijk van de huisartsen Glaser, Van Heel, Sie mens, Voskamp en Wilms (groep II) heeft dienst: Arts: Dienstdoende apotheek: Dienstdoende verloskundige: Mededeling: Spreekuur waarnemend huisarts Aanvraag visites Weekeinddienst dierenarts: Het rioolwaterzuiveringsinstallatie bij de Willem de Zwijgerlaan in de Oranjerwiik. (Foto: Werkgroep Natuur- en Milieu-Educatie). ZONDAG 23 JUNI NEDERLANDS HERVORMDE KERK Brugkerk, Kerkweg-Oost: De Hoeksteen, Esdoornlaan: Bethelkerk, Bilderdijklaan: Rehobothsthool, Sperwer- hoek: Immanuëlkerkgemeente, Prinses Beatrixlaan: GEREFORMEERDE KERKEN Ontmoetingskerk, Groens- voorde: REMONSTRANTSE GEMEENTE Kerkgebouw Zuidkade: 10.00 uur geen dienst OUD-GEREFORMEERDE GEMEENTE IN NEDERLAND Kerkgebouw Merturiusweg: CHRISTELIJK AFGESCHEIDEN GEMEENTE Kerkgebouw Dorpstraat WOENSDAG 26 JUNI ROOMSKATHOLIEKE KERK St. Virtorkerk, Zuidkade Ontmoetingskerk, Groens- voorde GEREFORMEERDE KERK (VRIJGEMAAKT) Kruiskerk, Passage JEHOVA'S GETUIGEN Koninkrijkzaal, Burgemeester Trooststraat 10.00 uur Openbare toe spraak 11.00 uur spreking RAFAEL GEMEENSCHAP WADDINXVEEN Het Nieuwe Trefpunt, Stationsstraat BAPTISTENGEMEENTE ICHTHUS Gebouw Kreater, Kerk straat 10.00 uur J. Schipper GEREFORMEERDE GEMEENTE BOSKOOP Kerkgebouw Mendelweg CHRISTELIJK GEREFORMEERDE KERK BOSKOOP Kerkgebouw Nieuwstraat 79 BAPTISTENGEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN 18.30 uur ds. M. Ezinga EVANGELISCHE GEMEEN TE PAROUSIA GOUDA Aula Joh. Calvijn-MAVO, Winterdijk DE KERK VAN JEZUS CHRISTUS VAN DE HEILIGEN DER LAATSTE DAGEN Crabethstraat, Gouda t v J.V" De Helianthus Big Smile, YV i x Z"Xoftewel de Zonnebloem, lacht overal. Zowel binnen als buiten. Deze eenjarige plant verlangt uiteraard een plekje in de zon.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1996 | | pagina 9