Lawaai-optocht tot besluit p ZIZO PAKKET W0R„ DORÉ 14.95 [Heemskerk Pnmera laminaatvloeren klein 19ct foto! Duitstalig RTL moet wijken voor Sport7 Nieuwe organisatie bespaart ook geld Discussie over kerntaken staat weer op de agenda CDA-wethouder ziet ruimte voor nieuwe dingen anti&ctett HET IS WEER SUMMER SALE Bl J O PROFITEER VAN DE FANTASTISCHE AAN Bl ED I Nt b BURGERT .J kalkhoven Bouwaanvraag politiebureau ALLES VOOR (tüWOPEL.., Van Elswijk b.v. GSMi EEN DUIDELIJKE ZAAK Jl boonstoppel autobedrijven VAKANTIE- VOORDEEL OpbrengstAnjerfonds VIOLO'AUDIO WASSIN DROGEN Ïmlen«h ACER COIAPUIERS Nieuwe baan D66- raadslidFrans G. Bos Fietskijkdag bij politie INTERIEURVERZORGING I OPLAGE 13.925 EXEMPLAREN MEGA-COLOR -» VIDE» AUDI' FOTl i JE VOELT JE LEKKERDER IN EEN PEUGEOT NIEUWE AARDAPPELEN Per maand Nu slechts: X' WOONSELEKTIE 7 i -v i 2 Bh Weekblad voor Waddinxveen ten worden bespaard. vallen een stuk gunstiger uit dan gevreesd. 33 cent FORMAAT 10X15 CM |fotoshop| 1 /j nu bestellen! Ind-BTW 1 E3ij ons vind je de grootste keus in r LIBERTEL Geldt bij een 2-jorig abonnement. Alice, Anne-Marije, Alex ander, Ard Christa, Jaap, Jasper, Kees, Lisette, Ma- riëlle, Pieter, Pim, Rolt HARTELIJK GEFELICITEERD MET JULLIE DIPLOMA Een prettige vakantie toegewenst! Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Telefoon 0182- 61 55 94. Kantoor kanaalstraat 10, 2741 HH Waddinxveen, Postbus 372, 2740 AJ, Telefoon 0182- 63 03 32, Telefax 0182- 63 26 33. Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 8.30 - 17.00 uur. Dorpstraat 76 Waddinxveen Tel. (0182) 63 20 02 INBRAAKBEVEILIGING een zaak van vertrouwen HUIS-AAN-HUIS In Waddinxveen, Zevenhuizen en Moerkapelle 52e JAARGANG NUMMER 2501 WOENSDAG 10 JULI 1996 Dorpstraat 38, Waddinxveen, tel. (0182) 61 23 73. Zijde 3, Boskoop, tel. (0172) 21 25 44. J.C. van der Maas Noordeinde 142 Waddinxveen nu voor LAGE PRUZEN SNELLE SERVICE EIGEN TECHNISCHE DIENST Dorpstraat 33 2742 AP Waddinxveen Telefoon 0182 - 63 08 99 S ^sloten ■OJexperl PEUGEOTDEALER Boonstoppe! b.v. Oranjelaan 21 Waddinxveen tel. 0182-Ó12344 Showroom Juliana van Stolberglaan Boonstoppel Boskoop b.v. Zijde 450 Boskoop tel. 0172-215111 de kantoorspecialist Waddinxveen - Dorpstraat 39 Tel. (0182) 61 22 98 Fax (0182) 63 02 30 voor Sport7. Het Waddinx- veense kabelnet zal zo spoe dig mogelijk gemoderniseerd worden. Na modernisering zal het Duitstalige RTL weer op het kabelnet verschijnen, in ieder geval met ingang van 1 januari 1997. Over het opnemen van Sport7 in het basispakket vanaf 1 januari 1997 zal later dit jaar in de Waddinxveense gemeenteraad aan de orde komen. WADDINXVEEN - De veranderingen in de organisatie van het Waddinxveense gemeentehuis hebben ook in fi nanciële zin voordelen opgeleverd. In totaal kan vol gens afspraak 520.000 gulden op de gemeentelijke kos- TT7 UW KHOWJME D6M.ER- Koninginneweg 1 ld Boskoop Tel. (0172) 21 03 09 ONTWIKKELEN ƒ3 85 NABESTELLINGEN VANAF 39 CENT In de vanavond (woensdag 10 juli) te houden gemeente raadsvergadering kan een punt worden gezet achter de discussie over de gemeentelij ke kerntaken. Het belooft een interessante gedachtenwisse ling te worden omdat iedere partij moet laten zien waar zij voor staat. In het kader van het veran- derproces heeft de Waddinx veense gemeenteraad in het afgelopen jaar een discussie over de al dan niet gemeente lijke kerntaken gevoerd. Centrale vragen in deze dis- WADDINXVEEN - De tienja rige protestants-christelijke Koning Beatrixschool en de rooms-katholieke Kardinaal Alfrinkschool, beiden aan de Zuidplaslaan, hebben het tweede lustrum met een ge weldige feestweek gevierd. Er was elke dag wel wat te doen. De week begon joelend met een ballonnenwedstrijd nadat de beide directeuren van de de twee bijzondere ba sisscholen een toespraakje hadden gehouden en de 740 leerlingen het feestlied had den gezongen. Op het programma stonden onder andere een flierefluit- dag, een vossenjacht in de schoolomgeving en een fancy- fair (het geld dat overblijft wordt gebruikt voor het aan- \\W\\N Huiswerkcursus N>nCL... TON KEGGE Nieuwstraat 61 2771 XH Boskoop Tel.(0172)21 39 87 100% GESLAAGD De overige aanbevelingen krijgen in de nabije toekomst nog aandacht. Het college van Burgemees ter en Wethouders is ver heugd de gemeenteraad te kunnen laten weten dat de afgesproken bezuinigings taakstelling wordt gereali seerd. De voorstellen met betrek king tot de doelmatigheid lei- heidsonderzoek i door adviesbureau Rijncon sult. Naast adviezen met be trekking tot meer doelmatige werkwijzen en processen, wordt aanbevolen een aantal NT PUHIHM mi KEI «HIELT TELIFOMK U IK H VOtSIlM FIULLE I: GOUDACEMTRUM HOOGVLIET - MIDDELHARMIS HUMANSDORP OUD BEIJERLANO ROTTERD AM-OOSTERHOF - ZOETER»!!» STADSHART. burger en de taakuitvoering. Op het gebied van de openba re ruimte wil het gemeente bestuur samen met alle be trokkenen zorgen voor een veilige, schone en kwalitatief hoogwaardige openbare ruimte. Ten aanzien van het sociale klimaat wil het gemeentebe stuur samen met alle betrok kenen zorgen voor het ver sterken van de gemeen schapszin en voor een sociaal stimulerend klimaat. Kijkend naar de relatie met de burger wil het gemeente bestuur op een toegankelijke en overzichtelijke wijze het Gouwedorp besturen. Op het gebied van de taakuit voering wil het gemeentebe stuur zijn eigen organisatie verder ontwikkelen tot een klantgerichte, open en mo derne bestuurlijke en ambte lijke organisatie, waar effec tief en efficiënt wordt ge werkt. Hiervoor dient onder andere te worden ondezocht welke werkzaamheden in aanmer king komen voor uitbeste ding. Een taak zal alleen wor den uitbesteed als deze goed koper - en tegen dezelfde kwaliteit - door derden kan worden verricht. In de gemeenteraadsvergade ring van vanavond (woens dag 10 juli) zullen naar aan leiding van de gevoerde kern takendiscussie nieuwe besluiten worden genomen. Daarvoor hebben B. en W. de raadsleden voorstellen aan geboden. Met betrekking tot een aan tal zaken zal in de nabije toe komst nog verder onderzoek worden verricht. Bekeken zal worden of Waddinxveen deze taken moet uitvoeren, hoe de taken moeten worden uitge voerd en door wie (de ge meente of andere instanties). KOM NAAR HET PAND MET DE STOELTJES (PAL NAAST DE COENECOOPBRUG) KANAALDIJK 30 - WADDINXVEEN - 0182-632441 LANGE GROENENDAAL 64 - GOUDA - 0182-517957 den samen met de uitkom sten van de kerntakendiscus sie tot de afgesproken bezui niging van ƒ520.000,-. ’Het veranderproces werpt dus ook in financiële zin haar vruchten af, aldus CDA-wet- houder Jan Hielema. WADDINXVEEN - Het college van Burgemeester en zijn vrijwel alle overige Wethouders heeft de vanavond (woensdag 10 juli) ver gaderende Waddinxveense gemeenteraad gevraagd er mee in te stemmen dat het Duitstalige RTL voorlopig tot Nieuwjaarsdag 1997 op het kabelnet wordt ingewis seld voor het doorgeven van de nieuwe Nederlandse commerciële sportzender Sport7. kleden van de' toneelruimte en een geluidsinstallatie). Vrijdagmiddag werden de feestelijkheden door de hon derden meisjes en jongens af gesloten met een spektaculai- re lawaai-optocht en een al ternatieve voetbalwedstrijd tussen twee docententeams bij Be Fair-voetbal (Wamaar- plantsoen). kleurenfilms van 22.50 raad hebben voorgedaan bij de uitvoering van de gemeen telijke activiteiten. -,.r Een vliegtuigje vloog vrij dagmiddag ter gelegenheid van het tweede scholenlus- trum laag over. (Foto: Jan Oskam). cussie waren: welke taken moet de gemeente Waddinx veen in de toekomst blijven of gaan uitvoeren, hoe moeten deze taken uitgevoerd wor den, welke taken kunnen en mogen stopgezet worden en welke taken kunnen en mo gen door andere instanties uitgevoerd worden? De Waddinxveense discussie over kerntaken in een be leidsinhoudelijk kader wor den geplaatst aan de hand van vier centrale thema’s: de openbare ruimte, het sociale klimaat, de relatie met de De Waddinxveense voor- Burge- jaarsnota sluit met een tekort van ƒ92.000,-. Dit tekort wordt gedekt door een beroep te doen op het potje voor de onvoorziene uitgaven. Gelijktijdig met de voorjaars nota wordt door B. en W. de bijgestelde maar sluitende meeijarenbegroting 1996- 2000 aan de gemeenteraad aangeboden. In deze begroting is volstaan met het actualiseren van de WADDINXVEEN - De in Waddinxveen gehouden col lecte voor het Anjerfonds Zuid-Holland heeft ƒ4.448,85 opgebracht. Het verenigings leven bedankt een ieder die een steentje heeft bijgedra gen aan deze geldinzameling in elke straat. Spoorstraat 17-29 2801 BA Gouda Tel. (0182) 51 80 55 - Fax (0182) 52 29 26 WADDINXVEEN - De politie van Hollands Miden heeft bij het Waddinxveense gemeen tebestuur een bouwaanvraag ingediend voor het neerzet ten van een nieuw politiebu reau aan de Limaweg. Wegens de reorganisatie bin nen het politie-apparaat is er behoefte ontstaan aan een nieuw gebouw. Het oude aan de Mozartlaan is ondoelmatig en gebrekkig geworden. In het geldende bestem mingsplan is de beoogde loca tie aangewezen voor kanto ren, maar de voorgestelde be bouwing wijkt in beperkte mate af van hetgeen in dit be stemmingsplan is toege staan. In dit verband kunnen wor den genoemd het realiseren van een stallingsruimte voor dienstauto’s en een fietsen berging op de gronden die in beginsel niet voor bebouwing in aanmerking komen. Daar naast wordt de rooilijn van de voorgevel in geringe mate overschreden. Het college van B. en W. heeft de Waddinxveense gemeente raad gevraagd in te stemmen met het nemen van een voor- bereidingsbesluit voor het perceel aan de Limaweg om de bouw van een politiebu reau mogelijk te maken. WADDINXVEEN - Komende zaterdag 13 juli van tien tot drie uur wordt bij het politie bureau aan de Mozartlaan weer een fietsenkijkdag ge houden. Fietsenbezitters, die hun tweewieler op een of andere manier kwijt zijn, kunnen dan komen kijken of die tus sen de voorraad staat. Zij die aangifte van diefstal hebben gedaan, wordt ver zocht deze aangifte mee te nemen. Het is niet mogelijk ari 1997 de kijkers gratis de mogelijkheid om te bepalen of zij vanaf die datum wel of niet een abonnement willen nemen op Sport7. Doordat op dit moment de ca- (woensdag 10 juli) besproken, paciteit op het Waddinxveen- -- se kabelnet onvoldoende is, dient voor het doorgeven van Sport7 een bestaande zender te wijken. In Waddinxveen is gekozen voor RTL, omdat NUON-Te- lekabel het signaal betrekt van de gemeente Alphen aan den Rijn en die gemeente be sloten heeft het Duistalige RTL voorlopig in te wisselen Naast enkele hogere (belas- tingjinkomsten zijn de kosten van straatreiniging aanzien lijk gestegen. Er wordt dan ook de laatste jaren meer aandacht besteed aan een schone woonomgeving. Verwacht wordt dat dit jaar ongeveer 350 ton veegvuil wordt ingezameld. Door de huidige milieuregels kan het afval niet meer dor de ge meente naar de Middelburg- seweg worden gebracht, maar moet het worden afge voerd. De hogere kosten wor den geraamd op ongeveer De jubilerende basisscholen in de wijk Zuidplas zijn tien jaar geleden van start gegaan in noodlokalen. Er was spra ke van een chaotische begin periode. Een jaar later stond er een permanent gebouw voor de beide basisscholen. De docu- en dramaloklaen worden gemeenschappelijk gebruikt. WADDINXVEEN - Op het gebied van de discussie over de gemeentelijke kerntaken in Waddinxveen zet de ge meenteraad na een lange periode van betrekkelijke stilte nieuwe stappen. Over een aantal mogelijk af te stoten taken moet in de nabije toekomst nog nader on derzoek worden verricht. WADDINXVEEN - Waddinx- veens Frans G. Bos (Papaverveld) is met ingang van 1 juli jl. be noemd tot chef-redacteur van Cobouw, toonaangevend dag- post voor de gemeente) als ge- blad voor de bouwsector.Na het vertrek van de huidige chef, in de loop van het na jaar, krijgt de Waddinxvener de verantwoordelijkheid voor de dagelijkse gang van zaken als rechterhand van hoofdre dacteur Wim Egels.Wim Egels, onder meer oud-voor- lichter van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelij ke Ordening en Milieubeheer (VROM), houdt zich vooral met organisatorische vraag stukken bezig. Hij is overi gens gemeenteraadslid voor D66 in Leiden.Op de redactie van Cobouw werken rond dertig redacteuren, die zich behalve met nieuws uit de bouwwereld ook bezig hou den met relevante technische en in de bouwsector.Frans Bos is na een lange periode als dag bladjournalist bij F”"1 Pers (hij was onder meer ze ven jaar eindredacteur van het Rotterdams Nieuwsblad) de laatste zes jaar met veel plezier als freelancer vor een eigen tekstschrijverij werk zaam geweest. s’" officieel Opel service-dealer Tel. (0172) 58 96 97 Dorpsstraat 257 k Hazerswoude-Dorp 7 van het 1Ö-jariq bestaan van de rooms-katholieke' Ka~rdinaaFAlfrinkschool en de prote' stants-christelijke Koningin Beatrixschool. (Foto: Jan Oskam). volg van het nieuwe verdeel stelsel op grond van de Fi nanciële Verhoudingswet is op basis van de huidige in zichten aanmerkelijk gerin ger uitvalt (ƒ1,0 miljoen in plaats van ƒ1,75 miljoen); Verder leveren de uitkomsten van het doelmatigheidson derzoek van de gemeentelijke organisatie en de kerntaken discussie meer financieel voordeel op dan de afgespro ken taakstelling in het colle geprogramma van PCW, VVD en CDA. De bijgestelde meerjarenbe groting 1996-2000 geeft rond de eeuwwisseling nog slechts een structureel tekort te zien van ƒ200.000,-. Voor de dekking van dit te- materiële ontwikkelingen kort zal het college van B. en W. te zijner tijd nadere voor stellen aan de Waddinxveen- Sijthoff se gemeenteraad voorleggen. ’Door een goed gebruik te ma ken van de opbrengst van het centraal antennesysteem en de meeropbrengsten van het grondbedrijf is structureel veel ruimte geschapen’, aldus CDA-wethouder Jan Hielema in een toelichting op de slui tende meerjarenbegroting. ’Hiermee kan dan wellicht na deze collegeperiode een eind komen aan de langjarige be- zuingingen op met name de sociale infrastructuur in Waddinxveen. Door goede af wegingen tussen oud en nieuw beleid kan er dan wel licht ook wat ruimte ontstaan ƒ60.000,- per jaar. om nieuwe zaken op te pak- ken’.Het college van meester en Wethouders heeft dezer dagen de Waddinx veense gemeenteraad de voorjaarsnota 1996 en de meeijarenbegroting 1996- 2000 gestuurd.In het jaarlijk se huishoudboekje wordt een financieel overzicht gegeven van de positieve en de nega tieve verschillen die zich sinds de vaststelling van de gemeentebegroting vorig jaar oktober door de gemeente- gegevens, zoals opgenomen in j 1.1. .i i je meeijarenbegroting van oktober 1995. Nieuwe be leidsvoorstellen zijn niet op genomen.Door een aantal ontwikkelingen is het huidige meerjarenperspectief voor de komende jaren, ten opzichte van de prognose in het afgelo pen najaar, aanmerkelijk verbeterd. D66-gemeenteraadslid Dat komt in de eerste plaats omdat de verlaging van de al gemene uitkering van het rijk (de belangrijkste inkomsten- o.o. INTERSTAR WANDSYSTEMEN, HARVINK COLLECTION z (UITVERKOOP IS TOT 1 AUGUSTUS) Gedegen vakwerk en kwaliteit Gunstige legkasten sVraag vrijbïijv^d een offerte aan van der linde a Bestaal uit -J| GSM mobie- Ie telefoon, H 10 min. per S maand gratis bellen in Nederland, gratis telefonische helplijn, Zizo gebruikers- gids. DültlK A. c V WADDINXVEEN - Waddinxveen kan in financiële zin wat zonniger de toekomst tegemoet zien. Er is sprake van een zich gunstig ontwikkelend financieel meerja renperspectief. De voorziene bezuinigingen worden ruimschoots gehaald en de bezuingingen van het rijk In juli 1994 stelde de Wad dinxveense gemeenteraad ƒ2,8 miljoen beschikbaar voor een omvangrijke veran dering van de gemeentelijke organisatie. De raadsleden verbond hier aan een bezuinigingstaak stelling van ƒ520.000,- op de apparaatkosten, welke ook al in het collegeprogramma van PCW, WD en CDA van april 1994 was opgenomen. Inmiddels is de nieuwe orga nisatiestructuur in het ge meentehuis gerealiseerd en zijn alle vacatures op leiding gevend niveau vervuld. Te vens vacatures vervuld. Om te voorkomen dat be staande werkwijzen, proces sen en dergelijke ongetoetst in de nieuwe organisatie structuur zouden worden voortgezet, is een doelmatig- Sport7 heeft volgens B. en W. uitgevoerd landelijk veel publiciteit ge- kregen. Sport en in het bij zonder voetbal staat altijd veel in de belangstelling en heeft een hoge kijkdichtheid. Signaalleverancier NUON- formatieplaatsen te schrap- Telekabel geeft nu tot 1 janu- pen. Veel voorstellen van Rijncon sult zijn reeds onderschreven door de organisatie en wor den in de vergadering van de gemeenteraad van vanavond 2 3 5 Met een soektaculaire lawaai-optocht kwam er

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1996 | | pagina 1